Thông tư số 1818/1999/TT-BKHCNMT

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
40
lượt xem
3
download

Thông tư số 1818/1999/TT-BKHCNMT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 1818/1999/TT-BKHCNMT về một số biện pháp khuyến khích và bảo đảm hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam do Bộ Khoa học, công nghệ và môi trường ban hành, để hướng dẫn xác định và công nhận các dự án đặc biệt khuyến khích đầu tư theo khoản 5, danh mục I, phụ lục I, nghị định số 10/1998/NĐ-CP ngày 23/01/1998 của Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 1818/1999/TT-BKHCNMT

  1. B KHOA H C, CÔNG NGH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T VÀ MÔI TRƯ NG NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1818/1999/TT-BKHCNMT Hà N i, ngày 21 tháng 10 năm 1999 THÔNG TƯ C A B KHOA H C, CÔNG NGH VÀ MÔI TRƯ NG S 1818/1999/TT- BKHCNMT NGÀY 21 THÁNG 10 NĂM 1999 HƯ NG D N XÁC NNH VÀ CÔNG NH N CÁC D ÁN C BI T KHUY N KHÍCH U TƯ THEO KHO N 5, DANH M C I, PH L C I, NGHN NNH S 10/1998/N -CP NGÀY 23/01/1998 C A cHÍNH PH (D ÁN S N XU T V T LI U M I, V T LI U QUÝ HI M; NG D NG CÔNG NGH M I V SINH H C; CÔNG NGH M I S N XU T THI T BN THÔNG TIN, VI N THÔNG; CÔNG NGH I NT , TIN H C) Căn c Ngh nh s 22/CP ngày 22 tháng 5 năm 1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng; Căn c Ngh nh s 10/1998/N -CP ngày 23 tháng 1 năm 1998 c a Chính ph v m t s bi n pháp khuy n khích và b o m ho t ng u tư tr c ti p nư c ngoài t i Vi t Nam, B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng hư ng d n xác nh và công nh n các D án c bi t khuy n khích u tư theo Kho n 5, Danh m c I, Ph l c I, Ngh nh s 10/1998/N -CP như sau: I. QUY NNH CHUNG 1.1. i tư ng và ph m vi áp d ng Thông tư này quy nh các tiêu chuNn, th t c, trình t thNm nh và xác nh n tiêu chuNn hư ng ưu ãi i v i các lo i d án u tư tr c ti p nư c ngoài t i Vi t Nam thu c di n c bi t khuy n khích u tư quy nh t i Kho n 5, Danh m c I, Ph l c I c a Ngh nh s 10/1998/N -CP (sau ây g i t t là các d án c bi t khuy n khích u tư) c th là: a. Các d án s n xu t v t li u m i, v t li u quý hi m; b. Các d án ng d ng công ngh m i v sinh h c; c. Các d án công ngh m i s n xu t thi t b thông tin, vi n thông; d. Các d án công ngh i n t , công ngh tin h c. 1.2. Ch ưu ãi
  2. Các d án nói trên t các tiêu chuNn quy nh t i Thông tư này ư c hư ng các ch c bi t khuy n khích u tư theo quy nh t i Ngh nh s 12/CP ngày 18/02/1997 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam và t i Ngh nh s 10/1998/N -CP. 1.3. Gi i thích các thu t ng M t s thu t ng dùng trong Thông tư này ư c hi u như sau: a. "V t li u m i" là các lo i v t li u m i ư c s n xu t t i Vi t Nam và thu c Danh m c các v t li u m i do B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng quy nh. Danh m c này có th ư c s a i, b sung cho phù h p trong t ng th i kỳ. b. "V t li u quý hi m" là các v t li u thu c Danh m c v t li u quý hi m do B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng quy nh. Danh m c này có th ư c s a i, b sung cho phù h p theo t ng th i kỳ. c. "Công ngh m i" là các công ngh m i ư c ng d ng t i Vi t Nam và thu c danh m c các công ngh m i do B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng quy nh. Danh m c này có th ư c s a i, b sung cho phù h p theo t ng th i kỳ. d. "Dây chuy n công ngh t trình tiên ti n" là dây chuy n s n xu t chuyên môn hoá, trong ó các thi t b t ng ư c i u khi n theo chương trình ít nh t ph i chi m 1/3 (m t ph n ba) giá tr c a dây chuy n; Trên các dây chuy n s n xu t không có các khâu lao ng th công n ng nh c; dây chuy n s n xu t ư c b trí trong không gian m b o tiêu chuNn v sinh công nghi p, an toàn lao ng và v sinh môi trư ng; H th ng qu n lý doanh nghi p ph i là h th ng tiên ti n (tin h c hoá m t s khâu như: qu n lý s n xu t, v t tư, ti p th ...). e. Các linh ki n, b ph n có k thu t cao: - Trong lĩnh v c i n t là các b n m ch, các t , chi t áp, tr kháng, các rơ le, cu n dây, súng phóng tia i n t , các lo i èn hình, các IC, các "chíp" i n t ... dùng trong các s n phNm i n t . - Trong lĩnh v c t ng hoá, cơ khí, ch t o máy là các chi ti t, b ph n có c p chính xác b c 2 tr lên, các van i u ti t, i u khi n thu l c, khí nén, các cơ c u cam, các b con quay nh hư ng, các lo i d ng c chính xác, ng h so, ng h o chính xác. Các ph n m m máy tính dùng trong các h th ng i u khi n các thi t b t ng, thi t b thông tin, các h th ng thi t b qu n lý công ngh và qu n lý doanh nghi p cũng coi là các b ph n có k thu t cao. II. TIÊU CHU N XÁC NNH CÁC D ÁN C BI T KHUY N KHÍCH U TƯ II.1. TIÊU CHU N XÁC NNH CÁC D ÁN S N XU T V T LI U M I, V T LI U QUÝ HI M
  3. A. Các d án s n xu t v t li u m i: 1. S n phNm c a d án ph i là v t li u m i (Ph l c 1). 2. Dây chuy n công ngh t trình tiên ti n. 3. B o m các tiêu chuNn v môi trư ng theo quy nh c a Nhà nư c Vi t Nam. B. Các d án s n xu t v t li u quý hi m: 1. S n phNm c a d án là v t li u quý hi m, nhưng không bao g m các d án khai thác ho c ch tác v t li u quý hi m (Ph l c 2). 2. Dây chuy n công ngh t trình tiên ti n. 3. B o m các tiêu chuNn v môi trư ng theo quy nh c a Nhà nư c Vi t Nam. II.2. TIÊU CHU N XÁC NNH CÁC D ÁN NG D NG CÔNG NGH M I V SINH H C 1. Công ngh ng d ng trong d án ph i là công ngh m i (Ph l c 3). 2. Dây chuy n công ngh t trình tiên ti n. 3. Vi c áp d ng công ngh m i ph i t o ra ư c s n phNm có năng su t, ch t lư ng cao. 4. m b o tiêu chuNn an toàn sinh h c c a th gi i, c a khu v c châu Á và c a Vi t Nam. 5. B o m các tiêu chuNn v môi trư ng theo quy nh c a Nhà nư c Vi t Nam. II.3. TIÊU CHU N XÁC NNH CÁC D ÁN CÔNG NGH M I S N XU T THI T BN THÔNG TIN, VI N THÔNG 1. Công ngh ng d ng trong d án ph i là công ngh m i (Ph l c 4). 2. Dây chuy n công ngh t trình tiên ti n. 3. Vi c áp d ng công ngh m i ph i t o ra ư c s n phNm có năng su t, ch t lư ng cao. 4. B o m các tiêu chuNn kinh t - k thu t trong lĩnh v c thông tin, vi n thông c a th gi i và khu v c. 5. B o m các tiêu chuNn v môi trư ng theo quy nh c a Nhà nư c Vi t Nam. II.4. TIÊU CHU N XÁC NNH CÁC D ÁN CÔNG NGH I N T , CÔNG NGH TIN H C
  4. 1. Công ngh ng d ng trong d án ph i thu c Danh m c công ngh i n t và tin h c (Ph l c 5). 2. Dây chuy n công ngh ph i t trình tiên ti n, s n phNm có th xu t khNu ư c, ho c s n phNm tiêu th trong nư c ph i có ch t lư ng tương ương s n phNm nh p khNu cùng lo i. 3. Quy mô d án: a. Danh thu hàng năm tính theo u ngư i ph i t tương ương 70.000 USD tr lên. i v i các doanh nghi p có v n pháp nh trên 30.000.000 USD và v i s lao ng trên 1.000 ngư i thì xem như t tiêu chuNn quy nh t i i m a này. b. Giá tr trang thi t b công ngh tính bình quân cho m t u ngư i là 40.000 USD tr lên. i v i các doanh nghi p chuyên s n xu t các ph n m m máy tính thì ư c xem như t tiêu chuNn quy nh t i i m b này. c. T l n i a hoá (t l giá tr các linh ki n, b ph n có k thu t cao do b n thân doanh nghi p s n xu t) ph i t ít nh t 2% doanh thu hàng năm, ho c t ng giá tr các b ph n do doanh nghi p và các doanh nghi p khác s n xu t t i Vi t Nam ph i t ít nh t 15% doanh thu hàng năm. d. Chi phí cho công tác nghiên c u - tri n khai, ào t o, hu n luy n chi m t l không dư i 2% doanh thu hàng năm. N u ho t ng nghiên c u - tri n khai, ào t o, hu n luy n ư c th c hi n mi n phí thì giá tr mi n phí cũng ư c tính trong t l nói trên. i v i các doanh nghi p có doanh thu hàng năm t 10.000.000 USD tr lên thì chi phí nghiên c u - tri n khai, ào t o, hu n luy n hàng năm không th p hơn 200.000 USD. N u có H p ng chuy n giao công ngh ư c Cơ quan Nhà nư c có thNm quy n phê duy t thì 4 năm u (k t khi H p ng chuy n giao công ngh ư c phê duy t) doanh nghi p ư c xem như t tiêu chuNn quy nh t i i m d này. 4. B o m các tiêu chuNn kinh t - k thu t trong lĩnh v c i n t - tin h c c a th gi i và khu v c. 5. B o m các tiêu chuNn v môi trư ng theo quy nh c a Nhà nư c Vi t Nam. III. T CH C TH C HI N III.1. H SƠ ĂNG KÝ D ÁN C BI T KHUY N KHÍCH U TƯ ư c xem xét xác nh n d án thu c di n c bi t khuy n khích u tư nêu t i Ph n II c a Thông tư này, ch u tư ph i g i cơ quan c p gi y phép u tư các h sơ sau: a. i v i các d án m i c n có: - ơn ăng ký d án thu c di n c bi t khuy n khích u tư. - B n gi i trình v công ngh ng d ng trong d án ( i chi u n i dung công ngh ng d ng trong d án v i các tiêu chuNn ư c quy nh t i Thông tư này).
  5. H sơ này ư c g i cùng v i h sơ xin c p Gi y phép u tư. Vi c xác nh và công nh n ư c hư ng ưu ãi ư c th c hi n cùng v i quá trình thNm nh c p Gi y phép u tư. N u doanh nghi p t ư c các tiêu chuNn quy nh t i ph n II c a Thông tư này thì vi c công nh n ư c hư ng ưu ãi s ư c ghi trong Gi y phép u tư. b. i v i các d án ang ho t ng c n có: - ơn ăng ký d án thu c di n c bi t khuy n khích u tư. - B n gi i trình v công ngh ng d ng trong d án ( i chi u n i dung công ngh ng d ng trong d án v i các tiêu chuNn ư c quy nh t i Thông tư này). - B n sao Gi y phép u tư. III.2. TH M QUY N XEM XÉT D ÁN C BI T KHUY N KHÍCH U TƯ a. i v i các d án do B K ho ch và u tư c p Gi y phép u tư: Trên cơ s ý ki n c a B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng xác nh n vi c ng d ng công ngh trong d án theo quy nh c a Thông tư này, B K ho ch và u tư quy t nh ch c bi t khuy n khích u tư cho d án. b. i v i các d án u tư thu c di n phân c p c p Gi y phép u tư: Trên cơ s ý ki n c a S Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng các a phương xác nh n vi c ng d ng công ngh trong d án theo quy nh c a Thông tư này, cơ quan ư c u quy n c p Gi y phép u tư c a a phương, Ban Qu n lý Khu công nghi p, Khu ch xu t, Khu công ngh cao ư c u quy n quy t nh ch c bi t khuy n khích u tư cho d án. c. Cơ quan xác nh n vi c ng d ng công ngh trong d án ph i ti n hành xác nh n trong th i h n 30 ngày i v i trư ng h p tiêu chuNn ư c hư ng ưu ãi u tư. d. Trong trư ng h p doanh nghi p không tiêu chuNn ư c hư ng ưu ãi theo quy nh t i Ph n II c a Thông tư này thì cơ quan xác nh n vi c ng d ng công ngh trong d án ph i tr l i b ng văn b n cho cơ quan c p Gi y phép u tư bi t rõ lý do trong th i h n 20 ngày k t khi nh n h sơ h p l . e. Trong quá trình ho t ng, n u doanh nghi p không còn áp ng ư c các tiêu chuNn quy nh t i Ph n II c a Thông tư này thì s b ình ch vi c hư ng ưu ãi u tư. Doanh nghi p có quy n khi u n i lên c p có thNm quy n v vi c ư c hư ng hay không ư c hư ng các ưu ãi theo quy nh c a Lu t khi u n i, t cáo. IV. I U KHO N THI HÀNH Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Trong quá trình th c hi n, n u phát sinh vư ng m c, ngh các t ch c, cá nhân có liên quan ph n ánh k p th i v i B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng hư ng d n gi i quy t c th .
  6. Chu Tu n Nh ( ã ký) PH L C 1 DANH M C V T LI U M I 1. Các lo i thép h p kim có b n cao; 2. Các lo i thép ch u mài mòn cơ h c; 3. Thép lò so, nhíp, bánh xe neo t u; 4. Thép ch u ăn mòn hoá và nhi t; 5. Thép khuôn d p, thép không r ; 6. Thép h p kim th p, b n cao; 7. Thép h p kim th p song pha; 8. V t li u t h p kim lo i; 9. V t li u s cách i n cao th ; 10. V t li u s k thu t cao (s ch u nhi t, s ch u mài mòn) s d ng trong công ngh s n xu t g m s , g ch p lát; 11. G m áp i n; 12. V t li u thu tinh cách i n cao th ; 13. S polyme cách i n; 14. V t li u composit cao phân t s d ng cho k thu t i n và i n t trong i u ki n môi trư ng kh c nghi t; 15. V t li u i n t h u cơ. 16. Các ôxyt vô cơ siêu s ch; 17. Các v t li u siêu b n dùng trong công nghi p tơ, s i, d t, da gi y;
  7. 18. V t li u t h p n n cao phân t ; 19. V t li u cao su k thu t; 20. Cao su t ng h p; 21. Keo dán kim lo i - kim lo i; 22. Keo dán kim lo i - cao su; 23. T h p cao phân t - s i cácbon; 24. Sơn c ch ng ch u d u, ch u nhi t, ch u hoá ch t; 25. Polyme d n i n; 26. Polyme nhũ tương (Acrylic Copolymer, Styrene Acrylic, PolyvinylAcetate Copolymer, Polyvinyl Acetate Homopolymer); 27. Nh a PCV; 28. T i n composit; 29. V t li u ch t o các sensor; 30. V t li u g m i n t ; 31. V t li u ch t o linh ki n quang i n t ; 32. V t li u s n xu t các lo i cáp quang khuy ch i ánh sáng; 33. V t li u i n t và quang t trên cơ s các ch t pôlyme; 34. V t li u m i có tính năng tích tr năng lư ng s d ng trong các thi t b i n và i nt ; 35. V t li u cao phân t dùng trong y h c; 36. V t li u cao phân t dùng trong dư c h c; 37. V t li u cao phân t dùng trong m phNm; 38. V t li u cao phân t dùng trong thu c thú y; 39. V t li u t h p cao phân t - s i cácbon dùng trong y t ; 40. V t li u màng cao phân t c bi t; 41. V t li u màng m ng;
  8. 42. V t li u màng thNm th u ngư c; 43. V t li u t tính cao c p; 44. V t li u quang i n t và quang t . PH L C 2 DANH M C V T LI U QUÝ HI M 1. V t li u kim lo i Titan; 2. V t li u kim lo i Platin; 3. Các v t li u kim lo i quý hi m khác (W, Mo); 4. V t li u kim lo i t hi m; 5. V t li u ôxyt kim lo i t hi m; 6. V t li u Ferro t hi m; 7. V t li u k thu t cao trên cơ s t hi m; 8. V t li u Zircon; 9. V t li u Strongti; 10. V t li u kim cương nhân t o. PH L C 3 DANH M C CÔNG NGH M I V SINH H C 1. Công ngh s n xu t vacxin th h m i cho ngư i; 2. Công ngh s n xu t kháng sinh cho ngư i; 3. Công ngh s n xu t các ch phNm sinh h c dùng trong chuNn oán và i u tr cho ngư i; 4. Công ngh nuôi c y mô, t bào dùng trong y t ; 5. Công ngh s n xu t ch khâu ph u thu t và các màng sinh h c dùng trong y t ; 6. Công ngh b o qu n, lưu tr , tách chi t các ch phNm t máu dùng trong chuNn oán và i u tr cho ngư i; 7. Công ngh s n xu t vacxin thú y (gia súc, gia c m) th h m i;
  9. 8. Công ngh s n xu t KIT chuNn oán tr li u cây tr ng và v t nuôi; 9. Công ngh s n xu t gi ng cây tr ng b ng mô hom c i ti n, b ng nuôi c y mô-t bào, b ng nuôi c y bao ph n và chuy n gien ch ng ch u sâu b nh và i u ki n khí h u b t l i; 10. Công ngh s n xu t thu c tr sâu sinh h c; 11. Công ngh s n xu t phân bón sinh h c; 12. Công ngh x lý ch t th i (r n, l ng) b ng công ngh sinh h c; 13. Công ngh s n xu t hóc môn i u khi n ơn gi i tính các loài cá; 14. Công ngh nhân gi ng và c y truy n h p t trâu, bò, dê; 15. Công ngh s n xu t ch phNm gi u dinh dư ng (t ng v t, th c v t) ph c v b o v s c kho cho ngư i và v t nuôi. PH L C 4 DANH M C CÔNG NGH M I S N XU T THI T BN THÔNG TIN, VI N THÔNG 1. Công ngh chuy n t i không ng b ATM; 2. Công ngh phân c p ng b s SDH; 3. Công ngh s n xu t cáp quang; 4. Công ngh s n xu t t ng ài i n t k thu t s dung lư ng l n (10.000 s tr lên) có kh năng cung c p multimedia, s d ng trong m ng thông minh (IN) và m ng s a d ch v băng r ng (B-ISDN); 5. Công ngh s n xu t các h chuy n m ch thông minh (theo nguyên lý neuron); 6. Công ngh s n xu t các thi t b truy n d n quang, truy n d n vô tuy n t c cao; 7. Công ngh s n xu t các thi t b u cu i multimedia, thi t b truy nh p m ng, các thi t b u cu i c a h th ng thông tin v tinh và vũ tr ; 8. Công ngh s n xu t i n tho i di ng toàn c u; 9. Công ngh thông tin laser; 10. Công ngh s n xu t các thi t b thu phát mã hoá trong các d i sóng khác nhau; PH L C 5 DANH M C CÔNG NGH I NT VÀ TIN H C
  10. 1. Công ngh s n xu t linh ki n quang - i n t , cơ - quang - i n t ; 2. Công ngh s n xu t màn hình ph ng, màn hình có phân gi i cao; 3. Công ngh s n xu t các IC; 4. Công ngh s n xu t các sensor; 5. Công ngh s n xu t các máy thu tích h p a ch c năng (TV-video, monitor...) 6. Công ngh s n xu t các thi t b i n t y t cao c p (scanner, i n tim, i n não, n i soi, vi ph u thu t...); 7. Công ngh s n xu t các ĩa c ng, công ngh s n xu t các ĩa laser; 8. Công ngh s n xu t máy tính và các thi t b ngo i vi; 9. Công ngh s n xu t RAM dung lư ng l n; 10. Công ngh s n xu t các thi t b o lư ng i n t digital; 11. Công ngh gia công cơ khí i n t b ng tia laser và plasma; 12. Công ngh ch t o robot ph c v t ng hoá s n xu t; 13. Công ngh s n xu t các s n phNm ph n m m, c bi t công ngh ph n m m hư ng t i multimedia; 14. Công ngh ch t o các h mô ph ng; 15. Công ngh s n xu t các h giao ti p ngư i - máy thông qua ngôn ng và hình nh.
Đồng bộ tài khoản