Thông tư số 20/2000/TT-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
56
lượt xem
4
download

Thông tư số 20/2000/TT-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 20/2000/TT-BYT về việc hướng dẫn về việc cấp giấy chứng chỉ hành nghề y dược học cổ truyền để đăng ký kinh doanh dịch vụ khám chưã bệnh bằng y học cổ truyền và kinh doanh thuốc y học cổ truyền do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 20/2000/TT-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 20/2000/TT-BYT Hà N i, ngày 28 tháng 11 năm 2000 THÔNG TƯ C A B Y T S 20/2000/TT-BYT NGÀY 28 THÁNG 11 NĂM 2000 V VI C XÉT C P GI Y CH NG CH HÀNH NGH Y DƯ C H C C TRUY N ĂNG KÝ KINH DOANH DNCH V KHÁM CH A B NH B NG Y H C C TRUY N VÀ KINH DOANH THU C Y H C C TRUY N Căn c Lu t B o v s c kho nhân dân và các văn b n hư ng d n th c hành lu t này, Căn c Lu t Doanh nghi p và các văn b n hư ng d n thi hành lu t Doanh nghi p, Căn c Pháp l nh hành ngh y dư c tư nhân và các văn b n hư ng d n th c hi n Pháp l nh, Căn c Ngh nh 02/2000/N -CP ngày 3 tháng 2 năm 2000 c a Chính ph hư ng d n ăng ký kinh doanh, B Y t hư ng d n vi c xét c p "Ch ng ch hành ngh y dư c h c c truy n". Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ch ng ch hành ngh y dư c h c c truy n (YDHCT) là văn b n do B Y T , S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i chung là t nh) xem xét và c p cho cá nhân có trình chuyên môn, o c, kinh nghi m ngh nghi p ăng ký kinh doanh d ch v khám ch a b nh b ng y h c c truy n (YHCT) và kinh doanh thu c YHCT theo quy nh c a Lu t Doanh nghi p và các văn b n hư ng d n thi hành lu t này. i u 2. Ch ng ch hành ngh y dư c h c c truy n có các lo i sau: 1. Ch ng ch hành ngh khám ch a b nh b ng y h c c truy n g m: 1.1. Ch ng ch hành ngh khám ch a b nh b ng YHCT ăng ký doanh nghi p kinh doanh d ch v khám ch a b nh b ng YHCT (B nh vi n YHCT, Công ty...). 1.2. Ch ng ch hành ngh khám ch a b nh b ng YHCT ăng ký kinh doanh d ch v khám ch a b nh b ng YHCT (Phòng chuNn tr YHCT, hành ngh b ng bài thu c gia truy n). 2. Ch ng ch hành ngh thu c y h c c truy n, g m:
  2. 2.1. Ch ng ch hành ngh thu c YHCT ăng ký kinh doanh, s n xu t thu c thành phNm YHCT (cao, ơn, hoàn, tán...) ho c kinh doanh, s n xu t thu c gia truy n. 2.2. Ch ng ch hành ngh thu c YHCT ăng ký kinh doanh thu c phi n (dư c li u chính). 2.3. Ch ng ch hành ngh thu c YHCT ăng ký kinh doanh dư c li u s ng (dư c li u chưa bào ch ). 2.4. Ch ng ch hành ngh thu c YHCT ăng ký kinh doanh i lý thu c YHCT. i u 3. Ch ngư i có ch ng ch hành ngh YDHCT m i ư c phép ăng ký kinh doanh d ch v khám ch a b nh b ng YHCT ho c kinh doanh s n xu t thu c YHCT; n i dung ăng ký kinh doanh ph i phù h p v i trình chuyên môn. i u 4. Ngư i có ch ng ch hành ngh YDHCT không ư c chuy n như ng ho c cho ngư i khác mư n, thuê ch ng ch hành ngh , không ư c s d ng sai m c ích, không ư c hành ngh quá ph m vi cho phép. i u 5. Trong quá trình hành ngh , ngư i hành ngh ph i ti p t c h c t p nâng cao trình chuyên môn, n m v ng các quy ch c a ngành, pháp lu t c a Nhà nư c. Hàng năm B Y t , S Y t t nh t ch c l p b i dư ng nâng cao trình chuyên môn, ph bi n c p nh t các văn b n quy ph m pháp lu t v hành ngh YDHCT và các quy nh có liên quan. Ngư i hành ngh ph i có trách nhi m tham gia d l p b i dư ng và s ư c B Y t , S Y t c p gi y xác nh n ã tham d l p b i dư ng làm cơ s cho vi c xét ra h n khi ch ng ch hành ngh h t h n. i u 6. Ch ng ch hành ngh YDHCT ch c p cho cá nhân, không c p cho t ch c. M i ngư i ch ư c c p m t lo i ch ng ch hành ngh YDHCT (ch ng ch hành ngh khám ch a b nh b ng YHCT ho c ch ng ch hành ngh thu c YHCT) ăng ký kinh doanh d ch v khám ch a b nh b ng YHCT ho c kinh doanh s n xu t thu c YHCT t i m t a i m. i u 7. Ngư i xin c p ch ng ch hành ngh YDHCT ph i n p l phí theo quy nh hi n hành. i u 8: Ch ng ch hành ngh YDHCT do S Y t t nh c p có giá tr 3 năm. Ch ng ch hành ngh YDHCT do B Y t c p có giá tr 5 năm. H t th i h n trên ngư i có gi y ch ng ch hành ngh ph i n p l i ch ng ch cũ và nh ng ch ng ch ã h c nâng cao trình chuyên môn do B Y T , S y t t nh t ch c B Y t ho c S y t t nh làm th t c gia h n. Chương 2: TIÊU CHU N, H SƠ, TH M QUY N C P CH NG CH HÀNH NGH Y DƯ C H C C TRUY N. i u 9. Tiêu chuNn chung:
  3. 1. Có o c, kinh nghi m ngh nghi p ư c H i YHCT t nh, thành ph tr c thu c Trung ương xác nh n. 2. Có năng l c hành vi dân s y và có s c kho hành ngh (có gi y ch ng nh n s c kho c a Trung tâm Y t qu n huy n tr lên c p). 3. Không có ti n án, không có ti n s , không ang trong th i gian thi hành án, không ang trong th i gian b k lu t, không thu c nh ng i tư ng mà Pháp lu t c m (căn c sơ y u lý l ch cá nhân có xác nh n c a UBND xã phư ng nơi cư trú). 4. Hi u bi t Lu t B o v s c kho nhân dân, pháp l nh hành ngh y dư c tư nhân, i u l hành ngh khám b nh ch a b nh b ng YHCT các văn b n hư ng d n thi hành lu t, Pháp l nh và quy ch chuyên môn có liên quan ư c H i ng YDHCT c a B Y t ho c S Y t t nh ki m tra xác nh n. 5. Ph i cam k t th c hi n úng các quy nh c a Lu t b o v s c kho nhân dân, pháp l nh hành ngh y dư c tư nhân, i u l hành ngh khám b nh ch a b nh b ng YHCT và các văn b n hư ng d n thi hành Lu t, Pháp l nh, quy ch chuyên môn có liên quan. i u 10. Ngoài nh ng tiêu chuNn chung quy nh t i i u 9, ngư i ư c c p ch ng ch hành ngh YDHCT ph i có các tiêu chuNn c th sau: 1. i v i ngư i ư c c p "Ch ng ch hành ngh khám ch a b nh b ng YHCT", 1.1. ăng ký doanh nghi p kinh doanh d ch v khám ch a b nh b ng YHCT: a. Có b ng t t nghi p bác s YHCT ho c lương y do B Y T c p. b. Có th i gian th c hành 5 năm tr lên t i b nh vi n YHCT, Khoa y h c c truy n trong các Vi n có giư ng b nh, B nh vi n công l p, B nh vi n ngoài công l p, B nh vi n có v n u tư c a nư c ngoài. 1.2 ăng ký kinh doanh d ch v khãm ch a b nh b ng YHCT (tr lo i hình quy nh t i kho n 1 c a i u này): a. Có m t trong nh ng b ng t t nghi p ho c gi y ch ng nh n sau: bác s YHCT, Y s YHCT, lương y, ngư i có bài thu c gia truy n. b. Có th i gian th c hành 2 năm tr lên t i các cơ s khám ch a b nh b ng YHCT h p pháp. 2. i v i ngư i ư c c p "ch ng ch hành ngh thu c YHCT" ăng ký kinh doanh, s n xu t cá th v thu c YHCT: 2.1. ăng ký kinh doanh s n xu t thu c thành phNm YHCT (cao, an, hoàn, tán...) ho c kinh doanh s n xu t bài thu c gia truy n:
  4. a. Có b ng dư c s i h c và có gi y ch ng nh n ã h c dư c h c c truy n, ho c bác s YHCT, ho c có gi y ch ng nh n là lương y hay lương y dư c do B Y T c p, ho c có gi y ch ng nh n bài thu c gia truy n do S Y T t nh, B Y t c p. b. Có 2 năm th c hành tr lên t i các cơ s s n xu t, kinh doanh thu c thành phNm YHCT h p pháp. 2.2. ăng ký kinh doanh thu c phi n: a. Có trình dư c s trung h c tr lên và có ch ng ch ã h c dư c h c c truy n, ho c là bác s YHCT, Y s YHCT, Lương y, lương dư c ho c là ngư i ã ư c S Y t t nh c p gi y ch ng nh n trình chuyên môn kinh doanh thu c YHCT. b. Có th i gian th c hành t 2 năm tr lên t i các cơ s kinh doanh thu c YHCT h p pháp. 2.3. ăng ký kinh doanh dư c li u s ng: a. Có trình dư c tá tr lên ã ư c b túc v ông dư c, ho c là y s YHCT, bác s YHCT, lương y, lương dư c, ngư i có gi y ch ng nh n " trình chuyên môn kinh doanh dư c li u s ng" do S Y t t nh c p. b. Có th i gian th c hành t 2 năm tr lên t i cơ s kinh doanh dư c li u s ng h p pháp. 2.4. ăng ký kinh doanh i lý thu c YHCT. a. Có gi y ch ng nh n " trình chuyên môn m cơ s i lý thu c YHCT" do S Y t t nh c p. b. Có th i gian th c hành 2 năm tr lên t i cơ s i lý thu c y h c c truy n h p pháp. i u 11. H sơ xin c p ch ng ch hành ngh YDHCT g m: 1. ơn xin c p ch ng ch hành ngh YDHCT. ơn ph i ghi rõ lo i ch ng ch hành ngh xin c p. 2. B ng t t nghi p ho c gi y ch ng nh n trình chuyên môn (b n photo có công ch ng nhà nư c). 3. Sơ y u lý l ch có xác nh n không ang th i kỳ thi hành án c a UBND xã phư ng nơi cư trú ho c Th trư ng cơ quan nơi ang công tác. 4. B n tư ng trình v th i gian th c hành có xác nh n c a cơ s , ơn v nơi th c hành. 5. Gi y xác nh n s c kho do Trung tâm y t qu n, huy n tr lên c p.
  5. 6. B n cam k t th c hi n úng các quy nh c a Lu t b o v s c kho nhân dân, pháp l nh hành ngh y dư c tư nhân, i u l hành ngh khám ch a b nh b ng YHCT và các văn b n hư ng d n thi hành lu t, Pháp l nh, các quy ch chuyên môn có liên quan. 7. Gi y cho phép hành ngh ngoài gi c a Th trư ng ơn v n u là cán b công nhân viên ch c Nhà nư c. H sơ ư c g i t i S Y T t nh trình H i ng YDHCT tư v n cho Giám cS Y T t nh c p gi y ch ng ch hành ngh YDHCT xem xét. i v i h sơ xin c p ch ng ch hành ngh YDHCT ăng ký doanh nghi p kinh doanh d ch v khám ch a b nh b ng YHCT ho c ăng ký kinh doanh, s n xu t thu c thành phNm YHCT hay ăng ký kinh doanh, s n xu t thu c gia truy n thì S Y T t nh ti p nh n h sơ, có ý ki n b ng văn b n r i chuy n H sơ v B Y T (V YHCT) xem xét gi i quy t. i u 12. Thành l p H i ng YDHCT: 1. H i ng YDHCT tư v n cho B trư ng B Y T v vi c xét c p ch ng ch hành ngh YDHCT do B trư ng B Y T ra quy t nh thành l p sau khi trao i th ng nh t v i Trung ương H i YHCT Vi t Nam. Thành ph n H i ng g m: - Ông Th trư ng ph trách lĩnh v c YHCT - Ch t ch H i ng. - Ông V trư ng V YHCT - Phó Ch t ch thư ng tr c H i ng. - i di n lãnh o V Pháp ch - U viên H i ng. - i di n lãnh o V T ch c Cán b - U viên H i ng. - i di n lãnh o C c qu n lý Dư c VN- U viên H i ng. - i di n Trung ương H i YHCT VN - U viên H i ng. - M t chuyên viên V YHCT - U viên -Thư ký H i ng. 2. H i ng YDHCT tư v n cho Giám c S Y T t nh v vi c c p ch ng ch hành ngh YDHCT do Giám c S Y T ra quy t nh thành l p sau khi trao i th ng nh t v i H i YHCT t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. H i ng do phó giám c S Y T ph trách công tác YHCT làm Ch t ch H i ng và i di n lãnh o các phòng, ban có liên quan c a S Y T , i di n H i YHCT t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, i di n lãnh o b nh vi n YHCT, i di n Công ty Dư c và trang thi t b y t làm u viên H i ng. i u 13. Nhi m v c a H i ng YDHCT: 1. H i ng YDHCT c a B Y T có nhi m v : - Xem xét, thNm nh h sơ.
  6. - T ch c xem xét v o c, trình chuyên môn (văn b ng, ch ng ch chuyên môn), kinh nghi m ngh nghi p c a ngư i xin c p ch ng ch hành ngh YDHCT. - T ch c ki m tra hi u bi t v Lu t b o v s c kho nhân dân, Pháp l nh hành ngh y dư c tư nhân, i u l khám b nh ch a b nh b ng YHCT, các văn b n hư ng d n thi hành Lu t, pháp l nh và các quy ch chuyên môn có liên quan. - L p văn b n ngh B trư ng B Y T c p ch ng ch hành ngh YDHCT cho nh ng ngư i có tiêu chuNn theo quy nh. 2. H i ng YDHCT c a S Y t có nhi m v : - Xem xét, thNm nh h sơ. - T ch c xem xét v o c, trình chuyên môn (văn b ng, ch ng ch chuyên môn), kinh nghi m ngh nghi p c a ngư i xin c p ch ng ch hành ngh YDHCT. - T ch c ki m tra ki n th c pháp lu t v Lu t b o v s c kho nhân dân, Pháp l nh hành ngh y dư c tư nhân, i u l khám b nh ch a b nh b ng YHCT và các văn b n hư ng d n thi hành lu t, pháp l nh và các quy ch chuyên môn có liên quan. - L p văn b n ngh Giám c S Y t t nh c p ch ng ch hành ngh YDHCT cho nh ng ngư i có tiêu chuNn theo quy nh. i u 14: ThNm quy n c p gi y ch ng ch : 1. B trư ng B Y T c p "Ch ng ch hành ngh khám ch a b nh b ng YHCT" ăng ký doanh nghi p kinh doanh d ch v khám b nh ch a b nh b ng YHCT, và "Ch ng ch hành ngh thu c YHCT" ăng ký kinh doanh, s n xu t thu c thành phNm YHCT và ăng ký kinh doanh, s n xu t thu c gia truy n. 2. Giám c S Y T t nh c p "Ch ng ch hành ngh khám ch a b nh b ng YHCT" ăng ký kinh doanh d ch v khám b nh ch a b nh b ng YHCT và "Ch ng ch hành ngh thu c y h c c truy n" ăng ký kinh doanh thu c YHCT (tr các lo i hình quy nh t i kho n 1 i u này). 3. N i dung ch ng ch hành ngh YDHCT ph i ghi rõ lo i hình kinh doanh d ch v YDHCT ư c phép ăng ký kinh doanh và cá nhân ch ư c ăng ký kinh doanh m t lo i hình kinh doanh d ch v khám b nh ch a b nh b ng YHCT ho c kinh doanh s n xu t thu c YHCT. 4. Ch ng ch hành ngh YDHCT ư c g i và lưu như sau: 4.1. Ch ng ch hành ngh YDHCT do B trư ng B y T ký ư c làm thành 3 b n: 1 b n lưu t i B Y T (V YHCT), 1 b n g i cho S Y T t nh, 1 b n g i cho ương s . 4.2. Ch ng ch hành ngh YDHCT do Giám c S Y T t nh ký ư c làm thành 2 b n: 1 b n lưu t i S Y T , 1 b n g i cho ương s .
  7. Chương 3: THANH TRA, KI M TRA VÀ X LÝ VI PH M i u 15. Các cơ quan qu n lý, thanh tra nhà nư c v y t có trách nhi m ph i h p v i các ngành h u quan thư ng xuyên t ch c ki m tra, thanh tra và hư ng d n ngư i hành ngh YDHCT th c hi n úng nh ng quy nh c a Thông tư này và các quy nh khác c a pháp lu t. i u 16. Ngư i hành ngh YDHCT có trách nhi m th c hi n nh ng yêu c u và t o i u ki n cho các cơ quan qu n lý, thanh tra, ki m tra hoàn thành nhi m v và nghiêm ch nh th c hi n nh ng quy t nh c a cơ quan có thNm quy n. i u 17. Ngư i hành ngh YDHCT vi ph m các quy nh c a Thông tư này, tuỳ m c và tính ch t vi ph m s b x lý k lu t, x lý vi ph m hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a Pháp lu t. i u 18: Ngư i ư c c p ch ng ch hành ngh YDHCT s b thu h i ch ng ch trong các trư ng h p sau: 1. Chuy n, như ng ch ng ch hành ngh cho ngư i khác s d ng. 2. Cho ngư i khác mư n, thuê ch ng ch hành ngh . 3. S d ng ch ng ch hành ngh không úng m c ích. 4. Hành ngh quá ph m vi ho c vi ph m quy ch chuyên môn k thu t gây h u qu nghiêm tr ng cho s c kho ngư i b nh. 5. Vi ph m nh ng quy nh v o c hành ngh gây dư lu n x u trong xã h i. i u 19. ThNm quy n thu h i ch ng ch : Cơ quan có thNm quy n c p ch ng ch hành ngh YDHCT có quy n thu h i ch ng ch hành ngh n u ngư i ư c c p ch ng ch vi ph m m t trong nh ng trư ng h p quy nh t i i u 18 trên. Chương 4: I U KHO N THI HÀNH. i u 20. Thông tư này áp d ng cho nh ng ngư i xin c p ch ng ch hành ngh YDHCT ăng ký kinh doanh d ch v khám ch a b nh b ng YHCT ho c kinh doanh thu c YHCT theo Lu t doanh nghi p. i u 21. Ngư i có ch ng ch hành ngh khám ch a b nh b ng YHCT, Ch ng ch hành ngh thu c YHCT khi ho t ng kinh doanh ph i th c hi n y các quy nh c a Lu t B o v s c kho nhân dân, Pháp lu t hành ngh y dư c tư nhân, i u l hành ngh khám b nh ch a b nh b ng YHCT và các văn b n hư ng d n thi hành Lu t, Pháp l nh và các quy ch chuyên môn có liên quan.
  8. i u 22. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký ban hành, nh ng Thông tư trư c ây có n i dung trái v i Thông tư này u bãi b . i u 23. B Y t giao cho V trư ng V Y h c c truy n ph i h p v i các V , C c có liên quan hư ng d n, theo dõi, ki m tra vi c tri n khai th c hi n Thông tư này. i u 24. Giám c S y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Th trư ng các ơn v tr c thu c ch u trách nhi m t ch c tri n khai th c hi n Thông tư này và nh kỳ báo cáo k t qu v B (V YHCT). Trong quá trình th c hi n, n u có khó khăn yêu c u báo cáo b ng văn b n v B (V YHCT) nghiêm c u gi i quy t. Lê Văn Truy n ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản