Thông tư số 26/2005/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
67
lượt xem
1
download

Thông tư số 26/2005/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 26/2005/TT-BTC về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi không phải trả tiền tại các cơ sở y tế công lập do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 26/2005/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 26/2005/TT-BTC Hà N i, ngày 06 tháng 4 năm 2005 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 26/2005/TT-BTC NGÀY 06 THÁNG 4 NĂM 2005 HƯ NG D N QU N LÝ, S D NG VÀ QUY T TOÁN KINH PHÍ KHÁM B NH, CH A B NH CHO TR EM DƯ I SÁU TU I KHÔNG PH I TR TI N T I CÁC CƠ S Y T CÔNG L P Căn c Ngh nh s 60/2003/N -CP ngày 06/6/2003 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Ngân sách nhà nư c; Căn c i u 18, Ngh nh s 36/2005/N -CP ngày 17/3/2005 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t b o v , chăm sóc và giáo d c tr em, B Tài chính hư ng d n qu n lý, s d ng và quy t toán kinh phí khám b nh, ch a b nh cho tr em dư i sáu tu i không ph i tr ti n t i các cơ s y t công l p như sau: I. QUY NNH CHUNG 1. Các ơn v ư c giao tr c ti p qu n lý, s d ng và quy t toán kinh phí khám b nh, ch a b nh cho tr em dư i sáu tu i không ph i tr ti n quy nh t i Thông tư này bao g m các cơ s y t công l p thu c B Y t , các B , cơ quan, ơn v trung ương và a phương. 2. Kinh phí khám b nh, ch a b nh cho tr em dư i sáu tu i không ph i tr ti n ư c b trí t ngu n ngân sách Trung ương th c hi n vi c khám b nh, ch a b nh cho tr em dư i sáu tu i t i các cơ s y t công l p thu c B , cơ quan, ơn v trung ương; t ngu n ngân sách c a t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i là t nh) th c hi n vi c khám b nh, ch a b nh cho tr em dư i sáu tu i t i các cơ s y t công l p a phương. i v i các t nh khó khăn, ngân sách Trung ương s h tr theo quy nh c a Lu t Ngân sách Nhà nư c b o m kinh phí khám b nh, ch a b nh cho tr em dư i sáu tu i. 3. Các cơ s y t công l p s d ng kinh phí khám b nh, ch a b nh cho tr em dư i sáu tu i h ch toán, quy t toán vào lo i, kho n, m c và ti u m c sau ây: - Lo i 15: Y t và các ho t ng xã h i. - Kho n 60: Ho t ng khám b nh, ch a b nh cho tr em dư i sáu tu i theo Lu t b o v , chăm sóc và giáo d c tr em. - M c và ti u m c tương ng theo M c l c Ngân sách nhà nư c hi n hành.
  2. 4. Các cơ s y t công l p ư c m tài kho n t i Kho b c Nhà nư c giao d ch i v i ngu n ngân sách nhà nư c c p cho công tác khám b nh, ch a b nh cho tr em dư i sáu tu i và m tài kho n t i ngân hàng giao d ch i v i ngu n kinh phí v n ng c a các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c ng h khám b nh, ch a b nh cho tr em dư i sáu tu i. Cu i năm, ngu n kinh phí này không s d ng h t ư c chuy n sang ti p t c s d ng và làm căn c cân i d toán ngân sách khám b nh, ch a b nh cho tr em dư i sáu tu i năm sau; không s d ng ngu n kinh phí này vào m c ích khác. 5. Ngoài ngu n kinh phí t ngân sách nhà nư c, các cơ s y t công l p ư c v n ng các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c ng h kinh phí ch a b nh cho tr em dư i sáu tu i m c b nh hi m nghèo. II. QUY NNH C TH 1. L p và phân b d toán kinh phí khám b nh, ch a b nh cho tr em dư i sáu tu i 1.1. i v i B , cơ quan, ơn v trung ương: a) Hàng năm, cùng th i gian quy nh l p d toán ngân sách nhà nư c, B Y t ch trì, ph i h p v i các B , cơ quan, ơn v trung ương có cơ s y t công l p l p d toán kinh phí khám b nh, ch a b nh cho tr em dư i sáu tu i g i B Tài chính t ng h p trình c p có thNm quy n quy t nh. Căn c l p d toán g m: - Kinh phí th c hi n khám b nh, ch a b nh cho tr em dư i sáu tu i năm trư c t i các cơ s y t công l p do B , cơ quan, ơn v trung ương qu n lý. - S dư kinh phí khám b nh, ch a b nh cho tr em dư i sáu tu i năm trư c chuy n sang (n u có). B Tài chính th o lu n v i các B , cơ quan, ơn v trung ương th ng nh t d toán chi cho công tác khám b nh, ch a b nh cho tr em dư i sáu tu i và t ng h p vào d toán ngân sách nhà nư c, phương án phân b d toán ngân sách Trung ương báo cáo Th tư ng Chính ph trình Qu c h i quy t nh. b) Căn c d toán ngân sách khám b nh, ch a b nh cho tr em dư i sáu tu i ư c giao, B trư ng, Th trư ng cơ quan, ơn v trung ương có trách nhi m phân b d toán cho các cơ s y t công l p tr c thu c theo lo i, kho n riêng quy nh t i i m 3, m c I Thông tư này và t ng h p trong phương án phân b d toán ngân sách chung c a B , cơ quan, ơn v trung ương g i B Tài chính thNm nh theo quy nh c a Lu t Ngân sách Nhà nư c. c) Trong năm th c hi n, B trư ng các B , Th trư ng các cơ quan, ơn v trung ương ư c i u ch nh kinh phí khám b nh, ch a b nh cho tr em dư i sáu tu i gi a ơn v th a và ơn v thi u thu c ph m vi qu n lý b o m k p th i kinh phí khám b nh, ch a b nh cho tr em dư i sáu tu i. K t qu i u ch nh ư c g i cho B Tài chính và Kho b c Nhà nư c nơi giao d ch làm căn c ki m soát chi theo quy nh c a Lu t Ngân sách Nhà nư c và các văn b n hư ng d n Lu t.
  3. Trư ng h p sau khi ã i u ch nh kinh phí mà còn thi u; các B , cơ quan, ơn v trung ương có văn b n g i B Tài chính xem xét quy t nh b sung t ngu n d phòng ngân sách Trung ương mb o và k p th i kinh phí khám b nh, ch a b nh cho tr em dư i sáu tu i. Căn c quy t nh b sung d toán, các B , cơ quan, ơn v trung ương phân b và thông báo b sung d toán cho các cơ s y t công l p b thi u kinh phí khám b nh, ch a b nh cho tr em dư i sáu tu i, ng g i B Tài chính và Kho b c Nhà nư c nơi giao d ch làm căn c ki m soát chi theo quy nh. 1.2. iv i a phương: a) Hàng năm, cùng th i gian quy nh l p d toán ngân sách nhà nư c, S Y t ch trì, ph i h p v i các cơ quan, ơn v liên quan l p d toán kinh phí khám b nh, ch a b nh cho tr em dư i sáu tu i t i a phương g i S Tài chính t ng h p báo cáo U ban nhân dân t nh trình c p có thNm quy n quy t nh theo quy nh c a Lu t Ngân sách Nhà nư c và các văn b n hư ng d n Lu t. Căn c l p d toán g m: - S lư ng tr em dư i sáu tu i trên a bàn do U ban Dân s , Gia ình và Tr em c p t nh cung c p. - Kinh phí th c hi n khám b nh, ch a b nh cho tr em dư i sáu tu i năm trư c t i các cơ s y t công l p do a phương qu n lý. - S dư kinh phí khám b nh, ch a b nh cho tr em dư i sáu tu i năm trư c chuy n sang (n u có). b) Căn c d toán ngân sách khám b nh, ch a b nh cho tr em dư i sáu tu i ư c giao, S Y t có trách nhi m phân b cho các cơ s y t công l p thu c a phương theo lo i, kho n riêng quy nh t i i m 3, m c I Thông tư này, g i S Tài chính thNm nh m c ích s d ng và tính kh p úng s li u so v i d toán ư c H i ng nhân dân t nh quy t nh. Sau khi có ý ki n thNm nh c a S Tài chính, S Y t có trách nhi m thông báo d toán kinh phí cho các cơ s y t công l p thu c a phương. Riêng i v i Tr m Y t c p xã, căn c vào thông báo kinh phí c a S Y t cho Phòng Y t c p huy n; Phòng Y t l p thông báo kinh phí khám b nh, ch a b nh cho tr em dư i sáu tu i g i U ban nhân dân c p xã, ng g i Tr m Y t c p xã và Kho b c Nhà nư c nơi U ban nhân dân c p xã giao d ch. c) Hàng tháng, U ban nhân dân c p xã báo cáo Phòng Y t v tình hình s d ng kinh phí khám b nh, ch a b nh cho tr em dư i sáu tu i; Phòng Y t huy n và các cơ s y t công l p c p t nh, huy n báo cáo S Y t v tình hình th c hi n (trư ng h p c n thi t S Y t và Phòng Y t có th yêu c u các cơ s y t và UBND c p xã báo cáo t xu t ph c v cho công tác i u hoà kinh phí gi a nơi th a và nơi thi u). ThNm quy n i u ch nh như sau: - Phòng Y t ư c i u ch nh kinh phí gi a nơi th a và nơi thi u i v i các Tr m Y t c p xã c a huy n; trư ng h p thi u, Phòng Y t ph i t ng h p báo cáo S Y t xem xét x lý.
  4. - S Y t ư c i u ch nh kinh phí gi a nơi th a và nơi thi u i v i các cơ s y t công l p c p t nh, huy n và Phòng Y t huy n b o m k p th i kinh phí khám b nh, ch a b nh cho tr em dư i sáu tu i. K t qu i u ch nh tăng, gi m d toán kinh phí khám b nh, ch a b nh cho tr em dư i sáu tu i gi a các ơn v ư c g i cho S Tài chính và Kho b c Nhà nư c nơi giao d ch ( i v i trư ng h p S Y t th c hi n i u ch nh) ho c g i Kho b c Nhà nư c nơi giao d ch ( i v i trư ng h p Phòng Y t th c hi n i u ch nh) làm căn c ki m soát chi theo quy nh c a Lu t Ngân sách Nhà nư c và các văn b n hư ng d n Lu t. Trong trư ng h p c n thi t, Phòng Y t , S Y t ph i h p v i cơ quan Kho b c nhà nư c ki m tra tính sát th c c a các báo cáo. d) Trư ng h p sau khi ã i u ch nh kinh phí mà còn thi u, cơ s y t có văn b n g i S Yt xem xét, t ng h p g i S Tài chính trình U ban nhân dân t nh quy t nh s d ng d phòng ngân sách a phương và các ngu n tài chính h p pháp khác theo ch quy nh b o m và k p th i kinh phí khám b nh, ch a b nh cho tr em dư i sáu tu i t i a phương. Căn c quy t nh b sung d toán, S Y t phân b và thông báo b sung d toán cho các cơ s y t công l p b thi u kinh phí khám b nh, ch a b nh cho tr em dư i sáu tu i, ng g i S Tài chính và Kho b c Nhà nư c nơi giao d ch làm căn c ki m soát chi theo quy nh. Trình t phân b b sung kinh phí khám b nh, ch a b nh cho tr em dư i sáu tu i cho các cơ s y t công l p b thi u kinh phí th c hi n theo quy nh t i ti t b i m này. 2. Qu n lý, s d ng kinh phí khám b nh, ch a b nh cho tr em dư i sáu tu i 2.1. Vi c qu n lý, s d ng và thanh toán kinh phí khám b nh, ch a b nh cho tr em dư i sáu tu i ư c th c hi n theo quy nh c a Lu t Ngân sách Nhà nư c, các văn b n hư ng d n Lu t và quy nh c th t i Thông tư này. 2.2. Các cơ s y t công l p ư c giao d toán kinh phí khám b nh, ch a b nh cho tr em dư i sáu tu i có trách nhi m l p d toán chi khám b nh, ch a b nh cho tr em dư i sáu tu i và th c hi n rút d toán t i Kho b c Nhà nư c nơi giao d ch theo quy nh t i Thông tư s 79/2003/TT-BTC ngày 13/8/2003 c a B Tài chính hư ng d n ch qu n lý, c p phát, thanh toán các kho n chi ngân sách nhà nư c qua Kho b c Nhà nư c. Các cơ s y t công l p c p huy n và U ban nhân dân c p xã ư c m tài kho n rút d toán t i Kho b c nhà nư c nơi giao d ch, s d ng s sách, bi u m u, ch ng t theo quy nh i v i ơn v s d ng ngân sách thu c ngân sách c p t nh ( ơn v d toán c p I là S Y t ) nh n kinh phí, h ch toán k toán, quy t toán riêng kinh phí khám b nh, ch a b nh cho tr em dư i sáu tu i. Trên cơ s ngh c a Tr m Y t xã, Ban Tài chính xã làm th t c rút d toán kinh phí khám b nh, ch a b nh cho tr em dư i sáu tu i trình Ch t ch U ban nhân dân c p xã ho c ngư i ư c u quy n ký g i Kho b c Nhà nư c nơi giao d ch rút d toán theo quy nh i v i ơn v s d ng ngân sách thu c ngân sách t nh ( ơn v d
  5. toán c p I là S Y t ) chuy n cho Tr m Y t xã th c hi n khám b nh, ch a b nh cho tr em dư i sáu tu i. U ban nhân dân c p xã không ư c s d ng kho n kinh phí này cho các m c ích khác. Kinh phí ngân sách nhà nư c c p cho các cơ s khám b nh, ch a b nh công l p th c hi n nhi m v khám b nh, ch a b nh cho tr em dư i sáu tu i là kho n chi thư ng xuyên t ngân sách nhà nư c. Các cơ s khám b nh, ch a b nh không phân ph i s d ng kho n kinh phí này như các kho n thu vi n phí. Trư ng h p các cơ s y t công l p có t ch c khám b nh, ch a b nh s d ng d ch v và k thu t cao mà gia ình b nh nhân có nhu c u s d ng thì cơ s y t công l p ư c thu c a gia ình b nh nhân kho n chênh l ch gi a chi phí d ch v và k thu t cao theo yêu c u và m c thanh toán vi n phí hi n hành. Kho n chênh l ch này các cơ s khám b nh, ch a b nh ư c phân ph i s d ng như các kho n thu vi n phí. 2.3. Kho b c Nhà nư c có trách nhi m ki m soát các h sơ, ch ng t chi và th c hi n chi tr , thanh toán k p th i các kho n chi cho công tác khám b nh, ch a b nh cho tr em dư i sáu tu i i u ki n thanh toán theo các quy nh hi n hành v ki m soát chi ngân sách nhà nư c. 2.4. Các cơ quan ch c năng Y t , Tài chính, U ban Dân s , Gia ình và Tr em và U ban nhân dân các a phương có trách nhi m ki m tra, thanh tra thư ng xuyên vi c th c hi n chính sách và s d ng kinh phí khám b nh, ch a b nh cho tr em dư i sáu tu i theo ch c năng nhi m v ư c phân công. 3. H ch toán và quy t toán kinh phí khám b nh, ch a b nh cho tr em dư i sáu tu i 3.1. Các ơn v s d ng kinh phí khám b nh, ch a b nh cho tr em dư i sáu tu i ph i h ch toán k toán và quy t toán theo quy nh c a ch k toán hành chính s nghi p hi n hành và hư ng d n t i Thông tư này. 3.2. Các ch ng t liên quan n vi c chi tiêu kinh phí khám b nh, ch a b nh cho tr em dư i sáu tu i t i các cơ s y t công l p ư c lưu riêng ph c v cho công tác t ng h p, ánh giá tình hình th c hi n công tác khám b nh, ch a b nh cho tr em dư i sáu tu i ư c thu n l i. Các ơn v ch u trách nhi m qu n lý, s d ng và quy t toán kinh phí này úng m c ích, úng i tư ng và b o m tính chính xác, h p pháp c a ch ng t quy t toán. 3.3. Quy trình t ng h p quy t toán kinh phí khám b nh, ch a b nh cho tr em dư i sáu tu i: - Các cơ s y t công l p tr c thu c các B , cơ quan, ơn v trung ương l p và g i báo cáo quy t toán kinh phí khám b nh, ch a b nh cho tr em dư i sáu tu i cho cơ quan ch qu n; cơ quan ch qu n ch u trách nhi m ki m tra, xét duy t và t ng h p vào báo cáo quy t toán chung g i B Tài chính thNm nh theo quy nh hi n hành. - Các cơ s y t công l p a phương l p và g i báo cáo quy t toán kinh phí khám b nh, ch a b nh cho tr em dư i sáu tu i cho S Y t . Riêng i v i Tr m Y t c p xã, U ban nhân dân c p xã l p quy t toán g i Phòng Y t c p huy n xem xét, thNm nh và t ng h p g i S Y t . S Y t ch u trách nhi m ki m tra, xét duy t và t ng
  6. h p chung trong báo cáo quy t toán c a S Y t g i S Tài chính thNm nh và t ng h p vào quy t toán ngân sách t nh trình c p thNm quy n phê chuNn. Các cơ s y t công l p thu c huy n và Tr m Y t c p xã không quy t toán kinh phí khám b nh, ch a b nh cho tr em dư i sáu tu i vào quy t toán chi ngân sách huy n và xã. Hàng năm, các B , cơ quan ơn v trung ương và các a phương ngoài vi c g i báo cáo quy t toán ngân sách trong ó ã bao g m kinh phí khám b nh, ch a b nh cho tr em dư i sáu tu i, ph i có báo cáo riêng v vi c th c hi n khám b nh, ch a b nh cho tr em dư i sáu tu i g i B Tài chính t ng h p. - B Tài chính ch u trách nhi m t ng h p quy t toán kinh phí khám b nh, ch a b nh cho tr em dư i sáu tu i c a các B , cơ quan, ơn v trung ương và các a phương chung trong báo cáo quy t toán ngân sách nhà nư c báo cáo Th tư ng Chính ph theo quy nh hi n hành. III. T CH C TH C HI N 1. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. Các quy nh trư c ây trái v i Thông tư này u bãi b . 2. i v i các kho n thu, chi khám b nh, ch a b nh cho tr em dư i sáu tu i phát sinh t ngày 01/01/2005 mà chưa h ch toán vào Lo i 15, Kho n 60 thì i u ch nh theo hư ng d n t i Thông tư này. Riêng năm 2005, các B , cơ quan, ơn v trung ương s d ng d toán ngân sách nhà nư c ư c giao th c hi n khám b nh, ch a b nh cho tr em dư i sáu tu i. i v i các a phương ã phân c p nhi m v chi khám b nh, ch a b nh cho tr em dư i sáu tu i cho các c p ngân sách thì b o lưu ngu n kinh phí th c hi n theo phân c p c a a phương trong năm 2005, nhưng ph i m b o ngu n v n th c hi n chính sách khám b nh, ch a b nh cho tr em dư i sáu tu i. 3. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, ngh ph n ánh k p th i v B Tài chính xem xét, s a i, b sung cho phù h p. Huỳnh Th Nhân ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản