Thông tư số 27/LĐTBXH-TT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
51
lượt xem
2
download

Thông tư số 27/LĐTBXH-TT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 27/LĐTBXH-TT về việc hướng dẫn việc cấp giấy chứng nhận cho các đối tượng được nộp một phần viện phí khi đến khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế của Nhà nước do Bộ Lao dộng Thương binh và Xã hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 27/LĐTBXH-TT

  1. B LAO NG, THƯƠNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T BINH VÀ XÃ H I NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 27/L TBXH-TT Hà N i, ngày 24 tháng 10 năm 1995 THÔNG TƯ C A B LAO NG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I S 27/L TBXH NGÀY 24 THÁNG 10 NĂM 1995 HƯ NG D N VI C C P GI Y CH NG NH N CHO CÁC I TƯ NG Ư C MI N N P M T PH N VI N PHÍ KHI N KHÁM CH A B NH T I CÁC CƠ S Y T C A NHÀ NƯ C Căn c Ngh nh s 95/CP ngày 27/8/1994 c a Chính ph v vi c thu m t ph n vi n phí, Thông tư s 14/TT-LB ngày 30/9/1995 c a Liên B Y t - Tài chính - Lao ng - Thương binh và Xã h i, Ban v t giá Chính ph hư ng d n thi hành Ngh nh s 95/CP c a Chính ph ; B Lao ng - Thương binh và Xã h i hư ng d n vi c c p gi y ch ng nh n cho các i tư ng ư c mi n n p m t ph n vi n phí khi n khám và ch a b nh các cơ s y t c a Nhà nư c: I- I TƯ NG: Các i tư ng ư c c p gi y ch ng nh n mi n m t ph n vi n phí bao g m: 1- Ngư i tàn t t, ngư i b b nh tâm th n, tr m côi, ngư i già y u không nơi nương t a (g i t t là i tư ng b o tr xã h i) là nh ng ngư i thu c di n ư c hư ng ch tr c p xã h i, quy nh t i các i m 1, 2, 3, 4, m c 1 - Thông tư Liên B s 22/LB/TT ngày 21/7/1994 c a Liên B Lao ng - Thương binh và Xã h i - Tài chính hư ng d n th c hi n Quy t nh 167/TTg ngày 08/4/1994 c a Th tư ng Chính ph , ang ư c nuôi dư ng t p trung trong các trung tâm do Ngành Lao ng - Thương binh và Xã h i qu n lý; các cơ s do B , ngành khác; các oàn th , t ch c xã h i, tôn giáo, nhà h o tâm l p ra, ã ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n c p gi y phép ho t ng. 2- Các i tư ng b o tr xã h i s ng t i c ng ng (làng, b n, thôn, p...) do xã, phư ng qu n lý. i v i nh ng i tư ng b o tr xã h i ang ư c nuôi dư ng trong các cơ s do t ch c Qu c t tài tr hoàn toàn và nh ng ngư i ã ư c các cơ quan, oàn th , t ch c xã h i c p th b o hi m y t nhân o thì không c p. 3- Nh ng ngư i thu c di n h quá nghèo có m c thu nh p bình quân u ngư i trong gia ình quy i ra g o dư i 13 kg/ngư i/tháng ( nông thôn và mi n núi), dư i 15 kg/ngư i/tháng ( thành ph , th xã). (N u trong h quá nghèo có nh ng ngư i thu c i tư ng nêu m c I, ph n I - Thông tư này thì không tính).
  2. 4- Nh ng h các huy n, xã, thôn, b n ư c công nh n là vùng cao theo quy t nh s 21/UB-Q ngày 26/01/1993 c a U ban Dân t c mi n núi và các h h i o u ư c mi n n p m t ph n vi n phí. II- TH TH C, TH T C C P GI Y CH NG NH N: 1- Gi y ch ng nh n các lo i i tư ng n u m c I nói trên ư c c p cho t ng ngư i theo k ho ch ư c duy t t ng năm. - M u và tên g i: Gi y ch ng nh n i tư ng ư c mi n n p m t ph n vi n phí (Ph l c 1 kèm theo Thông tư này). 2- Th t c c p gi y ch ng nh n: A- L P DANH SÁCH, G I BÁO CÁO: a/ Các i tư ng ang nuôi dư ng t p trung quy nh i m 1, m c I Thông tư này thì Giám c các trung tâm b o tr xã h i ho c ngư i ph trách cơ s nuôi dư ng i tư ng l p danh sách (theo m u Ph l c 2, 3 kèm theo), báo cáo lên c p qu n lý tr c ti p ho c cơ quan c p gi y phép ho t ng duy t; sau ó báo cáo v S Lao ng - Thương binh và Xã h i t nh, thành ph . b/ Các i tư ng b o tr xã h i s ng t i c ng ng thì Ch t ch U ban nhân dân xã, phư ng căn c quy nh t i Thông tư Liên B s 22/LB/TT ngày 21/7/1994 c a Liên B Lao ng - Thương binh và Xã h i - Tài chính hư ng d n th c hi n Quy t nh s 167/TTg ngày 08/4/1994 c a Th tư ng Chính ph , l p danh sách, thông qua H i ng nhân dân xã, phư ng trình Ch t ch U ban nhân dân huy n và c p tương ương duy t báo cáo v S Lao ng - Thương binh và Xã h i t nh, thành ph . c/ Nh ng ngư i thu c di n h quá nghèo, Ch t ch U ban nhân dân xã, phư ng căn c chuNn m c quy nh t i i m 3, m c I - Thông tư này, l p danh sách thông qua H i ng nhân dân xã, phư ng, trình Ch t ch U ban nhân dân huy n và c p tương ương duy t, báo cáo v S Lao ng - Thương binh và Xã h i t nh, thành ph . B- TI N HÀNH C P PHÁT GI Y CH NG NH N: a/ Gi y ch ng nh n do S Lao ng - Thương binh và Xã h i t nh, thành ph in theo m u th ng nh t c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i; S Lao ng - Thương binh và Xã h i các t nh, thành ph ti n hành in và c p cho các huy n, cơ s nuôi dư ng t p trung theo s lư ng ã ư c duy t. Vi c qu n lý và c p gi y ch ng nh n cho i tư ng ph i theo s th t (c a t ng t nh, thành ph ), có ch ký, óng d u c a Giám c S Lao ng - Thương binh và Xã h i. b/ Vi c c p phát gi y ch ng nh n tr c ti p cho t ng i tư ng do Giám c các Trung tâm và Ch t ch U ban nhân dân các xã, phư ng th c hi n theo danh sách ã ư c duy t: - i v i các i tư ng b o tr xã h i ang nuôi dư ng t p trung trong các Trung tâm b o tr xã h i và cơ s nuôi dư ng khác, Giám c Trung tâm ho c ngư i ph trách
  3. cơ s nuôi dư ng tr c ti p nh n gi y ch ng nh n i tư ng thu c qu n lý c a mình t i S Lao ng - Thương binh và Xã h i c p phát cho i tư ng. - i v i i tư ng b o tr xã h i do xã, phư ng qu n lý và nh ng ngư i thu c di n h quá nghèo, trư ng phòng Lao ng - Thương binh và Xã h i các huy n và c p tương ương căn c s lư ng, danh sách ã duy t, tr c ti p nh n gi y ch ng nh n t i S Lao ng - Thương binh và Xã h i và chuy n cho Ch t ch U ban nhân dân xã, phư ng c p phát cho i tư ng. III- KINH PHÍ IN VÀ C P GI Y CH NG NH N: 1- Kinh phí in gi y ch ng nh n c p cho i tư ng nêu Thông tư này thu c kinh phí xã h i, do ngân sách a phương c p. 2- Ngư i ư c c p gi y ch ng nh n không ph i n p l phí. IV- CÁCH S D NG GI Y CH NG NH N: 1- Ngư i ư c c p gi y ch ng nh n quy nh t i Thông tư này, m i l n n khám b nh và ch a b nh các b nh vi n do ngành Y t qu n lý trên a bàn cư trú ph i xu t trình gi y v i cơ s y t và ư c mi n n p m t ph n vi n phí, t c là không ph i óng các kho n chi phí v ti n thu c, d ch truy n, máu, hoá ch t, xét nghi m, phim X quang, v t tư tiêu hao thi t y u và d ch v khám, ch a b nh. 2- Gi y ch ng nh n có giá tr s d ng trong hai năm. H t th i h n s d ng, i tư ng ư c xét c p l i gi y m i. V- T CH C TH C HI N: 1- Hàng năm, vào kỳ k ho ch (trư c 31/10), Giám c các Trung tâm b o tr xã h i, các cơ s nuôi dư ng t p trung và Ch t ch U ban nhân dân các xã, phư ng l p danh sách i tư ng b o tr xã h i và nh ng ngư i thu c di n h quá nghèo; báo cáo lên c p có thNm quy n duy t và ti n hành làm th t c c p gi y ch ng nh n cho i tư ng s d ng vào năm sau (tháng m t hàng năm). 2- Trong quá trình l p danh sách, Ch t ch U ban nhân dân các xã, phư ng có trách nhi m ch o, l p danh sách các h quá nghèo theo chuNn m c quy nh và thông qua H i ng nhân dân xã; ng th i i u ch nh danh sách khi có bi n i, n u h ã vư t quá ư c m c nghèo theo quy nh t i i m 3, m c I - Thông tư này thì không ư c c p gi y ch ng nh n. 3- S Lao ng - Thương binh và Xã h i các t nh, thành ph ch u trách nhi m ti p nh n và t ng h p danh sách do các xã, phư ng và cơ s ã ư c c p có thNm quy n (quy nh t i m c II - Thông tư này) duy t ti n hành in gi y ch ng nh n và c p phát n Phòng Lao ng - Thương binh và Xã h i các huy n, qu n, các Trung tâm, cơ s nuôi dư ng theo s lư ng c a t ng nơi. 4- S Lao ng - Thương binh và Xã h i và S Y t các t nh, thành ph th ng nh t k ho ch phân tuy n khám ch a b nh cho i tư ng t i các cơ s y t a phương làm
  4. cơ s cho Phòng Lao ng - Thương binh và Xã h i các huy n và c p tương ương làm th t c ăng ký cho i tư ng n khám ch a b nh. 5- Vi c phân tuy n và ti n hành ăng ký khám ch a b nh cho i tư ng t i cơ s y t c n ư c ti n hành xong trư c ngày 31/12 hàng năm th c hi n khám ch a b nh vào u năm sau. 6- Vi c ti n hành c p gi y ch ng nh n cho i tư ng b o tr xã h i và ngư i nghèo theo quy nh t i Ngh nh s 95/CP c a Chính ph ti n hành xong trư c 31/12/1995. - Trong năm 1995, trên cơ s danh sách i tư ng c a các xã, phư ng và cơ s nuôi dư ng thu c mình qu n lý, Ch t ch U ban nhân dân huy n và c p tương ương duy t và ký c p gi y ch ng nh n cho i tư ng. N u cơ s b o tr xã h i tr c thu c S Lao ng - Thương binh và Xã h i thì Giám c các Trung tâm b o tr xã h i báo cáo danh sách lên S Lao ng - Thương binh và Xã h i và Giám c S Lao ng - Thương binh và Xã h i t nh, thành ph ký c p gi y ch ng nh n cho i tư ng. (Gi y ch ng nh n do S Lao ng - Thương binh và Xã h i in theo m u th ng nh t như quy nh i m a, ph n B - Thông tư này). VI - I U KHO N THI HÀNH: Thông tư này có hi u l c t ngày ký và ư c ph bi n n U ban nhân dân các xã, phư ng, các Trung tâm b o tr xã h i, cơ s nuôi dư ng i tư ng xã h i, U ban nhân dân các c p theo dõi, hư ng d n và ki m tra ch t ch , m b o th c hi n vi c c p gi y ch ng nh n úng i tư ng, tiêu chuNn, ch quy nh, ng th i U ban nhân dân xã, phư ng ph bi n n toàn dân và ph i h p v i các oàn th b o m th c hi n sát và y . Trong quá trình th c hi n n u có n i dung nào chưa phù h p, U ban nhân dân t nh, thành ph t ng h p báo cáo v B Lao ng - Thương binh và Xã h i b sung, s a i k p th i. Nguy n Th H ng ( ã ký) PH L C 1 GI Y CH NG NH N I TƯ NG Ư C MI N N P M T PH N VI N PHÍ (Theo Ngh nh 96/CP c a Chính ph , ho c i tư ng ư c mi n vi n phí) G1 (2) S
  5. Kích thư c: 11x7 cm 4 trang Gi y can song ho c gi y Vi t Trì lo i bìa c ng, màu tr ng S c a gi y: Có th ghi theo lo i Ví d : G1: Lo i i tư ng b o tr xã h i G2: Nh ng ngư i thu c h ói , nghèo ---------- ---- nh 4 x 6 cm --------------- H và tên Năm sinh: nam, n , dân t c Quê quán: Thu c lo i i tư ng: Nơi sinh s ng: CMND s : Th có giá tr s d ng t ngày tháng n ngày tháng năm CH KÝ C p ngày tháng năm C A NGƯ I S D NG GI Y GIÁM C S LAO NG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I Quy n l i và trách nhi m c a ngư i ư c c p gi y ch ng nh n 1- Ngư i ư c c p gi y ch ng nh n khi n khám ch a b nh t i cơ s y t nơi ăng ký, không ph i tr vi n phí. 2- ư c c p c u b t kỳ cơ s y t nào trong ph m vi toàn qu c không ph i tr vi n phí. 3- B o qu n và s d ng gi y ch ng nh n úng quy nh.
  6. Nh ng i u c n chú ý 1- Khi n khám, ch a b nh ph i xu t trình gi y ch ng nh n còn giá tr s d ng; n u gi y ch ng nh n không có nh thì ph i có gi y ch ng minh nhân dân, lo i gi y t khác có dán nh; s khám ch a b nh. 2. Nghiêm c m vi c cho mư n gi y ch ng nh n. N u b phát hi n s b thu h i và b i thư ng m i phí t n. 3- Th b tNy xoá, h t h n s d ng không có giá tr .
Đồng bộ tài khoản