intTypePromotion=3

Thông tư số 28/2005/TT-BLĐTBXH

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
63
lượt xem
2
download

Thông tư số 28/2005/TT-BLĐTBXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 28/2005/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương và phụ cấp lương đối với công nhân, nhân viên, viên chức xây dựng 05 công trình thuỷ điện do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 28/2005/TT-BLĐTBXH

  1. B LAO NG, THƯƠNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM BINH VÀ XÃ H I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 28/2005/TT-BL TBXH Hà N i, ngày 04 tháng 10 năm 2005 THÔNG TƯ HƯ NG D N TH C HI N CH TI N LƯƠNG VÀ PH C P LƯƠNG I V I CÔNG NHÂN, NHÂN VIÊN, VIÊN CH C XÂY D NG 05 CÔNG TRÌNH THU I N Căn c Ngh nh s 205/2004/N -CP ngày 14/12/2004 c a Chính ph quy nh h th ng thang lương, b ng lương và ch ph c p lương trong các công ty nhà nư c và văn b n s 3657/VPCP-VX ngày 01 tháng 7 năm 2005 c a Văn phòng Chính ph , B Lao ng – Thương binh và Xã h i hư ng d n th c hi n ch ti n lương và ph c p lương i v i công nhân, nhân viên, viên ch c xây d ng 05 công trình thu i n như sau: I. PH M VI, I TƯ NG ÁP D NG 1. Ph m vi áp d ng: Ph m vi áp d ng là công nhân, nhân viên, viên ch c tr c ti p tham gia xây d ng các công trình thu i n sau: a) Công trình thu i n Sơn La thu c t nh Sơn La; b) Công trình thu i n A. Vương thu c t nh Qu ng Nam; c) Công trình thu i n Buôn Ku p thu c t nh k L k; d) Công trình thu i n Plêikrông thu c t nh Kon Tum; e) Công trình thu i n B n L (nay là B n V ) thu c t nh Ngh An. 2. i tư ng áp d ng: a) Công nhân, nhân viên, viên ch c tr c ti p tham gia xây d ng công trình; b) Công nhân, nhân viên, viên ch c thu c Ban qu n lý d án tr c ti p tham gia xây d ng công trình; c) Công nhân, nhân viên, viên ch c tư v n, thi t k tr c ti p làm vi c t i công trình; d) Công nhân, nhân viên, viên ch c tr c ti p tham gia kh o sát ph c v th c hi n thi t k k thu t công trình.
  2. Các i tư ng t i i m c, d nêu trên không áp d ng i v i nh ng ngư i hư ng các ch ph c p thu hút và ph c p c h i, nguy hi m ã ư c tho thu n t i văn b n s 2807/L TBXH-TL ngày 29 tháng 8 năm 2005 c a B Lao ng – Thương binh và Xã h i v ch ph c p i v i công nhân viên kh o sát các công trình i n. II. CH ÁP D NG: 1. Ch ti n lương và ph c p lương: a. Lương t i thi u: - Th i gian trư c ngày 01 tháng 10 năm 2005, áp d ng m c ti n lương t i thi u chung 290.000 ng/tháng quy nh t i Ngh nh s 203/2004/N -CP ngày 14 tháng 12 năm 2004; - T ngày 01 tháng 10 năm 2005 tr v sau, áp d ng m c lương t i thi u 350.000 ng/tháng quy nh t i Ngh nh 118/2005/N -CP ngày 15 tháng 9 năm 2005. b. Lương c p b c công vi c: - C p b c công vi c: xác nh theo t ng công vi c c th theo nh m c d toán xây d ng cơ b n c a B Xây d ng ban hành; - Lương c p b c công vi c: ư c tính theo h s lương tương ng c p b c công vi c c a t ng công vi c c th theo nh m c d toán nêu trên. c. Ch ph c p lương: - Ph c p khu v c: Công trình ho c h ng m c công trình xây d ng n m trên a bàn (huy n, xã) nào thì ư c tính m c ph c p khu v c quy nh cho a bàn ó; - Ph c p thu hút, áp d ng m c 30% lương c p b c, ch c v , lương chuyên môn, nghi p v . - Ph c p lưu ng, áp d ng m c 0,4 tính trên m c lương t i thi u chung. d. Lương c p b c công vi c và các kho n ph c p lương t i i m b, c nêu trên ư c tính như sau: - i v i kh i lư ng xây l p ã th c hi n trư c ngày 01 tháng 10 năm 2004 k c ti n lương, ph c p lương c a công nhân, nhân viên, viên ch c kh o sát, thi t k , tư v n, áp d ng theo thang lương A6, nhóm IV ban hành kèm theo Ngh nh s 26/CP ngày 23 tháng 5 năm 1993; các ch ph c p lương theo Thông tư Liên t ch s 03/2001/TTLT-BL TBXH-BTC-UBDTMN ngày 18 tháng 01 năm 2001 hư ng d n th c hi n ch ph c p khu v c; Thông tư s 16/L TBXH-TT và 19/L TBXH-TT ngày 02 tháng 6 năm 1993 hư ng d n th c hi n ch ph c p thu hút và ph c p lưu ng. - i v i kh i lư ng xây l p th c hi n t ngày 01 tháng 10 năm 2004 tr v sau k c ti n lương, ph c p lương c a công nhân, nhân viên, viên ch c kh o sát, thi t k , tư
  3. v n, áp d ng theo thang lương A.1.8, nhóm III ban hành kèm theo Ngh nh s 205/2004/N -CP ngày 14 tháng 12 năm 2004; các ch ph c p lương theo Thông tư Liên t ch s 10/2005/TTLT-BNV-BL TBXH-BTC và 11/2005/TTLT–BNV– BL TBXH-BTC-UBDT ngày 05 tháng 01 năm 2005 hư ng d n th c hi n ch ph c p thu hút và ph c p khu v c; Thông tư s 05/2005/TT-BL TBXH ngày 05 tháng 01 năm 2005 hư ng d n th c hi n ch ph c p lưu ng trong các công ty nhà nư c. 2. H s không n nh s n xu t, áp d ng m c 15% lương c p b c, ch c v , lương chuyên môn, nghi p v . 3. Ch ăn gi a ca, áp d ng m c ăn gi a ca là 5.000 ng/ngư i/ngày. Vi c t ch c th c hi n b a ăn gi a ca theo quy nh t i Thông tư s 15/1999/TT-BL TBXH ngày 22 tháng 6 năm 1999 hư ng d n th c hi n ch ăn gi a ca i v i công nhân, viên ch c làm vi c trong doanh nghi p nhà nư c. III. T CH C TH C HI N: 1. Ngu n kinh phí th c hi n: a) Ch quy nh t i i m 1, i m 2 và i m 3, m c II, Thông tư này, áp d ng i v i công nhân, nhân viên, viên ch c th c hi n xây l p ư c tính vào chi phí nhân công trong d toán xây l p; b) Ch quy nh t i i m 1, i m 2 và i m 3, m c II, Thông tư này, áp d ng i v i công nhân, nhân viên, viên ch c kh o sát, thi t k , tư v n tr c ti p làm vi c t i công trình ư c tính vào chi phí nhân công trong d toán chi phí tư v n thi t k ; c) Chi phí b a ăn gi a ca ư c tính vào d toán công trình nhưng không n m trong chi phí nhân công; d) Ngu n kinh phí tăng thêm th c hi n các ch quy nh t i m c II, Thông tư này ư c l y t ngu n kinh phí d phòng c a công trình. 2. Trách nhi m c a T ng Công ty i n l c Vi t Nam (Ch u tư): a) Căn c vào kh i lư ng xác nh theo thi t k k thu t ho c thi t k b n v thi công ho c yêu c u công vi c c n th c hi n c a công trình; các ch áp d ng quy nh t i m c II, Thông tư này và Thông tư hư ng d n vi c l p và qu n lý chi phí d án u tư xây d ng công trình tính chi phí nhân công trong d toán công trình. b) Căn c vào kh i lư ng công vi c th c hi n ã ư c nghi m thu và ơn giá ti n lương, b a ăn gi a ca tính trong d toán t m ng và thanh toán cho ơn v thi công công trình. 3. Các ơn v thi công công trình, căn c kh i lư ng công vi c hoàn thành, ơn giá ti n lương và b a ăn gi a ca tính trong d toán công trình ã ư c ch u tư t m ng ho c thanh toán, t ch c chi tr úng, cho ngư i lao ng g n v i năng su t lao ng, kh i lư ng, ch t lư ng công vi c và ti n công trình.
  4. 4. B Công nghi p ki m tra Ch u tư tính các ch ư c áp d ng theo quy nh m c II, Thông tư này vào ơn giá, d toán công trình. 5. B Xây d ng ki m tra các ơn v thi công công trình th c hi n các ch quy nh t i Thông tư này. IV. HI U L C THI HÀNH: Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng công báo. Các ch quy nh t i Thông tư này ư c th c hi n t khi thi công công trình cho n khi k t thúc công trình. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, ngh các B và doanh nghi p ph n ánh v B Lao ng – Thương binh và Xã h i nghiên c u, gi i quy t./. K/T B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Văn phòng Chính ph - Các B Xây d ng, Công nghi p, Tài chính, Tư pháp. - T ng Công ty i n l c Vi t Nam - T ng Công ty Sông à - ăng công báo Lê Duy ng - Lưu VP, V TL.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản