Thông tư số 29/2004/TT-BQP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
87
lượt xem
4
download

Thông tư số 29/2004/TT-BQP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 29/2004/TT-BQP về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng do Bộ Quốc phòng ban hành, để hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 151/2003/NĐ-CP ngày 9/12/2003 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 29/2004/TT-BQP

  1. B QU C PHÒNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 29/2004/TT-BQP Hà N i, ngày 08 tháng 3 năm 2004 THÔNG TƯ C A B QU C PHÒNG S 29/2004/TT-BQP NGÀY 08 THÁNG 3 NĂM 2004 V VI C HƯ NG D N THI HÀNH M T S I U C A NGHN NNH S 151/2003/N -CP NGÀY 09 THÁNG 12 NĂM 2003 C A CHÍNH PH QUY NNH X PH T VI PH M HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH V C QU C PHÒNG thi hành Ngh nh s 151/2003/N -CP ngày 09/12/2003 c a Chính ph Quy nh x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c qu c phòng (dư i ây g i t t là Ngh nh s 151/2003/N -CP), B Qu c phòng hư ng d n thi hành m t s i u c a Ngh nh như sau: I- V QUY NNH CHUNG 1- Nguyên t c x ph t Nguyên t c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c qu c phòng quy nh t i i u 3 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính năm 2002, i u 3 Ngh nh s 151/2003/N - CP và các quy nh c th t i i u 3, i u 4 c a Ngh nh s 134/2003/N -CP ngày 14/11/2003 c a Chính ph Quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính năm 2002 (dư i ây g i t t là Ngh nh s 134/2003/N -CP). 2- Th i hi u x ph t và th i h n ư c coi là chưa b x ph t vi ph m hành chính. Vi c áp d ng th i hi u x ph t và th i h n ư c coi là chưa b x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c qu c phòng th c hi n theo quy nh t i i u 4 c a Ngh nh s 151/2003/N -CP và các quy nh c th t i i u 7, i u 9 c a Ngh nh s 134/2003/N -CP. 3- Xác nh m c ph t ti n, áp d ng hình ph t tr c xu t, tư c quy n s d ng gi y phép, ch ng ch hành ngh : 3.1- Xác nh m c ph t ti n: Khi quy t nh m c ph t ti n quy nh t i i m b kho n 1 i u 5 c a Ngh nh s 151/2003/N -CP, ngư i có thNm quy n x ph t ph i căn c vào tính ch t, m c vi ph m quy t nh m c ph t ti n trong khung ph t ti n ã ư c quy nh i v i t ng hành vi vi ph m. M c ph t ti n c th iv im t hành vi vi ph m không có tình ti t tăng n ng ho c gi m nh ho c có tình ti t tăng n ng và tình ti t gi m nh nhưng cân b ng nhau thì m c ph t ti n là m c trung bình c a khung ph t ti n ư c quy nh i v i hành vi ó; m c trung bình c a khung ti n ph t ư c xác nh b ng cách chia ôi t ng s c a m c t i thi u c ng v i m c t i a. N u vi ph m có tình ti t gi m nh ho c nhi u tình ti t gi m nh hơn tình ti t tăng
  2. n ng thì m c ph t ư c gi m th p hơn m c trung bình nhưng không ư c gi m quá m c t i thi u c a khung; n u vi ph m có tình ti t tăng n ng ho c nhi u tình ti t tăng n ng hơn tình ti t gi m nh thì m c ph t ư c tăng cao hơn m c trung bình nhưng không ư c tăng quá m c t i a c a khung. 3.2- Khi áp d ng hình ph t tr c xu t i v i ngư i nư c ngoài vi ph m hành chính trong lĩnh v c qu c phòng quy nh t i i m c, kho n 1 i u 5 c a Ngh nh s 151/2003/N -CP, ngư i có thNm quy n ã x ph t chuy n quy t nh x ph t và b n sao các tài li u liên quan n cơ quan qu n lý xu t nh p c nh c a B Công an th c hi n các th t c tr c xu t theo quy nh c a pháp lu t. 3.3- Tư c quy n s d ng gi y phép, ch ng ch hành ngh . Vi c tư c quy n s d ng gi y phép, ch ng ch hành ngh th c hi n theo quy nh t i i m a, kho n 2 i u 5 c a Ngh nh s 151/2003/N -CP và i u 11 c a Ngh nh s 134/2003/N -CP. Trong trư ng h p quân nhân, công ch c qu c phòng, công nhân viên qu c phòng vi ph m hành chính c n áp d ng hình th c ph t tư c quy n s d ng gi y phép, ch ng ch hành ngh do cơ quan ch c năng c a Quân i c p ph c v nhi m v qu c phòng, an ninh thì ngư i x ph t không tr c ti p x lý mà g i văn b n và b n sao quy t nh ã x ph t ngh cơ quan, ơn v quân i ã c p gi y phép ho c ch ng ch hành ngh ó x lý. N u gi y phép, ch ng ch hành ngh cũng do cơ quan ch c năng c a Quân i c p nhưng không nh m s d ng vào nhi m v qu c phòng, an ninh thì x lý như i v i các công dân khác. Trư ng h p tư c quy n s d ng gi y phép s d ng vũ khí quy nh t i kho n 3 i u 22 c a Ngh nh s 151/2003/N -CP, ngư i có thNm quy n x ph t ph i cân nh c n tính ch t, m c vi ph m và tình hình an ninh, tr t t a phương ho c khu v c x y ra vi ph m quy t nh tư c ho c không tư c quy n s d ng gi y phép s d ng vũ khí. II- CĂN C XÁC NNH M T S HÀNH VI VI PH M HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH V C QU C PHÒNG 1- "Lý do chính áng" quy nh t i kho n 1 i u 8, kho n 1 i u 9, kho n 1 i u 12, kho n 1 i u 13 c a Ngh nh s 151/2003/N -CP là m t trong các lý do sau ây: a) B n thân ngư i ph i th c hi n vi c ki m tra ho c khám s c kho th c hi n nghĩa v quân s , tuy n ch n i ào t o sĩ quan d b ; ch p hành l nh g i nh p ngũ, l nh g i i ào t o sĩ quan d b , l nh g i t p trung hu n luy n, di n t p, ki m tra s n sàng ng viên, s n sàng chi n u nhưng b m ho c trên ư ng i b m, b tai n n. b) Thân nhân c a ngư i nêu t i i m a, như b m , b m v (g m c b m nuôi c a v ho c ch ng) v (ch ng), con (g m c con và con nuôi) ang b m n ng.
  3. c) Nhà c a ngư i nêu t i i m a ho c nhà c a các i tư ng là thân nhân nêu t i i m b n m trong vùng ang b thiên tai như bão, l t, l t, ng t, d ch b nh, ho ho n làm nh hư ng n cu c s ng. Các trư ng h p nêu t i các i m a, b, c ph i có xác nh n c a U ban nhân dân c p xã ho c b nh vi n, tr m y t c p xã. d) Ngư i nêu t i i m a không nh n ư c gi y g i ki m tra s c kho , l nh g i nh p ngũ, l nh g i i ào t o sĩ quan d b , l nh g i t p trung hu n luy n, di n t p, ki m tra s n sàng ng viên, s n sàng chi n u do l i c a ngư i ho c cơ quan có trách nhi m ho c do hành vi c a ngư i khác gây khó khăn ho c c n tr như hư ng d n t i i m 4 ph n II Thông tư này. 2- Hành vi gian d i ho c mua chu c nhân viên y t làm sai l ch các y u t v s c kho nh m tr n tránh nghĩa v quân s quy nh t i kho n 2 i u 8, tr n tránh th c hi n nghĩa v i ào t o sĩ quan d b quy nh t i kho n 3 i u 12 c a Ngh nh s 151/2003/N -CP, là: a) Hành vi gian d i là khai báo v tình tr ng s c kho c a mình không úng s th t như ưa ra nh ng b nh mà b n thân mình không có ho c s d ng thu c ho c bi n pháp khác t c th i bi u hi n các tri u ch ng như ang m c b nh, ví d : m t nhìn t t nhưng khai báo là th l c kém và c tình c sai b ng ch cái khi ki m tra th l c; u ng thu c b phù n như ang m c b nh n ng... ho c các hành vi như s a ch a k t lu n v tình tr ng s c kho , tráo ngư i khác không s c kho khám s c kho thay. b) Hành vi mua chu c nhân viên y t làm sai l ch các y u t v s c kho là dùng m i th o n b ng tình c m ho c v t ch t tác ng n nhân viên y t có trách nhi m v i vi c ki m tra ho c khám s c kho làm sai l ch các y u t v s c kho d n n k t lu n không s c kho làm nghĩa v quân s , i ào t o sĩ quan d b . 3- Hành vi vi ph m quy nh v làm nghĩa v quân s ph c v t i ngũ. a) Hành vi ào ngũ quy nh t i kho n 1, kho n 2 i u 11 c a Ngh nh s 151/2003/N -CP là t ý r i b hàng ngũ quân i v i m c ích tr n tránh th c hi n nghĩa v ph c v t i ngũ. Bi u hi n c a hành vi này là t ý i kh i ơn v ho c trong lúc i công tác, i phép, i ch a b nh, an dư ng, chuy n ơn v sau ó không v ơn v úng th i gian quy nh. Ngư i ch huy ơn v quân i c p Trung oàn và tương ương khi ã có căn c xác nh quân nhân ào ngũ ph i k p th i ra văn b n thông báo quân nhân ào ngũ, trong ó ghi rõ ơn v ã c t quân s . Th i i m xác nh hành vi vi ph m x ph t là khi U ban nhân dân c p xã và cơ quan quân s c p huy n nh n ư c gi y thông báo quân nhân ào ngũ và c t quân s c a ch huy ơn v quân i c p Trung oàn và tương ương. b) Ch a ch p, bao che quân nhân ào ngũ quy nh t i kho n 3, i u 11 c a Ngh nh s 151/2003/N -CP là hành vi quân nhân ào ngũ lNn tr n nhà ho c cơ quan, t ch c mà không khai báo v i ngư i ho c cơ quan có thNm quy n; làm các gi y t h p pháp hoá cho hành vi ào ngũ.
  4. 4- Hành vi gây khó khăn ho c c n tr ngư i có trách nhi m th c hi n các quy nh v ăng ký nghĩa v quân s , th c hi n l nh g i nh p ngũ, thi hành các quy nh v th c hi n Lu t Nghĩa v quân s quy nh t i kho n 1, kho n 2 i u 10; gây khó khăn ho c c n tr ngư i có trách nhi m ch p hành gi y g i ki m tra s c kho ho c l nh g i i ào t o sĩ quan d b quy nh t i kho n 4 i u 12; gây khó khăn ho c c n tr quân nhân d b th c hi n các quy nh v t p trung hu n luy n, di n t p, ki m tra s n sàng ng viên, s n sàng chi n u quy nh t i kho n 2 i u 13 c a Ngh nh s 151/2003/N -CP, là: Hành vi gây khó khăn ho c c n tr do cá nhân ho c t ch c th c hi n, th hi n b ng m t trong các hành vi như không thông báo ho c thông báo ch m các gi y t liên quan n vi c th c hi n trách nhi m, nghĩa v ho c dùng l i nói, hành ng ed a ngăn c n ngư i khác th c hi n trách nhi m và nhi m v mà pháp lu t quy nh. Ngư i có trách nhi m thi hành các quy nh v th c hi n Lu t Nghĩa v quân s là nh ng ngư i có trách nhi m trong vi c ăng ký nghĩa v quân s , ăng ký quân nhân d b , khám s c kho , tuy n ch n ngư i nh p ngũ, g i nh p ngũ, g i quân nhân d b t p trung hu n luy n...; nh ng ngư i này có th là thành viên c a H i ng nghĩa v quân s ho c ngư i ư c giao th c hi n các nhi m v ó. 5- Hành vi c n tr vi c xây d ng l c lư ng dân quân t v quy nh t i kho n 1 i u 20 c a Ngh nh s 151/2003/N -CP bi u hi n b ng l i nói ho c hành ng như ngăn c n, e do v v t ch t ho c tinh th n ngư i khác không dám tham gia dân quân t v ho c làm cho ngư i có trách nhi m trong vi c t ch c, i u hành l c lư ng dân quân t v không dám t ch c ho c th c hi n nhi m v c a mình i v i vi c xây d ng l c lư ng dân quân t v . 6- Khi xem xét hành vi vi ph m quy nh t i các i u 23, 24, 26 c a Ngh nh s 151/2003/N -CP thì vi c xác nh khu v c c m, khu v c b o v , vành ai an toàn c a công trình qu c phòng và khu quân s là căn c vào bi n báo, c t m c, rào ch n ho c ranh gi i có ngư i canh gác, b o v . 7- Hành vi loan truy n tin t c bí m t c a công trình qu c phòng và khu quân s ho c nơi có công trình qu c phòng và khu quân s quy nh t i kho n 1 i u 25 c a Ngh nh s 151/2003/N -CP, ư c th hi n b ng l i nói ho c qua thư t ngư i khác bi t ư c các tin t c bí m t v công trình qu c phòng và khu quân s . 8- Hành vi rác, ch t th i vào bên c nh công trình qu c phòng quy nh t i i m a, kho n 2, i m b, kho n 3 i u 26 c a Ngh nh s 151/2003/N -CP ư c xác nh n m trong ph m vi ranh gi i li n k v i công trình qu c phòng, n u rác, ch t th i, ào, b i khai thác v t li u... v trí ó s làm nh hư ng tr c ti p ho c gián ti p n công trình qu c phòng. 9- Hành vi xây d ng công trình làm nh hư ng n công trình qu c phòng và khu quân s quy nh t i kho n 4 i u 26 c a Ngh nh s 151/2003/N -CP là m i trư ng h p xây d ng công trình trong khu v c c a công trình qu c phòng và khu quân s chưa ư c phép c a cơ quan có thNm quy n. 10- Hành vi l n chi m t qu c phòng quy nh t i kho n 1 i u 28 c a Ngh nh s 151/2003/N -CP n u chưa n m c x lý b ng hình s thì x ph t vi ph m hành
  5. chính, không k di n tích nhi u hay ít. Tuy nhiên khi x ph t c n cân nh c n di n tích l n chi m, m c ích l n chi m, tính ch t quan tr ng c a v trí t ã l n chi m quy t nh vi c x ph t và áp d ng m c ph t ti n c th cho phù h p. 11- Phương ti n v n t i quân s quy nh t i i u 29, i u 30 c a Ngh nh s 151/2003/N -CP bao g m phương ti n ư ng b , ư ng s t, ư ng thu , ư ng không và các phương ti n v n t i có g n bi n s dành riêng cho Quân i ho c các phương ti n v n t i ang ư c huy ng s d ng vào m c ích quân s . Hành vi gi danh mô tô, ô tô và phương ti n v n t i quân s quy nh t i i u 30 c a Ngh nh s 151/2003/N -CP là g n bi n s xe quân s , sơn ho c g n bi n hi u, c hi u ch dành riêng cho Quân i và ho t ng quân s vào mô tô, ô tô và phương ti n v n t i khác không thu c trang b c a Quân i ho c không ph i phương ti n v n t i ang huy ng s d ng vào múc ích quân s . 12- Hành vi vi ph m quy nh v s d ng quân trang. a) Quân trang bao g m các lo i ã quy nh c th t i các i u 31, 32, 33 c a Ngh nh s 151/2003/N -CP và các lo i quân trang khác như d y, dép, ba lô, tăng, võng, áo khoác, chăn, màn, bao, túi ng ho c các d ng c dùng cho sinh ho t, hu n luy n, chi n u c a Quân i. b) Hành vi làm gi quân trang quy nh t i kho n 1 i u 33 c a Ngh nh s 151/2003/N -CP là vi c s n xu t các ch ng lo i, m u mã gi ng v i ch ng lo i, m u mã quân trang mà Quân i và các cơ s ư c Nhà nư c giao ã s n xu t, khi s d ng s khó phân bi t th t gi . c) Hành vi s n xu t, làm gi các lo i quân trang, phù hi u, bi n công tác, c hi u dành riêng cho Quân i khi làm nhi m v quy nh t i kho n 1 i u 33, kho n 1 i u 36 c a Ngh nh s 151/2003/N -CP n u chưa n m c x lý b ng hình s thì b x ph t vi ph m hành chính, không k s lư ng nhi u hay ít. Tuy nhiên khi x ph t c n cân nh c n s lư ng, tính ch t vi ph m quy t nh áp d ng m c ph t ti n c th cho phù h p. III- TRÌNH T , TH T C X PH T VÀ CƯ NG CH THI HÀNH QUY T NNH X PH T VI PH M HÀNH CHÍNH 1- Trình t , th t c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c qu c phòng, ch p hành quy t nh x ph t, ình ch hành vi vi ph m và cư ng ch thi hành quy t nh x ph t th c hi n theo i u 45, i u 46 c a Ngh nh s 151/2003/N -CP và các i u 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 c a Ngh nh s 134/2003/N -CP. Các m u bi u liên quan n x lý vi ph m hành chính trong lĩnh v c qu c phòng th c hi n theo quy nh c a Ngh nh s 134/2003/N -CP. 2- Vi c x lý gi y t , tang v t, phương ti n b t m gi b o m thi hành quy t nh ph t ti n trong trư ng h p ư c hoãn ch p hành quy t nh ph t ti n, th c hi n theo i u 26 c a Ngh nh s 134/2003/N -CP.
  6. 3- Vi c xác nh giá tr và x lý tang v t, phương ti n vi ph m hành chính, th c hi n theo các i u 31, 32, 33, 34 c a Ngh nh s 134/2003/N -CP. 4- Vi c thu n p ti n ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c qu c phòng th c hi n theo quy nh t i i u 44 c a Ngh nh s 151/2003/N -CP, i u 25 Ngh nh s 134/2003/N -CP và hư ng d n c a B Tài chính. 5- Trình t , th t c áp d ng hình ph t tr c xu t i v i ngư i nư c ngoài. Khi áp d ng hình ph t tr c xu t i v i ngư i nư c ngoài vi ph m hành chính trong lĩnh v c qu c phòng (là hình th c x ph t chính ho c x ph t b sung) thì trong th i h n 3 ngày k t ngày ra quy t nh x ph t, ngư i x ph t g i quy t nh x ph t và các tài li u có liên quan n vi c x ph t, áp d ng bi n pháp cư ng ch hành chính (n u có) n cơ quan qu n lý xu t nh p c nh c a B Công an ti n hành các th t c tr c xu t theo quy nh c a pháp lu t. Vi c qu n lý i v i ngư i nư c ngoài trong th i h n làm th t c tr c xu t, th c hi n theo quy nh c a pháp lu t. 6- Th t c yêu c u thi hành quy t nh cư ng ch và trách nhi m c a l c lư ng ki m soát quân s thi hành quy t nh cư ng ch c a Chánh thanh tra qu c phòng các c p quy nh t i kho n 5 i u 46 c a Ngh nh s 151/2003/N -CP. Chánh Thanh tra qu c phòng ã ra quy t nh cư ng ch thi hành quy t nh x ph t vi ph m hành chính có văn b n yêu c u ngư i ch huy ơn v có lư ng ki m soát quân s óng quân trên a bàn ho c nơi có v vi c ph i cư ng ch thi hành quy t nh x ph t vi ph m hành chính thì ngư i ch huy ơn v có trách nhi m áp ng các yêu c u ó. Vi c t ch c, i u hành L c lư ng ki m soát quân s làm nhi m v thi hành quy t nh cư ng ch do ngư i có thNm quy n th c hi n quy t nh cư ng ch th chi n. Khi th c hi n vi c cư ng ch ph i úng quy nh c a pháp lu t. IV- HI U L C THI HÀNH Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng công báo. Quá trình th c hi n n u có vư ng m c c n ph n ánh k p th i v B Qu c phòng hư ng d n b sung. Ph m Văn Trà ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản