Thông tư số 31-BYT/TT về việc quy định việc khám bệnh và chữa bệnh tại bệnh viện Hữu nghị Việt – Xô do Bộ Văn hóa thông tin ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
39
lượt xem
3
download

Thông tư số 31-BYT/TT về việc quy định việc khám bệnh và chữa bệnh tại bệnh viện Hữu nghị Việt – Xô do Bộ Văn hóa thông tin ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 31-BYT/TT về việc quy định việc khám bệnh và chữa bệnh tại bệnh viện Hữu nghị Việt – Xô do Bộ Văn hóa thông tin ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 31-BYT/TT về việc quy định việc khám bệnh và chữa bệnh tại bệnh viện Hữu nghị Việt – Xô do Bộ Văn hóa thông tin ban hành

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 31-BYT/TT Hà N i, ngày 24 tháng 09 năm 1977 THÔNG TƯ QUY NNH VI C KHÁM B NH VÀ CH A B NH T I B NH VI N H U NGHN VI T – XÔ. phù h p v i tình hình hi n nay và kh năng ti p nh n c a b nh vi n H u ngh Vi t Xô, sau khi ã th ng nh t ý ki n v i Ban t ch c trung ương, B Y t quy nh dư i ây i tư ng và th th c ti p nh n cán b vào khám b nh, ch a b nh, qu n lý s c kh e t i b nh vi n H u ngh Vi t Xô. I. I TƯ NG KHÁM B NH, CH A B NH B nh vi n H u ngh Vi t Xô (Hà N i) là tuy n cu i cùng khám b nh, ch a b nh cho cán b cao c p và m t ph n cán b trung c p công tác trung ương và các t nh t Phú Khánh, c L c tr ra (cán b các t nh t Thu n H i, Lâm ng tr vào, khám b nh và ch a b nh t i b nh vi n cán b cao trung c p t i th H Chí Minh). C th , g m các i tư ng sau ây: 1. y viên trung ương ng, b trư ng, th trư ng, các ch c v tương ương tr lên, bí thư, ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương; 2. i bi u Qu c h i và y viên y ban trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam ương nhi m. 3. Anh hùng lao ng, anh hùng l c lư ng công an nhân dân; 4. C c, v , vi n phó, chuyên viên b c II tr lên và các ch c v tương ương, các cán b qu n lý kinh t , chuyên môn nghi p v , khoa h c, k thu t và văn h c, ngh thu t trung ương và các a phương có b c lương chính t 115 ng tr lên. 5. Cán b dân t c ít ngư i, cán b công tác mi n núi, h i o, và cán b n có b c lương chính t 105 ng (chuyên viên I) tr lên. 6. Cán b ho t ng cách m ng t trư c tháng 8 năm 1945 (theo thông tư s 32- TT/TC ngày 16-10-1960 c a Ban ch p hành trung ương) có gi y xác nh n c a trư ng ban t ch c các c p y t nh, thành ph tr c thu c trung ương, ho c c a V trư ng V t ch c cán b các B và cơ quan ngang B , có b c lương chính năm t 90 ng, n t 80 ng tr lên. Riêng các ng chí ho t ng t năm 1935 tr v trư c liên t c n nay thì không phân bi t b c lương. 7. i v i khách qu c t , B Y t có văn b n quy nh riêng.
  2. 8. Các trư ng h p c bi t khác s do Ban t ch c trung ương và B Y t gi i quy t c th v i b nh vi n. 9. Theo quy nh chung cho các b nh vi n, i v i ngư i b nh c p c u ư c ưa n b nh vi n mà không thu c di n trên, b nh vi n H u ngh Vi t Xô cũng ph i thu nh n ngay x lý k p th i. H t th i kỳ c p c u, m i ư c chuy n n b nh vi n theo tuy n i u tr ã quy nh. II. TH TH C TI P NH N B NH NHÂN VÀ QU N LÝ S C KH E CÁN B B nh vi n H u ngh Vi t Xô nh n khám b nh, ch a b nh cho các b nh nhân mà b nh tình vư t quá kh năng ch a b nh c a các cơ s y t tuy n trư c. Do ó vi c g i b nh nhân n b nh vi n H u ngh Vi t – Xô ư c quy nh như sau: 1. B nh nhân thu c di n nói trên các cơ quan trung ương óng Hà N i, khi m au thì y t các cơ quan, các ngành, các xí nghi p, có trách nhi m theo dõi, chăm sóc s c kh e và ch a nh ng b nh thông thư ng ngay tr m y t hay b nh vi n c a ngành (trong trư ng h p chưa bàn giao sang ngành y t theo quy t nh s 91-TTg ngày 25-4-1974 c a Th tư ng Chính ph ) khi b nh tình vư t quá kh năng c a mình, các t ch c y t nói trên m i g i n b nh vi n H u ngh Vi t – Xô. B nh nhân m i l n n b nh vi n H u ngh Vi t – Xô khám b nh c n mang theo th khám b nh, gi y gi i thi u c a y t cơ s , ghi rõ b nh tình, thu c men ã dùng và quá trình chăm sóc theo dõi vào s y b c a b nh nhân, giúp b nh vi n ti p t c theo dõi và i u tr . 2. B nh nhân thu c di n trên các a phương k c cán b các cơ quan trung ương i công tác và óng a phương và cán b hưu trí v ngh a phương (t Phú Khánh, c L c tr ra), khi m au thì ư c khám b nh ch a b nh ngay các cơ s khám b nh, ch a b nh thu c di n b o v s c kh e cán b c a các t nh, thành ph . Trư ng h p quá kh năng ch a b nh c a b nh vi n t nh, thành ph thì g i b nh nhân v b nh vi n H u ngh Vi t Xô. Riêng i v i các t nh thu c khu 5 (cũ), n u quá kh năng c a b nh vi n thì t nh g i n b nh vi n C à N ng. M t s trư ng h p c bi t xét c n ph i tranh th g p th i gian chNn oán ho c i u tr thì có th g i th ng ra b nh vi n H u ngh Vi t Xô cho k p th i. Khi c n g i b nh nhân v ch a b nh b nh vi n H u ngh Vi t Xô, các b nh vi n t nh, thành và b nh vi n C à N ng g i h sơ b nh án v liên h trư c. Khi ư c b nh vi n H u ngh Vi t Xô ng ý, m i ưa b nh nhân v , tránh cho b nh nhân kh i ph i ch i i l i v t v . Trư ng h p b nh c n g i g p n u có i u ki n thì i n báo trư c b nh vi n H u ngh Vi t Xô chuNn b ón ti p b nh nhân ư c t t. Các cơ quan y t c n n m v ng nh ng quy nh trên v i tư ng b nh nhân cũng như v nh ng th t c c n ph i làm khi g i b nh nhân v b nh vi n H u ngh Vi t Xô t o i u ki n cho b nh vi n ti p nh n và chăm sóc b nh nhân ư c thu n l i.
  3. 3. B nh vi n H u ngh Vi t Xô có nhi m v ph i h p v i các cơ s y t c a các cơ quan trung ương, t ch c hư ng d n vi c ki m tra s c kh e nh kỳ và qu n lý b nh t t cho cán b thu c di n trên. Sau khi ki m tra s c kh e nh kỳ cho cán b , b nh vi n c n bàn giao tình hình s c kh e và b nh t t cho ng chí ph trách y t cơ quan, cùng v i các ng chí ph trách y t cơ quan ó, ti p t c theo dõi và qu n lý b nh t t và bàn bi n pháp phòng b nh, ch a b nh cho cán b . 4. B Y t ngh các ng chí th trư ng các cơ quan, các ngành, các a phương c n giao nhi m v cho các ng chí b o v s c kh e và y t c a cơ quan, xí nghi p, trư ng h c và b nh vi n t ch c t t vi c khám b nh, ch a b nh và t quan h ch t ch v i b nh vi n H u ngh Vi t Xô t ch c vi c qu n lý s c kh e và b nh t t cho cán b ư c chu áo. Thông tư này có hi u l c k t ngày ban hành và thay cho thông tư s 40-BYT/TT ngày 22-10-1970. ngh các c p, các ngành, các a phương ph bi n cho cán b bi t th c hi n nh ng i u quy nh trên. ( i v i công nhân, viên ch c m i ư c gi i phóng s có văn b n quy nh riêng). B TRƯ NG B YT BÁC SĨ Vũ Văn C n
Đồng bộ tài khoản