Thông tư số 4-BXD/KTQH

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
64
lượt xem
6
download

Thông tư số 4-BXD/KTQH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 4-BXD/KTQH về việc lập, xét duyệt quy hoạch chi tiết, quản lý xây dựng theo quy hoạch và thẩm định thiết kế kỹ thuật công trình do Bộ xây dựng ban hành, đề hướng dẫn thực hiện NĐ 36/CP ngày 24/4/97 đối với việc lập, xét duyệt quy hoạch chi tiết, quản lý xây dựng theo quy hoạch và thẩm định thiết kế kỹ thuật công trình thuộc các dự án đầu tư vào khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 4-BXD/KTQH

 1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 4-BXD/KTQH Hà N i, ngày 30 tháng 7 năm 1997 THÔNG TƯ C A B XÂY D NG S 4-BXD/KTQH NGÀY 30 THÁNG 7 NĂM 1997 HƯ NG D N TH C HI N NGHN NNH S 36/CP NGÀY 24/4/1997 C A CHÍNH PH I V I VI C L P, XÉT DUY T QUY HO CH CHI TI T, QU N LÝ XÂY D NG THEO QUY HO CH VÀ TH M NNH THI T K T K THU T CÔNG TRÌNH THU C CÁC D ÁN U TƯ VÀO KHU CÔNG NGHI P, KHU CH XU T, KHU CÔNG NGH CAO Căn c "Quy ch khu công nghi p, khu ch xu t, khu công ngh cao" ư c ban hành kèm theo Ngh nh s 36/CP ngày 24/4/1997 c a Chính ph ; Căn c " i u l qu n lý quy ho ch ô th " ư c ban hành kèm theo Ngh nh s 91/CP ngày 17/8/1994 c a Chính ph ; " i u l qu n lý u tư và xây d ng" ư c ban hành kèm theo Ngh nh s 42/CP ngày 16/7/1996 c a Chính ph ; Ngh nh s 12/CP ngày 18/2/1997 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam; Căn c Ngh nh s 15/CP ngày 04/3/1994 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B xây d ng; B xây d ng hư ng d n vi c l p, xét duy t quy ho ch chi ti t xây d ng khu công nghi p, khu ch xu t và khu công ngh cao (g i chung và vi t t t là KCN), qu n lý xây d ng KCN theo quy ho ch và th m nh thi t k k thu t công trình thu c các d án u tư vào KCN, như sau: I. L P, XÉT DUY T QUY HO CH CHI TI T VÀ QU N LÝ XÂY D NG KHU KCN THEO QUY HO CH 1. L p và xét duy t quy ho ch chi ti t KCN: 1.1. Quy ho ch chi ti t KCN ư c duy t là m t trong nh ng cơ s pháp lý qu n lý u tư và xây d ng KCN. 1.2. Quy ho ch chi ti t KCN ph i phù h p v i quy ho ch t ng th phát tri n các KCN, quy ho ch chung xây d ng ô th , ho c các KCN ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n phê duy t và ư c l p trên n n b n a hình t l 1/500-1/2.000 tuỳ thu c vào quy mô KCN, trong ó ph i phân chia và quy nh c th ch c năng các khu t dành xây d ng các công trình công nghi p khác nhau; trung tâm d ch v công c ng; khu cây xanh; d ch v k thu t KCN; m ng lư i ư ng giao thông và các công trình k thu t h t ng (c p năng lư ng, c p thoát nư c, x lý ch t th i, thông tin liên l c); quy nh vi c gi gìn, tôn t o c nh quan thiên nhiên, b o m an toàn phòng c ng cháy n , b o v môi trư ng.
 2. Nh ng ch tiêu ư c s d ng l p quy ho ch chi ti t KCN ph i tuân th Quy chuNn Xây d ng Vi t Nam, phù h p v i các tiêu chuNn, quy ph m và pháp lu t c a Nhà nư c. Trư ng h p s d ng quy chuNn, tiêu chuNn xây d ng nư c ngoài thì ph i ư c B xây d ng ch p thu n. 1.3. H sơ trình duy t quy ho ch chi ti t KCN g m: a/ Ph n tài li u vi t: - T trình; - Thuy t minh t ng h p; - Thuy t minh tóm t t; - D th o i u l qu n lý xây d ng KCN theo quy ho ch (theo m u t i Ph l c s 1); b/ Ph n b n v : - Sơ v trí t KCN, t l 1/5.000-1/10.000; -B n ánh giá hi n tr ng và qu t xây d ng, t l 1/500-1/2.000; - Sơ cơ c u quy ho ch (t i thi u có 2 phương án so sánh l a ch n), t l 1/5.000; -B n quy ho ch s d ng t ai, t l 1/500-1/2.000, trong ó xác nh ranh gi i t ng khu t và lô t theo tính ch t, ch c năng s d ng i v i t xây d ng các lo i xí nghi p công nghi p, công trình d ch v công c ng, ư ng giao thông, khu cây xanh, công trình u m i k thu t h t ng...; các yêu c u v qu n lý s d ng t (t ng cao xây d ng, m t xây d ng, h s s d ng t,...), t ch c không gian quy ho ch ki n trúc và c nh quan; - Các b n quy ho ch h th ng h t ng k thu t KCN, t l 1/500-1/2.000 (có kèm theo các b n v thi t k chi ti t) g m: h th ng giao thông chính trong và ngoài KCN; san n n, thoát nư c mưa; c p năng lư ng, c p nư c; thoát nư c bNn; thu gom và x lý ch t th i; thông tin...; -B n t ng h p ư ng dây, ư ng ng k thu t, t l 1/500-1/2.000; -B n c m m c ch gi i ư ng và ch gi i xây d ng các tuy n ư ng, t l 1/500-1/2.000; - Sơ phân t u tư và xây d ng, t l 1/500-1/2.000; i v i KCN có di n tích l n hơn 200 ha thì quy ho ch thi ti t ư c l p trên b n a hình t l 1/2.000; i v i KCN có di n tích nh hơn 200 ha, thì quy ho ch chi ti t ư c l p trên b n t l 1/500-1/1.000. 1.4. T ch c vi c l p và xét duy t quy ho ch chi ti t KCN:
 3. - Ban qu n lý KCN c p t nh nơi có KCN ch u trách nhi m cung c p yêu c u, n i dung l p quy ho ch chi ti t KCN theo ngh c a Công ty phát tri n h t ng KCN. - Công ty phát tri n h t ng KCN là ch u tư d án xây d ng và kinh hoanh k t c u h t ng c a KCN ch u trách nhi m t ch c vi c l p quy ho ch chi ti t KCN trình Ban qu n lý KCN và U ban Nhân dân c p t nh nơi có KCN thông qua và trình B xây d ng phê duy t. - Quy ho ch chi ti t KCN ph i do m t t ch c chuyên môn c a Vi t Nam ư c Nhà nư c công nh n l p. Trư ng h p t ch c tư v n nư c ngoài l p quy ho ch chi ti t KCN, thì ph i ư c B xây d ng cho phép và t ch c tư v n nư c ngoài ó ph i liên doanh v i t ch c chuyên môn c a Vi t Nam. - Khi l p quy ho ch chi ti t KCN, t ch c chuyên môn l p quy ho ch chi ti t ph i làm vi c v i các cơ quan h u quan tho thu n trư c nh ng v n liên quan n quy ho ch chi ti t KCN v giao thông ( ư ng s t, ư ng b , ư ng thu ); an ninh qu c phòng; ngu n c p năng lư ng, c p nư c; nư c th i, v sinh môi trư ng; phòng ch ng cháy n ; b o t n, tôn t o các di tích, ki n trúc, danh lam th ng c nh. 2. Qu n lý xây d ng KCN theo quy ho ch chi ti t ư c duy t: 2.1. Các t ch c, cá nhân tham gia u tư, xây d ng và qu n lý KCN (Ban qu n lý KCN, doanh nghi p KCN, doanh nghi p d ch v KCN, t ch c tư v n xây d ng, các t ch c, cá nhân th u xây d ng và các cơ quan qu n lý Nhà nư c có liên quan) ph i tuân th quy ho ch chi ti t KCN ư c duy t. 2.2. Trư ng h p quy ho ch chi ti t khu công nghi p ư c duy t, n u c n i u ch nh m t trong nh ng n i dung sau, thì ph i ư c B Xây d ng ch p thu n: a/ V trí, quy mô, tính ch t, ranh gi i c a KCN; b/ Tính ch t ranh gi i c a t ng khu ch c năng trong KCN, g m khu các xí nghi p công nghi p; khu trung tâm d ch v công c ng và khu cây xanh s d ng chung; c/ Nh ng ch tiêu chính v qu n lý s d ng t như: t ng cao xây d ng, m t xây d ng, h s s d ng t, t l cây xanh công c ng, t ch c không gian quy ho ch ki n trúc và c nh quan... d/ Cao n n kh ng ch ; e/ M ng lư i các công trình k thu t h t ng ch y u: - Các tuy n ư ng giao thông chính trong KCN, m t c t ngang ư ng chính, ch gi i ư ng , ch gi i xây d ng, kho ng lùi, c t kh ng ch tuy n ư ng, hành lang và cao các công trình k thu t ng m, các nút giao c t các lo i ư ng; - c trưng k thu t c a h th ng c p năng lư ng, c p thoát nư c và công trình k thu t u m i ( ư ng kính, chi u dài, d c, quy mô, công su t, c t công trình v.v...); hư ng th i nư c mưa, nư c bNn; v trí và di n tích các công trình k thu t u m i (tr m x lý nư c bNn, khu x lý rác...);
 4. - Nh ng quy nh v các khu b o v và kho ng cách ly an toàn gi a các xí nghi p công nghi p v i công trình thu l i, ê i u; công trình giao thông, ( ư ng s t, thu , b , sân bay); tuy n i n cao áp; f/ Nh ng quy nh v kho ng cách ly v sinh gi a các c m xí nghi p công nghi p có tính ch t khác nhau; gi a xí ngh p công nghi p v i khu dân cư, công trình c p nư c (ngu n, nhà máy), tr m bơm, tr m x lý ch t th i, bãi rác, nghĩa trang; g/ Nh ng quy nh v phòng ch ng cháy n ; h/ Nh ng quy nh v b o v di tích, danh lam th ng c nh; 2.3- Ban qu n lý KCN có quy n cho phép các ch u tư i u ch nh, b sung m t s n i dung quy ho ch chi ti t KCN ư c duy t, như sau; - Di n tích khu t cho d án u tư mà không làm thay i ch c năng s d ng khu t; - ư ng n i b trong các khu ch c năng KCN; - Tuy n nhánh c p năng lư ng, c p nư c, thông tin; - V trí các cơ s h t ng xã h i trong KCN như: công trình y t , văn hoá, thương nghi p, d ch v công c ng; - V trí các khu cây xanh, công viên, m t nư c. 2.4. Gi i thi u, tho thu n a i m xây d ng và c p ch ng ch quy ho ch. Căn c vào quy ho ch chi ti t KCN ư c duy t, Ban qu n lý KCN c p t nh có trách nhi m gi i thi u, tho thu n a i m và c p ch ng ch quy ho ch theo yêu c u c a ch u tư. ơn xin tho thu n a i m, c p ch ng ch quy ho ch và ch ng ch quy ho ch ư c l p theo m u t i Ph l c s 2 c a Thông tư này. II- TH M NNH THI T K K THU T (TKKT) CÁC CÔNG TRÌNH XÂY D NG TRONG KCN. 1- i v i công trình xây d ng có v n u tư tr c ti p c a nư c ngoài theo Ngh nh s 12/CP ngày 18/2/1997 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam. 1.1- Cơ quan thNm nh: - B Xây d ng thNm nh, ch p thu n TKKT công trình xây d ng thu c d án nhóm A; - S xây d ng các t nh, thành ph tr c thu c trung ương thNm nh TKKT các công trình xây d ng thu c d án nhóm B và trình UBND c p t nh, thành ph tr c thu c trung ương xem xét, quy t nh ch p thu n.
 5. 1.2- N i dung h sơ TKKT trình thNm nh: Ch u tư n p tr c ti p cho cơ quan thNm nh 03 b h sơ, m i b g m: - ơn trình thNm nh theo m u t i Ph l c s 3 c a Thông tư này; - Các văn b n xác nh tư cách pháp lý c a t ch c thi t k theo m c 3.1.1 c a Thông tư 01/BXD- CSXD ngày 15/4/1997; - Tài li u TKKT. + Thuy t minh t ng h p thi t k công trình xây d ng kèm theo các s li u kh o sát v khí h u, a ch t, môi trư ng, ... b n kê tiêu chuNn nư c ngoài dùng trong thi t k ã ư c B Xây d ng ch p thu n, b n kê chương trình ph n m m vi tính thi t k công trình; + B n v t ng m t b ng công trình và b trí dây truy n công ngh ; + B n v chính v ki n trúc c a công trình: m t b ng, m t ng, m t c t; + B n v k t c u chính và n n móng công trình; + B n v b trí m t b ng, các m t c t d c kèm theo các thông s chính c a h th ng các công trình h t ng k thu t KCN ho c m t ph n KCN theo ti n u tư khai thác KCN ( i v i d án u tư xây d ng công trình h t ng); + B o sao Gi y phép u tư, Quy t nh cho thuê t, các văn b n tho thu n c a cơ quan qu n lý Nhà nư c v phòng ch ng cháy n , b o v môi trư ng; + Báo cáo thNm tra TKKT c a t ch c tư v n. 1.3- N i dung thNm nh TKKT ư c th c hi n theo i u 84 c a Ngh nh s 12/CP c a Chính ph , g m: - Tư cách pháp lý c a t ch c thi t k ; - S tuân th tiêu chuNn k thu t thi t k xây d ng c a Vi t Nam ho c tiêu chuNn k thu t c a nư c ngoài ư c B Xây d ng ch p thu n; - S phù h p c a TKKT v ki n trúc, quy ho ch v i quy ho ch chi ti t KCN và báo cáo nghiên c u kh thi c a d án ư c duy t; Ch u tư ch u trách nhi m trư c pháp lu t Vi t Nam v an toàn công trình xây d ng, phòng ch ng cháy n và b o v môi trư ng; Th i gian thNm nh là 20 ngày k t khi nh n h sơ TKKT trình thNm nh. Báo cáo v vi c thNm nh TKKT và Quy t nh ch p thu n TKKT ư c l p theo m u t i Ph l c s 3 c a Thông tư này. 2- i v i công trình xây d ng thu c d án u tư trong nư c: 2.1- Cơ quan thNm nh:
 6. - B Xây d ng thNm nh, ch p thu n TKKT công trình xây d ng thu c d án nhóm A; - S Xây d ng thu c các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương thNm nh TKKT công trình xây d ng thu c d án nhóm B và C và trình U ban nhân dân c p t nh, thành ph tr c thu c trung ương xem xét, quy t nh ch p thu n; 2.2- H sơ TKKT trình thNm nh: a) Ph n tài li u vi t: - ơn trình thNm nh TKKT ư c l p theo m u t i Ph l c s 3 c a Thông tư này; - Tóm t t d án u tư, b n sao văn b n phê duy t d án, quy t nh ch thuê t. - Các b n sao văn b n tho thu n c a cơ quan qu n lý Nhà nư c v phòng ch ng cháy n , b o v môi trư ng; - Báo cáo thNm tra TKKT c a t ch c tư v n; - Danh m c các quy chuNn xây d ng, tiêu chuNn k thu t xây d ng thi t k m u ư c s d ng, b n kê chương trình ph n m n vi tính thi t k công trình; - Thuy t minh t ng h p TKKT, g m: + V ki n trúc: gi i pháp và các thông s chính v ki n trúc công trình; + V k t c u: gi i pháp và các thông s v k t c u ch u l c chính, n n móng, có b n tính k t c u chính kèm theo; + V h th ng công trình k thu t: các gi i pháp và thông s chính v c p năng lư ng, c p thoát nư c, thông gió, chi u sáng, âm thanh, thông tin, tín hi u, báo cháy, ch a cháy, i u khi n t ng; - Tài li u kh o sát v a hình, a ch t công trình, a ch t thu văn, thu văn, khí tư ng và ng t khu v c xây d ng; b) Ph n b n v : - B n v t ng m t b ng b trí dây chuy n công ngh ; - B n v chính v ki n trúc công trình: m t b ng, m t ng, m t c t; - B n v k t c u chính và n n móng công trình; - Các b n chính v h th ng k thu t trong công trình: c p năng lư ng, c p thoát nư c, thông gió, chi u sáng, thông tin;
 7. - B n v b trí m t b ng, các m t c t d c kèm theo các thông s chính c a h th ng các công trình h t ng k thu t KCN ho c m t ph n KCN theo ti n u tư khai thác KCN ( i v i d án u tư xây d ng công trình h t ng); 2.3- N i dung thNm nh TKKT: - Tư cách pháp lý c a t ch c thi t k ; - S phù h p c a TKKT v i d án u tư ư c duy t; - S phù h p c a TKKT v m t ki n trúc, quy ho ch v i quy ho ch chi ti t KCN ư c duy t. - S phù h p c a TKKT v i quy chuNn xây d ng, tiêu chuNn xây d ng hi n hành c a Vi t Nam. - ánh giá m c b n v ng c a công trình xây d ng, an toàn c a h th ng công trình h t ng k thu t, n nh i v i các công trình lân c n; 2.4- Th i gian thNm nh: - i v i công trình xây d ng thu c d án u tư nhóm A không quá 30 ngày, k t khi nh n h sơ TKKT trình thNm nh. - i v i công trình xây d ng thu c d án u tư nhóm B và C không quá 20 ngày, k t khi nh n h sơ TKKT trình thNm nh; - Báo cáo thNm nh TKKT và Quy t nh ch p thu n TKKT ư c l p theo m u t i Ph l c s 3 c a Thông tư này. III- I U KHO N THI HÀNH 1/ Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký; 2/ Nh ng quy nh khác v qu n lý u tư và xây d ng liên quan n KCN không quy nh trong Thông tư này ư c th c hi n theo Pháp lu t hi n hành; 3/ Các b , cơ quan ngang B và cơ quan thu c Chính ph , Ban qu n lý các KCN Vi t Nam, UBND t nh, thành ph tr c thu c trung ương; các S xây d ng, Văn phòng KTS trư ng thành ph , Ban qu n lý KCN c p t nh có trách nhi m hư ng d n và thi hành Thông tư này. PH L C 1 I U L QU N LÝ XÂY D NG THEO QUY HO CH T I KCN......................... (Ban hành kèm theo Quy t nh s .... ngày.... tháng... năm... c a U ban nhân dân t nh..................)
 8. Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1: Ph m vi áp d ng: 1- Quy ho ch chi ti t xây d ng KCN...... quy nh vi c s d ng t, xây d ng cơ s h t ng k thu t, b o m c nh quan ki n trúc và b o v môi trư ng trong xây d ng và khai thác s d ng các công trình trong ranh gi i l p quy ho ch chi ti t xây d ng KCN ã ư c phê duy t t i Quy t nh s ... BXD/KTQH ngày... tháng... năm.... c a B trư ng B Xây d ng. 2- Căn c vào h sơ quy ho ch chi ti t xây d ng KCN ... ư c duy t và các quy nh t i b n i u l này, Ban qu n lý KCN ........gi i thi u a i m, c p ch ng ch quy ho ch, hư ng d n vi c tri n khai các d án u tư, tho thu n các gi i pháp ki n trúc - quy ho ch cho các công trình xây d ng trong KCN theo úng quy ho ch và pháp lu t. i u 2: Phân vùng qu n lý quy ho ch: 1- Ranh gi i và ph m vi quy ho ch chi ti t xây d ng KCN ..... 1.1- Phía B c giáp......... 1.2- Phía Nam giáp....... 1.3- Phía Tây giáp........ 1.4- Phía ông giáp......... 2- T ng di n tích n m trong ranh gi i quy ho ch là.....ha, ư c phân thành các khu v c sau (xem sơ ). B ng 1 TT Các khu Di n tích T l Ghi (ha) % chú 1 Khu xây d ng các nhà máy 2 Khu xây d ng trung tâm i u hành 3 Khu xây d ng công trình u m i h t ng k thu t 4 t ư ng giao thông 5 t cây xanh 6 t m t nư c
 9. TT Các khu Di n tích T l Ghi (ha) % chú T ng c ng 100 Chương 2: QUY NNH C TH i u 3: Khu xây d ng các nhà máy 1/ Khu xây d ng các nhà máy có di n tích là ............. ha, ư c chia thành các c m ký hi u t C1..... Cn. 2/ Các ch tiêu chính qu n lý xây d ng khu các nhà máy ư c quy nh t i B ng 2. B ng 2 Di n Di n M t T ng H s Ký hi u Ph m vi c m Ch c tích tích xây cao s c m năng chung sàn d ng trung d ng (m2) (m2) (%) bình t C1 Cn i u 4: Khu xây d ng trung tâm i u hành 1/ Khu xây d ng trung tâm i u hành có di n tích là.... ha, g m văn phòng i u hành, cơ quan qu n lý KCN, nơi trưng bày gi i thi u s n phNm v.v.... 2/ Các ch tiêu ch y u qu n lý xây d ng khu trung tâm i u hành ư c quy nh t i B ng 3. B ng 3 Di n Di n M t T ng H s TT Tên công trình tích tích xây cao s chung sàn d ng trung d ng (m2) (m2) (%) bình t 1 Văn phòng i u hành 2 Cơ quan qu n lý KCN 3 Nơi trưng bày gi i thi u s n phNm
 10. 3/ Nh ng quy nh khác. a) N n t xây d ng - d cn n t - C t xây d ng th p nh t b) Yêu c u v quy ho ch - ki n trúc Các công trình ư c b trí xây d ng t p trung thành m t t ng th không gian quy ho ch - ki n trúc th ng nh t t o b m t trung tâm. i u 5: Khu xây d ng công trình u m i h t ng k thu t 1/ Khu xây d ng công trình u m i h t ng k thu t có di n tích là .... ha, g m tr m bi n áp, tr m x lý nư c th i... 2/ Các ch tiêu ch y u qu n lý xây d ng khu công trình u m i h t ng k thu t ư c quy nh t i b ng 4. B ng 4 Di n Di n M t T ng H s TT Tên công trình tích tích xây cao s chung sàn d ng trung d ng (m2) (m2) (%) bình t 1 Tr m bi n áp 2 Tr m x lý nư c th i 3/ Nh ng quy nh khác - C t n n xây d ng - Yêu c u v quy ho ch - ki n trúc i u 6: t cây xanh 1/ t cây xanh t p trung trên toàn KCN có di n tích.... ha, g m các khu cây xanh t p trung và cây xanh phân tán d c theo các tuy n giao thông.
 11. 2/ Các ch tiêu ch y u qu n lý xây d ng khu cây xanh ư c quy nh t i b ng 5. B ng 5 Quy M t M t M t TT Tên V Tính mô xây d ng m t cây xanh khu cây xanh trí ch t (ha) công nư c th m c trình (%) (%) (%) 3- Nh ng quy nh khác a) Yêu c u v k thu t: - C m thoát nư c bNn vào nư c m t. - Ph i kè b h , mương nư c (n u có) trong KCN b o m m quan. b) Yêu c u v ki n trúc - c nh quan. Cây xanh ven ư ng, ven m t nư c ph i ư c b trí có t ch c, b o m c nh quan KCN. i u 7: t ư ng giao thông. 1/ t dành làm ư ng giao thông có di n tích ....ha 2/ Các tuy n ư ng ph i ư c xác nh rõ theo các tiêu chí t i b ng 6. B ng 6 Lo i Chi u M t Kho ng cách ly hai bên TT Tên tuy n ư ng dài c t tính t ch gi i ư ng ư ng (m) (m) (m) 3- Nh ng quy nh khác: - C t n n m t ư ng - d cd c - d c ngang i u 8: Các công trình cơ s h t ng k thu t khác 1- V chuNn b k thu t m t b ng xây d ng.
 12. - Ph i tuân th v trí và các yêu c u v hư ng, tuy n, cao c a các m ng lư i thoát nư c m t. - Cao n n xây d ng t i thi u - d c a hình t i thi u 2/ V c p nư c - Kho ng cách ly t i thi u i v i b ch a, b l c - Kho ng cách ly i v i ư ng ng c p nư c. 3/ V c p i n: Kho ng cách ly i v i công trình c p i n. 4/ V thoát nư c bNn và môi trư ng. - Ph i tuân th v trí và các yêu c u k thu t v hư ng, tuy n, cao tr m c a h th ng thoát nư c bNn. - Kho ng cách ly i v i các công trình thoát nư c bNn và v sinh môi trư ng. - Nư c th i s n xu t và nư c th i sinh ho t ph i ư c x lý c c b tuỳ theo tính ch t, m c c h i trư c khi thoát vào h th ng thoát nư c chung c a KCN. - Tr m x lý nư c th i bên trong các xí nghi p, nhà máy ph i tuân th quy nh c a Quy chuNn thi t k quy ho ch ô th v kho ng cách ly và v sinh môi trư ng. Chương 3: I U KHO N THI HÀNH. i u 9: i u l này có hi u l c k t ngày.../.../199.. i u 10: M i vi ph m các i u kho n c a i u l này tuỳ theo m c s b x lý k lu t, x ph t hành chính, b i thư ng thi t h i v t ch t ho c truy t trư c pháp lu t hi n hành. Ngô Xuân L c ( ã ký) PH L C S 2 M US 1 C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc
 13. ƠN XIN THO THU N NA I M VÀ C P CH NG CH QUY HO CH Kính g i: - Trư ng ban qu n lý............ 1- H và tên:............................... Ch c v :.................................... i di n cho (cơ quan, doanh nghi p.........)......... a ch : S nhà.... ư ng (ph )....... phư ng (xã).............. Qu n (huy n):.........t nh (thành ph )............... Nư c...... i n tho i:........................... FAX...................... 2- Xin tho thu n a i m và c p ch ng ch quy ho ch l p d án u tư xây d ng công trình................................... T i a i m:................................................... ................................................................ Ngu n g c và hi n tr ng:........................................ ................................................................ 3- Ý nh u tư: Ch c năng công trình:.......................................... ................................................................ Quy mô xây d ng (t ng di n tích s n xây d ng m2 ho c công su t nhà máy)......................................................... S n phNm ....................................................... Chi u cao d ki n:............................................... Nhu c u s d ng t (m2)..................................... Nhu c u s d ng công trình k thu t h t ng ô th ............... + C p i n:.....................KW + C p nư c:...................m3/h + Ch xe ôtô:............. chi c
 14. + L i ra vào:.................. + Ch t th i và nh lư ng ch t th i:............................. Tôi xin cam k t th c hi n y các quy nh c a Nhà nư c Vi t Nam v quy ho ch xây d ng. ...ngày......tháng...năm 199........ Ngư i làm ơn (Ký và óng d u) PH L C S 2 M US 2 ( Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM t nh, thành ph tr c thu c TW c l p - T do - H nh phúc (Cơ quan c p ......., ngày tháng năm 199 ch ng ch quy ho ch) (Gi y màu vàng) CH NG CH QUY HO CH S ......../CCQH 1- C p cho:.................................................... a ch : s nhà:.................... ư ng (ph ):.............. Phư ng (xã):...................... qu n (huy n):............... T nh, thành ph :.................Qu c t ch (c a nhà u tư).... 2- N i dung CCQH: 2.1- Tên lô t................ t ng di n tích m2.......... Trong KCN..................... thu c ô th .................... T nh (thành ph )............................................... 2.2- Quy ho ch và s d ng t ai (sơ kèm theo)............. - Ch c năng khu t ........................................... Lo i công trình ư c xây d ng .................................
 15. C m xây d ng các công trình.................................... - Ch gi i ư ng , l i ra.................................... - C t n n..................................(m) so v i m t bi n - B ngang t i thi u.......................................... -M t xây d ng:(DT xây d ng công trình/DT lô t) x 100%... - H s s d ng t:(T ng DT sàn công trình/DT lô t)........ - Chi u cao t i a:................(m) T i thi u.......... (m) - Ch gi i xây d ng (kho ng lùi):............................ - Yêu c u ki n trúc: Màu s c:................................. V t li u:............................... Mái:.................................... - Yêu c u v xây xanh, môi trư ng:............................ - Ch xe:.................................................. 2.3- Nh ng i u c n lưu ý khác (ngu n i n, ngu n nư c, ư ng th i nư c, yêu c u x lý ch t th i.....).......................... 3- Chú ý: CCQH này... là căn c l p d án và thi t k công trình, không có giá tr làm ch ng t v quy n s d ng t và không thay th các gi y phép khác. Th i h n có giá tr c a Ch ng ch là.... năm k t ngày c p. (Cơ quan c p CCQH Ký tên, óng d u) PH L C S 3 M US 1 (TÊN CH U TƯ) C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc S : ......., ngày tháng năm 199 ƠN TRÌNH TH M NNH THI T K K THU T Công trình.....................................
 16. Kính g i: B trư ng B Xây d ng (ho c Ch t ch U ban nhân dân t nh....) - Căn c "Quy ch khu công nghi p, khu ch xu t, khu công ngh cao" ư c ban hành kèm theo Ngh nh 36/CP ngày 24/4/1997 c a Chính ph ; - Căn c Thông tư s ...BXD-KTQH ngày...7/1997 c a B Xây d ng hư ng d n th c hi n Ngh nh 36/CP ngày 24/4/1997 c a Chính ph i v i vi c l p quy ho ch chi ti t, qu n lý xây d ng theo quy ho ch và th m nh thi t k k thu t các d án u tư vào KCN; - Căn c gi y phép u tư (d án u tư ư c duy t) s ... ngày... c a Ch u tư (ho c i di n h p pháp c a ch u tư) là Xin trình B trư ng B Xây d ng (ho c Ch t ch U ban nhân dân t nh......) h sơ thi t k k thu t công trình (và t ng d toán) (ho c h ng m c công trình)......... - Thu c d án - a i m xây d ng t i - Danh m c h sơ trình thNm nh thi t k k thu t (và t ng d toán) t................. g m có: + + + Ch u tư (ho c i di n h p pháp c a ch u tư) Ký tên và óng d u PH L C S 3 M US 2 B XÂY D NG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM (ho c UBND t nh c p) c l p - T do - H nh phúc Cơ quan ThNm nh ......., ngày tháng năm 199 S :/
 17. BÁO CÁO TH M NNH THI T K K THU T Công trình............................ Kính g i: B trư ng B Xây d ng (ho c Ch t ch U ban nhân dân t nh....) Căn c vào ơn và h sơ trình th m nh thi t k k thu t công trình xây d ng............... thu c d án............... c a ch u tư là.................................................... Căn c các quy nh v th m nh thi t k k thu t công trình xây d ng thu c các d án u tư vào KCN t i Thông tư s .../BXD-KTQH ngày.../7/1997 c a B Xây d ng hư ng d n th c hi n Ngh nh 36/CP ngày 24/4/1997 c a Chính ph i v i vi c l p quy ho ch chi ti t, qu n lý xây d ng theo quy ho ch và th m nh thi t k k thu t các d án u tư vào KCN; d án u tư ư c duy t; Sau khi nghiên c u h sơ trình th m nh thi t k k thu t công trình..................... do...................... th c hi n và báo cáo th m tra TKKT do........................... th c hi n, ng th i i chi u v i các quy nh hi n hành, cơ quan ch trì th m nh thi t k k thu t (là Văn phòng th m nh thu c B Xây d ng, ho c S Xây d ng t nh...............) thông báo k t qu th m nh như sau: 1- Công nh n ch u tư ã n p các h sơ trình thNm nh thi t k k thu t theo quy nh g m: - H sơ pháp lý:................................................ - Tài li u vi t:................................................ - B n v :....................................................... và các văn b n khác (n u có) là: 2- H sơ trình thNm nh thi t k k thu t ã t ư c các yêu c u theo quy nh như sau: a) V tư cách pháp nhân c a t ch c thi t k - - b) V n i dung thi t k quy ho ch và ki n trúc: - -
 18. c) V s phù h p v i nh ng yêu c u c a quy ho ch chi ti t KCN ư c duy t. - - d) V s tuân th Quy chuNn xây d ng, tiêu chuNn k thu t thi t k v an toàn công trình. - Thi t k áp d ng theo tiêu chuNn xây d ng c a........... phù h p v i tiêu chuNn xây d ng và Quy chuNn k thu t xây d ng c a Vi t Nam. - ánh giá s h p lý c a gi i pháp thi t k và các thông s k thu t chính c a k t c u và h th ng k thu t; m c n nh, an toàn các k t c p chính và h th ng k thu t c a công trình; nh hư ng n các công trình lân c n. 3- Nh ng v n còn t n t i c n ư c gi i quy t: - - - 4- K t lu n: Ch nhi m Văn phòng thNm nh B Xây d ng (ho c Giám c S Xây d ng t nh....) Ký và óng d u PH L C S 3 M US 3 B XÂY D NG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM (UBND t nh thành ph tr c thu c TW) c l p - T do - H nh phúc S :/ ......., ngày tháng năm 199 B TRƯ NG B XÂY D NG (CH TNCH U BAN NHÂN DÂN T NH...........) - Căn c "Quy ch khu công nghi p, khu ch xu t, khu công ngh cao" ư c ban hành kèm theo Ngh nh 36/CP ngày 24/4/1997 c a Chính ph ; - Căn c Thông tư s .... BXD-KTQH ngày ...7/1997 c a B Xây d ng hư ng d n th c hi n Ngh nh 36/CP ngày 24/4/1997 c a Chính ph i v i vi c l p quy ho ch chi
 19. ti t, qu n lý xây d ng theo quy ho ch và th m nh thi t k k thu t các d án u tư vào KCN; - Xét h sơ trình th m nh thi t k công trình...... c a ch u tư là.................................... QUY T NNH: i u 1: Ch p thu n thi t k k thu t công trình.................. có ký hi u....................... do....................... thi t l p. G m các h ng m c sau ây: Trên lô t:.................................................... Thu c KCN:...................................................... Qu n, huy n:.................... t nh, thành ph ................ Theo Quy t nh cho thuê t (ho c h p ng thuê t) s ....... c a cơ quan:................... c p ngày........................ Ch u tư là:.................................................. Có a ch t i:................................................. ư c phép u tư xây d ng theo Gi y phép u tư (theo d án u tư ư c duy t) s .............. ã ư c thi t k phù h p v i quy nh c a pháp lu t Vi t Nam và t các tiêu chuNn k thu t v an toàn công trình (v i t ng d toán công trình là.............) theo k t qu thNm nh c a............... t i văn b n s ........... ngày..../.../199... i u 2: Công trình ư c ti n hành xây d ng theo thi t k ã ư c thNm nh theo văn b n này k t ngày..... tháng....... năm..... v i các i u ki n: 1- M t b ng công trình ã ư c n bù, gi i phóng và có văn b n bàn giao c a a phương. 2- ã chuNn b i u ki n an toàn xây d ng kh i công xây d ng công trình. 3- ã có thông báo ngày kh i công cho UBND c p t nh, và Ban qu n lý...... trư c khi kh i công xây d ng công trình. i u 3: Quy t nh này có hi u l c t ngày ký, sau m t năm công trình chưa ư c ti n hành xây d ng ho c ã kh i công xây d ng nhưng ng t quãng trên m t năm thì ch u tư ph i báo cáo lý do và xin gia h n.
 20. Ghi chú: Văn b n này do cơ quan th m nh so n trình B trư ng B Xây d ng ho c Ch t ch U ban nhân dân c p t nh. Nơi nh n: B trư ng B Xây d ng - (Ch t ch U ban nhân dân t nh...) -
Đồng bộ tài khoản