Thông tư số 46/2004/TT-BTC

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
49
lượt xem
1
download

Thông tư số 46/2004/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 46/2004/TT-BTC về việc hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính Dự án Đa dạng hoá thu nhập nông thôn tỉnh Tuyên Quang do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 46/2004/TT-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 46/2004/TT-BTC Hà N i, ngày 27 tháng 5 năm 2004 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 46/2004/TT-BTC NGÀY 27/5/2004 HƯ NG D N CƠ CH QU N LÝ TÀI CHÍNH D ÁN ĐA D NG HOÁ THU NH P NÔNG THÔN T NH TUYÊN QUANG Căn c Hi p nh vay v n s 578-VN gi a Chính ph nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Qu phát tri n Nông nghi p Qu c t (IFAD) ký ngày 18/2/2002 cho d án “ a d ng hoá thu nh p nông thôn (RIDP) t nh Tuyên Quang”; Căn c Ngh nh s 77/2003/N -CP ngày 1/7/2003 c a Chính ph qui nh ch c năng, nhi m v và t ch c b máy c a B Tài chính; Căn c Ngh nh s 17/2001/N -CP ngày 4/5/2001 c a Chính ph ban hành Quy ch Qu n lý và S d ng ngu n h tr phát tri n chính th c; Căn c Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08/07/1999 c a Chính ph ban hành Quy ch Qu n lý u tư và Xây d ng; Ngh nh s 12/2001/N -CP ngày 5/5/2000 b sung m t s i u c a Ngh nh s 52/1999/N -CP; Ngh nh s 07/2003/N -CP ngày 30/01/2003 c a Chính ph v vi c s a i b sung m t s i u c a Quy ch qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08/07/1999 và Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 05/05/2000; Căn c Công văn s 1073/CP-QHQT ngày 13/11/2001 c a Chính ph thông báo quy t nh c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t Báo cáo nghiên c u ti n kh thi D án a d ng hoá thu nh p nông thôn t nh Tuyên Quang; Căn c Thông tư s 44/2003/TT-BTC ngày 15/5/2003 c a B Tài chính v qu n lý, thanh toán v n u tư và v n s nghi p có tính ch t u tư t ngu n Ngân sách nhà nư c; Căn c Thông tư s 49/2001/TT-BTC ngày 26/6/2001 c a B Tài chính hư ng d n vi c qu n lý, thanh toán, quy t toán v n u tư xây d ng cơ b n thu c xã, th tr n qu n lý; Sau khi th ng nh t v i U ban nhân dân T nh Tuyên Quang, B Tài chính hư ng d n cơ ch qu n lý tài chính cho D án “ a d ng hoá thu nh p nông thôn t nh Tuyên Quang” như sau: I. QUY NNH CHUNG: Ph n I.1: i tư ng áp d ng Thông tư này ư c áp d ng i v i các h p ph n c a D án a d ng hoá thu nh p nông thôn t nh Tuyên Quang ư c ngân sách nhà nư c c p phát kinh phí. Ph n I.2: Gi i thích t ng
 2. Các khái ni m, thu t ng s d ng trong thông tư này có cùng ý nghĩa như trong Hi p nh vay v n và ư c hi u như sau: 1. D án: là D án a d ng hoá thu nh p nông thôn t nh Tuyên Quang. 2. Hi p nh: là Hi p nh vay v n cho D án ký gi a Chính ph nư c CHXHCN Vi t nam và Qu Phát tri n nông nghi p Qu c t ngày 18/2/2002. 3. IFAD: là Qu Phát tri n nông nghi p Qu c t - nhà tài tr nư c ngoài cho d án. 4. SIDA: là Cơ quan H p tác Phát tri n Thu i n, nhà ng tài tr nư c ngoài cho d án. 5. UNOPS: là Văn phòng D ch v D án c a Chương trình Phát tri n Liên Hi p Qu c: cơ quan thay m t IFAD th c hi n vi c gi i ngân cho D án. 6. Ch D án: là UBND T nh Tuyên Quang. tri n khai d án và ph i h p ho t ng trong D án, ch d án thành l p Ban Ph i h p th c thi d án t nh, Ban Ph i h p th c thi d án huy n, và các Ban Phát tri n xã. 7. Ban Ph i h p th c thi D án T nh (BPHTTDA t nh): là ơn v ư c thành l p theo quy t nh c a ch d án, có trách nhi m th c hi n công vi c th c thi hàng ngày c a d án và qu n lý v n vay. 8. Ban Ph i h p th c thi D án Huy n (BPHTTDA huy n) là ơn v ư c thành l p theo quy t nh c a UBND huy n th c thi d án; có trách nhi m quy n h n quy nh trong quy t nh thành l p. 9. Ban Phát tri n xã (Ban PTX): là các ơn v ư c thành l p theo quy t nh c a UBND xã th c thi d án; có trách nhi m quy n h n quy nh trong quy t nh thành l p. 10. Các ơn v th c thi d án: là các ơn v tuy n t nh và huy n c a các cơ quan nhà nư c s tr c ti p t ch c th c hi n các h p ph n và ti u h p ph n c a D án. 11. Ngân hàng Ph c v D án: Ngân hàng Ngo i thương Vi t Nam. 12. Ti u d án: Bao g m các ho t ng xây d ng, mua s m qui mô nh t i các thôn b n; do ngư i dân ki n ngh nh m c i thi n cơ s v t ch t c p bách, nâng cao i s ng kinh t xã h i, i u ki n s n xu t cho h gia ình nghèo nh t trong thôn b n. Ph n I. 3. Nguyên t c qu n lý 1. D án ư c tài tr b ng các ngu n v n sau: V n Ngân sách Trung ương h tr Ngân sách t nh Tuyên Quang t ngu n v n Chính ph vay IFAD và v n vi n tr không hoàn l i c a SIDA, v n i ng t ngu n Ngân sách t nh Tuyên Quang, và v n óng góp c a ngư i hư ng l i.
 3. 2. Kho n vay t IFAD và kho n v n SIDA vi n tr tài tr cho d án ư c Chính ph qu n lý theo nh ng i u kho n ư c quy nh t i các Hi p nh vay và Hi p nh vi n tr , và phù h p v i nh ng quy nh hi n hành c a Chính ph . 3. Toàn b v n vay IFAD và v n vi n tr c a SIDA u tư cho d án là ngu n v n c a ngân sách nhà nư c, ph i ư c ph n ánh y vào ngân sách nhà nư c. 4. UBND T nh Tuyên Quang có trách nhi m qu n lý các ngu n v n u tư cho D án có hi u qu , úng m c ích, phù h p v i các quy nh t i Hi p nh và các quy nh hi n hành c a Chính ph . 5. D án m tài kho n t i h th ng Kho b c Nhà nư c giao d ch. H th ng Kho b c Nhà nư c nơi D án m tài kho n th c hi n công tác ki m soát chi tr c ti p i v i D án thông qua ki m tra, xác nh n kh i lư ng th c hi n, chuy n v n t m ng và thanh toán tr c ti p cho các ho t ng i u ki n c a D án, theo quy nh hi n hành. 6. Ban Ph i h p th c thi d án t nh ch u trách nhi m v qu n lý toàn b v n vay IFAD, v n vi n tr c a SIDA, và v n i ng ngân sách t nh Tuyên Quang, m b o tài tr úng m c tiêu cho các ho t ng c a d án, phù h p v i các quy nh qu n lý tài chính hi n hành. II. QUY Đ NH C TH Ph n II.1.Các tài kho n thu c d án: 1. B Tài chính (V Tài chính i ngo i) m m t Tài kho n c bi t b ng ô la M (USD) t i Ngân hàng Ph c v D án ti p nh n v n do IFAD gi i ngân. 2. Kho b c nhà nư c t nh Tuyên Quang m m t tài kho n ngu n v n c p 1 b ng ng Vi t nam (VND) cho d án, chi ti t n các ti u kho n ti p nh n v n IFAD do B Tài chính chuy n v và v n i ng Ngân sách T nh c p cho D án. 3. Các Ban Phát tri n xã m tài kho n ngu n v n c p 2 b ng VND t i Kho b c nhà nư c huy n ti p nh n v n IFAD do Ban Ph i h p th c thi d án t nh chuy n v . Tài kho n c a Ban Phát tri n xã t i Kho b c nhà nư c huy n g m 2 ti u kho n: m t ti u kho n cho các ho t ng thu c Qu c i thi n i s ng ph n , và m t ti u kho n cho các ho t ng khác. 4. Ban Ph i h p th c thi d án t nh, các Ban Ph i h p th c thi d án huy n và Ban Phát tri n xã m tài kho n ti n g i t i Kho b c nhà nư c t nh và huy n th c hi n các giao d ch thanh toán. Ph n II.2: L p k ho ch tài chính cho d án 1. Hàng năm Ban Phát tri n xã l p k ho ch công tác và ngân sách g i Ban Ph i h p th c thi d án huy n theo úng trình t l p, trình, và xét duy t d toán ngân sách nhà nư c. K ho ch này ư c xây d ng chi ti t theo quý, ngu n v n, và ho t ng, căn c vào k ho ch phát tri n kinh t xã h i c a xã, các ho t ng ưu tiên do thôn b n xác nh, nh m c chi tiêu và phù h p v i các văn ki n liên quan c a d án.
 4. 2. Ban Ph i h p th c thi d án huy n xem xét, t ng h p K ho ch công tác và ngân sách năm c a tuy n xã thành K ho ch công tác và ngân sách năm c a tuy n huy n, g i Ban Ph i h p th c thi d án t nh. K ho ch công tác và ngân sách năm này ư c xây d ng chi ti t theo quý, theo ngu n v n, ho t ng, phù h p v i h th ng nh m c áp d ng và văn ki n liên quan c a D án. 3. Ban Ph i h p th c thi d án t nh xem xét, t ng h p toàn b K ho ch công tác và ngân sách năm c a t nh, trình Ban Ch o d án t nh, S Tài chính, S K ho ch và u tư, và UNOPS vào tháng 9 hàng năm, các cơ quan này xem xét, có ý ki n. 4. Sau khi nh n ư c ý ki n các cơ quan trên, Ban Ph i h p th c thi d án t nh hoàn ch nh d th o K ho ch, trình UBND t nh t ng h p vào d toán ngân sách năm c a t nh. 5. Vi c l p, b o v , phê duy t và thông báo d toán ngân sách t nh theo trình t th t c l p d toán ngân sách hàng năm. 6. K ho ch công tác và ngân sách năm sau khi ư c UBND t nh, IFAD/UNOPS phê duy t s g i cho B Tài chính, S tài chính, Kho b c nhà nư c nơi c p v n cho d án theo dõi, c p v n cho các ho t ng c a d án. Ph n II.3: nh m c chi tiêu 1. i v i các nh m c chi tiêu hành chính, áp d ng các nh m c quy nh t i Quy t nh s 112/2001/Q -BTC ngày 9/11/2001 c a B trư ng B Tài chính ban hành m t s nh m c chi tiêu áp d ng cho các d án có s d ng ngu n v n ODA vay n , ho c nh m c do UBND t nh ban hành cho d án phù h p v i quy nh t i Quy t nh s 112/2001/Q -BTC. 2. i v i các nh m c kinh t , k thu t, áp d ng các nh m c theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. 3. Trư ng h p chưa có nh m c, ơn giá, Ban Ph i h p th c thi d án t nh trình UBND t nh ban hành áp d ng t m th i cho D án, trên cơ s có ý ki n tham gia c a B Tài chính. Ph n II.4: Rút v n IFAD v Tài kho n c bi t và các tài kho n ngu n v n c a d án 1. Rút v n IFAD v Tài kho n c bi t: 1.1 Vi c rút v n t IFAD v Tài kho n c bi t s do B Tài chính (V Tài chính i ngo i) th c hi n. 1.2 Căn c s ti n th c t ã chi tiêu, Ban Ph i h p th c thi d án t nh chuNn b h sơ xin rút v n b sung Tài kho n c bi t g i B Tài chính (V Tài chính i ngo i), g m các tài li u sau: - ơn xin rút v n theo m u IFAD quy nh
 5. - Các ch ng t chi tiêu (h p ng, hoá ơn, gi y ngh thanh toán, sao kê chi tiêu, xác nh n kh i lư ng công vi c c a Kho b c nhà nư c nơi c p v n) - Các tài li u khác (n u c n) ch ng minh kho n chi tiêu h p l 1.3 Sau khi ki m tra tính h p l c a h sơ gi i ngân, B Tài chính (V Tài chính i ngo i) s ký ơn rút v n g i IFAD. 2. Chuy n ti n t Tài kho n c bi t v tài kho n ngu n v n c p 1 c a d án: 2.1 Khi có ti n trên Tài kho n c bi t, căn c d toán ngân sách năm c a D án ã ư c UBND t nh phê duy t, căn c ti n th c hi n d án, theo ngh c a Ban Ph i h p th c thi d án t nh, B Tài chính (V Tài chính i ngo i) làm th t c chuy n ngo i t thành VND và chuy n v Tài kho n ngu n v n c p 1 c a d án m t i Kho b c nhà nư c t nh. 3. Chuy n ti n t m ng t tài kho n ngu n v n c p 1 xu ng tài kho n ngu n v n c p 2 c a Ban Phát tri n xã t i Kho b c nhà nư c huy n (t m ng l n u và th t c b sung): 3.1 Ban Phát tri n xã xã căn c k ho ch ho t ng và ngân sách hàng năm c a xã ư c duy t, l p k ho ch ho t ng và ngân sách hàng quý, g i Ban Ph i h p th c thi d án huy n không mu n hơn ngày 15 c a tháng trư c quý k ho ch. 3.2 K ho ch c n bao g m các thông tin chi ti t như sau: - Các ho t ng trong kỳ k ho ch - T ng s v n tài tr cho t ng ho t ng, chi ti t theo ngu n v n và theo tháng - ơn v th c thi (Ban Phát tri n xã hay H i ph n ) - S v n ã th c hi n c a quý trư c so sánh v i k ho ch quý trư c (báo cáo t ng h p, không kèm theo ch ng t chi tiêu chi ti t, có xác nh n c a Kho b c nhà nư c nơi c p v n) -S i u ch nh sang quý sau. 3.3 Ban Ph i h p th c thi d án huy n xem xét, t ng h p, l p ngh t m ng v tài kho n các Ban Phát tri n xã g i Ban Ph i h p th c thi d án t nh. 3.4 S ngh t m ng: 100% chi phí d ki n th c hi n k ho ch quý ti p theo c a các xã, ã ư c i u ch nh theo s v n còn th a/thi u ã ng cho quý trư c. 3.5 Công tác chuy n v n: Nh n ư c k ho ch c a Ban Ph i h p th c thi d án huy n, Ban Ph i h p th c thi d án t nh xem xét ngh Kho b c nhà nư c t nh chuy n v n t tài kho n ngu n v n c p 1 v tài kho n ngu n v n c p 2 c a các Ban Phát tri n xã t i Kho b c nhà nư c huy n. S v n t m ng l n u b ng 100% k ho ch công tác và ngân sách quý ư c duy t c a các Ban PTX. S v n các l n ti p theo ư c i u ch nh theo s ã ng c a các l n trư c th a hay thi u.
 6. (Xem sơ t i Ph l c 1). Ph n II. 5: Thanh toán cho các ho t ng c a d án t ngu n v n IFAD 1. Cơ quan qu n lý c p phát v n: h th ng Kho b c nhà nư c c p t nh và c p huy n th c hi n qu n lý, ki m soát và c p phát cho các ho t ng chi tiêu c a d án. 2. H sơ qu n lý c p phát v n: thanh toán/ t m ng cho các ho t ng c a d án, các ơn v th c thi d án các c p g i n Kho b c nhà nư c nơi qu n lý, c p phát v n các tài li u sau: 2.1 H sơ g i l n u: Hi p nh vay v n; Báo cáo nghiên c u kh thi kèm quy t nh u tư c a c p có thNm quy n, ho c báo cáo u tư; quy t nh ch nh th u (n u th c hi n hình th c ch nh th u); quy t nh phê duy t k t qu u th u, h p ng kinh t , quy t nh phê duy t h p ng kinh t c a c p có thNm quy n (n u có theo quy nh hi n hành); quy t nh phê duy t t ng d toán ho c d toán; d toán các h ng m c chi tiêu ư c duy t; quy t nh phê duy t thi t k (n u có theo quy nh hi n hành). 2.2 H sơ g i t ng l n thanh toán, t m ng: - T m ng: gi y ngh t m ng; gi y rút v n u tư; b o lãnh t m ng (n u có theo quy nh hi n hành); b o lãnh th c hi n h p ng (n u có theo quy nh hi n hành); và các h sơ khác n u c n thi t ch ng minh kho n chi tiêu h p l . - Thanh toán: biên b n nghi m thu kh i lư ng xây l p hoàn thành kèm b ng tính giá tr kh i lư ng ư c nghi m thu; phi u giá thanh toán kh i lư ng xây d ng cơ b n hoàn thành (ho c b ng kê thanh toán kh i lư ng xây d ng cơ b n hoàn thành); gi y rút v n u tư; gi y ngh thanh toán t m ng v n u tư (n u có); hoá ơn ch ng t chi; và các h sơ khác n u c n thi t ch ng minh kho n chi tiêu h p l . 3. T m ng/thanh toán cho các ho t ng t i c p t nh: 3.1 Các ơn v th c thi d án g i gi y ngh t m ng/thanh toán và k ho ch chi ti t s d ng kinh phí cho Ban Ph i h p th c thi d án t nh. Ban Ph i h p th c thi d án t nh xem xét, phê duy t sau ó g i Kho b c nhà nư c t nh thanh toán ho c t m ng t tài kho n ngu n v n c p 1 c a d án cho các ho t ng chi tiêu. H sơ ch ng t bao g m các h sơ ư c nêu t i m c 2 Ph n này, tuỳ trư ng h p t m ng/thanh toán và tuỳ n i dung t m ng/thanh toán. 3.2 Trong vòng 5 ngày làm vi c, Kho b c nhà nư c t nh ki m tra h sơ, th c hi n thanh toán ho c t m ng t tài kho n ngu n v n c p 1 cho các ho t ng i u ki n thanh toán t i c p t nh theo quy nh này và các quy nh qu n lý v n hi n hành c a nhà nư c. (Xem sơ t i Ph l c 2). 4. T m ng/thanh toán cho các ho t ng t i c p huy n:
 7. 4.1 t m ng/thanh toán, Ban Ph i h p th c thi d án huy n g i ngh t m ng/thanh toán và k ho ch chi ti t s d ng kinh phí cho Ban Ph i h p th c thi d án t nh. Ban Ph i h p th c thi d án t nh xem xét, ngh Kho b c nhà nư c t nh th c hi n t m ng/thanh toán cho Ban Ph i h p th c thi d án huy n. 4.2 Trong vòng 5 ngày làm vi c, Kho b c nhà nư c t nh chuy n ti n t tài kho n ngu n v n c p 1 vào tài kho n ti n g i c a Ban Ph i h p th c thi d án huy n (m t i Kho b c nhà nư c huy n), ho c tr c ti p vào tài kho n c a ơn v hư ng l i (theo ngh c a Ban Ph i h p th c thi d án huy n, n u có) t m ng/thanh toán cho các ho t ng t i c p huy n. (Xem sơ t i Ph l c 2). 5. T m ng/thanh toán cho các ho t ng t i c p xã 5.1 T m ng: 5.1.1 i v i các công trình xây d ng cơ b n: th c hi n theo Quy t nh s 76/2003/UB-Q ngày 6/6/2003 c a UBND t nh Tuyên Quang v vi c ban hành Quy nh v qu n lý u tư và xây d ng các công trình xây d ng thu c D án a d ng hoá thu nh p nông thôn t nh Tuyên Quang. 5.1.2 i v i các ho t ng khác (mua s m thi t b , ào t o, c i thi n s n xu t, tài nguyên thiên nhiên ...), Ban Phát tri n xã t m ng ti n úng theo ti n thanh toán nêu trong h p ng ã ký k t. Riêng i v i các ti u d án khi th c hi n không có h p ng, ví d mua hàng hoá, thi t b nh ..., ph i căn c vào yêu c u thanh toán c a ngư i cung c p t m ng ti n cho phù h p, không t m ng quá yêu c u thanh toán. 5.1.3 T m ng ti n chi phí cho ho t ng qu n lý hành chính: T m ng t i a 70% giá tr ã ư c phê duy t theo k ho ch. 5.2 Th t c t m ng/thanh toán cho các ho t ng t i c p xã 5.2.1 t m ng/thanh toán, Ban Phát tri n xã g i ngh t m ng/thanh toán và các h sơ như quy nh t i m c 2 ph n này cho Kho b c nhà nư c huy n. Trong vòng 5 ngày làm vi c, Kho b c nhà nư c huy n xem xét, th c hi n t m ng/thanh toán cho các ho t ng i u ki n, t tài kho n ngu n v n c p 2 c a d án m t i Kho b c nhà nư c huy n. 5.2.2 Các kho n t m ng/thanh toán cho các nhà th u/ ơn v thi công có tài kho n ư c thanh toán theo hình th c chuy n kho n tr c ti p cho nhà th u. Các kho n t m ng/thanh toán cho nhà th u/ ơn v thi công không có tài kho n ư c thanh toán thông qua Ban Phát tri n xã. (Xem sơ t i Ph l c 3). 6. Sau khi t m ng/thanh toán t tài kho n ngu n v n c p 1 ho c tài kho n ngu n v n c p 2 cho các ho t đ ng chi tiêu c a D án, Kho b c nhà nư c t nh ho c huy n nơi c p v n thông báo cho Ban Ph i h p th c thi d án đ ng c p đ th c hi n các th t c h ch toán, k toán cho d án. Trư ng h p thanh toán cho các ho t đ ng t i c p xã, Kho b c nhà nư c huy n đ ng g i thông báo cho Ban Phát tri n xã.
 8. 7. Ban Ph i h p th c thi d án t nh, Ban Ph i h p th c thi d án huy n và Ban Phát tri n xã ph i m tài kho n h ch toán, theo dõi các kho n chi tiêu c a d án đ ph n ánh đ y đ giao d ch tài chính c a d án theo t ng ngu n v n, th i kỳ, và chi ti t theo t ng ho t đ ng. Ph n II.6: C p phát, thanh toán b ng v n i ng V n i ng c a D án ư c b trí trong ngân sách t nh. Căn c k ho ch công tác và ngân sách c a D án ã ư c c p có thNm quy n phê duy t và d toán ngân sách ư c giao, nhu c u chi theo quý (chi ti t theo tháng), S Tài chính c p v n vào tài kho n ngu n v n c a D án t i Kho b c nhà nư c t nh. Kho b c nhà nư c t nh ki m soát chi theo quy nh hi n hành. Ph n II. 7: Trách nhi m c a các ơn v c p t nh trong vi c qu n lý, s d ng các ngu n v n 1. U ban Nhân dân t nh có trách nhi m phê duy t k ho ch công tác và ngân sách hàng năm c a D án, t ng h p vào d toán ngân sách chung c a t nh, qu n lý toàn di n và i u ph i th c hi n d án t i a phương. 2. Ban Ph i h p th c thi d án t nh: - L p k ho ch công tác và ngân sách hàng năm, trình cơ quan có thNm quy n phê duy t. T ch c th c hi n theo k ho ch ư c duy t và quy t toán v n th c hi n d án, m b o m i chi tiêu cho d án phù h p v i quy nh t i các Hi p nh vay và vi n tr , các văn ki n d án, và các quy nh hi n hành c a Chính ph . - Qu n lý và s d ng v n vay theo úng ch tài chính hi n hành. i v i nh ng kho n chi mang tính ch t xây d ng cơ b n thì qu n lý theo ch qu n lý v n xây d ng cơ b n hi n hành và phù h p v i nh ng quy nh t i các Hi p nh vay và vi n tr và các văn ki n d án; Các kho n chi tiêu khác qu n lý theo ch qu n lý v n ODA. - i v i v n vi n tr c a SIDA, l p gi y xác nh n vi n tr làm căn c ghi thu ghi chi cho d án. - Hàng quý báo cáo tình hình s d ng các ngu n v n và ti n th c hi n cho Ban Ch o d án, Kho b c nhà nư c và S Tài chính t nh; l p báo cáo quy t toán v n th c hi n hàng năm và báo cáo d án hoàn thành (chi ti t theo ngu n v n và ho t ng) trình c p có thNm quy n phê duy t theo quy nh hi n hành. 3. S Tài chính: - Tham gia i u ph i d án, giúp Ban Ch o d án theo dõi vi c th c hi n k ho ch công tác và ngân sách ư c duy t. - T ch c theo dõi, ki m tra th c hi n d án theo úng ch c năng. - Căn c k ho ch công tác và ngân sách c a d án ã ư c c p có thNm quy n phê duy t, hàng quý chuy n v n i ng vào tài kho n ngu n v n c p 1 c a d án Kho b c nhà nư c t nh qu n lý, c p phát cho d án theo ti n rút v n vay.
 9. - Th c hi n h ch toán ngân sách t nh ngu n v n vay IFAD ư c Ngân sách Trung ương tr c p có m c tiêu cho Ngân sách t nh th c hi n d án. - ThNm tra các báo cáo quý và năm, thông báo quy t toán năm theo úng quy nh hi n hành. - Cu i năm, t ng h p báo cáo quy t toán ư c duy t c a d án vào quy t toán Ngân sách a phương theo lu t ngân sách nhà nư c; g i báo cáo quy t toán ư c duy t c a d án cho B Tài chính (V Ngân sách Nhà nư c, V Tài chính i ngo i, Kho b c nhà nư c) theo dõi. 4. Kho b c nhà nư c t nh và huy n: - Th c hi n m Tài kho n ngu n v n c p 1 (Kho b c nhà nư c t nh) và các tài kho n ngu n v n c p 2 (Kho b c nhà nư c huy n) cho D án. - Ti p nh n ngu n v n IFAD và v n i ng cho d án c p phát và ki m soát chi theo quy nh t i Thông tư này và các quy nh khác hi n hành. - Hàng tháng l p sao kê tài kho n ngu n v n c p 1 (Kho b c nhà nư c t nh) và các tài kho n ngu n v n c p 2 (Kho b c nhà nư c huy n), ph n ánh các giao d ch t tài kho n, s dư tài kho n, i chi u v i Ban Ph i h p th c thi d án t nh, huy n, và Ban Phát tri n xã. - Kho b c nhà nư c t nh hàng quý l p báo cáo tình hình thNm nh, phê duy t, c p phát, s d ng v n vay và v n i ng c a d án g i B Tài chính (Kho b c nhà nư c và V Tài chính i ngo i). - T ch c h ch toán, k toán, th ng kê các ngu n v n c a d án. i v i kho n óng góp c a ngư i hư ng l i t D án, Kho b c nhà nư c h ch toán vào tài kho n ngu n v n chung (n u có óng góp b ng ti n) c a D án. - Ph i h p v i S Tài chính thNm tra quy t toán và báo cáo quy t toán quý, năm. Ki m tra ti n th c hi n d án. Ph n II. 8: Trách nhi m các ơn v liên quan thu c B Tài chính và Ngân hàng Ph c v D án 1. V Tài chính i ngo i: - Theo dõi chung ti n th c hi n d án - Th c hi n m Tài kho n c bi t cho d án. Ki m tra h sơ rút v n và ký ơn rút v n gi i ngân v n vay t IFAD v Tài kho n c bi t. Th c hi n chuy n ti n t m ng t Tài kho n c bi t v Tài kho n ngu n v n c p 1 theo ngh h p l c a Ban Ph i h p th c thi d án t nh. - Ki m tra, t ng h p l p k ho ch vay, tr n hàng năm cho d án.
 10. - Ch trì ph i h p v i các cơ quan liên quan trong B Tài chính nghiên c u, xu t v i B trư ng B Tài chính gi i quy t các vư ng m c (n u có) liên quan n cơ ch tài chính c a d án. 2. V Ngân sách Nhà nư c: - Th c hi n h ch toán thu chi v n vay IFAD, v n vi n tr SIDA vào ngân sách nhà nư c và ghi chi b sung có m c tiêu cho ngân sách t nh Tuyên Quang th c hi n d án, trên cơ s thông tri do V Tài chính i ngo i l p. - Ph i h p cùng V Tài chính i ngo i lên k ho ch tr n hàng năm cho IFAD. 3. Kho b c nhà nư c: - Th c hi n ghi thu ngân sách nhà nư c khi làm th t c chuy n i ngo i t , ghi chi Ngân sách Trung ương khi chuy n ti n vào tài kho n ngu n v n c a d án t i Kho b c nhà nư c t nh khi có l nh chi c a B Tài chính (V Ngân sách Nhà nư c). - Ch o, hư ng d n Kho b c nhà nư c t nh nghi p v qu n lý, ki m soát chi và c p phát v n cho d án theo quy nh t i Thông tư này và các quy nh khác hi n hành. 4. Ngân hàng Ph c v D án: - Theo dõi vi c rút v n IFAD v Tài kho n c bi t và các giao d ch t tài kho n này. - Sau m i l n rút ngo i t t Tài kho n c bi t theo yêu c u c a B Tài chính (V Tài chính i ngo i), Ngân hàng Ph c v D án g i thông báo cho B Tài chính (V Tài chính i ngo i, Kho b c nhà nư c) v ngày hành t , s ti n và t giá chuy n i làm căn c ghi thu ghi chi ngân sách nhà nư c. - Hàng năm và hàng quý (vào ngày mùng 5 tháng u c a quý sau), Ngân hàng Ph c v D án l p sao kê chi ti t tài kho n c bi t, ghi rõ n i dung chi, ngày chi tr , s ti n thanh toán, s ti n VN tương ương và t giá chuy n i g i B Tài chính (V Tài chính i ngo i, Kho b c nhà nư c). B ng sao kê c n ph n ánh s dư tài kho n u kỳ và cu i kỳ, và s lãi phát sinh trên Tài kho n c bi t trong kỳ. - Trong vòng m t tháng k t khi óng Tài kho n c bi t c a d án, chuy n tr s lãi phát sinh còn dư trên Tài kho n c bi t theo lãi su t ti n g i không kỳ h n v cho B Tài chính (vào tài kho n Qu Ngo i t T p trung c a B Tài chính t i Ngân hàng Ngo i thương Vi t nam; tài kho n s 212.210.371.000 ho c m t tài kho n khác do B Tài chính thông báo). - ư c hư ng phí d ch v theo quy nh hi n hành. Kho n phí này ư c tính vào t ng chi phí c a d án. Ph n II. 9: H ch toán ngân sách nhà nư c i v i v n IFAD 1. B Tài chính (V Tài chính i ngo i, V Ngân sách Nhà nư c) th c hi n h ch toán ghi thu vào Ngân sách Trung ương v n vay IFAD, v n vi n tr , ng th i ghi chi ngân sách Trung ương b sung có m c tiêu cho ngân sách t nh Tuyên Quang
 11. khi làm th t c chuy n ti n t Tài kho n c bi t v Tài kho n ngu n v n c p 1 c a d án. 2. S Tài chính căn c gi y báo có và báo n c a Kho b c nhà nư c, ghi thu b sung có m c tiêu cho ngân sách t nh, ng th i ghi chi chuy n ngu n v n u tư vào Tài kho n ngu n v n c p 1 cho d án Kho b c nhà nư c t nh thanh toán, và giám sát chi cho d án. Ph n II. 10: Báo cáo, ki m tra, ki m toán 1. Hàng quý, năm Ban Ph i h p th c thi d án t nh có trách nhi m báo cáo UBND t nh, B Tài chính (V Tài chính i ngo i, V Ngân sách Nhà nư c) và B K ho ch và u tư tình hình s d ng v n vay, v n vi n tr , v n i ng cho D án. Ban Ph i h p th c thi d án t nh có trách nhi m l p báo cáo quy t toán quý, năm, g i Kho b c nhà nư c t nh và S Tài chính thNm tra. Sau ó S tài chính ra thông báo phê duy t quy t toán năm theo quy nh hi n hành. 2. Ban Ph i h p th c thi d án huy n hư ng d n cho Ban Phát tri n xã l p Báo cáo quy t toán t ng ti u d án c th theo quy nh t i Thông tư s 49/2001/TT-BTC ngày 26/6/2001 c a B Tài chính Hư ng d n vi c qu n lý, thanh toán, quy t toán v n u tư xây d ng cơ b n thu c xã, th tr n qu n lý. Báo cáo quy t toán ư c Phòng Tài chính và K ho ch huy n thNm nh, trình Ch t ch UBND huy n ký Quy t nh phê duy t. Th i gian thNm nh m t Báo cáo quy t toán ti u d án không quá 15 ngày làm vi c. 3. nh kỳ và t xu t, B Tài chính,B K ho ch và u tư, UBND t nh ki m tra tình hình th c hi n d án, vi c s d ng các ngu n v n c a d án. N u phát hi n trư ng h p s d ng v n không úng quy nh, B Tài chính s ình ch chuy n v n x lý vi ph m. 4. Hàng năm Tài kho n c bi t, các tài kho n ngu n v n c a d án, s sách, h sơ k toán c a d án ph i ư c ki m toán b i m t công ty ki m toán c l p phù h p v i các quy nh c a Nhà nư c và c a nhà tài tr . cương ki m toán ph i có ý ki n nh t trí c a B Tài chính. Báo cáo quy t toán, báo cáo ki m toán ư c g i cho B Tài chính và là căn c xem xét vi c b sung Tài kho n c bi t hay chuy n v n xu ng Tài kho n ngu n v n c p 1 c a d án, ng th i là cơ s ánh giá vi c th c hi n d án. III. ĐI U KHO N THI HÀNH Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, các cơ quan c n ph n ánh k p th i B Tài chính nghiên c u s a i, b sung./. Lê Th Băng Tâm ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản