intTypePromotion=3

Thông tư số 50/2008/TT-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
95
lượt xem
6
download

Thông tư số 50/2008/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 50/2008/TT-BTC về việc hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện chương trình quản lý tổng hợp dải ven biển vùng Bắc trung bộ và Duyên hải trung bộ đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 50/2008/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p - T do - H nh phúc -------- S : 50/2008/TT-BTC Hà N i, ngày 12 tháng 6 năm 2008 THÔNG TƯ HƯ NG D N L P, QU N LÝ, S D NG VÀ QUY T TOÁN KINH PHÍ NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C TH C HI N CHƯƠNG TRÌNH QU N LÝ T NG H P D I VEN BI N VÙNG B C TRUNG B VÀ DUYÊN H I TRUNG B N NĂM 2010, NNH HƯ NG N NĂM 2020 Căn c Ngh nh s 60/2003/N -CP ngày 10 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Ngân sách Nhà nư c; Căn c Quy t nh s 158/2007/Q -TTg ngày 9/10/2007 c a Th tư ng Chính ph phê duy t Chương trình qu n lý t ng h p d i ven bi n vùng B c Trung B và Duyên h i Trung B n năm 2010 và nh hư ng n năm 2020; B Tài chính hư ng d n vi c l p, qu n lý, s d ng và quy t toán kinh phí ngân sách nhà nư c th c hi n Chương trình qu n lý t ng h p d i ven bi n vùng B c Trung B và Duyên h i Trung B n năm 2010 và nh hư ng n năm 2020 như sau: I. QUY NNH CHUNG 1. Thông tư này hư ng d n vi c l p, qu n lý, s d ng và quy t toán kinh phí ngân sách nhà nư c chi th c hi n các d án ban hành kèm theo Quy t nh s 158/2007/Q -TTg ngày 9/10/2007 c a Th tư ng Chính ph phê duy t Chương trình qu n lý t ng h p d i ven bi n vùng B c Trung B và Duyên h i Trung B n năm 2010 và nh hư ng n năm 2020. 2. Kinh phí th c hi n các d án do các B ch trì th c hi n do ngân sách trung ương b o m; kinh phí th c hi n các d án do các a phương ch trì th c hi n do ngân sách a phương b o m. 3. Các cơ quan, ơn v , cá nhân s d ng kinh phí th c hi n d án ph i theo úng n i dung d án ã ư c c p có thNm quy n phê duy t, úng ch , ti t ki m và có hi u qu ; ch u s ki m tra, ki m soát c a cơ quan ch c năng có thNm quy n; th c hi n thanh quy t toán kinh phí hàng năm và k t thúc d án theo quy nh hi n hành. II. NH NG QUY NNH C TH 1. Ngu n kinh phí ngân sách nhà nư c (bao g m c ngu n v n ODA, v n vi n tr ) và n i dung chi th c hi n các d án.
  2. 1.1. Ngu n ngân sách trung ương b o m cho các n i dung sau ây: a) Chi t ngu n s nghi p môi trư ng: - Xây d ng án t ch c qu n lý t ng h p i b c p Trung ương và a phương. - Thu th p, i u tra, kh o sát và b sung thông tin d li u tài nguyên, môi trư ng i b vùng B c Trung B và Duyên h i Trung B (l ng ghép v i án t ng th v i u tra cơ b n và qu n lý tài nguyên, môi trư ng bi n). - Xây d ng Chi n lư c và k ho ch hành ng qu n lý t ng h p i b qu c gia; - Xây d ng ban hành chính sách và hư ng d n k thu t v qu n lý t ng h p ib ; - Xây d ng và t ch c th c hi n chương trình truy n thông v qu n lý t ng h p i b ; - Xây d ng cơ s d li u và ho t ng c a h th ng thông tin t ng h p ph c v qu n lý t ng h p i b vùng B c Trung B và Duyên h i Trung B . b) Chi t ngu n kinh phí s nghi p nghiên c u khoa h c: Nghiên c u cơ s khoa h c và pháp lý ph c v phân vùng s d ng t ng h p ib Vi t Nam. c) Chi t ngu n kinh phí s nghi p ào t o: Xây d ng và tri n khai chương trình ào t o, nâng cao năng l c ph c v qu n lý t ng h p d i ven bi n vùng B c Trung B và Duyên h i Trung B . 1.2. Ngu n ngân sách a phương b o m cho các n i dung sau: a) Chi t ngu n v n u tư phát tri n: Xây d ng tr m quan tr c và các công trình ph c v công tác qu n lý t ng h p d i ven bi n vùng B c Trung B và Duyên h i Trung B . b) Chi t ngu n s nghi p môi trư ng: - L p k ho ch phân vùng s d ng t ng h p ib . Giai o n 2008-2009 th c hi n thí i m t i t nh Th a Thiên Hu , trư c khi tri n khai t i các a phương khác. - Xây d ng và tri n khai th nghi m chương trình quan tr c môi trư ng t ng h p. Giai o n 2008-2009 th c hi n thí i m t i t nh Thanh Hoá, trư c khi tri n khai cho các a phương khác.
  3. - Xây d ng cơ s d li u và ho t ng c a h th ng thông tin t ng h p ph c v qu n lý t ng h p i b . Giai o n 2008-2009 th c hi n thí i m t i t nh Hà Tĩnh, trư c khi tri n khai t i các a phương khác. c) i v i các d án qu n lý t ng h p i b c a các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: à N ng, Th a Thiên Hu , Qu ng Nam, Thanh Hoá, Ngh An, Hà Tĩnh, Qu ng Bình, Qu ng Tr , Qu ng Ngãi, Bình nh, Phú Yên, Khánh Hoà, Ninh Thu n, Bình Thu n; căn c hư ng d n c a B Tài nguyên và Môi trư ng, tính ch t, n i dung chi c a d án, xây d ng d án qu n lý t ng h p i b t i a phương trình c p có thNm quy n phê duy t b trí t các ngu n v n: v n u tư phát tri n, chi thư ng xuyên cho phù h p. 2. Ngoài v n t ngân sách nhà nư c, c n thu hút các ngu n v n u tư khác thông qua các chương trình, d án h p tác qu c t song phương và a phương; ngu n v n t doanh nghi p, t ch c, cá nhân trong nư c và nư c ngoài cho các d án theo quy nh c a pháp lu t. 3. M c chi: M c chi th c hi n các d án c a Chương trình qu n lý t ng h p d i ven bi n vùng B c Trung B và Duyên h i Trung B th c hi n theo nh m c, ch chi tiêu tài chính hi n hành. M t s văn b n quy nh cho t ng ngu n kinh phí như sau: - Kinh phí nghiên c u khoa h c theo quy nh t i Thông tư liên t ch s 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN ngày 7/5/2007 c a B Tài chính-B Khoa h c và Công ngh hư ng d n nh m c xây d ng và phân b d toán kinh phí i v i các tài, d án khoa h c và công ngh có s d ng ngân sách nhà nư c và các văn b n hi n hành khác. - Kinh phí s nghi p môi trư ng theo quy nh t i Thông tư s 114/2006/TTLT-BTC- BTNMT ngày 29/12/2006 c a B Tài chính-B Tài nguyên và Môi trư ng hư ng d n vi c qu n lý kinh phí s nghi p môi trư ng. - Kinh phí s nghi p kinh t : theo quy nh t i Thông tư s 120/2007/TT-BTC ngày 15/10/2007 c a B Tài chính hư ng d n qu n lý, s d ng và quy t toán kinh phí th c hi n các cu c i u tra t ngu n v n s nghi p c a ngân sách nhà nư c và các văn b n khác có liên quan. - Ch công tác phí, h i ngh theo Thông tư s 23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007 c a B Tài chính hư ng d n ch công tác phí, h i ngh phí i v i cơ quan nhà nư c và ơn v s nghi p công l p; Thông tư s 127/2007/TT-BTC ngày 31/10/2007 c a B Tài chính s a i, b sung Thông tư s 23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007 và Thông tư s 57/2007/TT-BTC ngày 11/6/2007 c a B Tài chính. - Chi ào t o, b i dư ng cán b , công ch c nhà nư c theo văn b n hi n hành v qu n lý và s d ng kinh phí ào t o, b i dư ng cán b , công ch c nhà nư c.
  4. - Chi t o l p thông tin i n t theo quy nh t i Thông tư s 137/2007/TT-BTC ngày 28/11/2007 c a B Tài chính hư ng d n m c chi t o l p thông tin i n t . - Chi xây d ng và ban hành chính sách theo quy nh t i Thông tư s 100/2006/TT- BTC ngày 23/10/2006 c a B Tài chính hư ng d n vi c qu n lý và s d ng kinh phí ngân sách nhà nư c b o m cho công tác xây d ng các văn b n quy ph m pháp lu t. - Các d án, chương trình s d ng ngu n v n h tr phát tri n chính th c theo quy nh t i Quy t nh s 61/2006/Q -BTC ngày 2/11/2006 c a B trư ng B Tài chính ban hành m t s nh m c chi tiêu áp d ng cho các d án/chương trình có s d ng ngu n v n h tr phát tri n chính th c (ODA). - i v i ngu n v n u tư xây d ng cơ b n th c hi n theo quy nh hi n hành v chi u tư xây d ng cơ b n. 4. L p, ch p hành và quy t toán ngân sách nhà nư c Vi c l p, ch p hành và quy t toán kinh phí chi thư ng xuyên, v n u tư phát tri n th c hi n các d án c a Chương trình th c hi n theo quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c và các văn b n hư ng d n hi n hành. Thông tư này hư ng d n c th m t s n i dung như sau: a) L p d toán i v i d án b trí b ng ngu n kinh phí s nghi p: - i v i d án do các B ch trì: Căn c vào d án ư c c p có thNm quy n phê duy t, hàng năm ơn v th c hi n l p d toán báo cáo B ch qu n xem xét, t ng h p vào d toán ngân sách nhà nư c c a B g i B Tài chính t ng h p báo cáo Chính ph trình Qu c h i phê duy t theo quy nh. - i v i d án do a phương th c hi n: Căn c vào d án ư c c p có thNm quy n phê duy t, hàng năm ơn v th c hi n l p d toán báo cáo S ch qu n xem xét, t ng h p g i S Tài chính t ng h p vào d toán ngân sách c a a phương báo cáo y ban nhân dân c p t nh, trình H i ng nhân dân c p t nh theo quy nh hi n hành. Riêng i v i d án b trí t ngu n kinh phí s nghi p môi trư ng, quy trình l p, phân b d toán th c hi n theo quy nh t i i m b kho n 3 m c II Thông tư liên t ch s 114/2006/TTLT-BTC-BTNMT ngày 29/12/2006 c a B Tài chính - B Tài nguyên và Môi trư ng hư ng d n vi c qu n lý kinh phí s nghi p môi trư ng. b) Công tác quy t toán: Các ơn v ư c giao d toán th c hi n d án ph i l p báo cáo quy t toán và t ng h p chung vào quy t toán ngân sách hàng năm c a ơn v theo quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c và các văn b n hư ng d n Lu t. 5. Công tác ki m tra. Các B , a phương ư c giao th c hi n d án có trách nhi m ph i h p v i các B , cơ quan liên quan ki m tra nh kỳ ho c t xu t v tình hình th c hi n nhi m v , d án b o m s d ng úng m c ích và có hi u qu .
  5. III. T CH C TH C HI N Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, ngh các B , a phương ph n ánh v B Tài chính nghiên c u, gi i quy t./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Chính ph ; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán nhà nư c; Ph m S Danh - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - Cơ quan trung ương c a các oàn th ; - UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW, - S Tài chính, KBNN các t nh, TP tr c thu c TW; - S Tài nguyên và Môi trư ng các t nh, TP tr c thu c TW; - C c Ki m tra văn b n -B Tư Pháp; - Công báo; - Website Chính ph ; - Website B Tài chính; - Lưu: VT B Tài chính; V HCSN.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản