Thông tư số 50A-TC/TCT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
40
lượt xem
2
download

Thông tư số 50A-TC/TCT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 50A-TC/TCT về quy định thực hiện tạm thời về thuế suất thuế nhập khẩu đối với linh kiện, chi tiết nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp các sản phẩm chưa có quy định tiêu chuẩn dạng lắp ráp SKD,CKD, IKD do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 50A-TC/TCT

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 50A-TC/TCT Hà N i, ngày 31 tháng 7 năm 1997 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 50A-TC/TCT NGÀY 31 THÁNG 7 NĂM 1997 QUY NNH TH C HI N T M TH I V THU XU T THU NH P KH U IV I LINH KI N, CHI TI T NH P KH U S N XU T L P RÁP CÁC S N PH M CHƯA CÓ QUI NNH TIÊU CHU N D NG L P RÁP SKD, CKD, IKD Căn c Ngh nh s 54/CP ngày 28/8/1993 c a Chính ph qui nh chi ti t thi hành Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u; Căn c i u 3 Quy t nh s 280/TTg ngày 28/9/1994 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành Bi u thu xu t kh u, Bi u thu nh p kh u; Căn c ý ki n Th tư ng Chính ph t i Công văn s 3144/KTTH ngày 24/6/1997 c a Chính ph v chính sách thu i v i m t s v t tư cho d án u tư nư c ngoài và chính sách thu khuy n khích n i a hoá s n xu t s n ph m; Trong khi ch ban hành chính sách thu nh p kh u theo t l n i a hoá i v i s n xu t, l p ráp các s n ph m thu c ngành công nghi p cơ khí - i n - i n t ; Sau khi th ng nh t v i các B , ngành, B Tài chính qui nh th c hi n t m th i v thu su t thu nh p kh u i v i vi c nh p kh u b linh ki n s n xu t, l p ráp các s n ph m chưa có qui nh tiêu chu n d ng l p ráp SKD, CKD, IKD như sau: I- PH M VI VÀ I U KI N ÁP D NG 1- Ph m vi áp d ng: Thông tư này áp d ng i v i s n phNm cơ khí - i n - i n t là linh ki n, chi ti t nh p khNu c a t t c các doanh nghi p Vi t Nam, các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài t i Vi t Nam ho t ng trong lĩnh v c s n xu t, l p ráp các s n phNm, ph tùng thu c ngành cơ khí - i n - i n t , nhưng chưa có qui nh tiêu chuNn d ng l p ráp SKD, CKD, IKD. 2- i u ki n áp d ng: ư c áp d ng chính sách t m th i v thu nh p khNu i v i linh ki n, chi ti t, các doanh nghi p ph i có các i u ki n sau: - Có dây chuy n công ngh s n xu t, l p ráp ( m b o i u ki n k thu t, phù h p v i gi y phép u tư, s n xu t kinh doanh) ư c T ng c c Tiêu chuNn o lư ng ch t lư ng ki m tra và xác nh n.
  2. - S n phNm s n xu t, l p ráp ph i có gi y ch ng nh n ăng ký ch t lư ng s n phNm do cơ quan Tiêu chuNn o lư ng ch t lư ng c p. - Có k ho ch s n xu t, l p ráp các s n phNm cơ khí - i n - i n t ăng ký v i cơ quan H i quan. II- PHƯƠNG PHÁP TÍNH THU NH P KH U: 1- i v i các doanh nghi p có các i u ki n qui nh t i i m 2, Ph n I Thông tư này, n u nh p khNu b linh ki n, chi ti t s n xu t, l p ráp các s n phNm, ph tùng chưa có qui nh tiêu chuNn d ng l p ráp SKD, CKD, IKD thì ư c tính thu theo thu su t thu nh p khNu c a t ng linh ki n chi ti t nh p khNu qui nh t i Bi u thu nh p khNu. Ví d : Công ty A nh p khNu b linh ki n ng b s n xu t l p ráp máy gi t bao g m các b ph n: Mô tơ, linh ki n i n, v tôn, dây c roa, b ng i u khi n i n t , dây i n, lò so, c vít, chi ti t b ng nh a... Thu nh p khNu c a b linh ki n máy gi t ó ư c xác nh riêng cho t ng chi ti t: Mô tơ, linh ki n i n, dây cu roa, lò so... theo thu su t thu nh p khNu qui nh c a t ng chi ti t (không tính thu theo thu su t c a nhóm máy gi t). - Trư ng h p m t linh ki n, chi ti t có th v n d ng x p ư c vào 2 ho c nhi u mã s có thu su t khác nhau thì vi c xác nh mã s và thu su t thu nh p khNu ư c th c hi n theo qui nh hi n hành c a Bi u thu và nguyên t c phân lo i vi c x p mã s theo h th ng i u hoà HS c a T ng c c Th ng kê ban hành. 2- i v i nh ng trư ng h p n u áp d ng tính thu theo t ng linh ki n chi ti t theo qui nh c a Thông tư này mà có t ng s thu nh p khNu cho t ng linh ki n, chi ti t c a m t b linh ki n cao hơn thu nh p khNu c a b linh ki n ó n u tính theo thu c a s n phNm nguyên chi c thì i v i các linh ki n, chi ti t có thu su t thu nh p khNu cao hơn thu su t c a s n phNm nguyên chi c s ư c tính thu theo thu su t thu nh p khNu c a s n phNm nguyên chi c ó. 3- i v i nh ng m t hàng ã có thu nh p khNu theo qui nh tiêu chuNn d ng SKD, CKD, IKD hi n nay (xe ôtô; xe g n máy; t l nh; ng cơ t trong; linh ki n i n t ) thì v n th c hi n thu nh p khNu theo thu su t thu nh p khNu d ng SKD, CKD, IKD như các qui nh hi n hành. III- T CH C TH C HI N 1- ăng ký, xét duy t h sơ Các doanh nghi p s n xu t, l p ráp s n phNm, ph tùng ph i n p cho cơ quan H i quan (nơi làm th t c nh p khNu) h sơ ăng ký nh p khNu linh ki n, chi ti t s n xu t, l p ráp bao g m: - Gi y phép u tư, s n xu t - kinh doanh (phù h p v i các m t hàng s n xu t, l p ráp có s d ng s n phNm có khí - i n - i n t nh p khNu xin áp d ng tính thu nh p khNu theo linh ki n, chi ti t).
  3. - Gi y xác nh n c a T ng c c tiêu chuNn o lư ng ch t lư ng v dây chuy n công ngh s n xu t, l p ráp m b o i u ki n k thu t. - Gi y ăng ký ch t lư ng s n phNm. - B n gi i trình v k ho ch s n xu t, l p ráp trong năm; k ho ch nh p khNu và nh m c t ng chi ti t, linh ki n nh p khNu s n xu t, l p ráp s n phNm, ph tùng trong năm và tên s n phNm s n xu t, l p ráp. Trên cơ s h sơ c a ơn v , cơ quan H i quan xét duy t vi c cho phép ơn v th c hi n thu nh p khNu theo chi ti t, linh ki n. ng th i m s theo dõi vi c nh p khNu linh ki n, chi ti t và quy t toán sau này. 2- Theo dõi và quy t toán hàng nh p khNu: a) Theo dõi hàng nh p khNu: Khi nh p khNu, doanh nghi p ph i có trách nhi m kê khai y t ng chi ti t, linh ki n, giá nh p khNu c a t ng linh ki n chi ti t và m s ghi chép theo dõi hàng nh p khNu theo hư ng d n c a cơ quan H i quan. T ng c c H i quan hư ng d n H i quan a phương theo dõi hàng nh p khNu m b o thu n l i cho ơn v , tránh l i d ng nh p khNu cho s n xu t l p ráp tr n thu nh p khNu. b) Quy t toán hàng nh p khNu: Hàng năm, ch m nh t n ngày 1 tháng 3 năm sau, các doanh nghi p ph i t ng h p báo cáo quy t toán v tình hình nh p khNu, s n xu t, l p ráp c a năm trư c v i cơ quan H i qu n: s lư ng nh p khNu; s ã s d ng vào s n xu t, l p ráp; s lư ng s n phNm s n xu t, l p ráp; s chuy n sang năm sau; s ã như ng bán ho c không s d ng vào m c ích s n xu t l p ráp s n phNm, ph tùng. Trên cơ s báo cáo quy t toán c a doanh nghi p, cơ quan H i quan ch trì ph i h p v i C c thu a phương ti n hành ki m tra và quy t toán cho doanh nghi p. M i trư ng h p không ch p hành úng quy nh, khi ki m tra phát hi n u b x lý truy thu thu nh p khNu theo thu su t d ng nguyên chi c (ho c thu su t theo linh ki n, chi ti t i v i trư ng h p qui nh t i i m 2, ph n II c a Thông tư này) quy nh t i Bi u thu nh p khNu và các quy nh hi n hành. Sau 30 ngày k t ngày 1 tháng 3 năm sau, n u doanh nghi p chưa báo cáo quy t toán (mà không có lý do gi i trình) thì cơ quan H i quan không cho ơn v ư c áp d ng thu su t theo linh ki n, chi ti t qui nh t i Thông tư này i v i các lô hàng ti p theo. IV- HI U L C THI HÀNH Thông tư này có hi u l c thi hành t ngày 15/8/1997. Nh ng trư ng h p ã phát sinh trư c ngày Thông tư này có hi u l c thi hành, B Tài chính s xem xét gi i quy t t ng trư ng h p c th . Trong quá trình th c hi n có gì vư ng m c, các cơ quan, ơn v k p th i ph n ánh v B Tài chính xem xét gi i quy t và hư ng d n b sung cho phù h p.
  4. Vũ M ng Giao ( ã Ký)
Đồng bộ tài khoản