Thông tư số 54/2002/TT-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
60
lượt xem
2
download

Thông tư số 54/2002/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 54/2002/TT-BTC về vốn ngân sách Nhà nước và vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước đầu tư xây dựng các cụm, tuyến dân cư vượt lũ vùng đồng bằng sông Cửu Long do Bộ Tài chính ban hành, để bổ sung, sửa đổi Thông tư số 39/2002/TT-BTC ngày 26/4/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, thanh toán vốn NSNN và vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước đầu tư xây dựng các cụm, tuyến dân cư vượt lũ vùng đồng bằng sông Cửu Long...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 54/2002/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 54/2002/TT-BTC Hà N i, ngày 25 tháng 6 năm 2002 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 54/2002/TT-BTC NGÀY 25 THÁNG 6 NĂM 2002 B SUNG, S A I THÔNG TƯ S 39/2002/TT-BTC NGÀY 26/4/2002 C A B TÀI CHÍNH HƯ NG D N QU N LÝ, THANH TOÁN V N NSNN VÀ V N TÍN D NG U TƯ PHÁT TRI N C A NHÀ NƯ C U TƯ XÂY D NG CÁC C M, TUY N DÂN CƯ VƯ T LŨ VÙNG NG B NG SÔNG C U LONG Căn c Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 8/7/1999 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng và Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 05/5/2000 c a Chính ph v vi c s a i, b sung m t s i u c a Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 8/7/1999 c a Chính ph ; Căn c Ngh nh s 43/1999/N -CP ngày 29/6/1999 c a Chính ph v tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c; Căn c các Quy t nh s 173/2001/Q -TTg ngày 6/11/2001 v phát tri n kinh t -xã h i vùng ng b ng sông C u Long giai o n 2001-2005, s 1548/Q -TTg ngày 5/12/2001 v vi c u tư tôn n n vư t lũ xây d ng các c m, tuy n dân cư vùng ng p lũ ng b ng sông C u Long năm 2002 và các Quy t nh khác c a Th tư ng Chính ph v u tư xây d ng các c m, tuy n dân cư vùng ng p lũ ng b ng sông C u Long; B Tài chính hư ng d n b sung, s a i Thông tư s 39/2002/TT-BTC ngày 26/4/2002 c a B Tài chính hư ng d n vi c qu n lý, thanh toán v n NSNN và v n tín d ng ưu ãi u tư xây d ng các c m, tuy n dân cư vùng ng b ng sông C u Long t i 7 t nh An Giang, ng Tháp, Long An, Vĩnh Long, Kiên Giang, Ti n Giang, C n Thơ như sau: 1/ S a i m 2.3.c m c II ph n II - "T m ng và thu h i t m ng v n chi phí khác" như sau: - Các h p ng tư v n sau khi ký k t ư c t m ng b ng 50% giá tr H p ng; V n t m ng ư c thu h i ngay khi thanh toán kh i lư ng hoàn thành. S v n thu h i t ng l n b ng s v n thanh toán kh i lư ng hoàn thành nhân v i (X) t l t m ng. - Chi phí n bù gi i phóng m t b ng (GPMB) ư c t m ng v n khi có khái toán kinh phí n bù c a d án ư c l p trên cơ s giá n bù theo quy nh; Các chi phí khác như chi phí ho t ng b máy Ban QLDA. . . ph i có d toán ư c duy t. M c v n t m ng theo nhu c u c n thi t c a công vi c ó. V n t m ng cho công vi c n bù GPMB và các công vi c thu c chi phí khác c a d án ư c thu h i m t l n vào kỳ thanh toán kh i lư ng hoàn thành c a công vi c ó.
  2. 2/ S a i m 3.2 m c II ph n II như sau : - nh kỳ ngày 5 tháng u hàng quý, và k t thúc năm k ho ch, Ban QLDA có trách nhi m báo cáo tình hình th c hi n u tư, thanh toán v n c a d án cho UBND t nh t ng h p g i B Tài chính, B Xây d ng, t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph . - nh kỳ ngày 15 tháng u hàng quý KBNN t nh báo cáo S Tài chính-V t giá, KBNNTW v tình hình thanh toán v n cho d án. K t thúc năm k ho ch, KBNN t nh quy t toán s d ng v n u tư v i S Tài chính-V t giá. - Hàng năm, S Tài chính-V t giá t ng h p vào quy t toán chi ngân sách a phương i v i ngu n v n u tư d án, công trình c m tuy n dân cư do ngân sách a phương b trí và ngu n v n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c; i v i ngu n v n NSTW b sung có m c tiêu cho NS P u tư cho d án, công trình c m tuy n dân cư, S Tài chính-V t giá quy t toán riêng v i B Tài chính (không quy t toán vào ngân sách a phương). Thông tư này có hi u l c thi hành t ngày ký. Vũ Văn Ninh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản