Thông tư số 58/2002/TT-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
87
lượt xem
2
download

Thông tư số 58/2002/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thông tư số 58/2002/tt-btc', văn bản luật, thể thao - y tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 58/2002/TT-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 58/2002/TT-BTC Hà N i, ngày 28 tháng 6 năm 2002 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 58/2002/TT-BTC NGÀY 28 THÁNG 6 NĂM 2002 HƯ NG D N QUY CH TÀI CHÍNH C A CÔNG TY TRÁCH NHI M H U H N M T THÀNH VIÊN THU C S H U NHÀ NƯ C, T CH C CHÍNH TRN, CHÍNH TRN XÃ H I Th c hi n Ngh nh s 63/2001/N -CP ngày 14/9/2001 c a Chính ph v vi c chuy n i doanh nghi p nhà nư c, doanh nghi p c a các t ch c chính tr , t ch c chính tr -xã h i thành công ty trách nhi m h u h n m t thành viên, B Tài chính hư ng d n quy ch tài chính i v i các công ty trách nhi m h u h n m t thành viên như sau: I. QUY NNH CHUNG: 1. Thông tư này quy nh quy ch tài chính áp d ng i v i công ty trách nhi m h u h n m t thành viên thu c s h u nhà nư c , t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i (sau ây g i t t là Công ty trách nhi m h u h n m t thành viên). 2. Công ty trách nhi m h u h n m t thành viên ho t ng theo quy nh t i Lu t Doanh nghi p, các văn b n hư ng d n Lu t Doanh nghi p, Ngh nh s 63/2001/N - CP ngày 14/9/2001, Thông tư này và i u l c a công ty không trái v i quy nh c a nhà nư c. II. QUY NNH C TH A. QU N LÝ V N VÀ TÀI S N: 1. V n i u l : V n i u l c a công ty trách nhi m h u h n m t thành viên do ch s h u ho c i di n ch s h u (sau ây g i chung là ch s h u) u tư và ư c quy nh trong i u l Công ty. 1.1 - V n i u l c a công ty trách nhi m h u h n m t thành viên g m: + V n c a ch s h u th c có trên s k toán t i th i i m chuy n i t doanh nghi p nhà nư c, doanh nghi p c a t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i sang công ty theo quy nh t i Ngh nh s 63//2001/N -CP ngày 14/9/2001 c a Chính ph ho c v n ch s h u u tư t i th i i m thành l p Công ty; + L i nhu n sau thu l i b sung v n cho Công ty;
 2. + V n do ch s h u công ty b sung cho công ty (n u có); i v i công ty trách nhi m h u h n m t thành viên thu c s h u Nhà nư c còn ư c b sung v n t các ngu n sau ây: + Kho n ph i n p ngân sách nhà nư c nhưng ư c nhà nư c l i b sung v n (n u có) theo quy nh c a nhà nư c; + Các lo i v n khác có ngu n g c t ngân sách và coi như c a ngân sách theo quy nh c a B Tài chính. 1.2. Vi c i u ch nh tăng, gi m v n i u l c a công ty do ch s h u quy t nh. Ch s h u ch ư c rút v n ã u tư vào công ty trong trư ng h p i u ch nh v n i u l . Trư ng h p không i u ch nh v n i u l công ty thì ch s h u ch ư c rút v n ã u tư vào công ty thông qua hình th c chuy n như ng toàn b ho c m t ph n s v n cho các t ch c, cá nhân khác. i v i s v n ch s h u ã cam k t b sung cho công ty trách nhi m h u h n m t thành viên thì ch s h u có trách nhi m u tư v n theo úng th i h n ã cam k t. Trư ng h p sau 2 năm ch s h u không u tư y và úng h n s v n ã cam k t thì ch s h u ph i i u ch nh gi m v n i u l c a công ty. 2. Huy ng v n: Ngoài s v n do ch s h u u tư, công ty ư c quy n huy ng v n c a t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c theo quy nh c a pháp lu t ph c v kinh doanh. Vi c huy ng v n c a công ty không ư c làm thay i hình th c s h u c a công ty. Công ty có trách nhi m hoàn tr v n ã huy ng và lãi vay (n u có) cho ch n theo cam k t. Ch s h u công ty quy t nh và ch u trách nhi m v các h p ng vay v n có giá tr b ng ho c l n hơn 50% t ng giá tr tài s n ghi trên báo cáo tài chính c a công ty t i th i i m g n nh t trên cơ s m b o hi u qu kinh t c a v n vay. Trong trư ng h p c bi t, ch s h u có th u quy n cho H i ng qu n tr ho c Ch t ch công ty quy t nh các h p ng vay v n này. Vi c u quy n ph i ư c ghi trong i u l công ty. Trư ng h p ch s h u quy t nh t l nh hơn 50% t ng giá tr tài s n ghi trên báo cáo tài chính thì t l c th ph i ư c ghi trong i u l công ty. Các d án vay v n còn l i do H i ng qu n tr ho c Ch t ch công ty quy t nh. 3. Tài s n c nh: 3.1. Tài s n c nh c a công ty bao g m tài s n c nh h u hình và tài s n c nh vô hình. Tiêu chuNn (v th i gian và giá tr ) và nguyên giá tài s n c nh xác nh theo quy nh c a B Tài chính .
 3. Lãi vay v n ph i tr , chênh l ch t giá c a các kho n vay b ng ngo i t u tư phát sinh trư c khi ưa tài s n c nh vào khai thác s d ng, công ty h ch toán vào nguyên giá tài s n c nh. 3.2. Công ty ư c ch ng l a ch n các phương án u tư mua s m tài s n c nh, i m i thi t b công ngh ho c thay i cơ c u tài s n c nh phù h p v i m c tiêu kinh doanh nh m nâng cao hi u su t s d ng tài s n và hi u qu s d ng v n. - Công ty th c hi n u tư xây d ng, mua s m tài s n theo quy nh t i Quy ch qu n lý u tư xây d ng hi n hành. Riêng thNm quy n quy t nh d án u tư thì ch s h u công ty quy t nh các d án u tư mua s m tài s n c nh có giá tr b ng ho c l n hơn 50% t ng giá tr tài s n c a công ty ghi trên báo cáo tài chính t i th i i m công b g n nh t. Trư ng h p ch s h u quy t nh t l nh hơn 50% thì t l c th ph i ư c quy nh t i i u l công ty. Các d án u tư còn l i do H i ng qu n tr ho c Ch t ch công ty quy t nh. - Giám c công ty có trách nhi m t ch c th c hi n và ch u trách nhi m trư c H i ng qu n tr , i di n ch s h u v ti n , ch t lư ng các d án ã quy t nh u tư. - i v i tài s n c nh là công trình, h ng m c công trình hoàn thành ã ưa vào s d ng nhưng chưa quy t toán giá tr công trình, h ng m c công trình thì t m ghi tăng nguyên giá tài s n c nh theo giá tr t m tính trích kh u hao. Sau khi quy t toán, n u có chênh l ch tăng ho c gi m so v i giá tr t m tính, thì h ch toán i u ch nh l i nguyên giá theo giá tr quy t toán ư c c p có thNm quy n duy t. 3.3. Qu n lý, s d ng Tài s n c nh: Tài s n c nh ư c qu n lý, s d ng theo quy nh c a nhà nư c và i u l Công ty: H i ng qu n tr ho c Ch t ch công ty quy t nh m c trích kh u hao tài s n c nh theo khung quy nh c a B Tài chính thu h i v n u tư và b o toàn v n. Ch s h u quy t nh m c kh u hao ngoài khung quy nh c a B Tài chính. 3.4. Thanh lý, như ng bán tài s n c nh: Công ty ch ng xây d ng phương án và trình H i ng qu n tr ho c ch t ch công ty quy t nh vi c như ng bán, thanh lý tài s nc nh và các kho n u tư dài h n khi không có nhu c u s d ng ho c tài s n ã hư h ng không s d ng ư c thu h i v n. Vi c như ng bán, thanh lý tài s n ph i th c hi n thông qua phương th c u giá. Ti n thu ư c t như ng bán, thanh lý tài s n ư c h ch toán vào thu nh p xác nh k t qu kinh doanh c a công ty. i v i các phương án thanh lý, như ng bán tài s n c nh có giá tr còn l i b ng ho c l n hơn 50% t ng giá tr tài s n ghi trong báo cáo tài chính c a công ty t i th i i m công b g n nh t thì do ch s h u quy t nh . Trong trư ng h p c bi t ch s h u có th u quy n cho H i ng qu n tr ho c ch t ch công ty quy t nh và ch u trách nhi m v k t qu c a phương án thanh lý, như ng bán tài s n . Vi c u quy n ph i ư c ghi trong i u l công ty. Trư ng h p ch s h u quy t nh t l th p hơn 50% thì t l c th ph i ư c ghi trong i u l công ty. 4. Qu n lý hàng t n kho:
 4. - Tài s n lưu ng là hàng hoá t n kho bao g m hàng hoá mua v bán còn t n kho, hàng hoá mua ang i trên ư ng, hàng g i bán, nguyên li u, v t li u, công c , d ng c t n kho ho c ã mua ang i trên ư ng, s n phNm d dang ang trong quá trình s n xu t ho c s n phNm hoàn thành nhưng chưa nh p kho, thành phNm t n kho ho c thành phNm ã g i bán... Giá hàng hoá t n kho ư c xác nh theo giá g c bao g m : giá mua, chi phí ch bi n và các chi phí khác có liên quan như chi phí v n chuy n, phí b c x p, chi phí b o qu n, phí b o hi m, thu nh p khNu (n u có) ưa hàng hoá t n kho v a i m và tr ng thái hi n t i. N u giá g c ghi trên s k toán cao hơn giá tr thu n có th th c hi n ư c thì doanh nghi p ph i trích l p d phòng gi m giá hàng t n kho theo quy nh. - Tài s n lưu ng là công c , d ng c lao ng ư c phân b giá tr vào chi phí s n xu t kinh doanh c a công ty trong 1 năm ho c 2 năm tuỳ tính ch t và giá tr c a tài s n. Khi ã phân b h t giá tr nhưng v n còn s d ng thì công ty ph i m s theo dõi chi ti t qu n lý. 5. Các kho n n ph i thu, ph i tr : Công ty ph i m s theo dõi các kho n công n theo t ng i tư ng: t ng s n ph i thu, s ã thu ư c và s còn ph i thu, t ng s n ph i tr , s ã tr và s còn ph i tr . Thư ng xuyên phân tích ôn c thu h i n và thanh toán n ph i tr . Trư c khi khoá s k toán l p báo cáo tài chính năm, doanh nghi p ph i ki m kê, i chi u t ng kho n n v i ch n ho c khách n . i v i kho n n ph i thu xác nh là khó òi ho c ã quá h n t 2 năm tr lên thì ph i trích l p d phòng theo qui nh hi n hành. N ph i thu không òi ư c ph i x lý xoá s theo quy nh c a nhà nư c và ư c bù p b ng kho n d phòng n ph i thu khó òi sau khi tr ti n b i thư ng c a cá nhân, t p th có liên quan, n u còn thi u thì h ch toán vào chi phí kinh doanh c a doanh nghi p. 6. Qu n lý, s d ng v n: 6.1. Công ty có quy n qu n lý và s d ng linh ho t toàn b s v n ch s h u ã u tư và các ngu n v n h p pháp khác vào ho t ng kinh doanh v i m c tiêu thu l i nhu n, ng th i ch u trách nhi m trư c ch s h u v b o toàn v n, v hi u qu s d ng v n và m b o quy n l i c a nh ng ngư i có liên quan n công ty như các ch n , khách hàng... theo cam k t. 6.2. Công ty ư c s d ng v n và tài s n c a công ty u tư ra ngoài công ty theo quy nh c a pháp lu t. Vi c s d ng giá tr quy n s d ng t góp v n u tư ra ngoài công ty ph i theo quy nh c a Lu t t ai và các quy nh c a nhà nư c có liên quan. - Vi c u tư ra ngoài Công ty (bao g m c u tư ra nư c ngoài), ư c th c hi n theo các hình th c: góp v n liên doanh, góp v n thành l p công ty trách nhi m h u h n, công ty c ph n; nh n chuy n như ng ph n v n u tư c a các nhà u tư khác ho c các hình th c u tư khác theo quy nh c a pháp lu t.
 5. - Ch s h u quy t nh các d án u tư ra ngoài công ty ho c chuy n như ng v n u tư ra ngoài công ty có giá tr b ng ho c l n hơn 50% t ng giá tr tài s n ư c ghi trong báo cáo tài chính c a công ty t i th i i m công b g n nh t. Trư ng h p ch s h u quy t nh t l nh hơn 50% t ng giá tr tài s n thì t l c th ph i ư c quy nh t i i u l công ty. Các d án u tư ra ngoài công ty còn l i do H i ng qu n tr ho c Ch t ch công ty quy t nh. - Vi c ánh giá l i tài s n góp v n liên doanh, thành l p công ty c ph n, công ty trách nhi m h u h n.... th c hi n theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. 6.3. Hàng năm, trư c khi khoá s k toán l p báo cáo tài chính năm, công ty ph i t ch c ki m kê th c t tài s n c nh, hàng t n kho, ti n v n, công n xác nh s th c t th i i m l p Báo cáo tài chính ; xác nh giá tr tài s n th a thi u ho c tài s n b t n th t; làm rõ nguyên nhân và trách nhi m c a cá nhân, t p th có liên quan và xác nh m c b i thư ng v t ch t theo quy nh pháp lu t và i u l Công ty. M c b i thư ng do T ng giám c ho c Giám c công ty quy t nh. Giá tr tài s n th a h ch toán vào thu nh p khác. Giá tr tài s n thi u ho c t n th t th c t sau khi tr ti n b i thư ng c a cá nhân, t p th ho c t ch c b o hi m h ch toán vào chi phí kinh doanh. B. QU N LÝ DOANH THU, CHI PHÍ VÀ GIÁ THÀNH. Công ty ư c quy n quy t nh giá bán s n phNm hàng hoá c a mình và quy t nh các kho n chi phí phát sinh trong quá trình ho t ng s n xu t kinh doanh. Doanh thu, chi phí ho t ng kinh doanh ư c xác nh như sau: 1. Doanh thu, thu nh p c a Công ty: 1.1- Doanh thu ho t ng kinh doanh là toàn b s ti n ã thu ho c s thu ư c phát sinh t vi c bán hàng hoá, cung ng d ch v trong kỳ c a doanh nghi p, bao g m các kho n ph thu và phí thu thêm ( n u có). 1.2- Doanh thu ho t ng tài chính là s ti n ã thu ho c s thu ư c phát sinh t vi c cho các bên khác s d ng tài s n c a công ty, thu nh p phát sinh t vi c cho vay v n, lãi ti n g i, lãi trái phi u, tín phi u ho c thu nh p ư c chia t s v n u tư ra ngoài doanh nghi p như v n góp c ph n, v n góp liên doanh... Kho n thu nh p t u tư ra ngoài doanh nghi p n u chưa n p thu thu nh p doanh nghi p thì công ty ph i h ch toán vào thu nh p trư c thu . 1.3- Thu nh p khác là s ti n ã thu ho c s thu ư c t vi c thanh lý như ng bán tài s nc nh, thu ti n b o hi m b i thư ng, thu ti n ph t khách hàng do vi ph m h p ng, các kho n n ph i tr nhưng nay không ph i tr ... 1.4- Các kho n doanh thu, thu nh p nói trên ư c xác nh theo qui nh t i ChuNn m c s 14 Doanh thu và thu nh p khác ban hành kèm theo Quy t nh s 149/2001/Q -BTC ngày 31/12/2001 c a B trư ng B Tài chính v ban hành và công b chuNn m c k toán Vi t nam ( t 1) và các văn b n hư ng d n th c hi n chuNn m c k toán.
 6. 2. Chi phí c a Công ty bao g m: 2.1. Chi phí ho t ng kinh doanh: a. Chi phí s n xu t kinh doanh phát sinh trong kỳ g m: - Chi phí nguyên v t li u, nhiên li u, ng l c, bán thành phNm, d ch v mua ngoài (tính theo m c tiêu hao th c t và giá v n th c t ), chi phí phân b công c , d ng c lao ng, chi phí s a ch a tài s n c nh; - Chi phí kh u hao tài s n c nh xác nh theo quy nh t i i m 3 Kho n A Ph n II c a Thông tư này; - Chi phí ti n lương, ti n công ph i tr cho ngư i lao ng do H i ng qu n tr quy t nh theo hư ng d n c a B lao ng -Thương binh và Xã h i; - Kinh phí b o hi m xã h i, kinh phí công oàn, b o hi m y t c a ngư i lao ng trong doanh nghi p ph i n p theo quy nh; - Chi phí giao d ch, môi gi i, ti p khách, ti p th , qu ng cáo h i h p tính theo chi phí th c t phát sinh. H i ng qu n tr ho c Ch t ch công ty phê duy t nh m c chi phí và ph i công b công khai làm căn c qu n lý, i u hành và giám sát. T ng giám c, Giám c công ty quy t nh m c chi và ch u trách nhi m trư c H i ng qu n tr ho c Ch t ch Công ty và Ch s h u v quy t nh c a mình. - Chi phí b ng ti n khác như chi phí tr c p thôi vi c cho ngư i lao ng, chi phí ào t o nâng cao năng l c qu n lý, tay ngh c a ngư i lao ng, chi y t , nghiên c u khoa h c, các kho n thu như thu tài nguyên, thu t, ti n thuê t, chi phí cho lao ng n , chi phí trích trư c b o hành s n phNm ho c s a ch a tài s n, chi phí mua b o hi m tài s n... . - Giá tr tài s n t n th t th c t (xác nh b ng giá tr tài s n ghi trên s k toán tr các kho n b i thư ng c a cá nhân, t p th có liên quan, ti n b i thư ng c a cơ quan b o hi m, giá tr ph li u thu h i và s ã ư c bù p b ng các qu d phòng tài chính) , công n không thu h i ư c. - Giá tr các kho n d phòng gi m giá hàng hoá t n kho, ch ng khoán u tư, d phòng n ph i thu khó òi, chênh l ch t giá c a các kho n n vay dài h n b ng ngo i t . M c trích các kho n d phòng vào chi phí căn c vào tình hình th c t c a doanh nghi p và quy nh c a nhà nư c. b.Chi phí s n xu t kinh doanh chia theo kho n m c như sau: - Chi phí s n xu t kinh doanh tr c ti p bao g m: + Chi phí nguyên li u, v t li u, nhiên li u, ng l c s d ng tr c ti p cho s n xu t s n phNm c a doanh nghi p; chi phí ph i tr cho ngư i lao ng tr c ti p s n xu t như: ti n lương, ph c p lương, b o hi m xã h i, b o hi m y t , kinh phí công oàn.
 7. + Chi phí s n xu t chung phát sinh phân xư ng như: chi phí kh u hao TSC , chi phí nguyên v t li u gián ti p, ti n lương, ph c p lương, b o hi m xã h i, b o hi m y t , kinh phí công oàn c a nhân viên phân xư ng. - Chi phí qu n lý doanh nghi p bao g m chi phí cho b máy qu n lý và i u hành liên quan n ho t ng kinh doanh c a công ty như: + Chi phí kh u hao tài s n c nh, công c lao ng nh , ph c v cho b máy qu n lý và i u hành công ty. + Ti n lương, ph c p lương và các kho n b o hi m xã h i, b o hi m y t , kinh phí công oàn c a b máy qu n lý và i u hành công ty. + Chi phí d ch v mua ngoài, chi phí khác b ng ti n như chi phí ti p tân, khánh ti t giao d ch, kho n tr c p thôi vi c cho ngư i lao ng, các kho n chi nghiên c u khoa h c, nghiên c u i m i công ngh , chi thư ng sáng ki n, c i ti n, chi phí ào t o, giáo d c, chi y t cho ngư i lao ng c a doanh nghi p, chi phí b o v môi trư ng, chi phí cho lao ng n , chi phí mua b o hi m tài s n... - Chi phí bán hàng là toàn b các chi phí liên quan t i vi c tiêu th s n phNm, d ch v , bao g m c chi phí b o hành s n phNm như: ti n lương ph i tr cho nhân viên bán hàng, kinh phí b o hi m xã h i, b o hi m y t , kinh phí công oàn c a nhân viên bán hàng, chi phí bao bì, óng gói s n phNm... - Chi phí d phòng gi m giá hàng hoá t n kho, d phòng n ph i thu khó òi, chênh l ch t giá c a các kho n n vay dài h n b ng ngo i t . - Giá tr tài s n t n th t th c t , công n không thu h i ư c. 2.2. Chi phí ho t ng tài chính, bao g m: chi phí liên quan n u tư ra ngoài doanh nghi p (góp v n liên doanh, liên k t, góp v n thành l p công ty...), chi phí lãi vay v n kinh doanh, chi phí chi t kh u thanh toán, chi phí cho thuê tài s n, d phòng gi m giá ch ng khoán u tư, chi phí mua bán trái phi u, c phi u, k c kho n t n th t trong u tư n u có. 2.3. Chi phí khác: - Chi phí như ng bán, thanh lý tài s n c nh (bao g m c giá tr còn l i c a tài s n c nh khi thanh lý và như ng bán); - Chi phí cho vi c thu h i các kho n n ph i thu khó òi ã xoá s k toán; - Chi phí v ti n ph t do vi ph m h p ng kinh t ; - Chi phí thu ti n ph t; - Các kho n chi phí b t thư ng khác. 2.4. Không tính vào chi phí kinh doanh các kho n ã có ngu n khác m b o ho c không liên quan n s n xu t kinh doanh sau ây:
 8. - Chi phí mua s m xây d ng, l p t tài s n c nh h u hình, vô hình. - Lãi vay v n ph i tr , chênh l ch t giá ngo i t phát sinh trư c th i i m ưa công trình vào s d ng. - Các kho n chi phí không liên quan n ho t ng kinh doanh c a công ty. 3. Giá thành s n phNm, d ch v tiêu th trong kỳ (ho c giá v n hàng hoá bán ra, d ch v cung c p trong kỳ) bao g m: - Giá thành s n xu t s n phNm, d ch v tiêu th trong kỳ ư c tính theo phương pháp bình quân gia quy n c a giá thành s n xu t s n phNm trong kỳ và giá thành s n phNm t n kho u kỳ; ho c giá thành s n xu t s n phNm nh p trư c xu t trư c; ho c giá thành s n xu t s n phNm nh p sau xu t trư c. Giá thành s n xu t s n phNm trong kỳ ư c xác nh b ng chi phí s n phNm d dang u kỳ, c ng chi phí s n xu t tr c ti p phát sinh trong kỳ, tr chi phí s n phNm d dang cu i kỳ. - Chi phí qu n lý doanh nghi p phát sinh trong kỳ. Trư ng h p do chu kỳ s n xu t s n phNm dài ho c s n xu t mang tính c thù, tuỳ theo tình hình c th c a t ng doanh nghi p, H i ng qu n tr ho c Ch t ch Công ty quy t nh phân b chi phí qu n lý doanh nghi p vào s n phNm tiêu th trong kỳ, s n phNm t n kho và s n phNm d dang cu i kỳ trên nguyên t c m b o giá tr s n phNm t n kho và s n phNm d dang cu i kỳ không cao hơn giá tr có th thu h i ư c. - Chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ. - Chi phí d phòng gi m giá hàng hoá t n kho, d phòng n ph i thu khó òi, chênh l ch t giá c a các kho n n vay dài h n b ng ngo i t . - Giá tr tài s n t n th t th c t , công n không thu h i ư c. 4. i v i các ho t ng h p ng h p tác liên doanh, theo hình th c h p ng chia s n phNm thì Công ty ph i t ch c h ch toán riêng doanh thu và chi phí s n xu t tương ng v i s lư ng s n phNm ư c chia. Trư ng h p, theo hình th c h p ng chia l i nhu n thì l i nhu n ư c hư ng t h p ng h p tác liên doanh ư c h ch toán vào thu nh p tài chính c a doanh nghi p. 5. L i nhu n th c hi n c a công ty ư c xác nh theo chi phí tài chính ư c quy nh t i thông tư này. Thu nh p doanh nghi p làm căn c tính thu thu nh p doanh nghi p ư c căn c vào chi phí quy nh t i Lu t thu thu nh p doanh nghi p và các văn b n hư ng d n dư i Lu t c a B Tài chính và các B ngành ch c năng khác có liên quan. C. L I NHU N VÀ S D NG L I NHU N C A CÔNG TY: 1. T ng l i nhu n c a công ty bao g m l i nhu n ho t ng kinh doanh, l i nhu n ho t ng tài chính và l i nhu n khác.
 9. T ng l i nhu n th c hi n c a công ty là chênh l ch gi a doanh thu ho t ng kinh doanh, doanh thu ho t ng tài chính và thu nh p khác v i giá thành s n phNm tiêu th , chi phí ho t ng tài chính và chi phí khác. 2. L i nhu n th c hi n c a công ty, sau khi n p thu thu nh p doanh nghi p theo quy nh c a lu t thu thu nh p doanh nghi p và bù p các kho n l năm trư c không ư c tr vào l i nhu n trư c thu , ch s h u quy t nh s d ng theo hư ng sau ây: a. Trích 10% l p qu d phòng tài chính. Khi s dư qu này b ng 25% v n i u l thì không ph i trích n a. b. Trích 5% l p quĩ tr c p m t vi c làm, khi s dư quĩ này b ng 6 tháng lương th c hi n thì không ph i trích n a. c. Sau khi tr i kho n a,b ph n l i nhu n còn l i ư c dùng : + Trích t i a 10% l p qu khen thư ng; + Trích t i a 10% l p qu phúc l i. + Trích t i a 5% l p qu thư ng Ban qu n lý, i u hành công ty. M c trích không vư t quá 100 tri u ng v i i u ki n t su t l i nhu n th c hi n trư c thu trên v n ch s h u c a công ty ph i b ng ho c l n hơn t su t l i nhu n k ho ch; trư ng h p t su t l i nhu n th c hi n trư c thu th p hơn k ho ch thì ph i gi m tr tương ng. + Trích t i thi u 30% b sung v n cho công ty. Ph n còn l i ch s h u quy t nh l i ti p t c b sung v n cho công ty ho c i u ng u tư cho doanh nghi p khác ho c n p Ngân sách. 3. Qu d phòng tài chính dùng : - Bù p t n th t, thi t h i v tài s n x y ra trong quá trình kinh doanh sau khi tr ti n b i thư ng c a các t ch c, cá nhân có liên quan và c a t ch c b o hi m. - Bù p kho n l c a công ty theo quy t nh c a ch s h u công ty. 4. Qu tr c p m t vi c làm dùng tr c p cho ngư i lao ng ã làm vi c t i doanh nghi p b m t vi c làm t m th i theo quy nh c a Nhà nư c; chi ào t o l i chuyên môn, k thu t cho ngư i lao ng do thay i công ngh ho c chuy n sang công vi c m i; ào t o ngh d phòng cho lao ng n c a doanh nghi p. 5. Qu khen thư ng c a công ty ư c dùng : Thư ng cu i năm ho c thư ng kỳ cho ngư i lao ng trong công ty bao g m c H i ng qu n tr , T ng giám c ho c Giám c công ty và ngư i bên ngoài công ty có quan h óng góp giúp công ty trong ho t ng kinh doanh. H i ng qu n tr ho c Ch t ch công ty phê duy t phương án s d ng qu khen thư ng do T ng giám
 10. c ho c Giám c công ty trình. T ng giám c, Giám c công ty quy t nh m c chi thư ng c th cho ngư i lao ng và ch u trách nhi m trư c H i ng qu n tr ho c Ch t ch công ty v các quy t nh c a mình. 6. Qu phúc l i ư c dùng : - u tư, s a ch a công trình phúc l i c a công ty ho c góp v n xây d ng các công trình phúc l i chung v i các ơn v trong T ng công ty, B , ngành, U ban nhân dân ho c các ơn v khác theo tho thu n c a h p ng. - Chi cho các ho t ng th thao, văn hoá, phúc l i công c ng c a t p th ngư i lao ng trong công ty. - óng góp qu ho c chi dùng cho các ho t ng phúc l i công c ng c a chính quy n a phương nơi doanh nghi p óng tr s ( bao g m c công tác t thi n, xây d ng nhà tình nghĩa). - Tr c p khó khăn thư ng xuyên, t xu t cho ngư i lao ng trong công ty k c ngư i lao ng ã ngh hưu, m t s c, thôi vi c. 7. Quĩ thư ng ban qu n lý, i u hành dùng : Thư ng cho H i ng Qu n tr ho c Ch t ch Công ty, T ng Giám c, Giám c công ty. Ch s h u quy t nh m c thư ng cho H i ng qu n tr ho c Ch t ch Công ty; H i ng qu n tr quy t nh m c thư ng cho T ng giám c ho c giám c công ty theo k t qu ho t ng c a công ty. 8. Vi c s d ng các qu nói trên ph i th c hi n công khai theo quy ch dân ch cơ s và quy nh c a Nhà nư c. Khi công ty chưa thanh toán các kho n n và các nghĩa v tài s n khác n h n ph i tr công ty chưa ư c trích l p qu khen thư ng, qu phúc l i, qu thư ng ban qu n lý, i u hành công ty và ch s h u không ư c rút l i nhu n c a công ty. Trong trư ng h p này, ngư i nào quy t nh trích l p các qu khác ho c phân ph i l i nhu n ngư i ó ch u trách nhi m thu h i, n u không thu h i ư c ph i b i thư ng. D. K HO CH TÀI CHÍNH, K TOÁN, KI M TOÁN 1. Công ty th c hi n xây d ng phương án, k ho ch u tư; k ho ch tài chính dài h n và hàng năm phù h p v i k ho ch kinh doanh c a công ty theo bi u m u t i ph l c kèm theo Thông tư này. 2. Phương án và K ho ch u tư xây d ng hàng năm ư c l p theo quy nh t i Quy ch qu n lý u tư xây d ng hi n hành. 3. H i ng qu n tr ho c Ch t ch công ty quy t nh k ho ch tài chính c a Công ty và báo cáo ch s h u làm căn c giám sát và ánh giá k t qu qu n lý, i u hành ho t ng kinh doanh c a H i ng qu n tr (ho c Ch t ch công ty) T ng giám c (ho c giám c).
 11. Ch tiêu t su t l i nhu n trư c thu trên v n ch s h u dùng xác nh m c trích l p qu T ng giám c t l i nhu n sau thu theo quy nh t i kho n 2 ph n II c a Thông tư này. 4. Công ty ph i t ch c và th c hi n công tác ki m toán n i b theo quy nh c a B Tài chính nh m ph c v cho công tác i u hành c a T ng giám c ho c Giám c công ty và công tác giám sát, ki m tra c a H i ng qu n tr . 5. Cu i kỳ k toán (quý, năm) công ty ph i l p Báo cáo tài chính theo quy nh ch v tài chính ư c quy nh trong thông tư này, các thông tư hư ng d n khác v tài chính k toán có liên quan và i u l c a công ty. H i ng qu n tr ho c ch t ch công ty có nhi m v thNm tra Báo cáo tài chính c a công ty và ch u trách nhi m v tính trung th c c a s li u Báo cáo tài chính ã ư c thNm tra. Sau khi thNm tra, công ty g i báo cáo tài chính n các cơ quan ch c năng theo quy nh hi n hành c a B Tài chính và trình ch s h u phê duy t. Ch s h u ph i phê duy t Báo cáo tài chính c a công ty sau 15 ngày k t ngày nh n ư c Báo cáo tài chính c a công ty. Văn b n phê duy t Báo cáo tài chính ph i g i cho doanh nghi p và cơ quan ư c nh n Báo cáo tài chính theo quy nh hi n hành. 6. Công ty ph i th c hi n công khai tài chính theo quy ch dân ch cơ s và quy nh c a nhà nư c. III. I U KHO N THI HÀNH 1. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, S tài chính - V t giá, C c thu các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Các T ng công ty Nhà nư c và các công ty trách nhi m h u h n m t thành viên có trách nhi m th c hi n theo úng hư ng d n c a Thông tư này. 2. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. Trong quá trình th c hi n, n u có gì vư ng m c ngh các B , ngành, các a phương và doanh nghi p ph n ánh k p th i v B Tài Chính nghiên c u hư ng d n gi i quy t. Tr n Văn Tá ( ã ký) PH L C 1 K HO CH TÀI CHÍNH năm... STT Ch tiêu ơn Ư c th c K ho ch năm... v tính hi n năm
 12. ... Doanh Ch t ch H QT nghi p (Ch t ch Công ngh ty) phê duy t 1 T ng doanh thu 1000 2 L i nhu n th c hi n 1000 trư c thu thu nh p doanh nghi p 3 T su t l i nhu n % th c hi n trư c thu trên v n nhà nư c 4 M c trích kh u hao 1000 TSC 5 Kh năng thanh toán % n n h n (a) 6 Thu nh p bình quân 1000 (lương + thư ng) /ngư i/năm 7 T ng s thu và các 1000 kho n khác ph i n p NSNN (a) Kh năng thanh toán n n h n c a doanh nghi p là kh năng thanh toán hi n th i ư c xác nh b ng t ng giá tr tài s n lưu ng và u tư ng n h n so v i n ng n h n ph i tr , k c n dài h n ã n h n
Đồng bộ tài khoản