Thông tư số 61/2000/TT/BNN-KH

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
55
lượt xem
5
download

Thông tư số 61/2000/TT/BNN-KH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 61/2000/TT/BNN-KH về việc hướng dẫn lập quy hoạch phát triển kinh tế trang trại do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 61/2000/TT/BNN-KH

  1. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T PHÁT TRI N NÔNG THÔN NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 61/2000/TT/BNN-KH Hà N i, ngày 06 tháng 6 năm 2000 THÔNG TƯ C A B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN S 61/2000/TT/BNN- KH NGÀY 6 THÁNG 6 NĂM 2000 HƯ NG D N L P QUI HO CH PHÁT TRI N KINH T TRANG TR I th c hi n Ngh quy t s 03 /2000/NQ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2000 c a Chính ph v Kinh t trang tr i, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn hư ng d n l p Qui ho ch phát tri n trang tr i như sau: I. M C ÍCH, YÊU C U - ưa kinh t trang tr i phát tri n phù h p v i qui ho ch phát tri n nông nghi p, nông thôn c a a phương, kh c ph c tình tr ng t phát, hi u qu th p và kém b n v ng. - Khai thác có hi u qu tài nguyên t ai, nư c, sinh v t, lao ng, v n và các ti m năng kinh t khác s n xu t ra nhi u s n phNm hàng hoá có ch t lư ng và giá tr cao, t o vi c làm và nâng cao thu nh p c a nông dân. - Hình thành các vùng s n xu t t p trung các lo i cây tr ng, v t nuôi là th m nh c a m i vùng, g n v i ch bi n và tiêu th s n phNm. - Xây d ng cơ s h t ng và d ch v ph c v cho vi c phát tri n kinh t trang tr i theo hư ng thâm canh, t hi u qu cao. - Phát tri n kinh t trang tr i b o m yêu c u b o v môi trư ng sinh thái và s n xu t b n v ng. II. N I DUNG QUI HO CH PHÁT TRI N TRANG TR I 1- Qui ho ch s d ng t ai - Ti n hành ki m tra, n m v ng quĩ t hi n ang s d ng cho nông nghi p, lâm nghi p; Quĩ t tr ng i núi tr c, bãi b i ven sông, ven bi n, m t nư c có kh năng khai thác ưa vào s d ng trong nông - lâm - ngư nghi p theo phương th c trang tr i; Th hi n rõ quĩ t tr ng cây công nghi p, ng c , t phát tri n các lo i r ng, di n tích m t nư c nuôi tr ng thu s n, t giành cho phát tri n công nghi p và d ch v .
  2. - B trí các vùng t tr ng i núi tr c, bãi b i ven bi n, t hoang hoá giao cho các t ch c, cá nhân có kh năng phát tri n kinh t trang tr i dư i hình th c giao, cho thuê ho c u th u s d ng. - Nh ng n i dung trên ph i th hi n trên b n t l l n. nh ng nơi chưa có thì t m th i dùng các sơ th hi n. 2- Qui ho ch s n xu t nông - lâm nghi p và ch bi n - tiêu th nông s n - Căn c vào i u ki n th trư ng, t ai, ngu n nư c, khí h u, kinh nghi m truy n th ng... b trí các lo i cây tr ng, v t nuôi chính trong vùng phát tri n trang tr i làm cơ s hư ng d n cho các ch trang tr i. i v i vùng còn nhi u t ai, phát tri n s n xu t tr ng tr t k t h p v i chăn nuôi, nuôi tr ng thu s n làm ra nhi u s n phNm hàng hoá cung c p cho th trư ng trong nư c và xu t khNu. i v i vùng t ít, ngư i ông thì phát tri n các ngành ngh s d ng ít t nhưng có hi u qu cao như làm gi ng, tr ng hoa, cây c nh, chăn nuôi gia súc và thu c s n, k t h p v i các ho t ng d ch v , ngành ngh s d ng ư c nhi u lao ng và t hi u qu kinh t cao. - Xác nh lâm ph n n nh c a các lo i r ng trong vùng phát tri n trang tr i làm cơ s giao ho c khoán b o v r ng cho ch trang tr i theo ngh nh s 163/1999/N .CP ngày 16/11/1999 c a Chính ph v giao t , cho thuê t lâm nghi p cho t ch c, h gia ình và các nhân s d ng n nh, lâu dài vào m c ích lâm nghi p. Xác nh cơ c u cây r ng chính tr ng r ng. - Xác nh hư ng phát tri n ch bi n; L a ch n công ngh ch bi n phù h p v i t ng vùng hư ng d n cho trang tr i áp d ng, chú tr ng qui mô v a và nh , áp d ng công ngh , thi t b hi n i k t h p v i phương pháp truy n th ng ư c c i ti n. - B trí các công trình thu l i, giao thông, i n, i n tho i... ph c cho phát tri n trang tr i các vùng t p trung, nh t là các vùng t m i. Xác nh rõ ngu n v n u tư. Nhà nư c h tr u tư các công trình có liên quan chung n toàn vùng. Ph n u tư trong n i b trang tr i do ch trang tr i t m nh n phù h p v i qui ho ch phát tri n chung. - Hình thành m ng lư i các cơ s s n xu t và cung ng gi ng cây con t t, b o v th c v t, thú y, khuy n nông.... trên a bàn, k t h p gi a các cơ s c a nhà nư c v i các thành ph n kinh t khác. H tr các trang tr i có kh năng làm d ch v k thu t cho các trang tr i và h nông dân khác trong vùng. - Khuy n khích vi c liên doanh, liên k t gi a trang tr i v i các doanh nghi p nhà nư c và thành ph n kinh t khác trên a bàn s n xu t, ch bi n và tiêu th s n phNm làm ra. 4- Qui ho ch phát tri n ngu n nhân l c - Xác nh nhu c u và hư ng h tr các ch trang tr i ào t o, b i dư ng nâng cao ki n th c khoa h c k thu t, qu n lý, nh t là ki n th c ti p th , h ch toán kinh t thông qua các l p ng n h n và các khoá ào t o dài h n.
  3. - Tăng cư ng trao i kinh nghi m qu n lý và ng d ng khoa h c công ngh gi a các trang tr i. 5- B o v môi trư ng Nêu rõ yêu c u i v i các trang tr i v vi c b o v r ng, b o v t, b o v ngu n nư c, ch ng ô nhi m do ch t th i, nh t là i v i các trang tr i canh tác trên các vùng t d c và các trang tr i chăn nuôi qui mô l n, hư ng d n các bi n pháp x lý ch t th i và b o v môi trư ng phù h p III. PHƯƠNG PHÁP TI N HÀNH 1- i u tra n m tình hình kinh t trang tr i ã có trên a bàn v s lư ng, qui mô, k t qu s n xu t và thu nh p c a trang tr i. ánh giá nh ng thu n l i, khó khăn c a phát tri n kinh t trang tr i a phương. 2- K th a, tham kh o các tài li u qui ho ch hi n có c a a phương v phát tri n nông nghi p, nông thôn và qui ho ch s d ng t, k t h p kh o sát b sung ánh giá nh ng l i th và h n ch c a t ng vùng. 3- N m b t các thông tin và d báo v th trư ng, v ti n b khoa h c k thu t và công ngh làm cơ s qui ho ch s n xu t c a trang tr i. 4- Trong qúa trình xây d ng và th c hi n qui ho ch ph i t ch c bàn b c v i nông dân v phương hư ng s n xu t, ch bi n và tiêu th s n phNm c a trang tr i, ph i h p các d án xây d ng cơ s h t ng và phát tri n d ch v , áp ng sát nhu c u phát tri n c a trang tr i và h nông dân trên a bàn. IV. T CH C TH C HI N 1- Giao V K ho ch và Qui ho ch ch trì ph i h p v i Vi n Qui ho ch và Thi t k nông nghi p, Vi n i u tra qui ho ch r ng, Vi n qui ho ch thu l i ch o v n i dung, phương pháp, giúp các a phương tri n khai vi c l p qui ho ch phát tri n trang tr i phù h p v i i u ki n c th m i a phương. 2- S Nông nghi p và PTNT các t nh, thành ph tr c thu c TW ch trì ph i h p v i các ngành liên quan t ch c và ch o vi c l p qui ho ch phát tri n trang tr i c a a phương trình UBND c p có thNm quy n phê duy t trong năm 2000-2001 làm căn c tri n khai th c hi n cho nh ng năm t i. 3- Kinh phí l p qui ho ch trang tr i do ngân sách t nh u tư. Ngân sách TW u tư cho vi c làm i m m t s vùng rút kinh nghi m. Lê Huy Ng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản