Thông tư số 62/2001/TT-BNN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
62
lượt xem
1
download

Thông tư số 62/2001/TT-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 62/2001/TT-BNN về việc hướng dẫn việc xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá thuộc diện quản lý chuyên ngành nông nghiệp theo Quyết định 46/2001/QĐ-TTg ngày 4/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá thời kỳ 2001-2005 do Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 62/2001/TT-BNN

  1. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T PHÁT TRI N NÔNG NAM THÔN c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 62/2001/TT-BNN Hà N i, ngày 05 tháng 6 năm 2001 THÔNG TƯ C A B NÔNG NGHI P & PHÁT TRI N NÔNG THÔN S 62/2001/TT-BNN NGÀY 5 THÁNG 6 NĂM 2001 HƯ NG D N VI C XU T KH U, NH P KH U HÀNG HOÁ THU C DI N QU N LÝ CHUYÊN NGÀNH NÔNG NGHI P THEO QUY T NNH 46/2001/Q -TTG NGÀY 4/4/2001 C A TH TƯ NG CHÍNH PH V QU N LÝ XU T KH U, NH P KH U HÀNG HOÁ TH I KỲ 2001 - 2005 Thi hành i u 3 và i u 4 Quy t nh 46/2001/Q -TTg ngày 4/4/2001 c a Th tư ng Chính ph v qu n lý xu t, nh p khNu hàng hoá th i kỳ 2001 - 2005. B NN & PTNT hư ng d n vi c xu t khNu, nh p khNu các lo i hàng hoá thu c di n qu n lý chuyên ngành nông nghi p. Chương 1 QUY NNH CHUNG 1. Thông tư này áp d ng i v i vi c xu t khNu, nh p khNu hàng hoá thu c di n qu n lý chuyên ngành nông nghi p, g m: - Xu t khNu g , s n phNm g ; - Xu t khNu ng v t hoang dã, ng v t quý hi m, th c v t r ng quý hi m; - Xu t khNu, nh p khNu gi ng cây tr ng, gi ng v t nuôi; - Nh p khNu thu c thú y, nguyên li u s n xu t thu c thú y và các ch phNm sinh h c dùng trong thú ý; - Nh p khNu thu c b o v th c v t, nguyên li u s n xu t thu c b o v th c v t và côn trùng các lo i; - Nh p khNu th c ăn chăn nuôi và nguyên li u s n xu t th c ăn chăn nuôi; - Nh p khNu phân bón và các ch phNm phân bón; - Xu t khNu, nh p khNu ngu n gen cây tr ng, v t nuôi, vi sinh v t ph c v nghiên c u, trao i khoa h c k thu t.
  2. 2. Hàng hoá thu c i tư ng ki m d ch ng v t, ki m d ch th c v t hi n theo các quy nh pháp lu t hi n hành. 3. Các doanh nghi p ch u trách nhi m v tính chính xác c a s li u khai báo khi nh p khNu, xu t khNu và ch u trách nhi m v i ngư i s d ng v ch t lư ng hàng nh p khNu theo pháp lu t hi n hành c a Nhà nư c Vi t Nam. Chương 2 QUY NNH C TH 1. Xu t khNu g và s n phNm g 1.1. G , s n phNm g t r ng t nhiên trong nư c c m xu t khNu, g m: - G tròn các lo i; - G x các lo i; - S n phNm g quý hi m t r ng t nhiên trong nư c thu c nhóm IA quy nh t i Ngh nh s 18/H BT ngày 17/1/1992 c a H i ng B trư ng (nay là Chính ph ); - C i, than làm t g ho c t c i có ngu n g c t r ng t nhiên trong nư c; - Các lo i g có tên trong Danh m c ng, th c v t hoang dã c m buôn bán qu c t c a Công ư c v buôn bán qu c t các lo i ng v t, th c v t hoang dã có nguy cơ b ti t ch ng (sau ây g i t t là CITES). 1.2. Các s n phNm g xu t khNu theo gi y phép ho c theo i u ki n a. i v i g có tên trong Danh m c ng, th c v t hoang dã xu t khNu có i u ki n (ph l c II c a CITES), khi xu t khNu ph i có gi y phép c a Văn phòng CITES Vi t Nam; b. S n phNm g quý hi m thu c nhóm IIA quy nh t i Ngh nh 18/H BT ngày 17/1/1992 ch ư c phép xu t khNu d ng hàng m ngh và g cao c p, khi xu t khNu doanh nghi p ph i có gi y phép c a Chi c c Ki m lâm s t i. 1.3. Các s n phNm ư c xu t khNu không h n ch s lư ng và giá tr : T t c các s n phNm làm t các lo i g không quy nh t i Kho n 1.1, Kho n 1.2 và các s n phNm t r ng tr ng (tr g tròn, g x ) u ư c phép xu t khNu không h n ch v s lư ng và giá tr ; khi xu t khNu doanh nghi p ch ph i làm th t c h i quan t i c a khNu. 1.4. G tròn, g x có ngu n g c t r ng tr ng và nh p khNu: a. i v i g tròn, g x có ngu n g c t r ng tr ng:
  3. i v i g tròn, g x các lo i có ngu n g c t r ng tr ng, doanh nghi p ư c xu t khNu không h n ch v s lư ng và giá tr ; khi xu t khNu doanh nghi p ch ph i làm th t c h i quan t i c a khNu và xu t trình biên b n xác nh n c a H t ki m lâm nơi khai thác; b. i v i g tròn, g x có ngu n g c nh p khNu: - Trư ng h p doanh nghi p nh p khNu s n xu t kinh doanh nhưng không s d ng mà tái xu t, khi làm th t c xu t khNu doanh nghi p ch c n xu t trình t khai h i quan nh p khNu ư c H i quan c a khNu nh p c p theo quy nh hi n hành; - Trư ng h p doanh nghi p u thác nh p khNu g qua doanh nghi p khác thì khi xu t khNu ph i có h p ng u thác và b n sao t khai h i quan nh p khNu do doanh nghi p nh n u thác xác nh n; - Trư ng h p doanh nghi p xu t khNu mua l i c a doanh nghi p nh p khNu tái xu t thì khi làm th t c xu t khNu ph i có: +H p ng mua, bán gi a hai ơn v ; + B n sao t khai H i quan nh p khNu do H t ki m lâm nơi doanh nghi p bán xác nh n, ã tr lùi kh i lư ng bán trên b n sao; - Trư ng h p g c t ng n ho c x ra t g tròn nh p khNu c n có biên b n xác nh n c a H t ki m lâm s t i và có d u búa ki m lâm Vi t Nam trên g ; - T t c các g tròn, g x có ngu n g c nh p khNu ph i có d u búa c a nư c xu t khNu (n u nư c xu t khNu không có d u búa thì óng búa ki m lâm c a Vi t Nam theo quy nh và m u búa riêng). 2. Xu t khNu ng v t hoang dã, ng v t quý hi m và th c v t r ng quý hi m. 2.1. C m xu t khNu vì m c ích thương m i các loài ng v t hoang dã và th c v t r ng quý hi m sau ây: a. Các loài ng v t r ng, th c v t r ng quý hi m ã ư c quy nh t i Ngh nh s 18/H BT ngày 17/1/1992 c a H i ng B trư ng (nay là Chính ph ); b. Các loài ng v t hoang dã thông thư ng, khai thác, ánh b t tr c ti p t t nhiên theo quy nh trong Ch th s 359/TTg ngày 29/5/1996 c a Th tư ng Chính ph ; c. Các loài ng v t, th c v t hoang dã có t i Vi t Nam và có tên trong Ph l c I c a CITES; d. Các loài ng v t hoang dã là thiên ch c a chu t theo Ch th s 9/1998/CT- TTg ngày 18/2/1998 c a Th tư ng Chính ph và Quy t nh s 140/2000/Q /BNN-KL ngày 21/12/2000 c a B trư ng B NN & PTNT v vi c công b Danh m c m t s loài ng v t hoang dã là thiên ch c a chu t;
  4. . Tinh d u tr m (gió b u) và tinh d u xá x theo Quy t nh s 45/1999/Q - BNN- KL ngày 2/3/1999 c a B NN & PTNT. 2.2. Các loài ng v t hoang dã, ng v t quý hi m và th c v t r ng quý hi m ư c xu t khNu khi có nh ng i u ki n như sau: a. i v i các loài ng v t hoang dã, th c v t r ng quý hi m ã ư c quy nh t i các i m a và c c a Kho n 2.1 khi xu t khNu vì m c ích nghiên c u khoa h c ho c h p tác qu c t ph i ư c B NN & PTNT cho phép; riêng i v i nh ng loài thu c nhóm I c a Ngh nh s 18/H BT ngày 17/1/1992 ph i ư c Th tư ng Chính ph cho phép; b. i v i các loài ng v t hoang dã, th c v t r ng quý hi m ã ư c quy nh t i các i m a, b và d c a Kho n 2.1 do gây nuôi, nhân gi ng phát tri n t i tr i ho c h gia ình, ư c xu t khNu s n phNm t th h F2 tr i, nhưng ph i có xác nh n c a Chi C c ki m lâm s t i; Văn phòng CITES Vi t Nam căn c vào ó c p gi y phép xu t khNu; c. i v i các loài ng v t hoang dã thu c i m c Kho n 2.1 ư c xu t khNu s n phNm t th h F2 tr i do nhân nuôi, sinh s n t i tr i v i các i u ki n: - Có tr i nuôi do CITES qu c t xác nh n; - Có quota do CITES qu c t c p; - CITES Vi t Nam căn c vào ó làm th t c c p gi y phép xu t khNu. 2.3. Nh p khNu các loài ng v t hoang dã và th c v t r ng nêu i m c Kho n 2.1: ph i ư c Văn phòng CITES Vi t Nam c p gi y phép. 3. Xu t, nh p khNu gi ng cây tr ng và gi ng v t nuôi. 3.1. Xu t khNu gi ng cây tr ng và gi ng v t nuôi. a. C m xu t khNu các lo i gi ng cây tr ng, gi ng v t nuôi quý hi m n m trong Danh m c gi ng cây tr ng quý hi m c m xu t khNu, Danh m c gi ng v t nuôi quý hi m c m xu t khNu do B NN&PTNT ban hành t i Quy t nh s 58/2001/Q /BNN- KNKL ngày 23/5/2001. b. i v i các lo i gi ng cây tr ng, gi ng v t nuôi khác không thu c Danh m c trên, khi xu t khNu, doanh nghi p ch ph i làm th t c h i quan t i c a khNu. 3.2. Nh p khNu gi ng cây tr ng, gi ng v t nuôi. a. i v i gi ng cây tr ng, gi ng v t nuôi thu c Danh m c gi ng cây tr ng ư c nh p khNu, Danh m c gi ng v t nuôi ư c nh p khNu do B NN & PTNT ban hành t i Quy t nh s 58/2001/Q /BNN-KNKL ngày 23/5/2001, khi nh p khNu doanh nghi p ph i có h sơ v ngu n g c, lý l ch gi ng, hư ng d n s d ng và ch ph i làm th t c h i quan t i c a khNu.
  5. b. Các lo i gi ng cây tr ng, v t nuôi ngoài Danh m c trên, khi nh p khNu ph i ư c C c khuy n nông và khuy n lâm thu c B NN & PTNT c p gi y phép kh o nghi m. Căn c vào k t qu kh o nghi m, B NN & PTNT s b sung vào Danh m c gi ng cây tr ng, gi ng v t nuôi ư c nh p khNu vào Vi t Nam. c. i v i phôi, tinh d ch gia súc, tr ng gi ng gia c m khi nh p khNu ph i có gi y phép c a C c khuy n nông và khuy n lâm thu c B NN & PTNT. 4. Nh p khNu thu c thú y, nguyên li u s n xu t thu c thú y và các ch phNm sinh h c dùng trong thú y. a. i v i các lo i trong Danh m c thu c, nguyên li u làm thu c thú y ư c phép nh p khNu vào Vi t Nam do B NN & PTNT ban hành t i Quy t nh s 45/2001/Q -BNN-TY ngày 18/4/2001, khi nh p khNu doanh nghi p ch ph i làm th t c h i quan t i c a khNu. b. Nh ng lo i thu c thú y, nguyên li u s n xu t thu c thú y và các ch phNm sinh h c dùng trong thú y ngoài Danh m c nêu trên ư c C c thú y thu c B NN & PTNT c p gi y phép kh o nghi m theo quy nh i v i t ng lo i. Căn c vào k t qu kh o nghi m, B NN & PTNT s b sung vào Danh m c thu c thú y, nguyên li u s n xu t thu c thú y và ch phNm sinh h c dùng trong thú y ư c nh p khNu vào Vi t Nam. c. i v i vaccin các lo i, khi nh p khNu ph i có gi y phép c a C c thú y thu c B NN & PTNT. 5. Nh p khNu thu c b o v th c v t, nguyên li u s n xu t thu c b o v th c v t và côn trùng trong b o v th c v t. a. i v i các lo i trong Danh m c thu c b o v th c v t ư c phép s d ng Vi t Nam do B NN & PTNT ban hành t i Quy t nh s 17/2001/Q -BNN-BVTV ngày 6/3/2001, khi nh p khNu doanh nghi p ch ph i làm th t c h i quan t i c a khNu. b. C m nh p khNu các lo i trong Danh m c thu c b o v th c v t c m s d ng Vi t Nam do B NN & PTNT ban hành t i Quy t nh s 17/2001/Q -BNN-BVTV ngày 6/3/2001. c. i v i các lo i trong Danh m c thu c b o v th c v t h n ch s d ng Vi t Nam do B NN & PTNT ban hành t i Quy t nh s 17/2001/Q -BNN-BVTV ngày 6/3/2001, hàng năm B NN & PTNT công b s lư ng ư c nh p khNu. Các doanh nghi p có i u ki n kinh doanh lo i thu c này ăng ký C c b o v th c v t thu c B NN & PTNT c p gi y phép nh p khNu. d. Nh ng lo i thu c b o v th c v t, nguyên li u s n xu t thu c b o v th c v t không thu c các Danh m c nêu trên và côn trùng các lo i dùng trong b o v th c v t, C c b o v th c v t thu c B NN & PTNT c p gi y phép kh o nghi m theo quy nh i v i t ng lo i. Căn c k t qu kh o nghi m, B NN & PTNT s b sung vào danh m c thu c b o v th c v t, nguyên li u s n xu t thu c b o v th c v t ư c phép s d ng Vi t Nam. 6. Nh p khNu th c ăn chăn nuôi và nguyên li u s n xu t th c ăn chăn nuôi.
  6. a. i v i các s n phNm trong Danh m c th c ăn chăn nuôi, nguyên li u dùng ch bi n th c ăn chăn nuôi ư c nh p khNu vào Vi t Nam th i kỳ 2001- 2005 do B NN&PTNT ban hành t i Quy t nh s 55/2001/Q /BNN-KNKL ngày 11/5/2001, khi nh p khNu doanh nghi p ch ph i làm th t c h i quan t i c a khNu. b. C m nh p khNu các lo i s n phNm trong Danh m c th c ăn chăn nuôi, nguyên li u s n xu t th c ăn chăn nuôi c m nh p khNu vào Vi t Nam do B NN & PTNT ban hành t i Quy t nh s 55/2001/Q /BNN-KNKL ngày 11/5/2001. c. Nh ng lo i th c ăn chăn nuôi, nguyên li u s n xu t th c ăn chăn nuôi không thu c các Danh m c nêu trên khi nh p khNu ph i có gi y phép kh o nghi m do C c khuy n nông và khuy n lâm thu c B NN & PTNT c p theo quy nh i v i t ng lo i. Căn c k t qu kh o nghi m, B NN & PTNT s b sung vào danh m c th c ăn chăn nuôi, nguyên li u s n xu t th c ăn chăn nuôi ư c phép nh p khNu vào Vi t Nam. 7. Nh p khNu phân bón và ch phNm phân bón a. i v i các lo i phân bón và ch phNm phân bón trong Danh m c phân bón ư c s d ng và lưu thông Vi t Nam do B NN & PTNT ban hành t i Quy t nh s 123/1998/Q -BNN-KHCN ngày 25/8/1998, Quy t nh s 219/1998/Q -BNN- KHCN ngày 30/12/1998 và Quy t nh s 12/2000/Q -BNN-KHCN ngày 15/2/2000, khi nh p khNu doanh nghi p ch ph i làm th t c h i quan t i c a khNu. b. Nh ng lo i phân bón và ch phNm phân bón ngoài Danh m c nêu trên, C c khuy n nông và khuy n lâm thu c B NN&PTNT s c p gi y phép kh o nghi m theo quy nh i v i t ng lo i khi nh p khNu. Căn c k t qu kh o nghi m, B NN & PTNT s b sung vào danh m c ư c phép s d ng và lưu thông Vi t Nam. 8. Xu t, nh p khNu ngu n gen cây tr ng, v t nuôi, vi sinh v t ph c v nghiên c u, trao i khoa h c k thu t. T t c v t th là ngu n gen cây tr ng, v t nuôi, vi sinh v t, ch phNm sinh h c m i dùng trong nông nghi p ph c v cho m c ích nghiên c u, th nghi m, trao i khoa h c k thu t khi xu t, nh p khNu ph i ư c C c khuy n nông và khuy n lâm thu c B NN & PTNT c p gi y phép. Chương 3 I U KHO N THI HÀNH 1. Cơ quan ti p nh n và gi i quy t h sơ c p gi y phép xu t khNu, nh p khNu và gi y phép kh o nghi m theo các a ch sau: a. Chi C c ki m lâm s t i: các trư ng h p quy nh t i i m b Kho n 1.2 - M c 1 thu c Chương II. b. C c Ki m lâm (s 2 Ng c Hà - Qu n Ba ình - Hà N i, i n tho i 7335674, Fax: 7335685): các trư ng h p quy nh t i i m a Kho n 1.2 - M c 1, Kho n 2.2 và Kho n 2.3 - M c 2 thu c Chương II;
  7. c. C c Khuy n nông và khuy n lâm (s 2 Ng c Hà - Qu n Ba ình - Hà N i, i n tho i 8234651, Fax: 8236403) ho c i di n C c Khuy n nông và khuy n lâm t i TPHCM (s 12 Phùng Kh c Khoan - TPHCM, i n tho i 088.243.870 và 088.293.280): các trư ng h p quy nh t i i m b và i m c - Kho n 3.2 - M c 3 (tr nh ng lo i gi ng cây tr ng, gi ng v t nuôi có trong quy nh c a Ngh nh 18/H BT ngày 17/1/1992 và quy nh c a CITES ph i g i v C c Ki m lâm), i m c M c 6, i m b - M c 7 và M c 8 thu c Chương II; d. C c Thú y (phư ng Phương Mai - Qu n ng a - Hà N i, i n tho i: 8696788, Fax: 8691311) ho c cơ quan thư ng tr c C c Thú y t i TPHCM (s 521 Hoàng Văn Th - Qu n Tân Bình - TPHCM, i n tho i: 08.8444024, Fax: 08.8569050): các trư ng h p quy nh t i i m b và c - M c 4 thu c Chương II . C c b o v th c v t (s 149 ph H c Di - Qu n ng a - Hà N i, i n tho i : 8519451, Fax: 5330043) ho c i di n C c b o v th c v t t i TPHCM (s 28 ph M c ĩnh Chi - Qu n I - TPHCM, i n tho i: 8221413, Fax: 8244187): các trư ng h p quy nh t i i m c và d - M c 5 thu c Chương II; 2. M u h sơ: Theo m u h sơ do các cơ quan qu n lý chuyên ngành c a B NN & PTNT ban hành. 3. Th i h n gi i quy t h sơ: Trong th i gian 7 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c h sơ h p l , các cơ quan ti p nh n h sơ nói t i M c 1 Chương này ph i có văn b n tr l i. 4. Hi u l c thi hành. Thông tư này thay th Thông tư s 41/2000/TT-BNN-KH ngày 13/4/2000 c a B NN & PTNT v hư ng d n vi c xu t khNu, nh p khNu hàng hoá thu c di n qu n lý chuyên ngành nông nghi p. Thông tư này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, các t ch c, cá nhân k p th i ph n ánh v B NN & PTNT xem xét gi i quy t. Lê Huy Ng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản