intTypePromotion=3

Thông tư số 63/2007/TT-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
168
lượt xem
15
download

Thông tư số 63/2007/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 63/2007/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước bằng vốn nhà nước do Bộ Tài Chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 63/2007/TT-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 63/2007/TT-BTC Hà N i, ngày 15 tháng 06 năm 2007 THÔNG TƯ HƯ NG D N TH C HI N U TH U MUA S M TÀI S N NH M DUY TRÌ HO T NG THƯ NG XUYÊN C A CƠ QUAN NHÀ NƯ C B NG V N NHÀ NƯ C Căn c Lu t Ngân sách nhà nư c s 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002; Căn c Lu t u th u s 61/2005/QH11 ngày 25/11/2005; Căn c Kho n 5 i u 63 Ngh nh s 111/2006/N -CP ngày 29/09/2006 c a Chính ph hư ng d n thi hành Lu t u th u và l a ch n nhà th u xây d ng theo Lu t Xây d ng; Thông tư này hư ng d n th c hi n u th u mua s m tài s n nh m duy trì ho t ng thư ng xuyên c a cơ quan nhà nư c b ng kinh phí ngân sách nhà nư c như sau: Ph n 1: NH NG QUY NNH CHUNG I. I TƯ NG ÁP D NG: Các cơ quan nhà nư c, ơn v s nghi p công l p, t ch c khoa h c và công ngh công l p, ơn v thu c l c lư ng vũ trang nhân dân, cơ quan ng C ng s n Vi t Nam, các t ch c chính tr - xã h i, t ch c chính tr xã h i -ngh nghi p, t ch c xã h i, t ch c xã h i - ngh nghi p (sau ây g i t t là cơ quan, ơn v ) khi mua s m tài s n nh m duy trì ho t ng thư ng xuyên b ng v n nhà nư c ph i th c hi n u th u theo quy nh t i Thông tư này và quy nh c a pháp lu t có liên quan. II. PH M VI ÁP D NG: 1. N i dung mua s m tài s n, g m: a) Trang thi t b , phương ti n làm vi c c a cơ quan và cán b , công ch c, viên ch c theo Quy t nh s 170/2006/Q -TTg ngày 18/7/2006 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành Quy nh tiêu chuNn, nh m c trang thi t b và phương ti n làm vi c c a các cơ quan và cán b , công ch c, viên ch c nhà nư c; b) V t tư, công c , d ng c b o m ho t ng thư ng xuyên; c) Máy móc, trang thi t b ph c v cho công tác chuyên môn, ph c v an toàn lao ng, phòng cháy, ch a cháy;
 2. d) May s m trang ph c ngành; ) Các s n phNm công ngh thông tin g m máy móc, thi t b , ph ki n, ph n m m và các s n phNm khác, bao g m c l p t, ch y th , b o hành (n u có); e) Phương ti n v n chuy n: ô tô, xe máy, tàu, thuy n, xu ng. g) S n phNm in, tài li u, bi u m u, n phNm, văn hoá phNm, sách, tài li u, phim nh và các s n phNm khác tuyên truy n, qu ng bá và ph c v cho công tác chuyên môn nghi p v ; h) Các d ch v b o trì, b o dư ng, s a ch a máy móc trang thi t b và phương ti n làm vi c, các d ch v thuê ư ng truy n d n, thuê tư v n, d ch v b o hi m và thuê các d ch v khác; i) B n quy n s h u công nghi p, s h u trí tu (n u có); k) Các lo i tài s n khác. T t c các n i dung mua s m nêu trên, sau ây g i t t là tài s n. 2. Ngu n kinh phí mua s m tài s n, g m: a) Kinh phí ngân sách nhà nư c c p ư c cơ quan có thNm quy n giao trong d toán chi ngân sách hàng năm c a cơ quan, ơn v ; b) V n tín d ng do nhà nư c b o lãnh; v n khác do nhà nư c qu n lý (n u có); c) Ngu n vi n tr , tài tr c a các cá nhân, t ch c trong và ngoài nư c do nhà nư c qu n lý (tr trư ng h p ph i mua s m theo yêu c u c a nhà tài tr ); d) Ngu n thu t phí, l phí ư c s d ng theo quy nh c a pháp lu t; ) Ngu n kinh phí t qu phát tri n ho t ng s nghi p, qu phúc l i c a ơn v s nghi p công l p, t ch c khoa h c và công ngh công l p; e) Ngu n thu h p pháp khác theo quy nh (n u có). III. THÔNG TƯ NÀY KHÔNG ÁP D NG I V I: 1. S a ch a, c i t o, m r ng tr s làm vi c, nhà xư ng, phòng thí nghi m; 2. Mua s m các lo i v t tư, trang thi t b g n v i d án u tư xây d ng cơ b n; 3. Mua s m trang thi t b , v t tư, phương ti n c thù chuyên dùng cho qu c phòng, an ninh; Ph n 2: NH NG QUY NNH C TH
 3. I. TH M QUY N TRONG U TH U: 1. ThNm quy n quy t nh mua s m tài s n: a) B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan khác trung ương (sau ây g i t t là th trư ng cơ quan trung ương), U ban nhân dân các c p quy t nh mua s m tài s n cho các cơ quan, ơn v thu c ph m vi qu n lý theo quy nh hi n hành. - Th trư ng cơ quan trung ương căn c vào tình hình th c t có văn b n phân c p v thNm quy n quy t nh mua s m tài s n cho các cơ quan, ơn v tr c thu c. - U ban nhân dân c p t nh sau khi xin ý ki n H i ng nhân dân cùng c p quy t nh vi c phân c p v thNm quy n quy t nh mua s m tài s n t i các cơ quan, ơn v thu c ph m vi qu n lý theo quy nh hi n hành. b) Th trư ng ơn v d toán các c p quy t nh vi c mua s m tài s n thu c ph m vi ư c cơ quan qu n lý c p trên phân c p. c) Th trư ng các ơn v s nghi p công l p quy t nh vi c mua s m tài s n t ngu n qu phát tri n ho t ng s nghi p, qu phúc l i theo quy nh t i kho n 3 i u 5 Ngh nh s 43/2006/N -CP ngày 25/4/2006 c a Chính ph quy nh quy n t ch , t ch u trách nhi m v th c hi n nhi m v , t ch c b máy, biên ch và tài chính i v i ơn v s nghi p công l p. d) Th trư ng t ch c khoa h c và công ngh công l p quy t nh vi c mua s m tài s n t ngu n qu phát tri n ho t ng s nghi p, qu phúc l i theo quy nh t i kho n 3 i u 8 Ngh nh s 115/2005/N -CP ngày 05/9/2005 c a Chính ph quy nh cơ ch t ch , t ch u trách nhi m c a t ch c khoa h c và công ngh công l p và quy nh c a pháp lu t có liên quan. 2. ThNm quy n phê duy t k ho ch u th u: Th trư ng cơ quan Trung ương; Ch t ch U ban nhân dân c p t nh; th trư ng các cơ quan, ơn v có thNm quy n quy t nh mua s m tài s n quy nh t i i m 1 m c I ph n II Thông tư này phê duy t k ho ch u th u thu c thNm quy n quy t nh mua s m tài s n c a c p mình theo quy nh. 3. ThNm quy n phê duy t h sơ m i th u, phê duy t k t qu l a ch n nhà th u: Th trư ng cơ quan Trung ương; Ch t ch U ban nhân dân c p t nh; th trư ng các cơ quan, ơn v có thNm quy n quy t nh mua s m tài s n quy nh t i i m 1 m c I ph n II Thông tư này phê duy t ho c u quy n cho c p dư i phê duy t h sơ m i th u, k t qu l a ch n nhà th u thu c thNm quy n quy t nh mua s m tài s n c a c p mình theo quy nh. II. K HO CH U TH U MUA S M TÀI S N: 1. Căn c l p k ho ch u th u mua s m tài s n:
 4. a) Tiêu chuNn, nh m c trang thi t b và phương ti n làm vi c c a cơ quan và cán b , công ch c, viên ch c; trang thi t b hi n có c n thay th , mua b sung, mua s m m i ph c v cho yêu c u công vi c. b) Quy t nh mua s m tài s n c a c p có thNm quy n (quy nh t i i m 1 m c I ph n II Thông tư này). c) án mua s m trang b cho toàn ngành ư c Th tư ng Chính ph phê duy t (n u có). d) D toán chi ngân sách nhà nư c ư c c p có thNm quy n giao; ngu n qu phát tri n ho t ng, qu phúc l i c a ơn v s nghi p công l p, t ch c khoa h c và công ngh công l p; ngu n v n tín d ng c a nhà nư c mà ơn v ư c phép vay theo quy nh (n u có); các ngu n kinh phí h p pháp khác c a cơ quan, ơn v . e) Thông báo thNm nh giá c a cơ quan qu n lý giá i v i nh ng lo i tài s n yêu c u ph i thNm nh giá theo quy nh c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh giá và quy nh c a pháp lu t có liên quan. 2. N i dung c a t ng gói th u trong k ho ch u th u: Vi c phân chia mua s m tài s n thành các gói th u ph i căn c theo tính ch t k thu t, trình t th c hi n, b o m tính ng b trong vi c mua s m và có quy mô gói th u h p lý. M i gói th u ch có m t h sơ m i th u và ư c ti n hành u th u m t l n. M t gói th u ư c th c hi n theo m t h p ng; trư ng h p gói th u g m nhi u ph n c l p thì ư c th c hi n theo m t ho c nhi u h p ng. N i dung c a t ng gói th u bao g m: a) Tên gói th u; b) Giá gói th u; Khi l p và xác nh giá gói th u trong h sơ m i th u, cơ quan, ơn v m i th u c n tham kh o giá hàng hoá c n mua c a ít nh t 5 ơn v cung c p hàng khác nhau trên a bàn làm căn c xác nh giá gói th u. c) Ngu n kinh phí; d) Hình th c l a ch n nhà th u và phương th c u th u; ) Th i gian l a ch n nhà th u; e) Hình th c h p ng; g) Th i gian th c hi n h p ng. 3. Trình duy t k ho ch u th u: a) Trách nhi m trình duy t:
 5. Th trư ng (ho c trư ng b ph n, phòng, ban) ư c th trư ng cơ quan, ơn v c p trên ho c th trư ng cơ quan, ơn v mình giao nhi m v mua s m tài s n có trách nhi m trình k ho ch u th u lên ngư i có thNm quy n phê duy t k ho ch u th u quy nh t i i m 2 m c I ph n II Thông tư này xem xét phê duy t; ng th i g i cho cơ quan, t ch c, b ph n thNm nh ư c quy nh t i m c V ph n II Thông tư này. b) H sơ trình duy t: - Văn b n trình duy t g m: + Ph n công vi c ã th c hi n liên quan n chuNn b u th u mua s m tài s n, các căn c pháp lý th c hi n. + Ph n công vi c không áp d ng ư c m t trong các hình th c l a ch n nhà th u quy nh t i m c III ph n II Thông tư này. + Ph n k ho ch u th u bao g m nh ng công vi c ã hình thành các gói th u ư c th c hi n theo m t trong các hình th c l a ch n nhà th u quy nh t i m c III ph n II Thông tư này. - Tài li u kèm theo văn b n trình duy t: Khi trình duy t k ho ch u th u mua s m tài s n ph i g i kèm theo b n ch p các tài li u làm căn c l p k ho ch u th u quy nh t i i m 1 m c II ph n II Thông tư này. 4. Phê duy t k ho ch u th u: Sau khi nh n ư c y h sơ v k ho ch u th u và báo cáo thNm nh, th trư ng cơ quan, ơn v quy nh t i i m 2 m c I ph n II Thông tư này có trách nhi m phê duy t k ho ch u th u làm căn c cho c p dư i t ch c th c hi n. Th i gian phê duy t k ho ch u th u không quá 10 ngày, k t ngày nh n ư c y báo cáo trình duy t k ho ch u th u và báo cáo thNm nh k ho ch u th u. III. CÁC HÌNH TH C MUA S M TÀI S N: Khi th c hi n mua s m tài s n, th trư ng các cơ quan, ơn v có thNm quy n quy t nh mua s m ư c quy n l a ch n m t trong các hình th c mua s m quy nh dư i ây: 1. u th u r ng rãi: Vi c l a ch n nhà th u trong mua s m tài s n theo quy nh t i kho n 1, m c II ph n I Thông tư này u ph i th c hi n u th u r ng rãi tr nh ng trư ng h p ư c quy nh t i các i m 2, 3, 4, 5, 6 m c III ph n II Thông tư này. Khi th c hi n u th u r ng rãi, không h n ch s lư ng nhà th u tham d u th u. Trư ng h p t i th i i m óng th u có ít hơn 3 (ba) nhà th u n p h sơ d th u thì th trư ng cơ quan, ơn v , b ph n ư c giao nhi m v mua s m tài s n báo cáo c p
 6. có thNm quy n quy t nh mua s m tài s n xem xét, quy t nh cho phép kéo dài th i i m óng th u nh m tăng thêm h sơ d th u ho c cho phép m th u ti n hành ánh giá h sơ d th u ã n p. 2. u th u h n ch : u th u h n ch ư c áp d ng trong các trư ng h p sau ây: a) Theo yêu c u c a nhà tài tr nư c ngoài i v i ngu n v n s d ng cho gói th u; b) Gói th u có yêu c u cao v k thu t ho c k thu t có tính c thù, gói th u có tính ch t nghiên c u, th nghi m mà ch có m t s nhà th u có kh năng áp ng yêu c u c a gói th u. Khi th c hi n u th u h n ch , ph i m i t i thi u 5 (năm) nhà th u ư c xác nh là có năng l c và kinh nghi m tham gia u th u; trư ng h p th c t có ít hơn năm nhà th u, th trư ng cơ quan, ơn v có thNm quy n quy t nh mua s m tài s n xem xét, quy t nh cho phép ti p t c t ch c u th u h n ch ho c áp d ng hình th c l a ch n khác. 3. Ch nh th u: a) Các trư ng h p mua s m tài s n ư c áp d ng hình th c ch nh th u: - Mua s m hàng hoá kh c ph c s c b t kh kháng do thiên tai, ho ho n c n ph i kh c ph c ngay. - Gói th u do yêu c u c a nhà tài tr nư c ngoài. - Gói th u thu c d án bí m t qu c gia, d án c p bách vì l i ích qu c gia, an ninh an toàn năng lư ng do Th tư ng Chính ph quy t nh. - Mua s m các hàng hoá ã ư c Th tư ng Chính ph cho phép ch nh th u. - Hàng hoá ch do m t cơ s s n xu t, có giá bán th ng nh t (như i n, nư c...). - Gói th u d ch v tư v n có giá gói th u dư i 500.000.000 ng (năm trăm tri u ng), gói th u mua s m tài s n thu c án ho c d toán mua s m thư ng xuyên có giá gói th u dư i 100.000.000 ng (m t trăm tri u ng); trư ng h p th y c n thi t thì th trư ng cơ quan ơn v có thNm quy n quy t nh mua s m tài s n quy t nh t ch c u th u. b) Khi th c hi n ch nh th u, ph i l a ch n m t nhà th u ư c xác nh là có năng l c và kinh nghi m áp ng các yêu c u c a gói th u và ph i tuân th quy trình th c hi n ch nh th u. c) i v i các gói th u thu c trư ng h p s c b t kh kháng do thiên tai, ho ho n c n ph i kh c ph c ngay thì cơ quan, ơn v mua s m tài s n báo cáo c p có thNm quy n quy nh t i kho n 1 m c I ph n II cho phép ư c th c hi n theo quy nh t i kho n 7 i u 35 Ngh nh s 111/2006/N -CP ngày 29/09/2006 c a Chính ph
 7. hư ng d n thi hành Lu t u th u và l a ch n nhà th u xây d ng theo Lu t Xây d ng, song ph i b o m tuân th các quy nh liên quan v vi c phê duy t giá gói th u. 4. Mua s m tr c ti p: Mua s m tr c ti p ư c áp d ng khi h p ng i v i gói th u có n i dung tương t ư c ký trư c ó không quá sáu tháng. Khi mua s m tr c ti p, ư c m i nhà th u trư c ó ã ư c l a ch n thông qua u th u th c hi n gói th u có n i dung tương t . ư c áp d ng mua s m tr c ti p th c hi n gói th u tương t thu c cùng m t d án ho c thu c d án khác. ơn giá i v i các n i dung thu c gói th u áp d ng mua s m tr c ti p không ư c vư t quá ơn giá c a các n i dung tương ng thu c gói th u tương t ã ký h p ng trư c ó. Trư ng h p t i th i i m mua s m mà giá c hàng hoá có bi n ng, không phù h p v i vi c mua s m tr c ti p thì ph i t ch c u th u như m t gói th u m i. 5. Chào hàng c nh tranh trong mua s m tài s n: Chào hàng c nh tranh ư c áp d ng trong trư ng h p có các i u ki n sau: - Gói th u có giá gói th u dư i 2.000.000.000 ng (hai t ng); - N i dung mua s m hàng hoá là nh ng tài s n thông d ng, s n có trên th trư ng v i c tính k thu t ư c tiêu chuNn hoá và tương ương nhau v ch t lư ng. 6. L a ch n nhà th u trong trư ng h p c bi t: Trư ng h p không th l a ch n nhà th u theo quy nh t i các i m 1, 2, 3, 4, 5 m c III ph n II Thông tư này thì th trư ng cơ quan trung ương và Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ph i l p phương án l a ch n nhà th u b o m m c tiêu c nh tranh và hi u qu kinh t trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. 7. i v i các gói th u mua s m tài s n i u ki n áp d ng các hình th c mua s m quy nh t i các i m 3, 4, 5, 6 m c III ph n II Thông tư này, n u cơ quan, ơn v th y c n thi t ph i t ch c u th u b o m m c tiêu qu n lý và s d ng có hi u qu ngân sách nhà nư c ư c giao thì t ch c th c hi n u th u theo quy nh và báo cáo c p có thNm quy n v k t qu mua s m tài s n. IV. TH C HI N U TH U: 1. Vi c th c hi n u th u r ng rãi và u th u h n ch i v i gói th u d ch v tư v n th c hi n theo quy nh t i Chương IV Ngh nh s 111/2006/N -CP ngày 29/09/2006 c a Chính ph hư ng d n thi hành Lu t u th u và l a ch n nhà th u xây d ng theo Lu t Xây d ng.
 8. 2. Vi c th c hi n u th u r ng rãi và u th u h n ch i v i gói th u mua s m tài s n th c hi n theo quy nh t i Chương V Ngh nh s 111/2006/N -CP ngày 29/09/2006 c a Chính ph hư ng d n thi hành Lu t u th u và l a ch n nhà th u xây d ng theo Lu t Xây d ng. 3. Vi c th c hi n các hình th c l a ch n nhà th u khác th c hi n theo quy nh t i Chương VI Ngh nh s 111/2006/N -CP ngày 29/09/2006 c a Chính ph hư ng d n thi hành Lu t u th u và l a ch n nhà th u xây d ng theo Lu t Xây d ng. V. TH M NNH TRONG U TH U: ThNm nh trong u th u g m: thNm nh k ho ch u th u, thNm nh h sơ m i th u, thNm nh k t qu l a ch n nhà th u. 1. Cơ quan, t ch c, b ph n thNm nh: a) i v i gói th u mua s m tài s n thu c thNm quy n phê duy t c a Ch t ch U ban nhân dân c p t nh thì S K ho ch và u tư ho c S chuyên ngành có liên quan ch u trách nhi m ch trì thNm nh k ho ch u th u, h sơ m i th u và k t qu l a ch n nhà th u. Vi c giao cho S K ho ch và u tư hay S chuyên ngành thNm nh do Ch t ch U ban nhân dân c p t nh quy t nh. b) i v i gói th u mua s m tài s n thu c thNm quy n phê duy t c a th trư ng cơ quan Trung ương thì th trư ng cơ quan Trung ương quy t nh cơ quan, t ch c, b ph n làm nhi m v thNm nh k ho ch u th u, h sơ m i th u và k t qu l a ch n nhà th u. c) i v i các gói th u mua s m tài s n mà thNm quy n quy t nh vi c mua s m ã ư c phân c p theo quy nh t i i m 1 m c I ph n II Thông tư này thì th trư ng cơ quan, ơn v ư c phân c p quy t nh cơ quan, t ch c, b ph n làm nhi m v thNm nh k ho ch u th u, h sơ m i th u và k t qu l a ch n nhà th u. 2. Yêu c u thNm nh: a) Cơ quan, t ch c, b ph n ư c giao nhi m v thNm nh k ho ch u th u ti n hành ki m tra, ánh giá các n i dung theo quy nh t i i m 1, 2, 3 m c II ph n II Thông tư này; l p báo cáo k t qu thNm nh trên cơ s tuân th quy nh t i i u 65 Lu t u th u trình ngư i có thNm quy n phê duy t k ho ch u th u ư c quy nh t i i m 2 m c I ph n II Thông tư này. b) Cơ quan, t ch c, b ph n ư c giao nhi m v thNm nh h sơ m i th u ti n hành ki m tra, ánh giá các n i dung ã quy nh t i kho n 2 i u 14, kho n 2 i u 21 Ngh nh s 111/2006/N -CP ngày 29/9/2006 c a Chính ph hư ng d n thi hành Lu t u th u và l a ch n nhà th u xây d ng theo Lu t Xây d ng, trình ngư i có thNm quy n phê duy t quy nh t i i m 3 m c I ph n II Thông tư này. c) Cơ quan, t ch c, b ph n ư c giao nhi m v thNm nh k t qu l a ch n nhà th u ti n hành ki m tra, ánh giá các n i dung ã quy nh t i i u 59 Ngh nh s 111/2006/N -CP ngày 29/9/2006 c a Chính ph hư ng d n thi hành Lu t u th u và l a ch n nhà th u xây d ng theo Lu t Xây d ng.
 9. d) i v i nh ng tài s n òi h i k thu t cao ho c ph c t p thì cơ quan, t ch c, b ph n thNm nh k ho ch u th u ư c thuê tư v n thNm nh v giá, tính năng k thu t, cơ s pháp lý và các n i dung khác (n u có), b o m công tác thNm nh t hi u qu . 3. Th i gian thNm nh trong u th u t i a là 20 (hai mươi) ngày, k t ngày nh n y h sơ h p l . VI. TRÌNH, PHÊ DUY T, THÔNG BÁO K T QU L A CH N NHÀ TH U: 1. Trình duy t k t qu l a ch n nhà th u ư c th c hi n theo quy nh t i kho n 1 i u 39 Lu t u th u H sơ trình duy t k t qu l a ch n nhà th u th c hi n theo quy nh t i i u 58 Ngh nh s 111/2006/N -CP ngày 29/09/2006 c a Chính ph hư ng d n thi hành Lu t u th u và l a ch n nhà th u xây d ng theo Lu t Xây d ng. 2. Vi c phê duy t k t qu l a ch n nhà th u th c hi n theo quy nh t i i u 40 Lu t u th u. 3. Thông báo k t qu l a ch n nhà th u th c hi n theo quy nh t i i u 41 Lu t u th u, kho n 3 i u 19 Ngh nh s 111/2006/N -CP ngày 29/09/2006 c a Chính ph hư ng d n thi hành Lu t u th u và l a ch n nhà th u xây d ng theo Lu t Xây d ng. VII. CHI PHÍ TRONG U TH U: 1. N i dung chi phí trong u th u, g m: a) Chi l p h sơ m i th u, t ch c u th u; b) Chi ăng tin m i th u (n u có); c) Chi thuê thNm nh (n u có); d) Chi cho ho t ng c a t chuyên gia; ) Chi phí cho H i ng tư v n gi i quy t ki n ngh c a nhà th u (n u có); e) Các chi khác ph c v cho u th u; Trư ng h p ph i thuê tư v n trong quá trình l p h sơ m i th u, t ch c u th u (tư v n l a ch n công ngh ; tư v n phân tích, ánh giá h sơ d th u...), n u chi phí tư v n dư i 500.000.000 ng (năm trăm tri u ng) thì cơ quan, ơn v ư c th c hi n theo phương th c ch nh th u; N u chi phí tư v n t 500.000.000 ng (năm trăm tri u ng) tr lên thì ph i th c hi n u th u theo quy nh. 2. M c chi: a) Chi thuê thNm nh, chi ăng tin m i th u: theo h p ng th c t phát sinh.
 10. b) Chi h p t chuyên gia, chi h p thNm nh k ho ch u th u, h p thNm nh h sơ m i th u, h p thNm nh k t qu l a ch n nhà th u, h p h i ng tư v n và các kho n chi khác: th c hi n theo tiêu chuNn, ch chi tài chính hi n hành. i v i các n i dung chi nhưng không có m c chi c th thì cơ quan, ơn v mua s m tài s n ư c phép chi theo th c t phát sinh, b o m h p lý, h p l và ch u trách nhi m v vi c chi tiêu. 3. Cơ quan, ơn v khi t ch c mua s m tài s n ư c thu các kho n sau: a) Thu t vi c bán h sơ m i th u: Bên m i th u bán h sơ m i th u v i m c giá bán do th trư ng cơ quan, ơn v t ch c mua s m tài s n quy t nh căn c quy mô, tính ch t c a gói th u. i v i u th u trong nư c, giá m t b h sơ m i th u không quá 1.000.000 ng (m t tri u ng). i v i u th u qu c t , th c hi n theo thông l qu c t . b) Trư ng h p nhà th u có ki n ngh v k t qu l a ch n nhà th u thì cơ quan, ơn v m i th u ư c phép thu c a nhà th u b o m chi phí cho vi c xem xét gi i quy t x lý ki n ngh ó. M c thu b ng 0,01% giá d th u c a nhà th u có ki n ngh nhưng t i thi u là 2.000.000 ng (hai tri u ng) và t i a là 30.000.000 ng (ba mươi tri u ng). c) Các kho n thu v b o m d th u theo quy nh t i i u 27 Lu t u th u, thu v b o m th c hi n h p ng quy nh t i i u 55 Lu t u th u. 4. Ngu n kinh phí b o m cho quá trình u th u: Cơ quan, ơn v khi t ch c mua s m tài s n ư c s d ng ngu n kinh phí quy nh t i i m 3 m c VII ph n II Thông tư này chi phí cho quá trình u th u, gi i quy t các ki n ngh c a nhà th u. Trư ng h p ngu n kinh phí quy nh t i i m 3 m c VII ph n II Thông tư này không m b o chi cho quá trình u th u thì cơ quan, ơn v ư c phép s d ng ngu n kinh phí ho t ng thư ng xuyên c a cơ quan, ơn v mình bù p. Trư ng h p còn dư, ư c b sung kinh phí ho t ng c a cơ quan, ơn v . Ph n 3: T CH C TH C HI N 1. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo và thay th Thông tư s 121/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 c a B Tài chính. 2. i v i vi c mua hàng d tr qu c gia áp d ng theo quy nh t i Thông tư này th c hi n, tr trư ng h p ư c cơ quan có thNm quy n có quy nh khác. 3. i v i vi c cung ng thu c trong các cơ s y t công l p th c hi n theo hư ng d n riêng c a Liên B Y t - B Tài chính. 4. Các n i dung khác không quy nh trong Thông tư này thì th c hi n theo Lu t u th u và quy nh t i Ngh nh s 111/2006/N -CP ngày 29/09/2006 c a Chính ph
 11. hư ng d n thi hành Lu t u th u và l a ch n nhà th u xây d ng theo Lu t Xây d ng. 5. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, ngh các cơ quan, ơn v ph n ánh v B Tài chính nghiên c u gi i quy t./. KT.B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư TW ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - H ND, UBND các t nh, TP thu c TW; - Văn phòng TW và các Ban c a ng; - Văn phòng Qu c h i; Hoàng Anh Tu n - Văn phòng Ch t ch nư c; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Toà án nhân dân t i cao; - Ki m toán nhà nư c; - Cơ quan TW c a các oàn th ; - S Tài chính, KBNN các t nh, TP tr c thu c TW; - C c Ki m tra văn b n - B Tư pháp; - Công báo; - Website Chính ph , Website B Tài chính; - Lưu: VT, V HCSN.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản