intTypePromotion=3

Thông tư số 68/2005/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
62
lượt xem
2
download

Thông tư số 68/2005/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 68/2005/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện phân chia thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp của các nhà thầu phụ phát sinh từ hoạt động thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu, khí nộp ngân sách giữa ngân sách các cấp do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 68/2005/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 68/2005/TT-BTC Hà N i, ngày 29 tháng 08 năm 2005 THÔNG TƯ HƯ NG D N TH C HI N PHÂN CHIA THU GIÁ TRN GIA TĂNG, THU THU NH P DOANH NGHI P C A CÁC NHÀ TH U PH PHÁT SINH T HO T NG THĂM DÒ, PHÁT TRI N M VÀ KHAI THÁC D U, KHÍ N P NGÂN SÁCH GI A NGÂN SÁCH CÁC C P Căn c Lu t Ngân sách nhà nư c s 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002 và các văn b n hư ng d n; Căn c Lu t D u khí ngày 06 tháng 7 năm 1993 và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t D u khí ngày 9 tháng 6 năm 2000 và các văn b n hư ng d n; Căn c Ngh nh s 77/2003/N -CP ngày 01 tháng 7 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Tài chính; B Tài chính hư ng d n phân chia thu giá tr gia tăng, thu thu nh p doanh nghi p do các nhà th u ph n p ngân sách nhà nư c phát sinh t ho t ng thăm dò, phát tri n m và khai thác d u, khí gi a ngân sách các c p như sau: I- QUY NNH CHUNG 1. “Nhà th u” và “Nhà th u ph ” là t ch c, cá nhân Vi t Nam ho c nư c ngoài ư c quy nh t i kho n 8 và kho n 9, i u 3, Lu t D u khí ngày 06 tháng 7 năm 1993. 2. Các ho t ng tr c ti p v thăm dò, phát tri n m và khai thác d u, khí c a các nhà th u ph là các “ho t ng d u khí” quy nh t i kho n 4, i u 3, Lu t D u khí ngày 06 tháng 7 năm 1993; ho t ng phát tri n m ư c quy nh t i kho n 6, i u 4, Ngh nh s 48/2000/N -CP ngày 12 tháng 9 năm 2000 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t D u khí; g m: Thu n và x lý tài li u a ch n; minh gi i a ch n; kh o sát áy bi n và a ch t; kh o sát gi ng khoan; khoan nh hư ng; o a v t lý gi ng khoan; xây d ng giàn khoan; trát b gi ng; tách l c ch t r n, ch t kh mu i, kh nư c; chuNn b và u tư xây d ng công trình khai thác d u khí, khoan khai thác, l p t thi t b ; v n hành giàn khoan. II- QUY NNH C TH 1. Vi c phân chia thu giá tr gia tăng, thu thu nh p doanh nghi p do các nhà th u ph n p ngân sách phát sinh t ho t ng thăm dò, phát tri n m và khai thác d u, khí gi a ngân sách các c p th c hi n như sau: 1.1. i v i các kho n thu giá tr gia tăng, thu thu nh p doanh nghi p c a các nhà th u ph (bao g m c các nhà th u ph tr c ti p kê khai n p thu t i Vi t Nam và các nhà th u ph do nhà th u n p thay) phát sinh t các ho t ng quy nh t i i m 2,
  2. m c I Thông tư này th c hi n n p ngân sách nhà nư c, h ch toán lo i 03, kho n 02 ( i v i ho t ng khai thác d u khí); lo i 03, kho n 03 ( i v i ho t ng thăm dò, phát tri n m ), chương, m c, ti u m c tương ng theo quy nh c a m c l c ngân sách nhà nư c hi n hành và i u ti t 100% cho ngân sách trung ương. 1.2. i v i các kho n thu giá tr gia tăng, thu thu nh p doanh nghi p c a các nhà th u ph phát sinh t các ho t ng không ph i là ho t ng tr c ti p v thăm dò, phát tri n m và khai thác d u, khí quy nh t i i m 2, m c I Thông tư này, th c hi n n p ngân sách nhà nư c, h ch toán chương, lo i, kho n, m c, ti u m c tương ng theo quy nh c a m c l c ngân sách nhà nư c hi n hành (không h ch toán vào lo i, kho n nêu t i ti t 1.1, i m 1, m c II Thông tư này) và phân chia theo t l ph n trăm (%) cho ngân sách các c p theo t l quy nh hi n hành. 2. Nhà th u (trư ng h p n p thu thay nhà th u ph ), nhà th u ph có trách nhi m kê khai, n p thu giá tr gia tăng, thu thu nh p doanh nghi p theo các ho t ng quy nh t i Thông tư này. 3. Cơ quan Thu có trách nhi m hư ng d n các nhà th u (trư ng h p n p thu thay nhà th u ph ), nhà th u ph kê khai và ghi rõ m c l c ngân sách nhà nư c trên ch ng t n p thu theo t ng ho t ng quy nh t i ti t 1.1 và 1.2, i m 1, m c II Thông tư này. 4. Kho b c nhà nư c căn c ch ng t n p thu vào ngân sách nhà nư c c a nhà th u (trư ng h p n p thu thay nhà th u ph ), nhà th u ph , th c hi n i u ti t cho ngân sách các c p theo úng quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c, các văn b n hư ng d n th c hi n Lu t Ngân sách nhà nư c và quy nh t i Thông tư này. III. I U KHO N THI HÀNH Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c ngh ph n ánh v B Tài chính xem xét, s a i cho phù h p. Tr n Văn Tá ( ã Ký)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản