intTypePromotion=3

Thông tư số 71/2005/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
56
lượt xem
1
download

Thông tư số 71/2005/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 71/2005/TT-BTC về việc hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, thanh toán vốn đầu tư dự án xây dựng đường ôtô cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 71/2005/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 71/2005/TT-BTC Hà N i, ngày 31 tháng 08 năm 2005 THÔNG TƯ C A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH S 71/2005/TT-BTC NGÀY 31 THÁNG 8 NĂM 2005 HƯ NG D N VI C QU N LÝ, C P PHÁT, THANH TOÁN V N U TƯ D ÁN XÂY D NG Ư NG ÔTÔ CAO T C TP H CHÍ MINH- TRUNG LƯƠNG Căn c Lu t Ngân sách nhà nư c s 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002; Căn c Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 8/7/1999 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng, Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 5/5/2000 và s 07/2003/N -CP ngày 30/1/2003 c a Chính ph v vi c s a i, b sung m t s i u c a Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng; Căn c Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07/02/2005 c a Chính ph v Qu n lý d án u tư xây d ng công trình; Th c hi n Quy t nh s 1286/Q -TTg ngày 06/12/2004 c a Th tư ng Chính ph v vi c u tư d án Xây d ng ư ng ôtô cao t c TP H Chí Minh-Trung Lương (giai o n 1) và Thông báo s 63/TB-VPCP ngày 5/4/2005 c a Văn phòng Chính ph v các gi i pháp x lý khó khăn tài chính i v i m t s doanh nghi p thu c B Giao thông v n t i; B Tài chính hư ng d n vi c qu n lý, c p phát, thanh toán v n u tư cho d án Xây d ng ư ng ôtô cao t c TP H Chí Minh-Trung Lương như sau: I. QUY NNH CHUNG: D án ư ng ôtô cao t c TP H Chí Minh - Trung Lương ư c qu n lý theo úng quy nh t i Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 8/7/1999 c a Chính ph và ư c s a i, b sung theo Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 5/5/2000 và s 07/2003/N -CP ngày 30/1/2003 c a Chính ph và Quy nh v qu n lý d án u tư xây d ng công trình ban hành kèm theo Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07/02/2005 c a Chính ph ; vi c qu n lý, c p phát, thanh toán v n u tư ư c th c hi n theo quy nh hi n hành. Do c thù v ngu n v n u tư c a d án, B Tài chính hư ng d n m t s i m khác v vi c qu n lý, c p phát, thanh toán v n u tư cho d án như sau: II. QUY NNH C TH : 1. V ngu n v n u tư: V n u tư cho d án ư c m b o t các ngu n sau:
  2. - V n thu ư c t công tác chuy n giao quy n thu phí qu c l 5, qu c l 51 và b n thân ư ng ôtô cao t c TP H Chí Minh-Trung Lương. - V n ng trư c c a ngân sách nhà nư c khi v n thu ư c t công tác chuy n giao quy n thu phí chưa áp ng . 2. L p k ho ch ngu n v n: - Hàng năm, theo quy nh v l p d toán ngân sách nhà nư c, ch u tư l p k ho ch v n u tư năm cho d án theo t ng ngu n v n (có chia ra t ng quý) g i B Giao thông v n t i và B Tài chính. - B Giao thông v n t i xác nh k ho ch v n u tư c a d án, g i B Tài chính. - B Tài chính xem xét, ch p nh n, thông báo k ho ch thanh toán v n u tư c a d án cho B Giao thông v n t i, ch u tư, Kho b c nhà nư c. - i u ch nh k ho ch: Trong năm k ho ch, n u ti n th c hi n và nhu c u v n thanh toán th c t c a d án có thay i so v i k ho ch u năm, B Giao thông v n t i l p k ho ch v n u tư i u ch nh g i B Tài chính i u ch nh k ho ch thanh toán v n. Th i gian i u ch nh k ho ch v n u tư là vào tháng 8 hàng năm. 3. Chuy n v n: 3.1. i v i ngu n v n thu ư c t chuy n giao quy n thu phí qu c l 5, qu c l 51 và ư ng ôtô cao t c TP H Chí Minh-Trung Lương, ư c n p vào ngân sách trung ương và ch ư c s d ng cho u tư d án Xây d ng ư ng ôtô cao t c TP H Chí Minh-Trung Lương. 3.2. i v i v n ng trư c c a ngân sách nhà nư c, vi c chuy n v n th c hi n như sau: - Căn c chuy n v n: báo cáo và ngh c a ch u tư v kh i lư ng th c hi n c a t ng quý, lu k t u năm và lu k t khi d án kh i công, d ki n kh i lư ng th c hi n quý sau; v n ã chuy n quý này, lu k t u năm và lu k t khi d án kh i công; v n ã gi i ngân quý này, lu k t u năm và lu k t khi d án kh i công; ngh v n quý sau. Báo cáo c a ch u tư ư c xác nh n c a Kho b c nhà nư c cơ s v giá tr kh i lư ng th c hi n ã ư c A-B nghi m thu và v n ã ư c gi i ngân. -V u tư thu c B Tài chính ngh , V Ngân sách nhà nư c thu c B Tài chính chuy n v n sang Kho b c nhà nư c dư i hình th c l nh chi ti n; Kho b c nhà nư c chuy n v n v Kho b c nhà nư c cơ s thanh toán. 4. Thanh toán: 4.1. M tài kho n: - Ch u tư m tài kho n cho d án t i Kho b c nhà nư c theo quy nh hi n hành.
  3. - Nhà th u m tài kho n t i Kho b c nhà nư c nơi ch u tư m tài kho n cho d án ti p nh n v n thanh toán c a ch u tư; có trách nhi m s d ng ti n t tài kho n này cho vi c thi công xây d ng d án, m b o ti n th c hi n d án. - Kho b c nhà nư c hư ng d n vi c m tài kho n cho ch u tư và nhà th u. - Ch u tư có trách nhi m giám sát vi c chi tiêu c a nhà th u, m b o ti n thanh toán t d án ư c s d ng cho vi c thi công xây d ng công trình, m b o ti n th c hi n d án. 4.2. T m ng v n: - T m ng h p ng: các h p ng xây l p ư c t m ng v n ngay sau khi ký h p ng giao nh n th u thi công. M c v n t m ng b ng 20% giá tr h p ng. - T m ng v t tư: các lo i v t tư ch y u xây d ng công trình g m cát, á, s i, s t thép, xi măng, nh a ư ng ư c t m ng 50% giá tr v t tư c u thành trong h p ng xây l p; các c u ki n betong úc s n ư c t m ng 70% giá tr v t tư c u thành trong h p ng xây l p ư c t p k t t i hi n trư ng. 4.3. Thanh toán kh i lư ng hoàn thành: Th c hi n theo quy nh hi n hành. 5. Thu h i v n ng trư c c a ngân sách nhà nư c: V n ng trư c c a ngân sách nhà nư c cho d án ư c thu h i t ngu n chuy n giao quy n thu phí qu c l 5, qu c l 51 và ư ng ôtô cao t c TP H Chí Minh-Trung Lương. Th i i m thu h i ngay sau khi ch u tư ã thanh toán cho nhà th u theo h p ng. III. T CH C TH C HI N: Thông tư này có có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng công báo. Trong quá trình th c hi n, n u có phát sinh vư ng m c, ngh các B , ngành, a phương ph n ánh k p th i v i B Tài chính nghiên c u s a i, b sung. Nguy n Công Nghi p ( ã Ký)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản