intTypePromotion=3

Thông tư số 73/2003/TT-BNN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
54
lượt xem
1
download

Thông tư số 73/2003/TT-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 73/2003/TT-BNN về việc hướng dẫn việc thực hiện công tác kiểm dịch thực vật nội địa do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 73/2003/TT-BNN

  1. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T PHÁT TRI N NÔNG NAM THÔN c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 73/2003/TT-BNN Hà N i, ngày 01 tháng 7 năm 2003 THÔNG TƯ C A B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN S 73/2003/TT-BNN, NGÀY 01 THÁNG 07 NĂM 2003 HƯ NG D N VI C TH C HI N CÔNG TÁC KI M DNCH TH C V T N I NA thi hành Pháp l nh B o v và ki m d ch th c v t s 36/ 2001/ PL UBTVQH 10 do Ch t ch nư c công b ngày 08/8/2001 và i u l Ki m d ch th c v t ban hành kèm theo Ngh nh s 58/2002/N -CP ngày 03/6/2002 c a Chính ph ; công tác ki m d ch th c v t n i a ho t ng có hi u qu và th ng nh t, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn hư ng d n vi c th c hi n công tác ki m d ch th c v t n i a t i các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trong c nư c như sau: I. NH NG QUI NNH CHUNG: Công tác ki m d ch th c v t n i a là m t khâu không th tách r i v i công tác ki m d ch th c v t xu t nh p khNu nh m qu n lý sinh v t gây h i thu c i tư ng ki m d ch th c v t c a Vi t Nam và sinh v t có ích; phát hi n và xu t các bi n pháp x lý i v i các d ch thu c i tư ng ki m d ch th c v t xu t hi n t i a phương. II. PH M VI VÀ I TƯ NG ÁP D NG: 1. Ph m vi: Thông tư này ư c áp d ng trong lĩnh v c ki m d ch th c v t n i a trên ph m vi toàn qu c. 2. i tư ng áp d ng: Các t ch c, cá nhân trong nư c và nư c ngoài t i Vi t Nam có ho t ng liên quan n công tác ki m d ch th c v t n i a ph i th c hi n theo n i dung t i Thông tư này. III. N I DUNG CÔNG TÁC KI M DNCH TH C V T N I NA Công tác ki m d ch th c v t n i a do cơ quan nhà nư c có thNm quy n v B o v và ki m d ch th c v t là Chi c c B o v th c v t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương th c hi n theo các n i dung sau ây: 1. Qu n lý sinh v t gây h i i v i tài nguyên th c v t dùng làm gi ng và nh ng sinh v t có ích nh p n i s d ng ngoài ng ru ng, trong kho tàng, vư n ươm, nhân gi ng t i các cơ s s n xu t, nghiên c u và kinh doanh gi ng cây tr ng:
  2. a. i v i gi ng cây tr ng và sinh v t có ích nh p khNu: Vi c theo dõi sau nh p khNu ư c th c hi n theo Quy t nh 89/2002/Q -BNN ngày 08/10/2002 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ban hành Qui nh v ki m d ch th c v t i v i gi ng cây tr ng và sinh v t có ích nh p khNu. b. i v i sinh v t có ích, tài nguyên th c v t nh p n i làm gi ng ho c có th s d ng làm gi ng ư c v n chuy n t nơi khác v a phương, cơ quan ki m d ch th c v t a phương th c hi n nh ng vi c sau: - Ki m tra v ki m d ch th c v t i v i ch v t th v n chuy n sinh v t có ích và tài nguyên th c v t nh p n i làm gi ng ho c có th s d ng làm gi ng bao g m: + Gi y t nghi p v ki m d ch th c v t c a gi ng cây tr ng và sinh v t có ích do cơ quan có thNm quy n c a Vi t Nam c p là Gi y phép ki m d ch gi ng th c v t nh p khNu; Gi y ch ng nh n ki m d ch th c v t nh p khNu, quá c nh và v n chuy n n i a. + Khi ki m tra n u không các lo i gi y t nghi p v nêu trên, cán b ki m d ch th c v t l p biên b n vi ph m và chuy n thanh tra chuyên ngành b o v và ki m d ch th c v t x lý. Sau ó làm các th t c ki m d ch th c v t i v i lô v t th vi ph m trên. - Giám sát a i m gieo tr ng theo thông báo c a cơ quan ki m d ch th c v t c a khNu. - Thư ng xuyên ki m tra theo dõi s phát tri n c a sinh v t có ích và sinh v t gây h i trên gi ng cây tr ng nh p n i v a phương. - Khi phát hi n th y sinh v t gây h i thu c i tư ng ki m d ch th c v t c a Vi t Nam trên gi ng cây tr ng nh p n i t i a phương và sinh v t có ích nh p n i có bi u hi n b t thư ng, Chi c c B o v th c v t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ph i báo cáo cho Chi c c Ki m d ch th c v t vùng và C c B o v th c v t có bi n pháp x lý k p th i. ng th i tr c ti p hư ng d n và giám sát ch v t th th c hi n các bi n pháp x lý. 2. Qu n lý sinh v t gây h i i v i hàng nông lâm s n nh p khNu và b o qu n trong kho: a. Khi hàng nông lâm s n nh p khNu v a phương, cơ quan ki m d ch th c v t a phương ki m tra Gi y ch ng nh n ki m d ch th c v t nh p khNu, quá c nh và v n chuy n n i a c a lô hàng. N u không có gi y ch ng nh n trên, cán b ki m d ch th c v t l p biên b n vi ph m và chuy n thanh tra chuyên ngành B o v và ki m d ch th c v t x lý; Sau ó làm các th t c ki m d ch th c v t i v i lô v t th vi ph m trên. b. Thư ng xuyên i u tra, theo dõi, giám sát tình hình sinh v t gây h i trên nông lâm s n nh p khNu, b o qu n trong kho và t i các cơ s s n xu t, gia công, ch bi n hàng th c v t nh m phát hi n sinh v t gây h i thu c i tư ng ki m d ch th c v t c a Vi t Nam.
  3. c. Khi phát hi n sinh v t gây h i thu c i tư ng ki m d ch th c v t c a Vi t Nam và nh ng sinh v t gây h i l khác thì Chi c c B o v th c v t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ph i báo cáo v i Chi c c Ki m d ch th c v t vùng, C c B o v th c v t và các c p có thNm quy n k p th i x lý. 3. Qu n lý v t th thu c di n ki m d ch th c v t nh p khNu b nhi m i tư ng KDTV ã ư c x lý t i c a khNu : Ti p t c giám sát và theo dõi ch t ch nh ng v t th thu c di n ki m d ch th c v t nh p khNu trên khi ưa v s d ng t i a phương theo thông báo c a cơ quan ki m d ch th c v t c a khNu. 4. Qu n lý các d ch i tư ng ki m d ch th c v t c a Vi t Nam: a. Khi a phương xu t hi n các d ch sâu b nh thu c i tư ng ki m d ch th c v t thì Chi c c B o v th c v t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương nhanh chóng báo cáo cho cơ quan ki m d ch th c v t c p trên bi t, sau ó quy t nh các bi n pháp x lý và hư ng d n, giám sát ch v t th th c hi n các bi n pháp x lý. b. nh ng nơi có nhi u d ch xu t hi n, có nguy cơ lây lan thành vùng d ch, Chi c c B o v th c v t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ph i báo cáo ngay v i cơ quan có thNm quy n công b d ch theo qui nh t i i u 11, i u 12 c a Pháp l nh B o v và ki m d ch th c v t. 5. Qu n lý vùng d ch thu c i tư ng ki m d ch th c v t: a. Chi c c B o v th c v t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ph i nhanh chóng xác nh ranh gi i vùng d ch, báo cáo cơ quan có thNm quy n công b d ch; qui nh a i m ki m d ch th c v t n i a, th c hi n các th t c ki m d ch th c v t i v i v t th thu c di n ki m d ch th c v t v n chuy n t vùng có d ch ra vùng không có d ch và thông báo cho cơ quan B o v th c v t các vùng lân c n bi t. b. Ki m tra, giám sát các lô hàng nông lâm s n t vùng d ch ho c i qua vùng d ch n a phương. Trư ng h p nh ng lô hàng này chưa ư c ki m d ch và c p Gi y ch ng nh n ki m d ch th c v t nh p khNu, quá c nh và v n chuy n n i a thì Chi c c B o v th c v t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ti n hành làm th t c ki m d ch th c v t theo qui nh. 6. Qu n lý và th c hi n kh trùng xông hơi b o qu n t i a phương: Th c hi n theo qui nh qu n lý nhà nư c v ho t ng xông hơi kh trùng v t th thu c di n ki m d ch th c v t ban hành kèm theo Quy t nh s 84/2002/Q -BNN ngày 24/9/2002 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. 7. Ki m d ch v t th thu c di n ki m d ch th c v t xu t khNu, nh p khNu, quá c nh: Ch th c hi n khi ư c s u quy n b ng văn b n c a cơ quan Ki m d ch th c v t Trung ương. IV. T CH C TH C HI N.
  4. 1. C c trư ng C c B o v th c v t có trách nhi m giúp B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch o, hư ng d n, ki m tra các Chi c c B o v th c v t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các ơn v thu c C c, các t ch c, cá nhân có liên quan trong vi c t ch c, th c hi n công tác ki m d ch th c v t n i a theo úng các n i dung t i Thông tư này. 2. Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trong ph m vi, quy n h n c a mình có trách nhi m giúp y ban nhân dân t nh ki m tra, giám sát, hư ng d n vi c th c hi n các qui nh c a Thông tư này. 3. Chi c c B o v th c v t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: a. Tuỳ theo tình hình th c ti n c a m i t nh, thành ph mà Chi c c trư ng Chi c c B o v th c v t t nh, thành ph xu t v i U ban nhân dân t nh, S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn thành l p tr m ho c phòng ki m d ch th c v t tr c thu c Chi c c. Tr m ho c phòng ki m d ch th c v t có nhi m v giúp Chi c c trư ng t ch c th c hi n và qu n lý công tác ki m d ch th c v t n i a. b. Cán b ki m d ch th c v t trong khi làm nhi m v ph i mang s c ph c, phù hi u, c p hi u và th ki m d ch th c v t. Ch c p phát, s d ng i v i viên ch c ki m d ch th c v t ban hành kèm theo Quy t nh s 192/BNN ngày 31 tháng 3 năm 1994 c a B trư ng B Nông nghi p và công nghi p th c phNm (nay là B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn), Thông tư s 92 TT/LB liên b Tài chính - Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ngày 13 tháng 12 năm 1995 hư ng d n th c hi n ch trang ph c i v i viên ch c ki m d ch th c v t, ki m d ch ng v t, thanh tra viên chuyên ngành B o v th c v t và thanh tra Thú y. c. Chi c c B o v th c v t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch ư c thu các lo i phí và l phí v ki m d ch th c v t sau: - Khi làm th t c ki m d ch th c v t i v i nh ng lô v t th chưa hoàn t t th t c ki m d ch th c v t t i c a khNu (Qui nh t i m c b-1, m c a-2 ph n III c a Thông tư này); - Khi v n chuy n lô v t th t vùng có d ch n a phương khác mà chưa làm th t c ki m d ch th c v t t i nơi xu t; - Khi th c hi n x lý v t th ; - Khi giám sát x lý v t th nhi m d ch. Ch thu và s d ng phí, l phí ki m d ch th c v t th c hi n theo qui nh hi n hành. 4. Các t ch c, cá nhân có hành vi vi ph m các qui nh v ki m d ch th c v t n i a tuỳ theo m c vi ph m u b x lý theo Ngh nh s 26/2003/N -CP ngày 19/3/2003 c a Chính ph quy nh x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c B o v và ki m d ch th c v t. V. I U KHO N THI HÀNH
  5. - Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng công báo. - Thông tư này thay th Thông tư s 63/1999/TT-BNN-BVTV ngày 9 tháng 4 năm 1999 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. - Trong khi th c hi n n u có vư ng m c thì k p th i xu t v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. Lê Huy Ng ( ã ký)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản