intTypePromotion=3

Thông tư số 75/2008/TT-BTC

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
169
lượt xem
14
download

Thông tư số 75/2008/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 75/2008/TT-BTC về hướng dẫn quản lý vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách xã, phường, thị trấn do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 75/2008/TT-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----------- Đ c l p - T do - H nh phúc ------------------- S : 75/2008/TT-BTC Hà N i, ngày 28 tháng 08 năm 2008 THÔNG TƯ HƯ NG D N QU N LÝ V N Đ U TƯ THU C NGU N V N NGÂN SÁCH XÃ, PHƯ NG, TH TR N. Căn c Lu t Ngân sách nhà nư c s 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002; Ngh đ nh s 60/2003/NĐ- CP ngày 06/6/2003 c a Chính ph quy đ nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Ngân sách nhà nư c; Căn c Lu t Xây d ng s 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003; Ngh đ nh s 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 c a Chính ph v qu n lý d án đ u tư xây d ng công trình và Ngh đ nh s 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 c a Chính ph v s a đ i, b sung m t s đi u c a Ngh đ nh s 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 v qu n lý d án đ u tư xây d ng công trình; Ngh đ nh s 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 c a Chính ph v qu n lý chi phí đ u tư xây d ng công trình và Ngh đ nh s 03/2008/NĐ-CP ngày 07/01/2008 c a Chính ph v s a đ i, b sung m t s đi u c a Ngh đ nh s 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 c a Chính ph v qu n lý chi phí đ u tư xây d ng công trình; Căn c Ngh đ nh s 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch Qu n lý đ u tư và xây d ng, Ngh đ nh s 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 và Ngh đ nh s 07/2003/NĐ-CP ngày 30/01/2003 c a Chính ph v vi c s a đ i, b sung m t s đi u c a Quy ch Qu n lý đ u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh đ nh s 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 c a Chính ph . B Tài chính hư ng d n qu n lý v n đ u tư thu c ngu n v n ngân sách xã, phư ng, th tr n như sau: Ph n 1. QUY Đ NH CHUNG 1. Thông tư này áp d ng cho các d án đ u tư xây d ng thu c th m quy n quy t đ nh phê duy t d án đ u tư xây d ng công trình c a Ch t ch U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n (sau đây g i chung là U ban nhân dân xã) đ xây d ng m i, c i t o, nâng c p các công trình b ng ngu n v n Ngân sách xã, phư ng, th tr n (sau đây g i chung là ngân sách xã). Thông tư này không áp d ng cho các d án, công trình thu c ph m vi qu n lý c a xã, phư ng, th tr n đư c hư ng d n th c hi n t i các văn b n khác c a c p th m quy n. Đ i v i các d án đư c đ u tư b ng các ngu n v n khác khuy n khích v n d ng theo Thông tư này 2. Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương căn c vào tình hình th c t và kh năng, trình đ qu n lý v đ u tư xây d ng công trình c a U ban nhân dân xã đ phân c p th m quy n quy t đ nh phê duy t d án đ u tư xây d ng công trình cho phù h p v i đi u ki n c th c a t ng đ a phương. 3. Trư c khi phê duy t Báo cáo kinh t - k thu t xây d ng công trình ho c d án đ u tư xây d ng công trình (sau đây g i chung là d án đ u tư), Ngư i quy t đ nh đ u tư ph i xác đ nh rõ ngu n v n th c hi n d án đ u tư, đ m b o b trí đ v n đ th c hi n d án không quá 2 năm. Trư ng h p đ c bi t, c p bách (do thiên tai, ho ho n) c n ph i kh i công ngay thì d án đ u tư ph i đư c Thư ng tr c H i đ ng nhân dân xã có ý ki n đ ng ý và đư c U ban nhân dân qu n, huy n, th xã, thành ph tr c thu c t nh (sau đây g i là U ban nhân dân huy n) ch p thu n b ng văn b n. D án đ u tư thu c trư ng h p này ph i có phương án d ki n ngu n v n đ m b o; ph i đư c ưu tiên b trí v n ngay khi có ngu n; tránh n đ ng v n.
 2. 4. Các d án đ u tư do U ban nhân dân xã quy t đ nh phê duy t đ u tư ph i n m trong quy ho ch đư c c p có th m quy n phê duy t và phù h p v i các đi u ki n phát tri n kinh t xã h i; tuân th trình t , th t c v đ u tư xây d ng công trình theo quy đ nh hi n hành c a Nhà nư c. Trư ng h p d án đ u tư chưa có trong quy ho ch đư c c p th m quy n phê duy t, thì trư c khi phê duy t, d án đ u tư ph i đư c s ch p thu n b ng văn b n c a U ban nhân dân huy n v quy ho ch. 5. Ch t ch U ban nhân dân xã th c hi n qu n lý d án đ u tư xây d ng công trình, ph i đ m b o s d ng v n đ u tư đúng m c đích, ti t ki m, hi u qu , dân ch công khai và minh b ch; ch p hành đúng ch đ qu n lý tài chính - đ u tư - xây d ng c a Nhà nư c và các quy đ nh c th t i Thông tư này. 6. Ch đ u tư ho c Ban qu n lý d án đư c Ch đ u tư thành l p ho c t ch c tư v n qu n lý d án đư c Ch đ u tư thuê đ qu n lý d án (sau đây g i chung là Ch đ u tư) th c hi n qu n lý d án đ u tư xây d ng công trình theo quy đ nh hi n hành c a Nhà nư c và các quy đ nh c th c a Thông tư này. 7. Cơ quan Tài chính các c p, cơ quan qu n lý v đ u tư xây d ng công trình c p trên theo ch c năng nhi m v đư c giao, có trách nhi m hư ng d n Ch đ u tư t ch c th c hi n d án đ u tư. Cơ quan Kho b c Nhà nư c có trách nhi m ki m soát, thanh toán v n đ u tư k p th i, đ y đ , đúng ch đ cho các d án đ u tư khi đã có đ đi u ki n thanh toán v n đ u tư theo quy đ nh hi n hành c a Nhà nư c và các quy đ nh c th c a Thông tư này. Ph n 2. QUY Đ NH C TH I. NGU N V N Đ U TƯ C A NGÂN SÁCH XÃ. 1. V n ngân sách nhà nư c: - V n ngân sách xã chi cho các d án đ u tư. - V n h tr c a ngân sách nhà nư c c p trên cho các d án đ u tư thu c th m quy n phê duy t quy t đ nh d án đ u tư c a U ban nhân dân xã. - Các kho n đóng góp theo nguyên t c t nguy n c a nhân dân trong xã cho t ng d án đ u tư c th , do H i đ ng nhân dân xã thông qua và đư c đưa vào ngu n thu c a ngân sách xã. 2. Các kho n đóng góp t nguy n và vi n tr không hoàn l i c a các t ch c, cá nhân (trong và ngoài nư c) đ đ u tư cho các d án đ u tư do xã qu n lý đư c th c hi n như sau: - Trư ng h p đóng góp b ng ti n: U ban nhân dân xã th c hi n thu và n p vào tài kho n Ti n g i v n đ u tư thu c xã qu n lý c a ngân sách xã m t i Kho b c nhà nư c - Trư ng h p đóng góp b ng hi n v t: + Đ i v i kho n đóng góp b ng v t tư, công lao đ ng t nguy n c a nhân dân trong xã: căn c vào s lư ng v t tư, công lao đ ng do ngư i dân đóng góp, giá c v t tư, giá ngày công lao đ ng t i đ a phương, U ban nhân dân xã xác đ nh giá tr (b ng ti n Vi t Nam) đ ghi thu ngu n v n đ u tư và ghi chi cho d án đ u tư. + Đ i v i kho n đóng góp b ng hi n v t c a t ch c, cá nhân khác đ đ u tư cho xã: U ban nhân dân xã thành l p H i đ ng xác đ nh giá tr hi n v t (b ng ti n Vi t Nam) đ giao cho Ch đ u tư qu n lý; đ ng th i ghi thu d án đ u tư và ghi chi cho d án đ u tư. H i đ ng xác đ nh giá tr hi n v t do Ch t ch U ban nhân dân c p xã quy t đ nh thành l p; thành viên g m đ i di n Chính quy n, Đoàn th trong đơn v c p xã và Ban giám sát đ u tư c a c ng đ ng. II. L P K HO CH, THÔNG BÁO K HO CH, ĐI U CH NH K HO CH V N Đ U TƯ HÀNG NĂM. 1. L p k ho ch v n đ u tư:
 3. - Vi c l p k ho ch v n đ u tư c a U ban nhân dân xã đư c th c hi n theo quy đ nh t i Thông tư s 60/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 quy đ nh v qu n lý ngân sách xã và các ho t đ ng tài chính khác c a xã, phư ng, th tr n và các văn b n hư ng d n hàng năm c a B Tài chính. C th : căn c vào k ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a xã, Ch đ u tư l p k ho ch v n đ u tư, cùng v i th i gian l p d toán ngân sách xã g i U ban nhân dân xã. Căn c vào ngu n thu c a ngân sách xã, U ban nhân dân xã t ng h p và xem xét trình H i đ ng nhân dân xã thông qua k ho ch v n đ u tư c a xã (theo m u s 01/BC-KHĐT). K ho ch v n đ u tư ph i đ m b o các n i dung sau: + T ng s v n đ u tư trong năm, chia theo t ng d án đ u tư và t ng ngu n v n (ngu n v n đ u tư t ngân sách xã; ngu n v n ngân sách c p trên h tr ; ngu n v n đóng góp c a các t ch c, cá nhân trong xã; ngu n v n đóng góp c a các t ch c, cá nhân khác). + Các ki n ngh (n u có). - K ho ch v n đ u tư c a xã sau khi đư c H i đ ng nhân dân xã thông qua, đư c g i đ n phòng Tài chính - K ho ch qu n, huy n, th xã, thành ph tr c thu c t nh (sau đây g i chung là phòng Tài chính - K ho ch huy n). Phòng Tài chính - K ho ch huy n t ng h p báo cáo U ban nhân dân huy n, S Tài chính, S K ho ch và đ u tư (theo m u s 02/BC-KHĐT). 2. Thông báo k ho ch v n đ u tư: Căn c vào k ho ch v n đ u tư năm đư c H i đ ng nhân dân xã thông qua; trên cơ s ngu n thu c a ngân sách xã; ngu n h tr t ngân sách nhà nư c c p trên; ngu n v n huy đ ng đóng góp và kh i lư ng th c hi n c a các d án đ u tư, Ch t ch U ban nhân dân xã quy t đ nh thông báo k ho ch v n đ u tư, đ ng th i g i Kho b c nhà nư c (nơi m tài kho n) đ làm căn c ki m soát, thanh toán v n cho d án đ u tư. 3. Đi u ch nh k ho ch v n đ u tư hàng năm: - Đ nh kỳ, U ban nhân dân xã rà soát ti n đ th c hi n và m c tiêu đ u tư c a các d án đ u tư trong năm đ đi u ch nh k ho ch theo th m quy n, chuy n v n t các d án đ u tư không có kh năng th c hi n sang các d án đ u tư th c hi n vư t ti n đ , còn n kh i lư ng, các d án đ u tư có kh năng hoàn thành vư t k ho ch trong năm. Vi c đi u ch nh k ho ch ph i đ m b o cho k ho ch c a d án đ u tư sau khi đi u ch nh không th p hơn s v n Kho b c nhà nư c đã thanh toán cho d án đ u tư đó. - Th i h n đi u ch nh k ho ch hàng năm k t thúc ch m nh t là ngày 31 tháng 12 năm k ho ch. III. T M NG, THANH TOÁN V N Đ U TƯ XÂY D NG CÔNG TRÌNH. 1. M tài kho n: - Ch đ u tư m tài kho n c p phát v n đ u tư thu c ngân sách c p xã t i Kho b c nhà nư c (nơi m tài kho n giao d ch c a ngân sách xã). - Kho b c nhà nư c hư ng d n m tài kho n cho Ch đ u tư. 2. H sơ, tài li u cơ s ban đ u c a d án đ u tư: a) Đ i v i d án th c hi n giai đo n chu n b đ u tư: - Văn b n phê duy t d toán chi phí cho công tác chu n b đ u tư. - Văn b n l a ch n nhà th u theo quy đ nh c a Lu t Đ u th u. - H p đ ng gi a Ch đ u tư v i nhà th u. b) Đ i v i d án giai đo n th c hi n đ u tư: - Quy t đ nh phê duy t báo cáo kinh t - k thu t xây d ng công trình kèm báo cáo kinh t - k thu t. - Quy t đ nh phê duy t d án đ u tư xây d ng công trình và Quy t đ nh phê duy t d toán kèm d toán chi ti t (trư ng h p l p d án đ u tư).
 4. - Văn b n l a ch n nhà th u theo quy đ nh c a Lu t Đ u th u (g m đ u th u, ch đ nh th u, mua s m tr c ti p, chào hàng c nh tranh, t th c hi n và l a ch n nhà th u trong trư ng h p đ c bi t). - H p đ ng gi a Ch đ u tư và nhà th u. 3. T m ng v n đ u tư xây d ng công trình: a) M c v n t m ng: - Đ i v i h p đ ng thi công xây d ng: m c v n t m ng t i thi u b ng 20% giá tr h p đ ng và không vư t k ho ch v n năm cho gói th u. - Đ i v i gói th u mua s m thi t b : m c v n t m ng do Ch đ u tư và nhà th u tho thu n, nhưng nhi u nh t không vư t giá tr h p đ ng và k ho ch v n trong năm ghi cho gói th u. - Đ i v i h p đ ng tư v n: m c v n t m ng theo tho thu n trong h p đ ng gi a Ch đ u tư v i nhà th u nhưng t i thi u b ng 25% giá tr h p đ ng. - Đ i v i công vi c gi i phóng m t b ng: m c v n t m ng theo ti n đ th c hi n trong k ho ch gi i phóng m t b ng n m trong phương án đư c c p có th m quy n phê duy t. b) H sơ đ ngh t m ng v n: căn c h sơ tài li u ban đ u và m c t m ng quy đ nh trên; Ch đ u tư ki m tra và l p h sơ đ ngh t m ng g m: Gi y đ ngh thanh toán v n đ u tư; Ch ng t chuy n ti n; B o lãnh kho n ti n t m ng c a nhà th u (n u trong h p đ ng Ch đ u tư và nhà th u tho thu n có b o lãnh ti n t m ng); kèm các h sơ quy đ nh t i Kho n 2 M c III ph n II c a Thông tư và g i đ n Kho b c nhà nư c nơi Ch đ u tư m tài kho n. c) Thu h i v n t m ng: - V n t m ng các công vi c nêu t i Đi m a trên đây đư c thu h i qua t ng l n thanh toán kh i lư ng hoàn thành c a h p đ ng; b t đ u thu h i t l n thanh toán đ u tiên và thu h i h t khi thanh toán kh i lư ng hoàn thành đ t 80% giá tr h p đ ng. M c thu h i t ng l n do Ch đ u tư th ng nh t v i nhà th u. Ch đ u tư có trách nhi m cùng v i nhà th u tính toán m c t m ng h p lý, qu n lý ch t ch , s d ng v n t m ng đúng m c đích, đúng đ i tư ng, có hi u qu và có trách nhi m đ m b o hoàn tr đ s v n đã t m ng khi thanh toán kh i lư ng hoàn thành đ t 80% giá tr h p đ ng. - Đ i v i công vi c gi i phóng m t b ng: + Đ i v i công vi c b i thư ng, h tr : sau khi chi tr cho ngư i th hư ng, Ch đ u tư t p h p ch ng t , làm th t c thanh toán và thu h i t m ng trong th i h n ch m nh t là 30 ngày làm vi c k t ngày chi tr cho ngư i th hư ng. + Đ i v i các công vi c gi i phóng m t b ng khác: v n t m ng đư c thu h i vào t ng kỳ thanh toán kh i lư ng hoàn thành và thu h i h t khi đã th c hi n xong công vi c gi i phóng m t b ng. d) Trư ng h p v n t m ng chưa thu h i nhưng không s d ng ho c s d ng vào vi c khác thì Ch đ u tư có trách nhi m thu h i, hoàn tr đ cho ngân sách nhà nư c. Nghiêm c m vi c t m ng v n mà không s d ng ho c s d ng không đúng m c đích. - Trư ng h p đ n h t năm k ho ch mà v n t m ng chưa thu h i h t do h p đ ng chưa đư c thanh toán đ t đ n t l quy đ nh thì ti p t c thu h i trong k ho ch năm sau và không tr vào k ho ch thanh toán v n đ u tư năm sau. e) Vi c t m ng v n đư c th c hi n trong th i h n thanh toán c a k ho ch v n và có th t m ng m t ho c nhi u l n căn c vào nhu c u thanh toán v n t m ng nhưng không vư t m c v n t m ng theo quy đ nh nêu trên. 4. Thanh toán kh i lư ng hoàn thành: a) Đ i v i các công vi c đư c th c hi n thông qua các h p đ ng xây d ng: vi c thanh toán h p đ ng phù h p v i t ng lo i h p đ ng, giá h p đ ng và các đi u ki n trong h p đ ng. S l n thanh toán, giai đo n thanh toán và đi u ki n thanh toán ph i đư c ghi rõ trong h p đ ng.
 5. - Đ i v i giá h p đ ng tr n gói: thanh toán theo t l ph n trăm (%) giá h p đ ng ho c giá công trình, h ng m c công trình hoàn thành tương ng v i các giai đo n thanh toán đư c ghi trong h p đ ng. Sau khi hoàn thành h p đ ng và đư c nghi m thu, bên giao th u thanh toán cho bên nh n th u toàn b giá h p đ ng đã ký và các kho n ti n đư c đi u ch nh giá (n u có). - Đ i v i giá h p đ ng theo đơn giá c đ nh: thanh toán trên cơ s kh i lư ng các công vi c hoàn thành (k c kh i lư ng phát sinh đư c duy t theo th m quy n, n u có) đư c nghi m thu trong giai đo n thanh toán và đơn giá tương ng v i các công vi c đó đã ghi trong h p đ ng ho c ph l c b sung h p đ ng. Sau khi hoàn thành h p đ ng và đư c nghi m thu, bên giao th u thanh toán cho bên nh n th u toàn b giá h p đ ng đã ký và các kho n ti n đư c đi u ch nh giá (n u có). - Đ i v i giá h p đ ng theo giá đi u ch nh: thanh toán trên cơ s kh i lư ng các công vi c hoàn thành (k c kh i lư ng phát sinh đư c duy t theo th m quy n, n u có) đư c nghi m thu trong giai đo n thanh toán và đơn giá đã đi u ch nh theo quy đ nh c a h p đ ng. Trư ng h p đ n giai đo n thanh toán v n chưa đ đi u ki n đi u ch nh đơn giá thì s d ng đơn giá t m tính khi ký h p đ ng đ th c hi n thanh toán và đi u ch nh giá tr thanh toán khi có đơn giá đi u ch nh theo đúng quy đ nh c a h p đ ng. Sau khi hoàn thành h p đ ng và đư c nghi m thu, bên giao th u thanh toán cho bên nh n th u toàn b giá h p đ ng đã ký và các kho n ti n đư c đi u ch nh giá (n u có). - Đ i v i giá h p đ ng k t h p: vi c thanh toán đư c th c hi n tương ng theo các quy đ nh thanh toán đ i v i t ng lo i h p đ ng nêu trên. - Đ i v i kh i lư ng công vi c phát sinh ngoài h p đ ng: + Đ i v i kh i lư ng công vi c phát sinh t 20% tr xu ng so v i kh i lư ng công vi c tương ng trong h p đ ng và đã có đơn giá trong h p đ ng thì kh i lư ng công vi c phát sinh đư c thanh toán theo đơn giá đã ghi trong h p đ ng. + Đ i v i kh i lư ng công vi c phát sinh l n hơn 20% so v i kh i lư ng công vi c tương ng trong h p đ ng ho c kh i lư ng công vi c phát sinh chưa có đơn giá trong h p đ ng thì kh i lư ng công vi c phát sinh đư c thanh toán theo đơn giá do Ch đ u tư phê duy t theo quy đ nh. + Đ i v i kh i lư ng công vi c b sung ngoài ph m vi công vi c quy đ nh c a h p đ ng áp d ng phương th c giá h p đ ng tr n gói thì giá tr b sung đư c l p d toán và bên giao th u và bên nh n th u th ng nh t ký h p đ ng b sung giá tr phát sinh này. - H sơ thanh toán: khi có kh i lư ng hoàn thành đư c nghi m thu theo giai đo n thanh toán và đi u ki n thanh toán trong h p đ ng, Ch đ u tư l p h sơ đ ngh thanh toán g i Kho b c nhà nư c, bao g m: + B ng xác đ nh giá tr kh i lư ng công vi c hoàn thành theo h p đ ng theo hư ng d n c a B Xây d ng (hi n hành là quy đ nh t i ph l c s 2 c a Thông tư s 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 c a B Xây d ng v hư ng d n h p đ ng trong ho t đ ng xây d ng - đính kèm). + Gi y đ ngh thanh toán v n đ u tư. + Ch ng t chuy n ti n. Khi có kh i lư ng phát sinh ngoài h p đ ng, Ch đ u tư g i b ng xác đ nh giá tr kh i lư ng phát sinh ngoài h p đ ng theo hư ng d n c a B Xây d ng (hi n hành là quy đ nh t i ph l c s 4 c a Thông tư s 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 c a B Xây d ng v hư ng d n h p đ ng trong ho t đ ng xây d ng - đính kèm). b) Đ i v i các công vi c đư c th c hi n không thông qua h p đ ng xây d ng (như trư ng h p t làm, các công vi c qu n lý d án do Ch đ u tư tr c ti p th c hi n,...): vi c thanh toán phù h p v i t ng lo i công vi c, trên cơ s báo cáo kh i lư ng công vi c hoàn thành và d toán đư c duy t cho t ng công vi c. 5. Đ i v i gói th u th c hi n theo hình th c ngư i dân trong xã t làm:
 6. - Đ i v i gói th u có k thu t đơn gi n, kh i lư ng công vi c ch y u s d ng lao đ ng th công, mà ngư i dân trong xã có th t làm đư c, thì Ch đ u tư báo cáo Ngư i có th m quy n quy t đ nh phê duy t d án đ u tư giao cho ngư i dân trong xã t t ch c thi công xây d ng và t ch u trách nhi m c a mình trư c pháp lu t. Th c hi n hình th c này, Ch đ u tư tr c ti p ký h p đ ng v i ngư i dân thông qua Ngư i đ i di n (là ngư i do nh ng ngư i dân trong xã tham gia thi công xây d ng b u; Ngư i đ i di n có th là t , đ i xây d ng cũng có th là nhóm ngư i có m t ngư i đ ng ra ch u trách nhi m). Khi áp d ng hình th c này ph i có s giám sát c a Ban giám sát đ u tư c a c ng đ ng. - H sơ, tài li u cơ s ban đ u c a hình th c này: ngoài các h sơ quy đ nh t i Kho n 2 M c III Ph n II c a Thông tư còn b sung thêm văn b n ch p thu n c a ngư i quy t đ nh đ u tư cho phép ngư i dân trong xã t làm. - H sơ t m ng v n đ u tư xây d ng công trình và thanh toán kh i lư ng hoàn thành áp d ng tương t các quy đ nh t i Kho n 3, Kho n 4 M c III Ph n II c a Thông tư. - Gói th u do ngư i dân trong xã t làm đư c t m ng t i đa 50% giá tr c a h p đ ng và không vư t k ho ch v n đ u tư b trí trong năm cho gói th u. - Căn c h p đ ng và kh i lư ng xây d ng hoàn thành đư c nghi m thu; Ch đ u tư l p h sơ đ ngh t m ng (ho c thanh toán), g i Kho b c nhà nư c đ ngh t m ng (ho c thanh toán) cho Ngư i đ i di n. Trư ng h p Ngư i đ i di n không có tài kho n: Ch đ u tư đ ngh Kho b c nhà nư c thanh toán b ng ti n m t; Ngư i đ i di n thanh toán tr c ti p cho ngư i dân tham gia th c hi n thi công xây d ng gói th u; Ch đ u tư và Ban giám sát đ u tư c a c ng đ ng có trách nhi m giám sát ch t ch vi c thanh toán ti n công cho ngư i dân. - Khi thanh toán các công trình do ngư i dân trong xã t làm thì cơ quan thanh toán không thanh toán ph n thu giá tr gia tăng trong d toán công trình. 6. S v n thanh toán cho t ng n i dung công vi c, h ng m c công trình không đư c vư t d toán đư c duy t ho c giá gói th u; t ng s v n thanh toán cho d án đ u tư không vư t t ng m c đ u tư đư c duy t. S v n thanh toán cho d án đ u tư trong năm (bao g m c thanh toán t m ng và thanh toán kh i lư ng hoàn thành) không vư t k ho ch v n c năm đã b trí cho d án đ u tư. 7. Th i h n l p h sơ đ ngh thanh toán và th i h n thanh toán: a) Th i h n l p h sơ đ ngh thanh toán: trong th i gian 03 ngày làm vi c, k t khi nh n đ h sơ đ ngh thanh toán (ho c t m ng) h p l c a nhà th u; Ch đ u tư ph i hoàn thành th t c đ ngh thanh toán (ho c t m ng) và chuy n h sơ thanh toán (ho c t m ng) trên t i Kho b c nhà nư c (nơi m tài kho n). b) Th i h n thanh toán: căn c h sơ đ ngh thanh toán (ho c t m ng) do Ch đ u tư g i (theo Kho n 2, Kho n 3 và Kho n 4, M c III, Ph n II c a Thông tư này); trong th i gian dư i 07 ngày làm vi c (k t ngày nh n đ tài li u), căn c h p đ ng (ho c d toán đư c duy t đ i v i các công vi c đư c th c hi n không thông qua h p đ ng); Kho b c nhà nư c th c hi n vi c ki m soát thanh toán (ho c t m ng) v n cho Ch đ u tư và theo đ ngh c a Ch đ u tư thanh toán (ho c t m ng) cho các nhà th u, các đơn v liên quan; đ ng th i thu h i v n t m ng (n u có). 8. Kho b c nhà nư c th c hi n vi c ki m soát thanh toán như sau: trên cơ s h sơ đ ngh thanh toán c a Ch đ u tư, Kho b c nhà nư c căn c vào các đi u kho n thanh toán đư c quy đ nh trong h p đ ng (s l n thanh toán, giai đo n thanh toán, th i đi m thanh toán và các đi u ki n thanh toán) và giá tr t ng l n thanh toán đ thanh toán cho Ch đ u tư. Ch đ u tư t ch u trách nhi m v tính chính xác, h p pháp c a kh i lư ng th c hi n, đ nh m c, đơn giá, d toán các lo i công vi c, ch t lư ng công trình, Kho b c nhà nư c không ch u trách nhi m v các v n đ này. Kho b c nhà nư c căn c vào h sơ thanh toán và th c hi n thanh toán theo h p đ ng. IV. QUY T TOÁN V N Đ U TƯ XÂY D NG CÔNG TRÌNH.
 7. 1. T t c các d án đ u tư thu c th m quy n qu n lý và quy t đ nh đ u tư c a U ban nhân dân xã khi hoàn thành bàn giao đưa vào s d ng ph i l p báo cáo quy t toán và đư c th m tra phê duy t quy t toán v n đ u tư d án hoàn thành theo đúng ch đ quy đ nh v qu n lý tài chính hi n hành và các quy đ nh c th t i Thông tư này. 2. H sơ quy t toán d án đ u tư xây d ng công trình hoàn thành g m có: - Các bi u m u báo cáo quy t toán v n đ u tư d án hoàn thành theo bi u m u s 01/QTDA và 02/QTDA (cách l p bi u m u báo cáo quy t toán theo hư ng d n t i Ph l c s I kèm theo Thông tư này). - Các văn b n pháp lý có liên quan g m có: Quy t đ nh phê duy t Báo cáo kinh t - k thu t xây d ng công trình ho c Quy t đ nh phê duy t d án đ u tư xây d ng công trình, Quy t đ nh phê duy t thi t k k thu t - d toán ho c Quy t đ nh phê duy t d toán chi ti t, Quy t đ nh ch đ nh th u ho c trúng th u (n u có) và các văn b n b sung (n u có). 3. Th m tra quy t toán v n đ u tư d án hoàn thành: - Khi d án đ u tư xây d ng công trình hoàn thành bàn giao đưa vào s d ng; ch m nh t sau 02 tháng, Ch đ u tư ph i l p xong báo cáo quy t toán v n đ u tư d án hoàn thành. Ch m nh t sau 01 tháng, đơn v ch c năng thu c quy n qu n lý c a Ngư i quy t đ nh đ u tư ph i th c hi n xong công tác th m tra báo cáo quy t toán v n đ u tư d án hoàn thành, trình Ngư i quy t đ nh đ u tư phê duy t quy t toán v n đ u tư d án hoàn thành. - Trư ng h p, đơn v ch c năng thu c quy n qu n lý c a Ngư i quy t đ nh đ u tư không đ năng l c th m tra báo cáo quy t toán v n đ u tư d án hoàn thành; Ch đ u tư báo cáo Ngư i quy t đ nh đ u tư l a ch n m t trong các hình th c sau: + Thuê t ch c ki m toán đ c l p, ki m toán báo cáo quy t toán v n đ u tư d án hoàn thành. + Đ ngh Phòng Tài chính - K ho ch huy n th m tra báo cáo quy t toán v n đ u tư d án hoàn thành. - N i dung th m tra báo cáo quy t toán v n đ u tư d án hoàn thành (ki m toán) và n i dung báo cáo k t qu th m tra quy t toán v n đ u tư d án hoàn thành (báo cáo k t qu ki m toán) theo Ph l c s II đính kèm Thông tư này. 4. Đ nh m c chi phí th m tra báo cáo quy t toán và ki m toán d án đ u tư hoàn thành: - T ch c, đơn v th m tra, ki m toán báo cáo quy t toán v n đ u tư d án hoàn thành, đư c hư ng chi phí th m tra báo cáo quy t toán v n đ u tư d án hoàn thành, theo đ nh m c chi phí như sau: + Đ nh m c chi phí th m tra báo cáo quy t toán v n đ u tư d án hoàn thành: đư c tính b ng 0,32% giá tr t ng m c đ u tư c a d án đ u tư (t i thi u là 300.000 đ ng). + Đ nh m c chi phí ki m toán báo cáo quy t toán v n đ u tư d án hoàn thành: đư c tính b ng 0,50% giá tr t ng m c đ u tư c a d án đ u tư, c ng v i thu giá tr gia tăng (t i thi u là 500.000 đ ng). - Chi phí th m tra báo cáo quy t toán v n đ u tư d án hoàn thành, đư c tính vào chi phí khác trong t ng giá tr quy t toán v n đ u tư c a d án. 5. Phê duy t quy t toán v n đ u tư d án hoàn thành: Trên cơ s báo cáo k t qu th m tra quy t toán (báo cáo k t qu ki m toán) v n đ u tư d án hoàn thành c a các t ch c, đơn v th m tra; Ch đ u tư ki m tra, trình Ngư i quy t đ nh đ u tư quy t đ nh phê duy t quy t toán v n đ u tư d án hoàn thành. Quy t đ nh phê duy t quy t toán v n đ u tư d án hoàn thành ph i đư c niêm y t công khai t i Tr s U ban nhân dân c p xã và g i cho các cơ quan, đơn v sau: - Ch đ u tư. - Kho b c nhà nư c (nơi m tài kho n).
 8. - Phòng Tài chính - K ho ch huy n. - Ban giám sát đ u tư c a c ng đ ng. H sơ quy t toán v n đ u tư d án hoàn thành đư c l p và lưu tr theo ch đ lưu tr h sơ. V. CHI PHÍ GIÁM SÁT C A BAN GIÁM SÁT Đ U TƯ C A C NG Đ NG. T t c các d án đ u tư thu c th m quy n qu n lý và quy t đ nh đ u tư c a U ban nhân dân xã đ u ph i đư c giám sát đ u tư trong quá trình t ch c th c hi n. Vi c giám sát đ u tư giao cho Ban giám sát đ u tư c a c ng đ ng th c hi n. Ban giám sát đ u tư c a c ng đ ng đư c thành l p và th c hi n các ch c năng, nhi m v theo quy đ nh t i Quy t đ nh s 80/2005/QĐ-TTg ngày 18/4/2005 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành Quy ch giám sát đ u tư c a c ng đ ng và Thông tư liên t ch s 04/2006/TTLT- KH&ĐT-UBTƯMTTQVN-TC ngày 04/12/2006 c a B K ho ch và Đ u tư, Ban Thư ng tr c U ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam và B Tài chính hư ng d n th c hi n Quy ch giám sát đ u tư c a c ng đ ng. Kinh phí ho t đ ng c a Ban giám sát đ u tư c a c ng đ ng đư c th c hi n theo quy đ nh t i Ph n IV Thông tư liên t ch s 04/2006/TTLT-KH&ĐT-UBTƯMTTQVN-TC ngày 04/12/2006 c a B K ho ch và Đ u tư, Ban Thư ng tr c U ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam và B Tài chính. Trư ng h p, nh ng d án đ u tư nh (có giá tr dư i 200 tri u đ ng), có thi t k k thu t đơn gi n mà Ch đ u tư không đ năng l c t giám sát thi công xây d ng công trình và không thuê đư c tư v n giám sát thi công xây d ng công trình, thì Ch đ u tư trình Ngư i quy t đ nh đ u tư giao cho Ban giám sát đ u tư c a c ng đ ng t ch c giám sát thi công xây d ng công trình; trư ng h p này, Ban Giám sát đ u tư c a c ng đ ng đư c hư ng đ nh m c chi phí giám sát thi công công trình xây d ng, t i đa không vư t đ nh m c giám sát thi công công trình xây d ng do U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương xây d ng và công b . VI. CH Đ BÁO CÁO, KI M TRA. 1. Ch đ báo cáo: - Đ nh kỳ 6 tháng và m t năm, U ban nhân dân xã l p báo cáo tình hình th c hi n kh i lư ng và v n đ u tư đã thanh toán (theo m u s 03/BC-THKH) và báo cáo tình hình quy t toán v n đ u tư các d án hoàn thành thu c ph m vi qu n lý (theo bi u m u s 03/THQT); g i H i đ ng nhân dân xã, Ban giám sát đ u tư c a c ng đ ng và Phòng Tài chính k ho ch huy n. Báo cáo 6 tháng g i trư c ngày 10/7, báo cáo năm g i trư c ngày 15/01 năm sau. N i dung báo cáo ph i phân tích, đánh giá đư c tình hình th c hi n k ho ch, k t qu đ u tư trong kỳ, tình hình s d ng v n, các v n đ t n t i, ki n ngh các bi n pháp x lý. - Căn c vào báo cáo tình hi n th c hi n đ u tư c a U ban nhân dân xã, Phòng Tài chính k ho ch huy n ch u trách nhi m l p báo cáo t ng h p g i U ban nhân dân c p huy n và ki n ngh phương án x lý các v n đ t n t i (theo m u s 04/BC-THKH). 2. Ki m tra: đ nh kỳ ho c đ t xu t, Phòng Tài chính k ho ch huy n tr c ti p t ch c ki m tra ho c đ ngh Ban giám sát đ u tư c a c ng đ ng ki m tra, giám sát, đánh giá các d án đ u tư do U ban nhân dân xã qu n lý v tình hình s d ng v n, ti n đ th c hi n c a d án đ u tư và vi c ch p hành chính sách, ch đ tài chính đ u tư xây d ng c a Nhà nư c. VII. TRÁCH NHI M, QUY N H N C A CÁC CƠ QUAN CÓ LIÊN QUAN 1. U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: - Căn c quy đ nh hi n hành và đi u ki n c th c a đ a phương, th c hi n phân c p (ho c u quy n) quy t đ nh phê duy t d án đ u tư cho Ch t ch U ban nhân dân c p xã. - Ch đ o U ban nhân dân c p huy n, các cơ quan ch c năng thu c th m quy n qu n lý t ch c hư ng d n U ban nhân dân c p xã t ch c qu n lý các d án đ u tư theo đúng quy đ nh c a Nhà nư c và quy đ nh t i Thông tư này.
 9. 2. U ban nhân dân c p huy n: Th c hi n qu n lý nhà nư c v qu n lý d án đ u tư xây d ng công trình; ch đ o các cơ quan ch c năng thu c th m quy n qu n lý ph i h p và giúp đ U ban nhân dân c p xã th c hi n qu n lý các d án đ u tư xây d ng công trình theo quy đ nh hi n hành c a nhà nư c và các quy đ nh c a Thông tư này. 3. Phòng Tài chính - K ho ch c p huy n: - Báo cáo tình hình th c hi n k ho ch đ u tư theo quy đ nh. - Ph i h p v i các cơ quan ch c năng hư ng d n và ki m tra các Ch đ u tư, Kho b c nhà nư c, các nhà th u th c hi n d án v vi c ch p hành ch đ , chính sách tài chính đ u tư phát tri n, tình hình qu n lý, s d ng v n đ u tư, tình hình thanh toán v n đ u tư đ có gi i pháp x lý các trư ng h p vi ph m. - Đư c quy n yêu c u Kho b c nhà nư c, Ch đ u tư cung c p các tài li u, thông tin c n thi t đ ph c v cho công tác qu n lý nhà nư c v tài chính đ u tư phát tri n, bao g m các tài li u b trí k ho ch v n đ u tư hàng năm, các tài li u báo cáo tình hình th c hi n k ho ch và th c hi n v n đ u tư theo quy đ nh v ch đ thông tin báo cáo, các tài li u ph c v th m tra quy t toán v n đ u tư theo quy đ nh. - Th m tra báo cáo quy t toán v n đ u tư d án hoàn thành thu c th m quy n quy t đ nh đ u tư c a U ban nhân dân c p xã (khi có yêu c u b ng văn b n). 4. U ban nhân dân c p xã: - Th c hi n qu n lý d án đ u tư xây d ng công trình theo đúng quy đ nh v qu n lý d án đ u tư xây d ng công trình và các văn b n hư ng d n c a các cơ quan nhà nư c có th m quy n. - Quy t đ nh phê duy t d án đ u tư và phê duy t quy t toán v n đ u tư d án hoàn thành đ i v i nh ng d án đ u tư đư c phân c p, theo đúng quy đ nh v qu n lý d án đ u tư xây d ng công trình. - T ch c ti p nh n, s d ng v n đ u tư đúng m c đích, đúng đ i tư ng theo quy đ nh. - Th c hi n ch đ báo cáo và quy t toán v n đ u tư d án theo quy đ nh. 5. Ch đ u tư: - Th c hi n quy n và nghĩa v theo quy đ nh hi n hành c a Nhà nư c v qu n lý đ u tư và xây d ng đư c giao theo quy đ nh. Ch p hành đúng quy đ nh c a pháp lu t v ch đ qu n lý tài chính đ u tư phát tri n. - Th c hi n vi c nghi m thu kh i lư ng, l p h sơ thanh toán và đ ngh thanh toán cho nhà th u theo th i gian quy đ nh c a h p đ ng. - Ch u trách nhi m v tính chính xác, h p pháp c a kh i lư ng th c hi n, đ nh m c, đơn giá, d toán các lo i công vi c, ch t lư ng công trình và giá tr đ ngh thanh toán; đ m b o tính chính xác, trung th c, h p pháp c a các s li u, tài li u trong h sơ cung c p cho Kho b c nhà nư c và các cơ quan ch c năng c a Nhà nư c. - Báo cáo k p th i, đ y đ theo quy đ nh cho cơ quan quy t đ nh đ u tư và các cơ quan nhà nư c có liên quan; cung c p đ h sơ, tài li u, tình hình theo quy đ nh cho Kho b c nhà nư c và cơ quan Tài chính đ ph c v cho công tác qu n lý và thanh toán v n; ch u s ki m tra c a cơ quan Tài chính và cơ quan quy t đ nh đ u tư v tình hình s d ng v n đ u tư và ch p hành chính sách, ch đ tài chính đ u tư phát tri n c a Nhà nư c. - Đư c yêu c u thanh toán v n khi đã có đ đi u ki n và yêu c u Kho b c nhà nư c tr l i và gi i thích nh ng n i dung chưa tho đáng trong vi c ki m soát, thanh toán v n. - Ch u trách nhi m l p báo cáo quy t toán v n đ u tư xây d ng công trình hoàn thành đ trình Ngư i quy t đ nh đ u tư phê duy t quy t toán v n đ u tư d án hoàn thành (theo M c IV, Ph n II c a Thông tư này). Sau 6 tháng k t khi có quy t đ nh phê duy t quy t toán d án hoàn
 10. thành, Ch đ u tư ph i hoàn thành vi c gi i quy t công n và làm th t c t t toán tài kho n đ u tư c a d án (công trình) t i cơ quan thanh toán v n đ u tư. 6. Ban giám sát đ u tư c a c ng đ ng: - Yêu c u Ch đ u tư, các nhà th u báo cáo, gi i trình, cung c p thông tin làm rõ nh ng v n đ mà c ng đ ng có ý ki n. - T ng h p ý ki n c a c ng đ ng, các cơ quan qu n lý nhà nư c có liên quan, các báo cáo c a Ch đ u tư và các nhà th u, đ xu t bi n pháp gi i quy t đ i v i nh ng v n đ mà c ng đ ng có ý ki n, ki n ngh các c p có th m quy n xem xét, quy t đ nh. - Thông báo cho c ng đ ng và các cơ quan có liên quan bi t v quy t đ nh c a c p có th m quy n đ i v i nh ng v n đ mà c ng đ ng có ý ki n. 7. Đ i v i các nhà th u: - Các nhà th u có trách nhi m t ch c th c hi n các ho t đ ng c a mình theo đúng h p đ ng đã ký và các quy đ nh c a Pháp lu t. - Cùng v i Ch đ u tư x lý d t đi m các v n đ còn t n t i theo h p đ ng đã ký k t. Hoàn tr đ y đ , k p th i s v n mà Ch đ u tư đã chi tr vư t so v i giá tr quy t toán đư c phê duy t. 8. Kho b c nhà nư c: - T ch c th c hi n vi c ki m soát, thanh toán v n đ u tư đúng ch đ quy đ nh c a Nhà nư c và quy đ nh t i Thông tư này; xác nh n s v n đã thanh toán, nh n xét tình hình thanh toán; quy t toán v n đ u tư hàng năm cho t ng d án đ u tư theo quy đ nh v quy t toán Ngân sách nhà nư c. - Ph i h p v i Ch đ u tư thu h i s v n đã chi tr cho các cho cá nhân, đơn v vư t so v i giá tr quy t toán đư c phê duy t; đôn đ c, hư ng d n, ph i h p v i Ch đ u tư gi i quy t công n đ hoàn thành vi c thanh toán, t t toán tài kho n c a các d án đã phê duy t quy t toán. Ph n 3. ĐI U KHO N THI HÀNH Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo và thay th Thông tư s 73/2007/TT-BTC ngày 02/7/2007 c a B Tài chính hư ng d n qu n lý v n đ u tư thu c ngu n v n ngân sách xã, th tr n./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Trung ương Đ ng; - Ban Kinh t TW Đ ng; - Văn phòng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; Nguy n Công Nghi p - Cơ quan TW c a các đoàn th ; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Toà án nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - HĐND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - S Tài chính, KBNN các t nh, TP tr c thu c TW; - Các đơn v thu c và tr c thu c B Tài chính; - C c Ki m tra văn b n - B Tư pháp; - Công báo; - Website Chính ph ; - Website B Tài chính; - Lưu: VT, ĐT.
 11. FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO VĂN B N Bieu mau

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản