intTypePromotion=3

Thông tư số 76/2002/TT-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
44
lượt xem
1
download

Thông tư số 76/2002/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 76/2002/TT-BTC về việc hướng dẫn những vấn đề về tài chính khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 76/2002/TT-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 76/2002/TT-BTC Hà N i, ngày 09 tháng 9 năm 2002 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 76/2002/TT-BTC NGÀY 09 THÁNG 09 NĂM 2002 HƯ NG D N NH NG V N TÀI CHÍNH KHI CHUY N DOANH NGHI P NHÀ NƯ C THÀNH CÔNG TY C PH N Thi hành Ngh nh s 64/2002/N -CP ngày 19 tháng 06 năm 2002 c a Chính ph v chuy n doanh nghi p Nhà nư c thành Công ty c ph n (sau ây vi t t t là Ngh nh s 64/2002/N -CP); B Tài chính hư ng d n nh ng v n v tài chính như sau: Ph n th nh t: NH NG QUY NNH CHUNG 1. i tư ng áp d ng Thông tư này là các doanh nghi p Nhà nư c và ơn v ph thu c c a doanh nghi p Nhà nư c quy nh t i i u 2 Ngh nh s 64/2002/N -CP và th c hi n c ph n hoá theo Ngh nh này. Nh ng doanh nghi p thu c M c III, Ph n A, Tiêu chí, danh m c phân lo i doanh nghi p Nhà nư c và T ng công ty Nhà nư c ban hành kèm theo Quy t nh s 58/2002/Q -TTg ngày 26/4/2002 c a Th tư ng Chính ph thì không thu c i tư ng c ph n hoá. 2. M t s t ng trong Thông tư này ư c hi u như sau: 2.1 " ơn v ph thu c c a doanh nghi p có i u ki n h ch toán c l p" là ơn v ph thu c c a doanh nghi p ã có i u ki n t ch c h ch toán k toán, th ng kê ho t ng s n xu t kinh doanh c a ơn v n k t qu cu i cùng và th c hi n ch báo cáo tài chính theo ch Nhà nư c quy nh. 2.2 "Ti n thu v bán ph n v n Nhà nư c t i doanh nghi p" là s ti n thu ư c khi bán c ph n thu c v n Nhà nư c t i doanh nghi p, không bao g m giá tr ưu ãi cho ngư i lao ng và ngư i s n xu t, cung c p nguyên li u cho các doanh nghi p ch bi n hàng nông, lâm, thu s n. 2.3 "Th i i m doanh nghi p Nhà nư c chuy n sang Công ty c ph n ho t ng theo Lu t Doanh nghi p" là th i i m Công ty c ph n ư c c p gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh.
 2. 3. Tuỳ theo quy mô v n và i u ki n c th c a doanh nghi p, khi xác nh phương án c ph n hoá các doanh nghi p Nhà nư c có th l a ch n và áp d ng m t trong nh ng hình th c c ph n hoá quy nh t i i u 3 Ngh nh s 64/2002/N -CP. Trong ó trư ng h p doanh nghi p th c hi n c ph n hoá theo hình th c quy nh t i kho n 1 i u 3 c a Ngh nh s 64/2002/N -CP: "Gi nguyên v n Nhà nư c hi n có t i doanh nghi p, phát hành c phi u thu hút thêm v n" thì giá tr c ph n c a Nhà nư c góp vào Công ty ư c xác nh b ng giá tr th c t ph n v n Nhà nư c t i doanh nghi p tr (-) chi phí c ph n hoá, giá tr ưu ãi cho ngư i lao ng trong doanh nghi p (bao g m c giá tr c ph n bán tr ch m cho ngư i nghèo) và ngư i s n xu t, cung c p nguyên li u cho các doanh nghi p ch bi n nông, lâm, thu s n. 4. Nhà nư c ch n m gi c ph n chi ph i (trên 50% v n i u l ) c a doanh nghi p c ph n hoá ho t ng trong nh ng ngành ngh và có các i u ki n như quy nh t i i m 1 m c II c a Tiêu chí, danh m c phân lo i doanh nghi p Nhà nư c và T ng Công ty Nhà nư c ban hành kèm theo Quy t nh s 58/2002/Q -TTg ngày 26/4/2002 c a Th tư ng Chính ph . 5. Doanh nghi p thành viên c a T ng Công ty Nhà nư c sau khi c ph n hoá mà Nhà nư c gi trên 50% v n i u l thì v n là thành viên c a T ng Công ty, nhưng ho t ng theo Lu t Doanh nghi p và không ph i n p kinh phí c p trên. T ng Công ty ch ư c quy n chuy n như ng ph n v n Nhà nư c góp t i công ty c ph n trên cơ s m b o các qui nh c a pháp lu t và i u l công ty. 6. Khi nh n ư c quy t nh th c hi n c ph n hoá c a cơ quan có thNm quy n, doanh nghi p ph i khNn trương th c hi n thanh quy t toán thu , x lý t n t i v tài chính c a doanh nghi p và tri n khai th c hi n các bư c c ph n hoá. Cơ quan qu n lý tài chính doanh nghi p và cơ quan Thu có trách nhi m ph i h p v i doanh nghi p th c hi n ngay vi c thanh quy t toán và x lý nh ng t n t i v tài chính c a doanh nghi p theo ch Nhà nư c ã quy nh. Ph n th hai: NH NG V N TÀI V CHÍNH KHI CHUY N DOANH NGHI P NHÀ NƯ C SANG CÔNG TY C PH N I. KI M KÊ VÀ PHÂN LO I TÀI S N T I DOANH NGHI P NHÀ NƯ C Khi nh n ư c quy t nh th c hi n c ph n hoá c a cơ quan có thNm quy n, doanh nghi p có trách nhi m t ch c ki m kê, phân lo i tài s n doanh nghi p ang qu n lý, s d ng th i i m l p báo cáo quy t toán tài chính c a quý g n nh t trư c ngày ra quy t nh c ph n hoá: 1. Ki m kê xác nh úng s lư ng và ch t lư ng c a tài s n th c t hi n có doanh nghi p ang qu n lý và s d ng t i th i i m ki m kê. Xác nh tài s n th a thi u so v i s sách k toán, phân tích rõ nguyên nhân th a, thi u. 2. Phân lo i tài s n ã ki m kê theo các nhóm sau: 2.1 Tài s n doanh nghi p có nhu c u s d ng.
 3. 2.2 Tài s n doanh nghi p không c n dùng, tài s n ng, tài s n ch thanh lý, tài s n không có kh năng ph c h i cho quá trình s n xu t kinh doanh. 2.3 Tài s n hình thành t qu khen thư ng, phúc l i (n u có). 2.4 Tài s n thuê ngoài, v t tư hàng hoá nh n gi h , nh n gia công, nh n bán h , nh n ký g i. 3. i chi u xác nh n và phân lo i các kho n công n , l p b ng kê chi ti t iv i t ng lo i công n theo quy nh sau: 3.1 N ph i tr , trong ó: a. Các kho n n ph i tr ã quá h n tr . b. Các kho n n ph i tr nhưng không ph i tr là kho n n mà ch n không còn t n t i òi (doanh nghi p ã gi i th , phá s n, ch n ã ch t) ho c ch n không n i chi u òi n m c dù doanh nghi p ã có văn b n yêu c u ch n ho c ã thông báo trên phương ti n thông tin i chúng. 3.2 N ph i thu, trong ó: n ph i thu có kh năng thu h i, n ph i thu không có kh năng thu h i. Phân tích rõ t ng kho n n ph i thu không có kh năng thu h i bao g m n ph i thu quá h n ho c chưa quá h n thu c m t trong các trư ng h p sau ây: - Khách n là doanh nghi p, t ch c ã gi i th , phá s n ho c ã ng ng ho t ng không có kh năng chi tr . - Khách n là cá nhân ã ch t, m t tích, ang thi hành án ph t tù ho c ngư i th a k theo phán quy t c a Toà án không có kh năng chi tr . Khách n ang b cơ quan pháp lu t truy t , giam gi , xét x nhưng có căn c ch ng minh là n không có kh năng thu h i. - Các kho n n ph i thu c a các khách n ã ư c cơ quan có thNm quy n quy t nh cho xoá n theo quy nh c a pháp lu t. - Các kho n n ph i thu mà d toán chi phí òi n l n hơn giá tr kho n n ph i thu. - Các kho n n ph i thu ã quá th i h n thanh toán t 3 năm tr lên mà khách n còn t n t i, ang ho t ng nhưng kinh doanh thua l ho c quá khó khăn không có kh năng thanh toán, doanh nghi p ã tích c c áp d ng nhi u gi i pháp nhưng v n không thu ư c n . 4. T ch c ánh giá và xác nh giá tr tài s n c a doanh nghi p có nhu c u s d ng theo ch Nhà nư c quy nh. 5. Ki m qu ti n m t, i chi u s dư ti n g i ngân hàng t i th i i m xác nh giá tr doanh nghi p c ph n hoá. II. X LÝ NH NG V N V TÀI CHÍNH TRƯ C KHI XÁC NNH GIÁ TRN DOANH NGHI P
 4. 1. X lý tài s n Căn c vào k t qu ki m kê, phân lo i tài s n, doanh nghi p x lý tài s n theo quy nh t i i u 9 c a Ngh nh s 64/2002/N -CP, trong ó: 1.1 i v i tài s n th a, thi u trong ki m kê thì doanh nghi p ph i phân tích làm rõ nguyên nhân tài s n th a, thi u và x lý như sau: - i v i tài s n thi u ph i xác nh m c trách nhi m n bù c a t ch c, cá nhân kèm theo các bi n pháp x lý hành chính theo các quy nh hi n hành; giá tr tài s n thi u sau khi tr kho n n bù trách nhi m, doanh nghi p h ch toán vào k t qu kinh doanh. - i v i tài s n th a n u không xác nh ư c nguyên nhân và không tìm ư c ch s h u thì h ch toán vào k t qu kinh doanh. 1.2 i v i nh ng tài s n doanh nghi p không c n dùng, tài s n ng, tài s n ch thanh lý thì x lý như sau: a. Doanh nghi p ph i báo cáo cơ quan có thNm quy n i u chuy n cho ơn v khác qu n lý và s d ng c th : - N u i u chuy n cho các ơn v trong ngành thu c B thì B qu n lý ngành quy t nh; chuy n cho ơn v thu c t nh, thành ph qu n lý thì Ch t ch UBND t nh, thành ph quy t nh. - N u i u chuy n cho các ơn v ngoài ngành, ngoài a phương thì B qu n lý ngành, Ch t ch UBND t nh, thành ph trình Th tư ng Chính ph xem xét quy t nh. Căn c Biên b n giao nh n tài s n theo quy t nh i u chuy n tài s n c a cơ quan có thNm quy n, doanh nghi p c ph n hoá và doanh nghi p ti p nh n tài s n i u ch nh tăng, gi m v n theo giá tr tài s n ghi trên s k toán c a doanh nghi p c ph n hoá. b. Trư ng h p không có ơn v ti p nh n tài s n thì doanh nghi p ch ng t ch c thanh lý, như ng bán tài s n theo ch Nhà nư c ã quy nh. Vi c như ng bán tài s n ư c th c hi n thông qua phương th c u giá công khai theo qui nh hi n hành c a Nhà nư c. Doanh nghi p ph i t ch c H i ng thanh lý, như ng bán tài s n do Giám c doanh nghi p làm Ch t ch. Các kho n thu và chi phí cho ho t ng thanh lý, như ng bán tài s n c a doanh nghi p trong giai o n này ư c h ch toán vào thu nh p và chi phí b t thư ng c a doanh nghi p theo ch c a Nhà nư c quy nh. c. Trư ng h p n th i i m nh giá mà v n chưa k p x lý tài s n thì giá tr c a tài s n không c n dùng ư c lo i tr , không tính vào giá tr doanh nghi p c ph n hoá. Doanh nghi p có trách nhi m ti p t c theo dõi và x lý trong th i gian chưa chính th c chuy n thành công ty c ph n.
 5. 1.3 i v i tài s n là công trình phúc l i như: nhà tr , nhà m u giáo, b nh xá, nhà c a cán b công nhân viên ư c u tư b ng ngu n qu phúc l i, khen thư ng thì không tính vào giá tr doanh nghi p c ph n hoá mà chuy n giao cho t p th ngư i lao ng qu n lý và s d ng thông qua t ch c công oàn. Riêng nhà c a cán b công nhân viên (k c nhà ư c u tư b ng v n Ngân sách Nhà nư c) thì doanh nghi p có trách nhi m t p h p h sơ và làm th t c chuy n giao cho cơ quan qu n lý nhà t c a a phương qu n lý ho c bán cho ngư i ang s d ng theo quy nh hi n hành. 1.4 Tài s n ư c u tư b ng ngu n Qu khen thư ng, Qu ph c l i c a doanh nghi p nhưng ang dùng trong s n xu t kinh doanh thì ư c tính vào giá tr doanh nghi p c ph n hoá theo giá tr tài s n ánh giá l i. Ph n giá tr tài s n này ư c chuy n thành c ph n thu c s h u c a ngư i lao ng có tên trong danh sách thư ng xuyên c a doanh nghi p t i th i i m c ph n hoá và ư c chia theo th i gian th c t ã làm vi c c a t ng ngư i t i doanh nghi p. 2. X lý n ph i thu khó òi Các kho n n ph i thu khó òi ư c x lý theo quy nh t i i u 10 Ngh nh s 64/2002/N -CP, trong ó: 2.1 i v i nh ng kho n n ph i thu không có kh năng thu h i thì doanh nghi p ph i ưa ra các b ng ch ng c th ch ng minh như: - Các căn c ch ng minh doanh nghi p ho c t ch c ã ng ng ho t ng nhưng không có kh năng thanh toán n . - i v i doanh nghi p ã gi i th , phá s n ph i có quy t nh gi i th c a cơ quan quy t nh thành l p ho c quy t nh c a Toà án x lý i v i ơn v phá s n. - Gi y xác nh n c a chính quy n a phương i v i khách n là cá nhân ã ch t, m t tích, không có tài s n th a k tr n ho c ang thi hành án, ang b truy t , giam gi , xét x không có kh năng tr n . - L nh truy nã ho c xác nh n c a cơ quan pháp lu t i v i khách n là cá nhân ã b tr n. - Quy t nh c a c p có thNm quy n v x lý xoá n không thu h i ư c c a doanh nghi p. - i v i nh ng kho n n ph i thu ã phát sinh trên 3 năm mà khách n v n còn t n t i nhưng không có kh năng tr n , doanh nghi p ã áp d ng nhi u gi i pháp nhưng không thu h i ư c thì doanh nghi p ph i ưa ra các b ng ch ng như: Biên b n i chi u công n v i khách n , công văn òi n , công văn ngh Toà án th c hi n phá s n theo Lu t nh. Các kho n n ph i thu có căn c ch ng minh là không có kh năng thu h i thì doanh nghi p x lý theo quy nh t i kho n 1,2,3 i u 10 Ngh nh s 64/2002/N - CP.
 6. 2.2 i v i các kho n n ph i thu quá h n khác thì doanh nghi p ph i ti p t c òi n ho c bán cho các t ch c kinh t có ch c năng mua bán n theo giá tho thu n, không ư c tr c ti p bán n cho khách n . Kho n t n th t t vi c bán n ư c x lý theo quy nh t i kho n 1 i u 10 Ngh nh s 64/2002/N -CP. 2.3 Trong th i gian chưa chính th c chuy n thành công ty c ph n, doanh nghi p v n có trách nhi m ti p t c theo dõi và t ch c thu h i các kho n công n ã ư c lo i tr không tính vào giá tr doanh nghi p c ph n hoá. 3. X lý các kho n n ph i tr Các kho n n ph i tr ư c x lý theo quy nh t i i u 11 Ngh nh s 64/2002/N -CP, trong ó: 3.1 i v i các kho n n ph i tr nhưng không ph i tr ư c h ch toán vào thu nh p b t thư ng c a doanh nghi p. 3.2 i v i các kho n n thu và các kho n ph i n p Ngân sách Nhà nư c: Sau khi x lý các kho n n ph i thu theo quy nh t i m c 2 nói trên mà doanh nghi p v n không có kh năng thanh toán n thu và các kho n ph i n p Ngân sách Nhà nư c thì căn c vào th c tr ng tài chính và nguyên nhân c a các kho n n ng, doanh nghi p l p h sơ báo cáo C c thu ki m tra trư c khi trình B Tài chính xem xét, quy t nh áp d ng các bi n pháp khoanh n , giãn n , h tr v n u tư ho c xoá n ng thu và các kho n ph i n p Ngân sách t i a b ng s l lu k n th i i m nh giá. Trình t , th t c theo hư ng d n t i Ph n B, M c IV Thông tư s 32/2002/TT-BTC ngày 10/04/2002 c a B Tài chính v vi c x lý giãn n , khoanh n , xoá n thu và các kho n ph i n p Ngân sách Nhà nư c i v i nh ng doanh nghi p, cơ s s n xu t kinh doanh có khó khăn do nguyên nhân khách quan. 3.3 i v i các kho n n ng vay Ngân hàng Thương m i Nhà nư c: Trư ng h p doanh nghi p g p khó khăn không cân i ư c ngu n thanh toán các kho n n quá h n thì T ng giám c Ngân hàng Thương m i Nhà nư c xem xét, quy t nh cho doanh nghi p ư c khoanh, giãn các kho n n quá h n có n th i i m Quy t nh c ph n hoá trong th i h n 3 n 5 năm. Trư ng h p các doanh nghi p này b l , không có kh năng thanh toán thì ư c xoá n lãi vay bao g m c lãi ã nh p g c v i m c không vư t quá s l còn l i. Doanh nghi p c ph n hoá ch ng ph i h p v i Ngân hàng ch n và các t ch c có ch c năng mua bán n x lý ph n n g c quá h n còn l i theo hư ng mua hay bán l i n ho c chuy n n thành v n góp c a ngân hàng vào doanh nghi p c ph n hoá theo quy nh c a pháp lu t v t l v n góp. 3.4 i v i các kho n n ph i tr nư c ngoài quá h n có b o lãnh thì doanh nghi p và ngư i b o lãnh ph i àm phán v i ch n xoá lãi, khoanh n ho c gi m n g c và b trí ngu n tr n . Trư ng h p doanh nghi p không b trí ư c ngu n tr n thì ngư i b o lãnh có trách nhi m b trí ngu n tr n theo kỳ h n ã cam k t cho doanh nghi p. Doanh nghi p có trách nhi m hoàn tr cho ngư i b o lãnh ho c chuy n thành v n c a ngư i b o lãnh góp vào Công ty c ph n.
 7. 3.5 i v i kho n n BHXH, n cán b công nhân viên: Doanh nghi p có trách nhi m thanh toán d t i m trư c khi c ph n hoá m b o quy n l i cho ngư i lao ng. 3.6 Vi c chuy n n ph i tr thành v n góp c ph n trong doanh nghi p c ph n hoá ph i m b o yêu c u sau: ư c th c hi n thông qua k t qu u giá bán c ph n. Trư ng h p ch n không có i u ki n tr c ti p tham gia u giá thì doanh nghi p và ch n ký tho thu n v giá chuy n i n thành v n góp c ph n trư c khi u giá và ây là giá ch n tham gia u giá. Trư ng h p các bên tham gia có giá u b ng nhau thì ch n ư c quy n ưu tiên th c hi n chuy n n thành v n góp c ph n theo giá ã tho thu n. Riêng vi c chuy n n ph i tr ngư i lao ng trong doanh nghi p thành c ph n thì th c hi n theo giá "sàn" quy nh t i i u 21 Ngh nh s 64/2002/N -CP. b. Tuân th các quy nh c a Nhà nư c v quy n mua c ph n l n u và quy n n m gi c ph n chi ph i c a Nhà nư c t i các doanh nghi p. 4. Các kho n d phòng và lãi chưa phân ph i Trư c khi xác nh giá tr doanh nghi p, các kho n d phòng gi m giá hàng t n kho, d phòng n ph i thu khó òi, d phòng gi m giá ch ng khoán, chênh l ch t giá, d phòng tr c p m t vi c làm, d phòng tài chính...và các kho n lãi chưa phân ph i ư c x lý theo quy nh sau: a. S dư v d phòng gi m giá hàng t n kho, n ph i thu khó òi, gi m giá ch ng khoán (sau khi bù p t n th t v gi m giá hàng t n kho, gi m giá ch ng khoán và x lý công n khó òi t i th i i m xác nh giá tr doanh nghi p theo ch Nhà nư c quy nh) ư c hoàn nh p vào thu nh p c a doanh nghi p. b. S dư v chênh l ch t giá ư c x lý như sau: - i v i giá tr công trình xây d ng cơ b n d dang n u có phát sinh chênh l ch t giá thì sau khi bù tr gi a s tăng, s gi m ph i tính vào giá tr công trình khi xác nh giá tr doanh nghi p. - i v i chênh l ch t giá c a các nghi p v ngo i t khác, sau khi bù tr gi a s tăng và s gi m thì h ch toán vào chi phí, thu nh p tài chính c a doanh nghi p theo ch Nhà nư c quy nh. c. S dư Qu d phòng tr c p m t vi c làm: Qu d phòng tr c p m t vi c làm ư c gi l i gi i quy t chính sách lao ng dôi dư theo ch hi n hành. N u không có nhu c u s d ng ho c s d ng không h t thì ph i hoàn nh p vào thu nh p sau thu c a doanh nghi p. d. S dư Qu d phòng tài chính: Qu d phòng tài chính ư c dùng bù p ph n còn l i c a nh ng t n th t v tài s n và bù l (n u có) c a doanh nghi p trong quá
 8. trình kinh doanh n th i i m xác nh giá tr doanh nghi p. S còn l i, hoàn nh p vào thu nh p sau thu c a doanh nghi p. e. Trư ng h p doanh nghi p còn s l lu k c a các năm trư c thì ư c dùng thu nh p trư c thu có n th i i m c ph n hoá bù p trư c khi th c hi n các bi n pháp xoá n i v i các kho n n thu , ph i n p Ngân sách và các kho n n ng vay Ngân hàng Thương m i Nhà nư c. Các kho n thu nh p sau khi n p thu thu nh p doanh nghi p ư c phân ph i theo quy nh hi n hành. 5. Tài s n góp v n liên doanh v i nư c ngoài. Tài s n góp v n liên doanh v i nư c ngoài ư c x lý theo quy nh t i i u 13 Ngh nh s 64/2002/N -CP, trong ó: 5.1 Trư ng h p doanh nghi p c ph n hoá có k th a các ho t ng liên doanh thì ph i tính giá tr tài s n góp v n liên doanh vào giá tr doanh nghi p c ph n hoá. 5.2 Trư ng h p các doanh nghi p c ph n hoá không k th a các ho t ng liên doanh thì l p h sơ báo cáo cơ quan có thNm quy n quy t nh c ph n hoá xem xét, quy t nh và x lý tài s n góp v n liên doanh như sau: + Tho thu n mua ho c bán l i v n góp liên doanh. + Tho thu n v i i tác góp v n liên doanh v i doanh nghi p chuy n giao cho doanh nghi p khác làm i tác theo Quy t nh c a cơ quan có thNm quy n. + Trư ng h p doanh nghi p th c hi n c ph n hoá và i tác nư c ngoài th ng nh t ch m d t h p ng liên doanh thì x lý theo quy nh t i Thông tư s 22/2002/TT- BTC ngày 11/3/2002 c a B Tài chính v vi c hư ng d n x lý tài chính và h ch toán i v i doanh nghi p nhà nư c Vi t Nam có v n góp thành l p doanh nghi p liên doanh theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam khi doanh nghi p liên doanh ch m d t ho t ng. 6. S dư b ng ti n c a Qu khen thư ng và Qu phúc l i: ư c chia cho ngư i lao ng có tên trong danh sách thư ng xuyên c a doanh nghi p t i th i i m quy t nh c ph n hoá mua c ph n. Phương th c chia do Giám c doanh nghi p sau khi tho thu n v i t ch c công oàn quy t nh tuỳ theo m c óng góp c a t ng ngư i lao ng. Ngư i lao ng không ph i n p thu thu nh p i v i kho n thu nh p này. Trư ng h p trư c khi c ph n hoá, doanh nghi p ã chi quá ngu n Qu khen thư ng, phúc l i thì ư c x lý như m t kho n ph i thu t n ng. C th : - i v i kho n chi cho ngư i lao ng còn ang làm vi c trong doanh nghi p trư c khi c ph n hoá thì ư c gi m tr vào ph n giá tr tài s n dùng chia c ph n cho ngư i lao ng trong doanh nghi p theo quy nh t i ti t 1.4 i m 1 M c II Thông tư này (n u có); Ph n còn thi u doanh nghi p có trách nhi m thu h i c a ngư i lao ng trư c khi th c hi n chính sách ưu ãi gi m giá bán c ph n ho c tr c p thôi vi c, m t vi c.
 9. - i v i các kho n chi vư t Qu khen thư ng, phúc l i do ph i h ch toán các kho n chi phí ho t ng s n xu t kinh doanh b xu t toán, các kho n chi bi u, t ng; các kho n chi b sung lương, thư ng, phúc l i cho ngư i lao ng ã ngh vi c, thôi vi c trư c th i i m xác nh giá tr doanh nghi p thì doanh nghi p ph i báo cáo cơ quan tài chính doanh nghi p, cơ quan quy t nh giá tr doanh nghi p xem xét, x lý như 1 kho n n không có kh năng thu h i. III. X LÝ TÀI CHÍNH T TH I I M XÁC NNH GIÁ TRN DOANH NGHI P N TH I I M DOANH NGHI P CHÍNH TH C CHUY N SANG CÔNG TY C PH N 1. Căn c vào quy t nh công b giá tr doanh nghi p c a c p có thNm quy n, doanh nghi p ph i i u ch nh s k toán và b ng cân i k toán theo ch k toán Nhà nư c quy nh, ng th i có trách nhi m ti p t c theo dõi và x lý các kho n n và tài s n ư c lo i tr khi xác nh giá tr doanh nghi p c ph n hoá; h ch toán y các kho n chi phí liên quan n vi c th c hi n c ph n hoá phát sinh trong kỳ. 2. n th i i m công ty c ph n ư c c p gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh, doanh nghi p ph i ch ng l p báo cáo tài chính, ti p t c x lý nh ng v n v tài chính theo qui nh t i M c II Thông tư này và th c hi n quy t toán thu v i cơ quan thu xác nh l i giá tr th c t ph n v n Nhà nư c t i th i i m c ph n hoá và th c hi n bàn giao gi a doanh nghi p Nhà nư c v i công ty c ph n. 3. Kho n chênh l ch gi a giá tr th c t ph n v n Nhà nư c t i th i i m doanh nghi p chuy n sang công ty c ph n v i giá tr th c t ph n v n Nhà nư c t i th i i m xác nh giá tr doanh nghi p ư c x lý như sau: a. Trư ng h p có chênh l ch tăng thì n p vào Qu h tr s p x p và c ph n hoá doanh nghi p nhà nư c cùng c p. b. Trư ng h p có chênh l ch gi m thì doanh nghi p ph i làm rõ nguyên nhân, xác nh trách nhi m x lý như sau: - X lý b i thư ng v t ch t theo quy nh hi n hành i v i ph n chênh l ch gi m thu c trách nhi m cá nhân, t p th . - Toàn b kho n chênh l ch gi m sau khi b i thư ng v t ch t (n u có) thì cơ quan có thNm quy n quy t nh c ph n hoá quy t nh gi m giá tr doanh nghi p và thông báo cho cơ quan qu n lý Qu h tr s p x p và c ph n hoá doanh nghi p Nhà nư c cùng c p b sung v n m b o t l c ph n Nhà nư c c n thi t n m gi trong cơ c u v n i u l c a Công ty c ph n. 4. i v i các kho n n và tài s n ư c lo i tr không tính vào giá tr doanh nghi p: a. Trong giai o n chưa chính th c chuy n thành công ty c ph n, doanh nghi p nhà nư c có trách nhi m ti p t c theo dõi và t ch c thu h i công n , thanh lý, như ng bán tài s n nói trên (bao g m c vi c bán l i cho các t ch c có ch c năng kinh doanh mua bán n và tài s n t n ng) và n p toàn b s ti n thu ư c v Qu h tr s p x p và c ph n hoá doanh nghi p nhà nư c .
 10. b. Trư ng h p n th i i m doanh nghi p chính th c chuy n thành công ty c ph n v n chưa x lý xong các kho n n và tài s n trên thì cơ quan quy t nh c ph n hoá xem xét, quy t nh chuy n giao vi c x lý các kho n n và tài s n ư c lo i tr khi xác nh giá tr doanh nghi p c ph n hoá cho doanh nghi p khác ho c u quy n cho công ty ti p t c b o qu n và x lý. Công ty c ph n ư c hư ng 10% t ng s ti n thu ư c t vi c như ng bán, thanh lý tài s n và thu h i công n bù p chi phí và có trách nhi m n p s thu còn l i v Qu h tr s p x p và c ph n hoá doanh nghi p nhà nư c. Công ty c ph n ph i t ch c thanh lý, như ng bán tài s n này trong th i h n 6 tháng, n u quá th i h n trên ph i báo cáo cơ quan quy t nh c ph n hoá x lý. N u Công ty c ph n có nhu c u s d ng thì báo cáo cơ quan quy t nh c ph n hoá thuê ho c mua theo giá th trư ng. IV. BÁN C PH N 1. Doanh nghi p có trách nhi m xây d ng phương án bán c ph n theo trình t ưu tiên và cơ c u c ph n ư c quy nh t i i u 23 Ngh nh s 64/2002/N -CP , trong ó: 1.1 Phương án bán c ph n theo giá ưu ãi cho ngư i s n xu t và cung c p nguyên li u cho các doanh nghi p ch bi n hàng nông, lâm, thu s n ư c xác nh theo hư ng d n t i Thông tư s 96/2001/TT-BTC ngày 23/11/2001 c a B Tài chính. Trong ó, phương án bán c ph n theo giá ưu ãi cho ngư i s n xu t và cung c p thu s n ư c xác nh trên cơ s di n tích nuôi thu s n, s n lư ng thu s n cung c p cho doanh nghi p ch bi n th c hi n c ph n hoá và t ng giá tr c ph n bán theo giá ưu ãi. 1.2 Căn c vào s lư ng c ph n th c t bán ra bên ngoài và nhu c u c a doanh nghi p trong vi c ti p thu công ngh m i, kinh nghi m qu n lý, m r ng th trư ng; doanh nghi p c ph n hoá tính toán s c ph n bán ra bên ngoài xây d ng phương án bán c ph n l n u trình c p có thNm quy n xem xét, phê duy t. S lư ng c ph n t i thi u d ki n bán ra bên ngoài ư c xác nh theo công th c sau: S lư ng c = T ng s c - S lư ng c - S lư ng - S lư ng x 30% ph n t i thi u ph n c a ph n Nhà c ph n c ph n d ki n bán ra công ty nư c tham bán theo d ki n bên ngoài (tương ng gia t i công giá ưu ãi bán cho v iv n i u ty c ph n cho NL ngư i SX l ) trong DN và cung c p NL Nh ng doanh nghi p c ph n hoá có tình hình tài chính phù h p v i i u ki n niêm y t trên th trư ng ch ng khoán thì phương án bán c ph n ra bên ngoài ph i m b o các i u ki n niêm y t trên th trư ng ch ng khoán theo quy nh c a Pháp lu t v ch ng khoán. 1.3 Ngoài s c ph n ư c mua theo giá ưu ãi, ngư i lao ng trong doanh nghi p c ph n hóa ư c quy n ăng ký mua s c ph n còn l i (sau khi ã xác nh s lư ng c ph n bán ra bên ngoài) theo giá sàn.
 11. Trư ng h p ngư i lao ng trong doanh nghi p c ph n hóa ăng ký mua không h t thì doanh nghi p ph i k p th i i u ch nh phương án bán c ph n, b sung s lư ng c ph n bán ra bên ngoài. 2. Vi c bán c ph n l n u c a các doanh nghi p th c hi n c ph n hóa ư c th c hi n theo quy nh t i i u 24 Ngh nh s 64/2002/N -CP. Trư ng h p doanh nghi p c ph n hóa có s lư ng c ph n bán ra bên ngoài v i m nh giá c phi u dư i 500 tri u ng ho c doanh nghi p c ph n hóa vùng sâu, vùng xa có khó khăn trong vi c bán thông qua các t ch c tài chính trung gian ho c d ki n chi phí cho vi c t ch c bán c ph n c a t ch c trung gian vư t quá m c hoa h ng cho phép thì cơ quan quy t nh c ph n hóa giao cho doanh nghi p t ch c bán c ph n ra bên ngoài theo hình th c u giá. V. QU N LÝ VÀ S D NG TI N THU T BÁN C PH N 1. Ti n thu t bán c ph n thu c ph n v n Nhà nư c (bao g m c chênh l ch giá bán c ph n do th c hi n u giá) t i doanh nghi p th c hi n c ph n hóa t ngày 05/7/2002 tr i ư c qu n lý và s d ng theo quy nh t i i u 25 Ngh nh s 64/2002/N -CP và Quy ch qu n lý, s d ng ti n thu, ti n bán c ph n c a B Tài chính. Ti n thu t bán ph n v n Nhà nư c t i các doanh nghi p th c hi n c ph n hóa trư c ngày 05/7/2002 ư c qu n lý, s d ng theo quy nh t i Quy t nh s 177/1999/Q -TTg ngày 30/8/1999 c a Th tư ng Chính ph và Quy t nh s 95/2000/Q -BTC ngày 09/6/2000 c a B trư ng B Tài chính. 2. Ti n thu t bán c ph n do doanh nghi p phát hành huy ng thêm v n ư c l i công ty c ph n và qu n lý s d ng theo quy nh c a pháp lu t và i u l t ch c ho t ng c a công ty c ph n. VI. CHI PHÍ C PH N HÓA 1. Chi phí c ph n hóa doanh nghi p Nhà nư c bao g m: - Chi phí in tài li u, t p hu n nghi p v v c ph n hóa doanh nghi p; - Chi phí ki m kê, xác nh giá tr tài s n; - Chi phí cho vi c l p phương án c ph n hóa, xây d ng i u l t ch c và ho t ng c a công ty c ph n; - Ti n thuê tư v n, ki m toán (n u có); - Chi phí cho i h i CNVC doanh nghi p b t thư ng tri n khai c ph n hóa; - Chi phí cho các ho t ng tuyên truy n th c hi n cáo b ch các thông tin v c ph n hóa doanh nghi p; - Chi phí cho vi c t ch c bán c ph n (bao g m c chi phí cho ho t ng u giá); - Chi phí cho ih ic ông l n u;
 12. - Các chi phí khác có liên quan n c ph n hóa doanh nghi p. 2. M c chi phí t i a cho vi c th c hi n chuy n doanh nghi p Nhà nư c thành Công ty c ph n ư c xác nh như sau: + Doanh nghi p có giá tr th c t dư i 5 t ng ư c chi không quá 100 tri u ng; + Doanh nghi p có giá tr th c t t 5 t n 10 t ng ư c chi không quá 150 tri u ng; + Doanh nghi p có giá tr th c t trên 10 t - 20 t ng ư c chi không quá 200 tri u ng; + Doanh nghi p có giá tr th c t trên 20 t - 30 t ng ư c chi không quá 250 tri u ng; + Doanh nghi p có giá tr th c t trên 30 t - 40 t ng ư c chi không quá 350 tri u ng; + Doanh nghi p có giá tr th c t trên 40 t - 50 t ng ư c chi không quá 400 tri u ng; + Doanh nghi p có giá tr th c t trên 50 t - 60 t ng ư c chi không quá 450 tri u ng; + Doanh nghi p có giá tr th c t trên 60 t ng ư c chi không quá 500 tri u ng; Giám c doanh nghi p th c hi n c ph n hóa quy t nh các chi phí th c t c n thi t ph c v quá trình c ph n hóa theo nguyên t c h p lý, h p l , ti t ki m và có y ch ng t . Trư ng h p doanh nghi p chi vư t m c kh ng ch trên thì ph i báo cáo B Tài chính xem xét, quy t nh. K t thúc quá trình c ph n hoá, doanh nghi p ph i báo cáo và th c hi n quy t toán chi phí c ph n hoá v i cơ quan quy t nh c ph n hoá. T ng s chi phí c ph n hoá ư c tr (-) vào ti n thu t bán c ph n thu c v n Nhà nư c t i doanh nghi p. VII. BÀN GIAO TÀI S N, TI N V N CHO CÔNG TY C PH N 1. H sơ bàn giao tài s n, ti n v n bao g m: - Báo cáo tài chính t i th i i m doanh nghi p chính th c chuy n thành công ty c ph n và báo cáo quy t toán thu . - Quy t nh giá tr doanh nghi p t i th i i m doanh nghi p chuy n thành công ty c ph n c a cơ quan có thNm quy n. - Biên b n bàn giao tài s n, ti n v n ư c l p t i th i i m bàn giao. 2. Biên b n bàn giao ph i có y ch ký c a i di n cơ quan quy t nh c ph n hoá, i di n doanh nghi p Nhà nư c (g m: Giám c, k toán trư ng), i di n c a
 13. công ty c ph n (H i ng qu n tr , giám c, k toán trư ng) và i di n c a t ch c công oàn trong công ty. Biên b n bàn giao gi a 2 bên ph i th hi n rõ: - Tình hình tài s n, ti n v n, lao ng có t i th i i m chuy n giao. - Quy n l i và nghĩa v công ty c ph n ư c ti p t c k th a. - Nh ng t n t i công ty c ph n có trách nhi m ti p t c gi i quy t (bao g m c vi c ti p t c theo dõi, thu h i công n , tài s n ã ư c lo i tr , thu h i ti n bán c ph n tr ch m...). VIII. CH ƯU ÃI I V I DOANH NGHI P NHÀ NƯ C VÀ NGƯ I LAO NG KHI CHUY N THÀNH CÔNG TY C PH N. 1. i v i doanh nghi p Nhà nư c chuy n thành Công ty c ph n Ch ưu ãi v i doanh nghi p Nhà nư c chuy n thành Công ty c ph n th c hi n theo quy nh t i i u 26 Ngh nh s 64/2002/N -CP và hư ng d n c a các B , ngành. Trong ó: 1.1 Các doanh nghi p Nhà nư c th c hi n c ph n hoá ư c hư ng ưu ãi v thu theo m c quy nh t i i u 18 và i u 21 Ngh nh s 51/1999/N -CP ngày 08/7/1999 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t Khuy n khích u tư trong nư c (s a i) s 03/1998/QH10 i v i doanh nghi p thành l p m i. Căn c vào i u ki n c a doanh nghi p và các tiêu chuNn xác nh mi n gi m thu , doanh nghi p ch ng xác nh và ăng ký v i cơ quan thu th c hi n chính sách ưu ãi v thu . ng th i ph i g i kèm b n sao quy t nh phê duy t phương án c ph n hoá và gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh cơ quan thu có căn c xác nh m c ưu ãi. 1.2 Công ty c ph n có trách nhi m qu n lý, duy trì và phát tri n qu phúc l i dư i d ng hi n v t ư c doanh nghi p Nhà nư c chuy n giao b o m phúc l i cho ngư i lao ng trong công ty c ph n. Trư ng h p ngư i lao ng không có nhu c u s d ng và công ty c ph n có nhu c u s d ng cho m c ích s n xu t kinh doanh thì Công ty c ph n mua l i ho c bán cho các i tư ng khác, s ti n thu ư c chuy n v Qu phúc l i c a công ty. 2. i v i ngư i lao ng trong doanh nghi p Ch ưu ãi i v i ngư i lao ng trong doanh nghi p th c hi n theo quy nh t i i u 27 Ngh nh s 64/2002/N -CP, trong ó: 2.1 Ngư i lao ng có tên trong danh sách thư ng xuyên c a doanh nghi p c ph n hoá t i th i i m quy t nh c ph n hoá, c m i năm làm vi c cho Nhà nư c thì ư c Nhà nư c bán t i a 10 c ph n (m nh giá m t c ph n là 100.000 ng) v i m c gi m giá 30% so v i m nh giá. Theo quy nh này thì khi mua m i c ph n ưu ãi, ngư i lao ng ch ph i tr 70.000 ng, còn 30.000 ng là giá tr ưu ãi c a Nhà nư c cho ngư i lao ng.
 14. 2.2 Ngư i lao ng nghèo trong doanh nghi p c ph n hoá ư c mua c ph n hoá v i giá ưu ãi theo phương th c tr góp trong 10 năm, ư c hoãn tr trong 3 năm u và tr d n t i a trong 7 năm ti p theo không ph i tr lãi su t. T ng s c ph n bán cho ngư i lao ng nghèo theo phương th c tr góp t i a không quá 20% t ng s c ph n Nhà nư c bán ưu ãi cho ngư i lao ng trong doanh nghi p. 2.3 T ng giá tr ưu ãi cho ngư i lao ng, ưu ãi cho ngư i s n xu t và cung c p nguyên li u cho doanh nghi p ch bi n hàng nông, lâm, thu s n và giá tr c ph n ưu ãi bán ch u cho ngư i lao ng nghèo ư c tr vào v n Nhà nư c t i doanh nghi p và không vư t quá giá tr th c t ph n v n Nhà nư c t i doanh nghi p sau khi ã tr ph n v n Nhà nư c c n n m gi và chi phí c ph n hoá. Vi c bán c ph n ưu ãi cho ngư i s n xu t và cung c p nguyên li u cho doanh nghi p ch bi n hàng nông, lâm, thu s n ch th c hi n sau khi ã th c hi n xong phương án bán c ph n ưu ãi cho ngư i lao ng trong doanh nghi p. (Phương pháp xác nh s lư ng c ph n bán ưu ãi cho ngư i lao ng, ngư i s n xu t và cung c p nguyên li u trong doanh nghi p Nhà nư c c ph n hoá theo Ph l c ính kèm). Công ty c ph n có trách nhi m theo dõi và t ch c thu h i giá tr c ph n mua tr ch m và k p th i n p v Qu h tr , s p x p và c ph n doanh nghi p Nhà nư c. 2.4 C phi u c a c ph n bán theo giá ưu ãi là c phi u có ghi tên, ngư i s h u ch ư c chuy n như ng c phi u này sau 3 năm k t khi mua. i v i c ph n bán theo phương th c tr góp cho ngư i nghèo thì ngư i s h u c phi u ch ư c bán sau khi ã tr h t n cho Nhà nư c. Trư ng h p ngư i s h u c phi u có nhu c u chuy n như ng trư c th i h n trên thì ph i ư c H i ng qu n tr ch p thu n. Công ty c ph n ưu tiên mua l i s c ph n này theo giá th trư ng và h ch toán vào ngu n c phi u ngân qu qu n lý và s d ng theo ch Nhà nư c quy nh. 2.5 Ngư i lao ng ư c tuy n d ng trư c ngày 21/04/1998 b m t vi c, ngh hưu s m t i th i i m c ph n hoá ho c trong 12 tháng sau khi doanh nghi p chính th c chuy n thành công ty c ph n thì ư c hư ng tr c p theo qui nh t i Ngh nh s 41/2002/N -CP ngày 11/04/2002 c a Chính ph v chính sách i v i lao ng dôi dư do x p x p l i doanh nghi p Nhà nư c, Thông tư s 11/2002/TT-BL TBXH ngày 12/6/2002 hư ng d n th c hi n m t s i u c a Ngh nh s 41/2002/N -CP và do Qu h tr lao ng dôi dư h tr doanh nghi p thanh toán. Ngư i lao ng b thôi vi c, m t vi c không thu c i tư ng ư c hư ng tr c p theo qui nh c a Ngh nh s 41/2002/N -CP và các văn b n trên thì ư c hư ng tr c p theo qui nh c a B Lu t lao ng và ư c qu s p x p doanh nghi p h tr thanh toán như qui nh t i kho n 5 và kho n 6 i u 27 Ngh nh s 64/2002/N -CP ngày 19/6/2002 c a Chính ph v vi c chuy n doanh nghi p Nhà nư c thành công ty c ph n. Ph n th ba: T CH C TH C HI N
 15. 1. Doanh nghi p ư c ch ng x lý tài chính theo ch tài chính hi n hành và nh ng i m hư ng d n trong Thông tư này trư c khi xác nh giá tr doanh nghi p. 2. Cơ quan quy t nh c ph n hoá có trách nhi m ôn c các doanh nghi p th c hi n c ph n hoá x lý nh ng t n t i v tài chính trư c khi xác nh giá tr doanh nghi p. 3. Cơ quan tài chính doanh nghi p cùng c p có trách nhi m hư ng d n ki m tra doanh nghi p x lý nh ng v n tài chính i v i doanh nghi p c ph n hoá theo úng qui nh c a Nhà nư c. N u có vư ng m c, ph n ánh k p th i cho c p có thNm quy n xem xét x lý. 4. Thông tư này thay th Thông tư s 104/1998/TT-BTC ngày 18/7/1998 B Tài chính và có hi u l c t ngày 4/7/2002. Các văn b n hư ng d n v các v n x lý tài chính khi chuy n doanh nghi p Nhà nư c thành Công ty c ph n trái v i Thông tư này u bãi b . Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, ngh các B , ngành, các a phương, các doanh nghi p th c hi n c ph n hoá ph n ánh v B Tài chính nghiên c u, gi i quy t. Tr n Văn Tá ( ã ký) PH L C PHƯƠNG PHÁP XÁC NNH C PH N BÁN ƯU ÃI CHO NGƯ I LAO NG, NGƯ I S N XU T VÀ CUNG C P NGUYÊN LI U TRONG DOANH NGHI P NHÀ NƯ C C PH N HOÁ. (Ban hành kèm Thông tư s 76/2002/TT-BTC ngày 9/9/2002) I. PHƯƠNG PHÁP XÁC NNH T NG S C PH N BÁN ƯU ÃI CHO NGƯ I LAO NG - G i S1 là s lư ng c ph n bán ưu ãi cho ngư i lao ng trong doanh nghi p tính theo m c t i a; - G i S2 là s lư ng c ph n th c t ư c phép bán ưu ãi cho ngư i lao ng trong doanh nghi p (xác nh theo giá tr th c t ph n v n Nhà nư c t i doanh nghi p). - G i T là t ng th i gian làm vi c trong khu v c Nhà nư c c a toàn b lao ng trong danh sách thư ng xuyên c a doanh nghi p t i th i i m c ph n hoá.
 16. - G i G1 là t ng giá tr ưu ãi cho ngư i lao ng trong doanh nghi p tính theo m c t i a; G2 là t ng giá tr ưu ãi th c t cho ngư i lao ng xác nh theo giá tr th c t ph n v n Nhà nư c t i doanh nghi p. - G i C1 là giá tr c ph n bán tr ch m cho ngư i lao ng nghèo tính theo m c t i a; C2 là giá tr c ph n bán tr ch m cho ngư i lao ng nghèo xác nh l i theo giá tr th c t ph n v n Nhà nư c t i doanh nghi p. - G i H là giá tr th c t ph n v n Nhà nư c còn l i sau khi tr i chi phí c ph n hoá và giá tr v n Nhà nư c c n thi t n m gi t i công ty c ph n. S lư ng c ph n bán ưu ãi và giá tr ưu ãi cho ngư i lao ng và ngư i cung c p nguyên li u xác nh như sau: 1. S lư ng c ph n bán ưu ãi t i a là: S1 = T x 10 c ph n 2. Giá tr ưu ãi t i a là: G1= S1 x 30.000 ( ng) 3. Giá tr bán ch m tr t i a là: C1 = S1 x 20% x 70.000 ( ng) - Trư ng h p G1 +C1 Ê H thì ngư i lao ng ư c mua c ph n ưu ãi và c ph n ch m tr theo m c t i a tính trên. - Trư ng h p G1 +C1 > H thì ph i tính l i s lư ng c ph n bán ưu ãi, giá tr ưu ãi và giá tr tr ch m c a ngư i lao ng như sau: 1. S lư ng c ph n ư c phép bán ưu ãi: S1 = H --------- x S1 G1 + C1 2. Giá tr ưu ãi th c t cho ngư i lao ng: G2 = H --------- x G1 G1 +C1 3. Giá tr c ph n ch m tr th c t : C2 = H
 17. --------- x C1 G1 + C1 II. PHƯƠNG PHÁP XÁC NNH C PH N ƯU ÃI BÁN CHO NGƯ I S N XU T VÀ CUNG C P NGUYÊN LI U CHO CÁC DOANH NGHI P CH BI N HÀNG NÔNG, LÂM, THU S N. - G i K là m c kh ng ch t ng giá tr c ph n ưu ãi cho ngư i s n xu t và cung c p nguyên li u. Thì K = 10% giá tr v n Nhà nư c t i doanh nghi p. - G i G3 là giá tr ưu ãi cho ngư i s n xu t và cung c p nguyên li u. G3 = 30% K - G i S3 là s lư ng c ph n bán ưu ãi cho ngư i s n xu t và cung c p nguyên li u. Phương pháp xác nh: a. Trư ng h p H - (G1 + C1) ³ G3 thì s lư ng c ph n bán ưu ãi cho ngư i s n xu t và cung c p nguyên li u ư c xác nh như sau: S3 = G3 --------- 30.000 b. Trư ng h p H - (G1 + C1) < G3 thì giá tr ưu ãi cho ngư i tr ng và cung c p nguyên li u là: H - (G1 + C1) S lư ng c ph n bán ưu ãi cho ngư i tr ng và cung c p nguyên li u là: S3 = H - (G1 + C1) ---------------- 30.000

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản