Thông tư số 78/1997/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
38
lượt xem
2
download

Thông tư số 78/1997/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 78/1997/TT-BTC về thuế và tài chính đối với hợp tác xã do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn thực hiện những ưu đãi theo quy định tại nghị định 15/CP và nghị định 16/CP của Chinh Phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 78/1997/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 78/1997/TT-BTC Hà N i, ngày 04 tháng 11 năm 1997 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 78/1997/TT-BTC NGÀY 4 THÁNG 11 NĂM 1997 HƯ NG D N TH C HI N NH NG ƯU ÃI V THU VÀ TÀI CHÍNH I V I H P TÁC XÃ THEO QUY NNH T I NGHN NNH 15/CP VÀ NGHN NNH 16/CP C A CHÍNH PH Căn c vào pháp lu t v thu và tài chính hi n hành; Căn c Ngh nh s 15/CP v "Chính sách khuy n khích phát tri n H p tác xã" và Ngh nh s 16/CP v "Chuy n i, ăng ký H p tác xã và t ch c ho t ng c a Liên hi p H p tác xã" c a Chính ph ngày 21 tháng 2 năm 1997; Th c hi n ý ki n ch o c a Th tư ng Chính ph t i Công văn s 4166/KTN c a Văn phòng Chính ph ngày 20 tháng 8 năm 1997 v vi c hư ng d n thi hành Ngh nh 15/CP và 16/CP c a Chính ph c th hoá thi hành Lu t H p tác xã. B Tài chính hư ng d n th c hi n ch ưu ãi v thu và tài chính i v i H p tác xã liên quan n vi c th c hi n các quy nh trên như sau: I. I TƯ NG, PH M VI ÁP D NG 1. i tư ng áp d ng: i tư ng ư c hư ng ưu ãi v thu và tài chính áp d ng t i Thông tư này là: Các H p tác xã, Liên hi p H p tác xã và Qu tín d ng nhân dân (dư i ây g i chung là H p tác xã) m i thành l p ư c c p Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh theo Lu t H p tác xã. 2. Ph m vi áp d ng: Nh ng quy nh v ưu ãi thu và tài chính t i Thông tư này áp d ng i v i H p tác xã thu c i tư ng quy nh t i i m 1, m c I này có ho t ng s n xu t kinh doanh thu c m i ngành ngh , như: s n xu t, xây d ng, v n t i, thương nghi p, d ch v , và các ho t ng kinh doanh khác. 3. Ch ưu ãi v thu và tài chính hư ng d n t i Thông tư này không áp d ng i v i các H p tác xã ã ăng ký và ho t ng trư c ngày Lu t H p tác xã ư c ban hành và có hi u l c thi hành nay th c hi n chuy n i và ăng ký kinh doanh l i theo quy nh c a Lu t H p tác xã và Ngh nh s 16/CP ngày 21-2-1997 c a Chính ph v "chuy n i, ăng ký H p tác xã và t ch c ho t ng c a Li p hi p H p tác xã". II. NH NG ƯU ÃI V THU
  2. Các H p tác xã ph i ch p hành nghiêm ch nh ch v ăng ký, kê khai, thu, n p các lo i thu và phí theo úng quy nh c a pháp lu t hi n hành, dư i ây là hư ng d n nh ng ưu ãi v thu i v i H p tác xã: 1. V thu doanh thu và thu l i t c. Các H p tác xã m i thành l p ư c c p Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh theo Lu t H p tác xã ư c coi là cơ s m i thành l p và ư c hư ng ưu ãi v thu theo quy nh i v i cơ s m i thành l p, như sau: a. H p tác xã ho t ng s n xu t nông nghi p (tr ng tr t, chăn nuôi, nuôi tr ng, thu s n, làm mu i...) thì không ph i n p thu doanh thu, thu l i t c; Nh ng H p tác xã nông thôn có nh ng ho t ng d ch v ph c v tr c ti p cho s n xu t nông nghi p, lâm nghi p, ngư nghi p, làm mu i như: tư i tiêu nư c, làm t, b o quan hàng hoá, v t nuôi, cây tr ng, b o v th c v t, s n xu t và s a ch a công c làm mu i... thì không ph i n p thu doanh thu và ư c mi n thu l i t c 2 năm (24 tháng) u k t khi có l i t c t nh ng ho t ng ó. Nh ng ho t ng d ch v ph c v cho các i tư ng khác, không ph c v tr c ti p cho s n xu t nông nghi p thì không ư c ưu ãi v thu quy nh t i i m này. b. Nh ng H p tác xã m i thành l p ho t ng s n xu t kinh doanh thu c ngành s n xu t ti u th công nghi p, th công nghi p (quy nh t i M c I Bi u thu doanh thu ban hành kèm theo Ngh nh 96/CP ngày 27-12-1995) thì ư c: - Gi m 50% thu doanh thu trong th i gian 1 năm (12 tháng) k t tháng có doanh thu; nh ng H p tác xã còn g p nhi u khó khăn, năm ti p sau năm ư c gi m thu n u phát sinh l ư c gi m thu doanh thu trong m t th i gian ti p theo, s thu doanh thu ư c xét gi m tương ng v i s l nhưng t i a không quá 50% s thu doanh thu ph i n p và t ng s th i gian ư c xét gi m thu doanh thu không quá 2 năm (24 tháng); riêng H p tác xã s n xu t m i thành l p mi n núi, h i o thì t ng s th i gian ư c xét gi m thu doanh thu không quá 3 năm (36 tháng), k t tháng gi m thu u tiên. - Mi n thu l i t c 2 năm (24 tháng) u k t khi có l i t c và ư c gi m 50% s thu l i t c ph i n p trong 2 năm (24 tháng) ti p theo; riêng H p tác xã s n xu t m i thành l p mi n núi, h i o thì th i gian gi m thu ư c kéo dài thêm 2 năm n a. c. i v i H p tác xã ánh b t thu s n xa b thành l p và ư c c p Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh theo Lu t H p tác xã t ngày 06-3-1997 n ngày 28-5-1997 ư c mi n thu doanh thu 2 năm (24 tháng) k t khi ư c c p Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh theo Lu t H p tác xã và ư c mi n thu l i t c 2 năm (24 tháng) u k t khi có l i t c. H p tác xã ánh b t thu s n xa b ư c thành l p và ư c c p Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh theo Lu t H p tác xã t ngày 29-5-1997 tr i, ư c hư ng nh ng ưu ãi v thu theo quy nh t i Quy t nh s 358/TTg ngày 29-5-1997 c a Th tư ng Chính ph v ưu ãi thu i v i ho t ng khai thác khoáng s n vùng bi n xa b và các văn b n hư ng d n Quy t nh này c a B Tài chính.
  3. d. H p tác xã b c x p thô sơn ư c gi m thu doanh thu 2 năm (24 tháng) k t khi ư c c p Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh theo Lu t H p tác xã và ư c mi n thu l i t c 2 năm (24 tháng) u k t khi có l i t c. . H p tác xã ho t ng s n xu t kinh doanh mi n núi cao, h i o và các vùng có khó khăn khác theo quy nh c a Chính ph , ư c mi n thu doanh thu 2 năm (24 tháng) k t khi ư c c p Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh theo Lu t H p tác xã và ư c mi n thu l i t c 2 năm (24 tháng) u k t khi có l i t c. 2. V thu môn bài Các cơ s kinh doanh h ch toán ph thu c, tr c thu c H p tác xã, h và cá nhân kinh doanh khi là xã viên H p tác xã nh n nhi m v c a H p tác xã giao thì không ph i tr c ti p n p thu môn bài mà H p tác xã có trách nhi m n p thay thu môn bài. M c thu môn bài th c hi n theo úng quy nh pháp lu t v thu môn bài áp d ng i v i t ng lo i i tư ng. 3. V l phí trư c b Tư li u s n xu t c a xã viên khi góp v n vào H p tác xã và v n c ph n c a xã viên, khi làm th t c chuy n cho xã viên khác s d ng trong H p tác xã không ph i n p l phí trư c b . 4. V ti n thuê t, ti n s d ng t. a. Các H p tác xã ư c Nhà nư c giao t s d ng vào s n xu t nông nghi p, lâm nghi p, nuôi tr ng thu s n, làm mu i thì không ph i tr ti n s d ng t; b. H p tác xã nông thôn mi n núi, h i o làm nhi m v cung c p d ch v tr c ti p cho s n xu t nông nghi p, lâm nghi p, nuôi tr ng thu s n, làm mu i n u ph i thuê t c a Nhà nư c làm tr s , làm xư ng s n xu t thì ư c mi n n p ti n thuê t trong th i gian 5 năm (60 tháng) u k t ngày ư c c p Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh theo Lu t H p tác xã; c. Các H p tác xã khác (không ph i i tư ng quy nh t i i m a, i m b m c này) ã ư c c p Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh theo Lu t H p tác xã mà thu c i tư ng thuê t theo quy nh c a pháp lu t v t ai thì ư c gi m 50% ti n thuê t trong th i h n 2 năm (24 tháng) u k t ngày ư c c p Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh theo Lu t H p tác xã. 5. ưu ãi v tài chính khác. Ngoài vi c ư c vay v n kinh doanh (bao g m c vay trung và dài h n) c a h th ng Ngân hàng Thương m i theo i u ki n và lãi su t c a Ngân hàng, các H p tác xã còn ư c vay v n t các chương trình kinh t xã h i, Qu qu c gia gi i quy t vi c làm, Qu h tr u tư qu c gia và các Qu u tư phát tri n khác c a Nhà nư c theo quy nh c a Chính ph , ư c ti p nh n và th c hi n các d án u tư t các ngu n v n, kho n vi n tr c a các nư c, t ch c qu c t khi H p tác xã b o m i u ki n theo quy nh c a Nhà nư c.
  4. III. TH T C, TRÌNH T VÀ TH M QUY N XÉT MI N, GI M THU có căn c xác nh úng i tư ng và s thu ư c mi n gi m theo quy nh, các H p tác xã ph i có nh ng i u ki n sau ây m i ư c mi n, gi m thu theo hư ng d n t i Thông tư này: - Ho t ng úng ăng ký kinh doanh; - Th c hi n nghiêm ch nh các quy nh v s d ng ch ng t mua bán hàng hoá, cung ng d ch v do B Tài chính quy nh v ch k toán, th ng kê, ăng ký n p thu và kê khai n p thu y theo pháp lu t hi n hành. 1. Xét mi n, gi m thu doanh thu, thu l i t c. a. Th t c, h sơ xét mi n, gi m thu : H sơ xin mi n, gi m thu doanh thu, thu l i t c c a H p tác xã ph i g i n cơ quan thu qu n lý, bao g m: + Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh theo Lu t H p tác xã ngày 20-3-1996, xác nh rõ ngành ngh , m t hàng s n xu t, kinh doanh; + Gi y ăng ký kê khai n p thu và có xác nh n c a cơ quan thu . b. ThNm quy n xét mi n, gi m thu : Chi c c trư ng Chi c c thu ư c xét mi n, gi m thu doanh thu, thu l i t c cho các H p tác xã theo quy nh t i Thông tư này sau khi báo cáo C c trư ng C c thu c p trên tr c ti p xem xét phê duy t. 2. Xét mi n, gi m ti n thuê t. - H sơ xin mi n, gi m ti n thuê t c a H p tác xã ph i g i n cơ quan thu qu n lý, bao g m: + Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh theo Lu t H p tác xã ngày 20-3-1996, xác nh rõ ngành ngh , m t hàng s n xu t, kinh doanh; + Gi y ăng ký kê khai n p thu và có xác nh n c a cơ quan thu . - C c trư ng C c thu ư c xét và quy t nh mi n, gi m thu ti n thuê t iv i H p tác xã theo quy nh t i Thông tư này. 3. Xét mi n, gi m l phí trư c b . - H sơ xin mi n, gi m l phí trư c b c a H p tác xã ph i g i n Cơ quan qu n lý thu l phí trư c b c a a phương nơi H p tác xã óng tr s , g m: + Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh theo Lu t H p tác xã ngày 20-3-1996, xác nh rõ ngành ngh , m t hàng s n xu t, kinh doanh;
  5. + Gi y t có liên quan v tài s n theo yêu c u khi ăng ký n p l phí trư c b . - Th trư ng Cơ quan qu n lý thu l phí trư c b có thNm quy n quy t nh mi n, gi m l phí trư c b i v i các tài s n H p tác xã theo quy nh t i Thông tư này. 4. Trình t th t c xét mi n, gi m thu . Trong m i trư ng h p H p tác xã ngh xét mi n, gi m thu ph i l p h sơ xin mi n, gi m thu theo úng quy nh g i cơ quan thu qu n lý H p tác xã. Khi nh n ư c h sơ xin mi n, gi m thu , cơ quan thu qu n lý H p tác xã ph i ki m tra h sơ nh n ư c, xác nh rõ: có thu c trư ng h p ư c mi n, gi m thu theo lu t nh không, h sơ ã l p có úng, theo quy nh hay còn thi u ho c sai sót gì, i chi u h sơ v i th c t , xác nh rõ các s li u, tình hình liên quan t i vi c xin mi n, gi m thu . N u h sơ chưa y ho c có sai sót ph i yêu c u H p tác xã b sung ch nh lý k p th i. Trư ng h p ngh c a H p tác xã không thu c trư ng h p ư c mi n, gi m thu theo lu t nh, cơ quan thu ph i tr l i b ng văn b n cho ơn v bi t rõ lý do không ư c xét mi n, gi m thu . Nh ng trư ng h p xét mi n, gi m thu không thu c thNm quy n c a cơ quan thu qu n lý H p tác xã, cơ quan thu sau khi ki m tra xem xét h sơ và tình hình th c t c a H p tác xã có ý ki n b ng văn b n g i cơ quan thu c p trên xét gi i quy t, cơ quan thu ph i g i toàn b h sơ c a ơn v ã ư c ki m tra xem xét cùng văn b n ki n ngh c a cơ quan thu , ng th i thông báo b ng văn b n ơn v bi t h sơ ã chuy n t i âu. H sơ g i cơ quan thu c p trên ph i ghi rõ danh m c h sơ. Trư ng h p gi i quy t cho mi n, gi m thu , cơ quan thu quy t nh cho mi n, gi m ph i ban hành quy t nh mi n, gi m thu g i cho H p tác xã ư c mi n, gi m thu và các ơn v liên quan th c hi n. Căn c vào quy t nh ư c mi n, gi m thu , cơ quan thu th c hi n quy t toán v i H p tác xã s thu ph i n p và xác nh l i k t qu lãi l và các kho n thu n p Ngân sách Nhà nư c khác. Cơ quan xét quy t nh mi n, gi m thu có trách nhi m lưu gi , qu n lý h sơ mi n, gi m thu theo úng ch . 5. Th i gian xem xét quy t nh mi n, gi m thu . Trong th i gian t i a 30 ngày k t ngày nh n ư c h sơ, cơ quan thu ti p nh n h sơ gi i quy t nh ng ưu ãi v thu cho H p tác xã theo quy nh t i Thông tư này có trách nhi m: ra quy t nh mi n, gi m thu ho c thông báo cho cơ s bi t lý do chưa gi i quy t ho c không gi i quy t. 6. V tính ch t pháp lý c a h sơ xin mi n, gi m thu .
  6. H sơ xin mi n, gi m thu c a cơ s g i cơ quan thu theo các quy nh trên ây ph i là b n chính có các th t c hành chính c a văn b n. Trư ng h p h sơ có các văn b n sao: n u b n sao là văn b n, ch ng t do các cơ quan, ơn v khác ban hành, như Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh, Quy t nh thành l p... ph i óng d u sao công ch ng; n u b n sao là văn b n c a cơ s như: các b n quy t toán ho c ch ng t liên quan khác, ph i óng d u sao g i c a cơ s . IV. X LÝ NH NG V N CÒN T N T I KHI TH C HI N VI C CHUY N I VÀ ĂNG KÝ KINH DOANH THEO LU T H P TÁC XÃ 1. V t ai - Trư ng h p H p tác xã ã ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n giao t trư c ngày 9-9-1996 (ngày Pháp l nh s a i, b sung Pháp l nh v quy n và nghĩa v c a các t ch c trong nư c ư c Nhà nư c giao t, cho thuê t có hi u l c thi hành), nay thu c i tư ng thuê t theo quy nh c a pháp lu t v t ai thì th c hi n n p ti n thuê t như sau: + N u chưa tr ti n s d ng t, ho c ã tr ti n s d ng t nhưng ti n ó có ngu n g c t Ngân sách Nhà nư c ( ư c Nhà nư c công tr trư c ây) thì ph i tr ti n thuê t cho Nhà nư c k t ngày 1 tháng 1 năm 1996; + N u ã tr ti n s d ng t mà ti n ó không có ngu n g c t Ngân sách Nhà nư c thì ư c tính vào ti n thuê t theo hư ng d n chung c a B Tài chính. - Trư ng h p H p tác xã ang s d ng t (trư c ngày 9-9-1996) có ngu n g c t t c a h gia ình, cá nhân s d ng h p pháp sau khi ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n cho phép s d ng di n tích ó làm văn phòng, nhà xư ng s n xu t, kinh doanh thì không ph i chuy n sang hình th c thuê t, H p tác xã ó v n n p thu nhà, t theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. 2. V công n . a. i v i các H p tác xã quy t nh chuy n i, Ban trù b chuy n i ph i l p h sơ xác nh úng, toàn b công n c a H p tác xã, làm rõ các lo i n , hình th c n , ngu n g c n , tính ch t n và ph i thanh toán xong các kho n n thì ư c phép chuy n i và ăng ký kinh doanh theo Lu t H p tác xã. Trư ng h p s công n chưa x lý xong thì ph i cam k t nh n n (chuy n cho H p tác xã m i ti p t c tr n ) thì cũng ư c phép chuy n i, ăng ký kinh doanh theo Lu t H p tác xã. b. Trư ng h p gi i th H p tác xã theo Lu t H p tác xã thì ph i làm th t c thanh toán h t công n . Trư ng h p không có kh năng thanh toán h t công n thì x lý theo quy nh c a pháp lu t v phá s n doanh nghi p. c. i v i các kho n H p tác xã n Nhà nư c thì Ban trù b chuy n i ph i l p phương án tr n , xác nh rõ i tư ng có trách nhi m tr n . Trư ng h p không có kh năng thanh toán thì x lý theo quy nh c a pháp lu t v phá s n doanh nghi p; ho c ngh cơ quan Nhà nư c có thNm quy n xem xét xoá, gi m ho c hoãn tr n cho t ng kho n c th th c hi n chuy n i, ăng ký kinh doanh theo Lu t H p tác xã, c th như sau:
  7. - i v i nh ng kho n n do Nhà nư c u tư trư c ây thì ngh cơ quan Nhà nư c ã ra quy t nh u tư ph n v n ó xem xét x lý; - i v i các kho n n doanh nghi p Nhà nư c mà H p tác xã không có kh năng thanh toán do nguyên nhân khách quan thì ư c x lý như sau: + N u là nh ng kho n H p tác xã n th c hi n theo quan h kinh t , thương m i bình thư ng (trên cơ s t nguy n c a ôi bên) gi a H p tác xã và doanh nghi p thì doanh nghi p có trách nhi m x lý theo quy nh c a pháp lu t v qu n lý tài chính hi n hành; + N u là nh ng kho n H p tác xã n doanh nghi p Nhà nư c th c hi n theo ch o c a Chính ph (ho c H i ng B trư ng trư c ây) thì doanh nghi p Nhà nư c có th ngh cơ quan qu n lý v n và tài s n Nhà nư c t i doanh nghi p có thNm quy n x lý. C c qu n lý v n và tài s n Nhà nư c t i doanh nghi p, theo ch c năng, nhi m v c a mình có trách nhi m ti p nh n và x lý i v i các kho n H p tác xã n doanh nghi p Nhà nư c óng trên a bàn do t nh, thành ph quy t nh thành l p theo u quy n c a T ng c c trư ng T ng c c qu n lý v n và tài s n Nhà nư c t i doanh nghi p. T ng c c qu n lý v n và tài s n Nhà nư c t i doanh nghi p có trách nhi m ti p nh n và x lý i v i các kho n H p tác xã n doanh nghi p Nhà nư c óng trên a bàn do Chính ph , các B , ngành Trung ương quy t nh thành l p theo u quy n c a B trư ng B Tài chính. d. i v i nh ng kho n H p tác xã vay các Ngân hàng Qu c doanh trư c ây xây d ng k t c u h t ng ph c v chung cho c ng ng dân cư như ư ng giao thông, nhà tr , tr m xá... ư c chuy n giao cho chính quy n a phương chính quy n a phương ti p t c x lý theo ch trương chung c a Nhà nư c ư c th c hi n như sau: - Phòng Tài chính huy n, qu n có trách nhi m ti p nh n tài s n và các gi y t liên quan i v i các tài s n ư c giao cho chính quy n c p huy n, xã. S Tài chính - V t giá có trách nhi m ti p nh n tài s n và các gi y t liên quan i v i các tài s n ư c giao cho chính quy n c p t nh, thành ph ho c tương ương. Khi ti p nh n tài s n ư c chuy n giao, cơ quan Tài chính ph i l p biên b n giao nh n, trong ó ph i ghi rõ h tên ngư i i di n bên giao, bên nh n, i di n cơ quan Tài chính; s lư ng ch ng lo i, tình tr ng, ch t lư ng, ngu n g c, s niêm phong (n u có) c a tài s n bàn giao và các gi y t , h sơ liên quan kèm theo, cùng ch ký c a i di n bên giao, bên nh n và i di n cơ quan Tài chính. - Căn c vào s lư ng, ch ng lo i, tình tr ng, ch t lư ng... c a tài s n ư c bàn giao và/ho c giá c th trư ng t i th i i m bàn giao, cơ quan Tài chính xác nh giá tr tài s n bàn giao c a H p tác xã và dùng Ngân sách a phương chi tr theo úng giá tr c a tài s n bàn giao. Trư ng h p trong d toán Ngân sách chưa b trí kho n chi này thì ư c l y t Qu d phòng ho c chi tr trong năm Ngân sách sau. - Các H p tác xã có trách nhi m tr n các Ngân hàng khi nh n ư c thanh toán c a cơ quan Tài chính. V. T CH C TH C HI N
  8. - Các H p tác xã là i tư ng ư c hư ng nh ng ưu ãi theo quy nh t i Thông tư này có th ư c hư ng các chính sách ưu ãi khác (n u có) theo quy nh c a pháp lu t. - Cơ quan thu , cơ quan Tài chính, cơ quan Qu n lý v n và tài s n Nhà nư c t i doanh nghi p các a phương có trách nhi m theo dõi, ôn c và hư ng d n các H p tác xã th c hi n úng chính sách thu , tài chính hi n hành và n i dung quy nh t i Thông tư này. - M i trư ng h p vi ph m nh ng quy nh t i Thông tư này s x lý theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. - Thông tư này có hi u l c thi hành k t ngày 06 tháng 3 năm 1997 (ngày Ngh nh 15/CP và 16/CP có hi u l c thi hành). Bãi b nh ng hư ng d n c a B Tài chính i v i H p tác xã trư c ây trái v i quy nh t i Thông tư này. Trong quá trình tri n khai th c hi n, n u có khó khăn vư ng m c, ngh các ơn v c n ph n ánh k p th i v B Tài chính nghiên c u hư ng d n b sung. Ph m Văn Tr ng ( ã Ký)
Đồng bộ tài khoản