Thông tư số 79/2001/TT-BTC

Chia sẻ: Nguyen Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
61
lượt xem
4
download

Thông tư số 79/2001/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 79/2001/TT-BTC về việc hướng dẫn cơ chế tài chính để thực hiện các dự án đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thuỷ sản, cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 79/2001/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 79/2001/TT-BTC Hà N i, ngày 28 tháng 9 năm 2001 THÔNG TƯ C A TÀI CHÍNH S 79/2001/-BTC NGÀY 28 THÁNG 9 NĂM 2001 HƯ NG D N CƠ CH TÀI CHÍNH TH C HI N CÁC D ÁN Ư NG GIAO THÔNG NÔNG THÔN, CƠ S H T NG NUÔI TR NG THU S N, CƠ S H T NG LÀNG NGH NÔNG THÔN Căn c Ngh quy t s 05/2001/NQ-CP ngày 24/5/2001 c a Chính ph v vi c b sung m t s gi i pháp i u hành k ho ch kinh t năm 2001 và Quy t nh s 132/2001/Q -TTg ngày 7/9/2001 c a Th tư ng Chính ph v cơ ch tài chính th c hi n chương trình phát tri n ư ng giao thông nông thôn, cơ s h t ng nuôi tr ng thu s n, cơ s h t ng làng ngh nông thôn, B Tài chính hư ng d n th c hi n như sau: I. NH NG QUI NNH CHUNG: 1- Các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương c n t ch c xây d ng và quy t nh quy ho ch phát tri n các chương trình giao thông nông thôn, cơ s h t ng thu s n, cơ s h t ng làng ngh nông thôn phù h p v i các i u ki n và yêu c u phát tri n c a a phương. 2- Ngu n v n th c hi n các chương trình u tư ư ng giao thông nông thôn, cơ s h t ng thu s n, cơ s h t ng làng ngh nông thôn ư c th c hi n ch y u b ng vi c huy ng óng góp c a nhân dân (b ng ti n, hi n v t, ngày công lao ng,...); ngân sách h tr m t ph n t ngu n v n xây d ng cơ b n t p trung và ngu n v n ư c u tư tr l i theo Ngh quy t Qu c h i hàng năm c a a phương. T l ngu n v n h tr t ngân sách a phương do U ban nhân dân t nh, thành ph quy t nh c th cho phù h p v i t ng vùng a phương nhưng t i a không quá 60%. i v i các t nh mi n núi, các t nh có ngu n thu ngân sách và các ngu n thu ư c l i u tư không l n, ngân sách Trung ương h tr m t ph n thông qua k ho ch u tư xây d ng cơ b n hàng năm c a a phương. 3- Ngoài ra, các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ư c vay v n tín d ng ưu ãi v i lãi su t 0% th c hi n d án u tư ư ng giao thông nông thôn, cơ s h t ng thu s n, cơ s h t ng làng ngh nông thôn. 4- Các t nh, thành ph ư c vay v n tín d ng ưu ãi ph i ch ng b trí ngu n tr n v n vay b ng: v n u tư t các ngu n thu l i theo Ngh quy t c a Qu c h i, v n u tư XDCB t p trung, v n s nghi p kinh t b trí trong d toán chi ngân sách a phương hàng năm và các ngu n khác (n u có).
  2. 5- Hàng năm, căn c vào t ng m c v n tín d ng dành cho ư ng giao thông nông thôn, cơ s h t ng thu s n, cơ s h t ng làng ngh nông thôn hàng năm ư c duy t, nhu c u và kh năng cân i các ngu n v n u tư c a a phương k c ngu n óng góp c a nhân dân, B Tài chính quy t nh m c cho t ng t nh, thành ph tr c thu c Trung ương vay. Vi c cho vay v n ư c th c hi n qua h th ng Qu h tr phát tri n. II. NH NG QUY NNH C TH V TH C HI N V N VAY ƯU ÃI: 1- i tư ng ư c vay v n tín d ng ưu ãi theo quy nh t i Thông tư này là các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có các d án u tư ư ng giao thông nông thôn, cơ s h t ng nuôi tr ng thu s n và cơ s h t ng làng ngh nông thôn có 2 i u ki n: - ư c u tư t ngân sách ho c ư c ngân sách h tr u tư. - ã ư c c p có thNm quy n quy t nh và có th t c u tư xây d ng cơ b n theo các quy nh hi n hành. 2. H sơ vay v n: có căn c quy t nh m c vay v n tín d ng ưu ãi u tư ư ng giao thông nông thôn, cơ s h t ng thu s n, cơ s h t ng làng ngh nông thôn, các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương g i B Tài chính các văn b n g m: - Danh m c d án u tư ã ư c c p có thNm quy n phê duy t. - Văn b n ngh c a U ban nhân dân t nh, thành ph v vay v n tín d ng ưu ãi u tư ư ng giao thông nông thôn, cơ s h t ng thu s n, cơ s h t ng làng ngh nông thôn, trong ó ph i xác nh rõ và y các cơ s sau ây: + T ng nhu c u v n u tư. + Ph n v n a phương huy ng c a dân. + M c v n h tr t ngân sách a phương. + M c v n ngân sách trung ương ã h tr (n u có). + S v n còn thi u, trong ó ngh vay Trung ương, có phân khai c th th i gian vay cho t ng năm, trư c m t tính cho các năm 2001, 2002, 2003. + K ho ch tr n cho t ng năm. (Bi u t ng h p nhu c u vay v n và d ki n tr n theo m u ính kèm). 3. M c v n cho vay: Căn c nhu c u v vay v n tín d ng u tư ư ng giao thông nông thôn, cơ s h t ng thu s n, cơ s h t ng làng ngh nông thôn c a các a phương, kh năng tr
  3. n c a ngân sách a phương và t ng m c v n tín d ng ưu ãi hàng năm cho nhu c u trên ã ư c Th tư ng Chính ph quy t nh, B Tài chính quy t nh m c v n cho vay hàng năm i v i t ng t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. 4. Căn c chuy n v n vay: H th ng Qu H tr phát tri n th c hi n chuy n v n cho các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương vay trên cơ s : - Quy t nh cho vay v n c a B trư ng B Tài chính. - H p ng vay v n gi a S Tài chính - V t giá ( ư c u quy n c a Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph ) v i chi nhánh Qu h tr phát tri n t nh, thành ph theo m u ính kèm. 5. Lãi su t cho vay: 0%. 6. Phương th c c p ti n vay: Căn c vào quy nh i m 3 ph n II Thông tư này, Chi nhánh Qu H tr phát tri n các t nh, thành ph th c hi n vi c chuy n v n cho ngân sách t nh, thành ph vay theo úng m c v n ư c vay theo quy t nh c a B trư ng B Tài chính. Vi c phân b c th do U ban nhân dân t nh, thành ph quy t nh theo cơ ch phân c p qu n lý v n u tư c a t nh, thành ph và ch qu n lý v n u tư xây d ng cơ b n hi n hành. 7. Th i h n tr n v n vay: Sau 1 năm (k t ngày ký h p ng vay v n) b t u tr n . Th i gian tr n là 4 năm; riêng i v i các t nh mi n núi, các t nh có ngu n thu ngân sách nhà nư c trên a bàn (thu n i a) ch m b o dư i 30% nhi m v chi ngân sách a phương, th i gian tr n là 5 năm. Trư ng h p, khi n h n tr n v n vay năm trư c, a phương chưa tr , chi nhánh Qu H tr phát tri n t m th i chưa chuy n v n vay ti p cho t nh. n khi t nh, thành ph hoàn tr theo h p ng ký k t, chi nhánh Qu h tr phát tri n m i ti p t c chuy n v n vay cho a phương; trư ng h p c bi t ph i có ý ki n c a B Tài chính. 8. V qu n lý v n tín d ng vay u tư ư ng giao thông nông thôn, cơ s h t ng thu s n, cơ s h t ng làng ngh nông thôn. - Khi nh n v n vay do chi nhánh Qu h tr phát tri n chuy n cho ngân sách t nh, thành ph , S Tài chính - V t giá h ch toán vào thu ngân sách a phương (chương 160B lo i 10 kho n 05 m c 086 ti u m c 10). Khi tr n v n vay, h ch toán chi ngân sách a phương (chương 160B lo i 10 kho n 05 m c 158 ti u m c 10). - Trên cơ s t ng m c v n ư c vay u tư ư ng giao thông nông thôn, cơ s h t ng thu s n, cơ s h t ng làng ngh nông thôn, U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy t nh c th m c v n s d ng cho t ng m c tiêu trên cho phù h p v i yêu c u và i u ki n th c t c a a phương và có báo cáo v B Tài chính trong vòng 30 ngày k t khi nh n ư c quy t nh cho vay v n theo dõi th c hi n.
  4. - Ngu n v n tín d ng vay ưu ãi u tư ư ng giao thông nông thôn, cơ s h t ng thu s n, cơ s h t ng làng ngh nông thôn ch ư c s d ng cho các m c tiêu trên không s d ng vào vi c khác. - Vi c c p phát cho các d án u tư giao thông nông thôn, cơ s h t ng thu s n, cơ s h t ng làng ngh nông thôn th c hi n như sau: Căn c vào quy t nh h tr c a U ban nhân dân t nh, thành ph , S Tài chính - V t giá th c hi n b sung có m c tiêu cho ngân sách huy n i v i các d án do c p huy n tr c ti p qu n lý và huy n b sung có m c tiêu cho ngân sách xã i v i các d án do c p xã tr c ti p qu n lý (có th tr c p b ng hi n v t ho c b ng ti n theo các nh m c a phương quy nh). Xã có trách nhi m s d ng có hi u qu ph n h tr c a Nhà nư c và huy ng óng góp c a nhân dân. - Chi u tư ư ng giao thông nông thôn, cơ s h t ng thu s n, cơ s h t ng làng ngh nông thôn ư c quy t toán vào chi ngân sách a phương (theo phân c p qu n lý v n u tư xây d ng cơ b n c a a phương). III. T CH C TH C HI N: 1. U ban nhân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m: - Phê duy t d án u tư ư ng giao thông nông thôn, cơ s h t ng nuôi tr ng thu s n, cơ s h t ng làng ngh nông thôn trên a bàn, cân i các ngu n v n u tư th c hi n. - L p h sơ vay v n tín d ng ưu ãi chi ti t theo t ng lĩnh v c: u tư ư ng giao thông nông thôn, cơ s h t ng thu s n, cơ s h t ng làng ngh nông thôn và g i v B Tài chính theo úng quy nh t i i m 2 ph n II Thông tư này. - Ch o, ki m tra các ngành, các c p trong vi c qu n lý và s d ng ngu n v n tín d ng theo úng m c tiêu và úng quy nh v qu n lý v n u tư xây d ng cơ b n và th c hi n hoàn tr v n vay cho Qu h tr phát tri n theo úng cam k t vay v n. - nh kỳ hàng quý, năm báo cáo tình hình th c hi n các d án u tư cho ư ng giao thông nông thôn, cơ s h t ng thu s n, cơ s h t ng làng ngh nông thôn g i Th tư ng Chính ph , ng g i B K ho ch và u tư và B Tài chính. 2. B Tài chính có trách nhi m: - Quy t nh m c vay v n hàng năm c th i v i t ng t nh, thành ph sau khi nh n ư c h sơ ngh c a t nh, thành ph theo úng quy nh t i i m 3 m c II Thông tư này. - X lý các v n v m t tài chính phát sinh trong quá trình tri n khai th c hi n u tư ư ng giao thông nông thôn, cơ s h t ng thu s n, cơ s h t ng làng ngh nông thôn. 3. B K ho ch và u tư: Ch trì, ph i h p v i B Tài chính và các cơ quan liên quan cân i trình Th tư ng Chính ph quy t nh m c h tr ngu n v n u tư t
  5. ngân sách Trung ương cho các t nh mi n núi, các t nh có ngu n thu ngân sách và các ngu n thu ư c l i u t không l n và t ng m c v n tín d ng ưu ãi cho vay hàng năm th c hi n chương trình ư ng giao thông nông thôn, cơ s h t ng nuôi tr ng thu s n, cơ s h t ng làng ngh nông thôn. 4. H th ng Qu H tr phát tri n có trách nhi m: - Chuy n v n vay cho các t nh, thành ph ngay sau khi có văn b n ký k t (kh ư c vay n ) gi a h th ng Qu h tr phát tri n v i các t nh, thành ph theo úng quy t nh c a B trư ng B Tài chính, không t ch c thNm nh, xét duy t và cho vay n t ng d án. - Thu h i kho n n vay khi n h n. - Tính toán nhu c u c p bù lãi su t và phí ph i c p cho Qu h tr phát tri n trình Th tư ng Chính ph quy t nh theo úng quy nh t i Thông tư s 43/2000/TT- BTC ngày 23/5/2000 c a B Tài chính. - Hàng năm, có trách nhi m báo cáo k t qu chuy n v n vay và tình hình thu h i n vay trình Th tư ng chính ph , ng g i B k ho ch và u tư, B Tài chính. Thông tư này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Quá trình th c hi n, n u có khó khăn, vư ng m c ngh các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ph n ánh v B Tài chính gi i quy t. Ph m Văn Tr ng ( ã ký) C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc Hà N i, ngày..... tháng .... năm 2003 KH Ư C VAY N S ............ (Ban hành kèm theo Thông tư s 79/2001/TT-BTC ngày 28/9/2001 c a B Tài chính) Tên ơn v cho vay: Chi nhánh Qu h tr phát tri n t nh (thành ph ) .............................................................................................. a ch : ............................................................................................. ............................................................................................. i n tho i: .......................................................................................
  6. Tên ơn v vay: U ban nhân dân t nh (thành ph ) ......................... a ch :............................................................................................ .............................................................................................. i n tho i:....................................................................................... i u kho n cam k t 1- Chi nhánh Qu h tr phát tri n t nh (thành ph )......................... chuy n cho ngân sách t nh (thành ph )............................. vay s ti n........................... ng theo Quy t nh s ........./2001/Q -BTC ngày......... tháng...... năm 2001 c a B trư ng B Tài chính. 2- Lãi su t vay: 0%. 3- Th i h n tr n g c: 1 năm (12 tháng) tính t ngày l p kh ư c vay v n. T nh cam k t hoàn tr v n vay hàng năm cho Chi nhánh qu h tr phát tri n theo úng quy nh v th i gian và m c hoàn tr . N u quá th i h n không tr s th c hi n như quy nh t i i m... ph n... Thông tư s .../2001/TT-BTC ngày... tháng 06 năm 2001 c a B Tài chính. Văn b n này ư c làm thành 4 b n có giá tr pháp lý như nhau, m i bên gi 2 b n. TUQ Ch t ch UBND Chi nhánh qu h tr phát tri n T nh (thành ph )......... T nh (thành ph )......... Giám c S TC - VG Giám c
Đồng bộ tài khoản