intTypePromotion=3

Thông tư số 86/2005/TT-BNV

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
51
lượt xem
3
download

Thông tư số 86/2005/TT-BNV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 86/2005/TT-BNV về việc hướng dẫn về biên chế của ban quản lý rừng phòng hộ, ban quản lý rừng đặc dụng khi thực hiện đề án sắp xếp, đổi mới và phát triển lâm trường quốc doanh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 86/2005/TT-BNV

  1. B N IV C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 86/2005/TT-BNV Hà N i, ngày 22 tháng 8 năm 2005 THÔNG TƯ C A B N I V S 86/2005/TT-BNV NGÀY 22 THÁNG 8 NĂM 2005 V VI C HƯ NG D N V BIÊN CH C A BAN QU N LÝ R NG PHÒNG H , BAN QU N LÝ R NG C D NG KHI TH C HI N ÁN S P X P, I M I VÀ PHÁT TRI N LÂM TRƯ NG QU C DOANH Thi hành Quy t nh s 179/2003/Q -TTg ngày 3 tháng 9 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph v Chương trình, K ho ch c a Chính ph th c hi n Ngh quy t s 28 c a B Chính tr - Ban Ch p hành Trương ương ng khoá IX v ti p t c s p x p, i m i và phát tri n nông, lâm trư ng qu c doanh, Ngh nh s 200/2004/N -CP ngày 3 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph v s p x p, i m i và phát tri n lâm trư ng qu c doanh, B N i v hư ng d n v biên ch c a Ban Qu n lý r ng phòng h , Ban Qu n lý r ng c d ng ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n thành l p theo án s p x p, i m i và phát tri n lâm trư ng ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t như sau: I. BIÊN CH C A BAN QU N LÝ R NG PHÒNG H , BAN QU N LÝ R NG C D NG (sau ây g i chung là Ban qu n lý r ng) 1. Biên ch ban u khi thành l p Căn c quy mô, kh i lư ng công vi c, nhi m v c th c a Ban Qu n lý r ng và kh năng c a ngân sách a phương, U ban nhân dân c p t nh quy t nh biên ch c th khi thành l p Ban Qu n lý r ng nhưng t i thi u là 5 ngư i ( i v i r ng c d ng) và 7 ngư i ( i v i r ng phòng h ) th c hi n nhi m v t ch c và qu n lý các ho t ng qu n lý, b o v và phát tri n r ng (không tính biên ch c a t ch c ki m lâm trong r ng c d ng, r ng phòng h và biên ch b o v r ng). Biên ch c a l c lư ng ki m lâm trong r ng c d ng ho c r ng phòng h là biên ch hành chính ư c Chính ph phê duy t và giao hàng năm trong t ng ch tiêu biên ch hành chính c a các cơ quan hành chính Nhà nư c trung ương và a phương. Vi c b trí công ch c ki m lâm t i các H t, Tr m ki m lâm trong r ng c d ng, r ng phòng h có Ban Qu n lý r ng do U ban nhân dân c p t nh quy t nh c th theo ngh c a Ban Qu n lý r ng, phù h p v i k ho ch b o v r ng ã ư c c p có thNm quy n phê duy t. Vi c b o v và phát tri n r ng th c hi n quy nh t i các i u 54, 61 và 62 Lu t B o v và Phát tri n r ng năm 2004 là khoán b o v và phát tri n r ng cho h gia ình, cá nhân t i ch n nh i s ng dân cư s ng trong các khu r ng c d ng và r ng phòng h .
  2. Biên ch b o v r ng là biên ch s nghi p do U ban nhân dân c p t nh quy t nh theo kh năng ngân sách a phương dành cho ho t ng qu n lý và b o v r ng ch b trí trong trư ng h p không th c hi n ư c phương th c giao khoán b o v và phát tri n r ng. 2. Ch tiêu biên ch hàng năm Ch tiêu biên ch hàng năm c a Ban Qu n lý r ng bao g m: 2.1. Biên ch ban u khi thành l p Ban Qu n lý r ng; 2.2. Biên ch th c hi n s i u ch nh nhi m v hàng năm c a Ban Qu n lý r ng theo yêu c u c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n; 2.3. Biên ch th c hi n ho t ng s nghi p khác, d ch v theo yêu c u th c ti n và ph i phù h p v i ch c năng, nhi m v c a Ban Qu n lý r ng. 3. Cơ ch t ch v ch tiêu biên ch Căn c vào ngu n kinh phí c a Nhà nư c ư c c p hàng năm v qu n lý và b o v r ng, d án u tư phát tri n r ng ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n phê duy t và các ngu n thu d ch v khác m b o kh năng t trang tr i chi phí ho t ng thư ng xuyên, Giám c Ban Qu n lý r ng ư c quy n t ch v ch tiêu biên ch hàng năm theo các m c sau: 3.1. Ban Qu n lý r ng là ơn v s nghi p có thu t m b o toàn b chi phí ho t ng thư ng xuyên; ư c quy t nh biên ch tăng hàng năm c a mình. 3.2. Ban Qu n lý r ng là ơn v s nghi p có thu t m b o m t ph n chi phí ho t ng thư ng xuyên ã ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n giao kinh phí th c hi n cơ ch khoán m t s lo i d ch v công ho c giao kinh phí b ng hình th c nh m c chi theo kh i lư ng công vi c; ư c quy t nh biên ch tăng thêm c a ơn v mình phù h p v i nhi m v và kinh phí tăng thêm hàng năm theo t l do cơ quan Nhà nư c có thNm quy n quy nh. 3.3. Ban Qu n lý r ng là ơn v s nghi p có thu t m b o m t ph n chi phí ho t ng thư ng xuyên chưa ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n giao kinh phí th c hi n cơ ch khoán m t s lo i d ch v công ho c giao kinh phí b ng hình th c nh m c chi theo kh i lư ng công vi c: có trách nhi m ngh cơ quan Nhà nư c có thNm quy n phê duy t biên ch tăng thêm hàng năm phù h p v i nhi m v và kinh phí tăng thêm hàng năm. 3.4. Ban Qu n lý r ng là ơn v s nghi p không có thu: có trách nhi m ngh cơ quan Nhà nư c có thNm quy n quy t nh biên ch tăng thêm hàng năm c a ơn v mình phù h p v i nhi m v và kinh phí tăng thêm hàng năm theo t l do cơ quan Nhà nư c có thNm quy n quy t nh. 4. Qu n lý và s d ng biên ch
  3. 4.1. Vi c b nhi m, mi n nhi m i v i viên ch c lãnh o Ban Qu n lý r ng th c hi n theo trình t , th t c quy nh v b nhi m, mi n nhi m cán b , công ch c lãnh o. 4.2. Vi c tuy n d ng viên ch c theo hình th c h p ng làm vi c trong biên ch c a Ban Qu n lý r ng ph i thông qua thi tuy n ho c xét tuy n theo quy nh c a pháp lu t v cán b , công ch c (Pháp l nh cán b , công ch c ư c s a i, b sung năm 2003, Ngh nh 116/2003/N -CP ngày 10/10/2003 v vi c tuy n d ng, s d ng và qu n lý cán b , công ch c trong các ơn v s nghi p c a Nhà nư c, Ngh nh 112/2004/N - CP ngày 8 tháng 4 năm 2004 c a Chính ph quy nh cơ ch qu n lý biên ch iv i ơn v s nghi p c a Nhà nư c và các văn b n khác hư ng d n vi c th c hi n các Ngh nh nêu trên). II. T CH C TH C HI N 1. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. 2. Giám c lâm trư ng có trách nhi m l p phương án s p x p, tinh gi n biên ch theo quy nh c a pháp lu t trong án chuy n lâm trư ng thành Ban Qu n lý r ng c d ng, r ng phòng h và chuy n giao Giám c Ban Qu n lý r ng th c hi n sau khi án ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n phê duy t. 3. Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương căn c Thông tư này ch o Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ph i h p v i giám c S N i v hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n án chuy n i lâm trư ng qu c doanh thành Ban qu n lý r ng ã ư c phê duy t. 4. Trong quá trình th c hi n n u có v n phát sinh ho c có khó khăn, vư ng m c ngh U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương ph n ánh k p th i v B N iv nghiên c u, gi i quy t. Đ Quang Trung (Đã ký)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản