Thông tư số 88/2009/TT-BTC

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
77
lượt xem
12
download

Thông tư số 88/2009/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 88/2009/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành để sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 27/2007/TT-BTC ngày 03/04/2007 và Thông tư số 130/2007/TT-BTC ngày 02/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 88/2009/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T --------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 88/2009/TT-BTC Hà N i, ngày 29 tháng 04 năm 2009 THÔNG TƯ S A I, B SUNG M T S I M C A THÔNG TƯ S 27/2007/TT-BTC NGÀY 03/04/2007 VÀ THÔNG TƯ S 130/2007/TT-BTC NGÀY 02/11/2007 C A B TÀI CHÍNH HƯ NG D N V QU N LÝ, THANH TOÁN V N U TƯ VÀ V N S NGHI P CÓ TÍNH CH T U TƯ THU C NGU N V N NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C Căn c Lu t Ngân sách nhà nư c s 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002; Căn c Lu t Xây d ng ngày 26/11/2003, Ngh nh s 12/2009/N -CP ngày 12/02/2009 c a Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình; Căn c Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 8/7/1999 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng, Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 05/5/2000 và s 07/2003/N -CP ngày 30/01/2003 c a Chính ph v vi c s a i, b sung m t s i u c a Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 8/7/1999 c a Chính ph ; Căn c Ngh nh s 71/2005/N -CP ngày 06/6/2005 c a Chính ph v qu n lý u tư xây d ng công trình c thù; Căn c Ngh nh s 99/2007/N -CP ngày 13/6/2007 c a Chính ph v qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình; B Tài chính s a i, b sung m t s i m c a Thông tư s 27/2007/TT-BTC ngày 03/4/2007 và Thông tư s 130/2007/TT-BTC ngày 02/11/2007 c a B Tài chính hư ng d n v qu n lý, thanh toán v n u tư và v n s nghi p có tính ch t u tư thu c ngu n v n ngân sách nhà nư c như sau: 1. S a i i m 3, kho n II, m c A, ph n II Thông tư s 27/2007/TT-BTC ngày 03/4/2007 như sau: “3. Sau khi phân b v n u tư: - Các B g i k ho ch v n u tư v B Tài chính và Kho b c nhà nư c (trung ương). Kho b c nhà nư c g i k ho ch v n các d án c a các B v Kho b c nhà nư c a phương làm căn c ki m soát, thanh toán v n; - UBND các t nh, thành ph g i k ho ch v n u tư v B Tài chính, ng g i S Tài chính và Kho b c nhà nư c (t nh, thành ph ) theo dõi, làm căn c ki m soát, thanh toán v n; - UBND các huy n g i k ho ch v n u tư v S Tài chính, ng g i Phòng Tài chính K ho ch và Kho b c nhà nư c (huy n) theo dõi, làm căn c ki m soát, thanh toán v n”.
  2. 2. S a i i m 4, kho n II, m c A, ph n II Thông tư s 27/2007/TT-BTC ngày 03/4/2007 như sau: “4. Giao k ho ch v n cho các ch u tư: Sau khi phân b v n, ng th i v i vi c g i cho các cơ quan nêu trên, các B và y ban nhân dân các t nh, các huy n giao ch tiêu k ho ch cho các ch u tư th c hi n”. 3. S a i i m 5, kho n II, m c A, ph n II Thông tư s 130/2007/TT-BTC ngày 02/11/2007 như sau: “5. ThNm tra phân b v n u tư: 5.1. i v i d án do các B qu n lý: Sau khi nh n ư c k ho ch phân b v n u tư c a các B , Kho b c nhà nư c tri n khai công tác ki m soát thanh toán theo quy nh mà không ch ý ki n thNm tra c a B Tài chính. Trư ng h p d án không th t c u tư, Kho b c nhà nư c không thanh toán. B Tài chính s có ý ki n thNm tra phân b trong th i h n 5 ngày làm vi c sau khi nh n ư c k ho ch phân b v n u tư c a các B (thNm tra sau). Trư ng h p có d án phân b không úng quy nh, B Tài chính có ý ki n d ng thanh toán, n u ã thanh toán thì th c hi n thu h i ngay s v n ã thanh toán cho d án ó. Các B có trách nhi m ch o ch u tư các d án phân b v n không úng quy nh hoàn tr ngân sách nhà nư c s v n ã thanh toán và ch u trách nhi m v h u qu do vi c phân b không úng quy nh gây ra. 5.2. i v i d án thu c t nh, huy n qu n lý: Trong quá trình tham gia v i các ơn v liên quan v k ho ch v n u tư hàng năm, S Tài chính, Phòng Tài chính K ho ch ng th i th c hi n luôn nhi m v thNm tra k ho ch phân b v n u tư trình UBND c p t nh, c p huy n quy t nh. Căn c quy t nh v k ho ch v n u tư c a UBND c p t nh, c p huy n, Kho b c nhà nư c th c hi n ki m soát thanh toán theo quy nh. Trư ng h p có d án không th t c u tư, không m b o các quy nh v i u ki n b trí v n, Kho b c nhà nư c không thanh toán và thông báo S Tài chính, Phòng Tài chính K ho ch trình UBND c p t nh, c p huy n x lý. 5.3. Ch u tư g i cơ quan Tài chính các c p phương án phân b v n u tư kèm theo các tài li u, bao g m: - i v i d án quy ho ch: văn b n phê duy t cương ho c nhi m v d án quy ho ch và phê duy t d toán chi phí công tác quy ho ch. - i v i d án chuNn b u tư: văn b n phê duy t d toán chi phí công tác chuNn b u tư.
  3. - i v i d án th c hi n u tư: d án u tư xây d ng công trình (ho c báo cáo kinh t -k thu t i v i d án ch l p báo cáo kinh t -k thu t) và quy t nh u tư c a c p có thNm quy n”. 4. Thông tư này có hi u l c thi hành k t ngày 01 tháng 5 năm 2009. Trong quá trình th c hi n, n u có khó khăn vư ng m c, ngh các ơn v ph n ánh k p th i B Tài chính nghiên c u s a i, b sung cho phù h p./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Văn phòng TW và các Ban c a ng; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Chính ph ; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; Tr n Văn Hi u - Ki m toán nhà nư c; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan trung ương c a các oàn th , các T p oàn, T ng công ty nhà nư c. - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Các ơn v thu c và tr c thu c B Tài chính; - S Tài chính, KBNN các t nh, thành ph tr c thu c TW; - C c ki m tra văn b n – B Tư pháp; - Website Chính ph ; - Công báo; - Website B Tài chính; - Lưu: VT, V u tư.
Đồng bộ tài khoản