Thông tư số 93/2004/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
39
lượt xem
1
download

Thông tư số 93/2004/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 93/2004/TT-BTC về việc hướng dẫn một số nội dung Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 93/2004/TT-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 93/2004/TT-BTC Hà N i, ngày 29 tháng 9 năm 2004 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 93/2004/TT-BTC NGÀY 29 THÁNG 9 NĂM 2004 HƯ NG D N M T S N I DUNG QUY CH THÀNH L P, T CH C VÀ HO T NG C A QU B O LÃNH TÍN D NG CHO CÁC DOANH NGHI P NH VÀ V A Căn c Ngh nh s 77/2003/N -CP ngày 1/7/2003 c a Chính ph qui nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Căn c Quy t nh s 193/2001/Q -TTg ngày 20/12/2001 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành Qui ch thành l p, t ch c và ho t ng c a Qu b o lãnh tín d ng cho các doanh nghi p nh và v a; Căn c Quy t nh s 115/2004/Q -TTg ngày 25/6/2004 c a Th tư ng Chính ph v vi c s a i, b sung Qui ch thành l p, t ch c và ho t ng c a Qu b o lãnh tín d ng cho các doanh nghi p nh và v a ban hành theo Quy t nh s 193/2001/Q - TTg ngày 20/12/2001 c a Th tư ng Chính ph ; B Tài chính hư ng d n hư ng d n th c hi n m t s n i dung như sau: Chương 1 THÀNH L P, T CH C, I U HÀNH QU B O LÃNH TÍN D NG 1. i u ki n ư c thành l p Qu b o lãnh tín d ng - Có án thành l p Qu b o lãnh tín d ng ã ư c Ch t ch u ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương phê duy t. N i dung án ph i ch ng minh ư c nhu c u v c p b o lãnh tín d ng c a các doanh nghi p nh và v a ho t ng trên a bàn, phương án t ch c và ho t ng c a Qu b o lãnh tín d ng trong 3 năm u kh thi. - Có m c v n i u l t i thi u 30 t ng do Ngân sách t nh, thành ph tr c thu c trung ương c p, các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c tham gia góp v n. - Có danh sách d ki n cán b thu c H i ng qu n lý, ban ki m soát, ban i u hành là nh ng ngư i có y năng l c hành vi dân s , t t nghi p i h c và có ít nh t 5 năm kinh nghi m làm vi c trong lĩnh v c kinh t ho c tài chính - ngân hàng. - Có d th o i u l phù h p v i qui nh t i i u 6 qui ch thành l p, t ch c và ho t ng Qu b o lãnh tín d ng ban hành kèm theo quy t nh s 193/2001/Q -TTg c a Th tư ng Chính ph và các qui nh khác c a pháp lu t.
 2. 2. Trình t thành l p Qu b o lãnh tín d ng - Căn c vào nhu c u v c p b o lãnh tín d ng c a các doanh nghi p nh và v a t i a phương, Ch t ch u ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương ra quy t nh thành l p ban trù b thành l p Qu b o lãnh tín d ng (g i t t là ban trù b ). Ban trù b có thành ph n là i di n c a S Tài chính, S K ho ch và u tư, chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c, i di n c a các t ch c h tr cho doanh nghi p nh và v a. Ban trù b có nhi m v giúp Ch t ch u ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương nghiên c u, l p án thành l p, chuNn b các i u ki n ư c thành l p Qu b o lãnh tín d ng trình Ch t ch u ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương xem xét, quy t nh. Ban trù b t gi i th sau khi Ch t ch u ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương ra quy t nh thành l p Qu b o lãnh tín d ng. - Căn c các i u ki n ư c thành l p Qu b o lãnh tín d ng, Ch t ch u ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương xem xét quy t nh thành l p Qu b o lãnh tín d ng t i a phương. - Trong th i h n 15 ngày k t ngày Qu b o lãnh tín d ng chính th c khai trương ho t ng, Ch t ch u ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương có trách nhi m báo cáo B Tài chính vi c thành l p Qu b o lãnh tín d ng t i a phương mình. Kèm theo b n sao các tài li u liên quan g m: + Quy t nh thành l p Qu b o lãnh tín d ng, i u l Qu b o lãnh tín d ng ã ư c phê chuNn. + án thành l p Qu b o lãnh tín d ng ã ư c phê chuNn. + Các tài li u liên quan ch ng minh có các i u ki n ư c thành l p Qu b o lãnh tín d ng như: Các văn b n, quy t nh tham gia góp v n thành l p Quĩ b o lãnh tín d ng c a các cơ quan; Văn b ng t t nghi p i h c c a các cán b làm vi c chuyên trách thu c H i ng qu n lý, Ban ki m soát, Ban i u hành. 3. i u ki n ti n hành ho t ng c a Qu b o lãnh tín d ng Ch m nh t trong th i h n 6 tháng k t ngày ư c Ch t ch u ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương ra quy t nh thành l p, Qu b o lãnh tín d ng ph i khai trương ho t ng. Trư c khi khai trương ho t ng t i thi u 30 ngày, Qu b o lãnh tín d ng ph i ăng báo ho c thông báo trên các phương ti n thông tin i chúng c a a phương ba s liên ti p v quy t nh thành l p Qu b o lãnh tín d ng, n i dung ho t ng, ph m vi ho t ng, i tư ng khách hàng. 4. Cơ c u t ch c và i u hành tác nghi p Qu b o lãnh tín d ng 4.1. Căn c quy t nh s 115/2004/Q -TTg, i u ki n và kh năng c a t ng a phương, Ch t ch u ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương xem xét,
 3. quy t nh cơ c u t ch c qu n lý và i u hành tác nghi p Qu b o lãnh tín d ng theo m t trong các mô hình sau: a) Thành l p Qu B o lãnh tín d ng có tư cách pháp nhân c l p bao g m H i ng qu n lý, Ban ki m soát và Ban i u hành theo qui nh hi n hành. Qu b o lãnh tín d ng u thác vi c i u hành tác nghi p các ho t ng b o lãnh tín d ng cho ơn v nh n u thác là Qu H tr phát tri n ho c Qu tài chính c a a phương. Qu b o lãnh tín d ng và ơn v nh n u thác ph i ký h p ng v d ch v u thác, trong ó ph i th hi n các công vi c ư c u thác; Nhi m v , quy n h n các bên; Phí u thác và phương th c thanh toán; Th i h n h p ng; Ch thông tin báo cáo; Gi i quy t tranh ch p, x lý r i ro và các i u kho n khác. b) Không thành l p Qu b o lãnh tín d ng có tư cách pháp nhân c l p. Ch t ch u ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có quy t nh giao nhi m v b o lãnh tín d ng cho các doanh nghi p nh và v a cho Qu tài chính c a a phương. 4.2. Các Qu tài chính c a a phương ư c th c hi n i u hành tác nghi p Quĩ B o lãnh tín d ng (dư i hình th c nh n u thác hay ư c giao nhi m v b o lãnh tín d ng), ph i có các i u ki n sau: - Có tư cách pháp nhân và b máy t ch c ho t ng c l p. - Trong ch c năng nhi m v ho t ng ph i có ho t ng c p tín d ng cho khách hàng - Ban lãnh o Qu và cán b làm nhi m v c p b o lãnh tín d ng cho các doanh nghi p nh và v a là nh ng ngư i t t nghi p i h c và có ít nh t 5 năm kinh nghi m làm vi c trong lĩnh v c tài chính ngân hàng. - Tình hình tài chính c a ơn v lành m nh, k t qu kinh doanh 2 năm li n k có thu nh p l n hơn chi phí. - Trong trư ng h p không thành l p Qu b o lãnh tín d ng có tư cách pháp nhân c l p, Ch t ch u ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có quy t nh giao nhi m v b o lãnh tín d ng cho các doanh nghi p nh và v a cho Qu tài chính c a a phương thì m c v n ph i b sung t i thi u cho Qu tài chính a phương th c hi n nhi m v b o lãnh tín d ng là 30 t ng (t v n c p c a Ngân sách a phương và v n góp c a các t ch c). 4.3. Nh ng n i dung cơ b n v trách nhi m và quy n h n c a Qu b o lãnh tín d ng và ơn v nh n u thác trong h p ng u thác. a) i v i Qu b o lãnh tín d ng. - Xây d ng qui ch , qui trình nghi p v hư ng d n các n i dung ho t ng tác nghi p c a Qu b o lãnh tín d ng chuy n cho ơn v nh n u thác làm căn c th c hi n. - Cung c p các thông tin v chính sách khách hàng ư c b o lãnh tín d ng trong t ng th i kỳ ơn v nh n u thác xem xét ti p nh n h sơ xin c p b o lãnh tín d ng.
 4. - U quy n cho ơn v nh n u thác th c hi n các quy n h n và nghĩa v c a Qu b o lãnh tín d ng trong vi c c p b o lãnh tín d ng cho khách hàng nêu t i i m 1 i u 21 Quy t nh 193/2001/Q -TTg. U quy n cho ơn v nh n u thác ký h p ng cho vay b t bu c i v i khách hàng, thu h i n g c, n lãi i v i khách hàng. - Thanh toán phí d ch v u thác cho ơn v nh n u thác theo h p ng u thác. - Ki m tra, giám sát ơn v nh n u thác trong vi c th c hi n theo qui ch , qui trình nghi p v Qu b o lãnh tín d ng. - Chuy n ti n cho ơn v nh n u thác th c hi n cam k t b o lãnh iv iT ch c tín d ng. b) i v i ơn v nh n u thác nghi p v b o lãnh tín d ng. Các ơn v nh n u thác Qu b o lãnh tín d ng ch u trách nhi m th c hi n toàn b nghi p v v b o lãnh tín d ng c a Qu b o lãnh tín d ng theo úng qui nh, bao g m: - Ti p nh n, thNm nh h sơ theo úng qui ch và qui trình nghi p v b o lãnh c a Qu b o lãnh tín d ng quy t nh c p, t ch i vi c b o lãnh tín d ng cho khách hàng. - ư c th c hi n quy n và nghĩa v c a Qu b o lãnh tín d ng trong vi c c p b o lãnh tín d ng cho khách hàng nêu t i i m 1 i u 21 Quy t nh 193/2001/Q -TTg. - Th c hi n cam k t b o lãnh ngay sau khi nh n ư c ti n do Qu b o lãnh tín d ng chuy n sang. Khi th c hi n cam k t b o lãnh cho khách hàng, ơn v nh n u thác yêu c u khách hàng nh n n vay b t bu c v i lãi su t b ng 150% lãi su t cho vay theo h p ng tín d ng khách hàng ã ký v i t ch c tín d ng. ơn v nh n u thác có trách nhi m thu h i n g c, n lãi c a các kho n cho vay b t bu c. - Báo cáo y v tình hình i u hành tác nghi p ho t ng cho Qu b o lãnh tín d ng theo nh kỳ và t xu t theo yêu c u c a Qu b o lãnh tín d ng. Riêng i v i nh ng kho n cho vay b t bu c, ơn v nh n u thác có trách nhi m báo cáo nh kỳ hàng tháng cho Qu b o lãnh tín d ng v tình hình tài chính c a khách n , tình hình thu n và kh năng thu n . - Th c hi n các công vi c khác theo tho thu n gi a Qu b o lãnh tín d ng và ơn v nh n u thác. - ư c hư ng phí d ch v u thác theo tho thu n v i Qu b o lãnh tín d ng. 4.4. Nh ng nhi m v cơ b n c a Qu tài chính a phương khi ư c giao nhi m v b o lãnh tín d ng. - Th c hi n qu n lý v n, s d ng v n c a Qu b o lãnh tín d ng theo úng qui nh. - Th c hi n b o lãnh tín d ng cho các doanh nghi p nh và v a theo úng qui nh t i quy t nh 193/2001/Q -TTg và các văn b n qui ph m pháp lu t khác có liên quan.
 5. - Th c hi n qu n lý thu nh p, chi phí, phân ph i chênh l ch thu chi i v i ho t ng b o lãnh tín d ng theo úng qui nh t i Thông tư này. 5. H p ng b o lãnh tín d ng - H p ng b o lãnh tín d ng do cơ quan i u hành tác nghi p Qu b o lãnh tín d ng tho thu n và ký k t v i t ch c tín d ng nh n b o lãnh, khách hàng ư c b o lãnh. N i dung h p ng b o lãnh tín d ng bao g m các n i dung cơ b n sau: + Tên, a ch c a cơ quan i u hành tác nghi p Qu b o lãnh tín d ng, t ch c tín d ng nh n b o lãnh và khách hàng ư c b o lãnh. + M c ích, i tư ng và ph m vi b o lãnh. + T ng giá tr kho n vay c a khách hàng t i t ch c tín d ng. + T ng s giá tr tài s n th ch p, c m c t i t ch c tín d ng. + S ti n b o lãnh, th i h n b o lãnh, phí b o lãnh và phương th c thu phí b o lãnh. + Quy n và nghĩa v c a các bên tham gia h p ng b o lãnh. + Qui nh v nh n n và b i hoàn b o lãnh. + Gi i quy t tranh ch p phát sinh. + Nh ng tho thu n khác. - H p ng b o lãnh tín d ng có th ư cs a i, b sung ho c hu b n u các bên có liên quan tho thu n. -H p ng b o lãnh tín d ng ch m d t trong các trư ng h p sau: + Nghĩa v b o lãnh ã ư c cơ quan i u hành tác nghi p Qu b o lãnh tín d ng th c hi n y và khách hàng ã th c hi n y nghĩa v i v i cơ quan i u hành tác nghi p Qu b o lãnh tín d ng. + Nghĩa v b o lãnh ch m d t theo qui nh c a pháp lu t. + Khách hàng ã th c hi n y nghĩa v c a mình i v i t ch c tín d ng và i v i cơ quan i u hành tác nghi p Qu b o lãnh tín d ng. + Th i h n c a b o lãnh tín d ng ã h t hi u l c trong trư ng h p h p ng b o lãnh có qui nh v th i h n hi u l c c a b o lãnh. + T ch c tín d ng ng ý hu b b o lãnh theo các qui nh c a pháp lu t. + Vi c b o lãnh ư c thay th b ng bi n pháp b o m ti n vay khác c a khách hàng t i t ch c tín d ng do các bên tho thu n.
 6. Chương 2 QU N LÝ TÀI CHÍNH I V I QU B O LÃNH TÍN D NG I. i v i trư ng h p thành l p Qu b o lãnh tín d ng có tư cách pháp nhân c l p, vi c i u hành tác nghi p Qu b o lãnh tín d ng ư c u thác cho Qu H tr phát tri n ho c Qu Tài chính c a a phương. 1. Qui nh v qu n lý v n và tài s n c a Qu b o lãnh tín d ng 1.1. V n ho t ng c a Qu b o lãnh tín d ng hình thành t các ngu n sau: a) V n i u l : Là t ng s v n do các t ch c, cá nhân góp và ư c ghi vào i u l Qu b o lãnh tín d ng. V n i u l Qu b o lãnh tín d ng ư c hình thành t : - V n c p c a Ngân sách t nh, thành ph tr c thu c trung ương. - V n góp c a các t ch c tín d ng. - V n góp c a các doanh nghi p thu c m i thành ph n kinh t . - V n góp c a các hi p h i ngành ngh , các t ch c i di n và h tr cho các doanh nghi p nh và v a. b) V n tài tr c a các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c (bao g m c v n h tr phát tri n chính th c ODA) cho m c tiêu phát tri n doanh nghi p nh và v a, các h p tác xã, các chương trình phát tri n nông, lâm, ngư nghi p. c) V n t b sung t k t qu ho t ng c a Qu b o lãnh tín d ng. 1.2. V n ho t ng c a Qu b o lãnh tín d ng ph i ư c s d ng úng m c ích, có hi u qu , m b o an toàn và cho các m c tiêu sau: - C p b o lãnh tín d ng cho các khách hàng theo qui nh. - u tư, mua s m tài s n c nh ph c v cho ho t ng c a Qu b o lãnh tín d ng theo nguyên t c giá tr còn l i c a tài s n c nh không vư t quá 7% v n i u l c a Qu . Toàn b công tác u tư, mua s m tài s n c nh c a Qu b o lãnh tín d ng ph i ư c th c hi n theo úng các qui nh c a Nhà nư c v qu n lý u tư, xây d ng. Hàng năm Qu b o lãnh tín d ng ph i xây d ng k ho ch u tư, mua s m tài s nc nh trình H i ng qu n lý xem xét phê duy t và th c hi n công tác u tư, mua s m trong ph m vi k ho ch ư c duy t. - G i t i Kho b c nhà nư c và các t ch c tín d ng trong nư c óng trên cùng a bàn t nh, thành ph tr c thu c trung ương. - Mua trái phi u Chính ph . - Th c hi n nghĩa v cam k t b o lãnh c a Qu i v i t ch c tín d ng khi khách hàng không tr ư c n ho c tr n không y cho t ch c tín d ng.
 7. 1.3. Qu d phòng nghi p v . - Qu d phòng nghi p v ư c trích l p t chi phí b ng 50% s phí b o lãnh tín d ng thu ư c t khách hàng. Qu d phòng nghi p v dùng : + Cho vay b t bu c i v i khách hàng theo ph n trách nhi m cam k t b o lãnh c a Qu trong trư ng h p khách hàng không tr ư c n ho c tr n không úng h n cho t ch c tín d ng. S n cho vay b t bu c mà Qu b o lãnh tín d ng thu h i ư c s ư c b i hoàn vào qu d phòng nghi p v . + Bù p nh ng kho n n ã cho khách hàng vay b t bu c nhưng không thu h i ư c n . Vi c x lý tài chính i v i nh ng kho n cho vay b t bu c nhưng không thu ư c Qu b o lãnh tín d ng th c hi n theo qui ch do H i ng qu n lý Qu ban hành. - Trư ng h p Qu d phòng nghi p v không cho vay b t bu c i v i khách hàng và bù p nh ng kho n n ã cho vay b t bu c nhưng không thu h i ư c n thì Qu b o lãnh tín d ng ư c s d ng v n ho t ng c a mình th c hi n nghĩa v cam k t b o lãnh thay cho khách hàng. 1.4. Qu b o lãnh tín d ng th c hi n vi c m s k toán, theo dõi toàn b v n và tài s n hi n có; x lý các trư ng h p làm hư h ng, m t mát tài s n; như ng bán, thanh lý tài s n; ki m kê, ánh giá tài s n theo qui nh c a pháp lu t i doanh nghi p Nhà nư c và các văn b n qui ph m pháp lu t có liên quan. 2. Thu nh p c a Qu b o lãnh tín d ng Thu nh p c a Qu b o lãnh tín d ng là các kho n th c thu trong năm, bao g m: - Thu phí b o lãnh tín d ng. - Thu phí thNm nh h sơ xin c p b o lãnh tín d ng. - Thu lãi ti n g i t i Kho b c Nhà nư c và các t ch c tín d ng trong nư c. - Thu lãi u tư trái phi u Chính ph . - Thu lãi n cho vay quá h n (cho vay b t bu c) i v i khách hàng. - Thu khác, bao g m c thu t như ng bán, thanh lý tài s n c nh. Các kho n thu c a Qu b o lãnh tín d ng ư c h ch toán y vào thu nh p và ph i có hoá ơn, ch ng t h p l . 3. Chi phí c a Qu b o lãnh tín d ng: Là các kho n th c chi c n thi t cho ho t ng c a Qu b o lãnh tín d ng, có hoá ơn, ch ng t h p l . M c chi, i tư ng chi ư c th c hi n theo qui nh c a pháp lu t. Trư ng h p pháp lu t chưa có qui nh, Qu b o lãnh tín d ng căn c vào kh năng tài chính xây d ng nh m c, quy t nh vi c chi tiêu và ch u trách nhi m trư c pháp lu t. Các kho n chi phí ph i n m trong k ho ch tài chính năm ã ư c H i ng qu n lý phê duy t, bao g m:
 8. 3.1. Chi phí cho ho t ng b o lãnh tín d ng. - Chi tr phí d ch v cho ơn v nh n u thác b o lãnh tín d ng theo h p ng d ch v u thác gi a hai bên. - Chi trích l p qu d phòng nghi p v . - Các kho n chi khác phát sinh trong quá trình c p b o lãnh tín d ng cho khách hàng 3.2. Chi cho ngư i lao ng g m: - Chi phí ti n lương, ti n công và các kho n chi mang tính ch t ti n lương, ti n công cho cán b , nhân viên. - Chi ph c p cho thành viên H i ng qu n lý, Ban ki m soát làm vi c bán chuyên trách. - Các kho n chi ăn ca, chi lao ng n , chi b o h lao ng, chi trang ph c giao d ch, chi tr c p thôi vi c cho ngư i lao ng theo qui nh hi n hành. - Chi phí b o hi m xã h i, b o hi m y t và kinh phí công oàn. 3.3. Chi cho ho t ng qu n lý công v : - Chi mua v t tư văn phòng: v t li u, gi y t in, văn phòng phNm. - Chi v cư c phí bưu i n và truy n tin. - Chi v i n nư c, v sinh cơ quan, b o v môi trư ng, y t cơ quan. - Chi v xăng d u ph c v cho công vi c c a cơ quan. - Chi v công tác phí cho cán b i công tác trong và ngoài nư c theo ch qui nh. - Chi l tân, giao d ch i ngo i, khánh ti t, h i ngh , tuyên truy n, qu ng cáo. - Chi ào t o t p hu n và nghiên c u khoa h c. - Các kho n chi phí qu n lý khác. 3.4. Chi v tài s n. - Chi phí kh u hao tài s n c nh ư c áp d ng theo qui nh c a Nhà nư c v i doanh nghi p. - Chi mua b o hi m tài s n, b o dư ng, s a ch a tài s n, thuê tài s n, mua s m công c lao ng. - Chi v như ng bán, thanh lý tài s n (bao g m c ph n giá tr còn l i c a các tài s n thanh lý, như ng bán).
 9. 3.5. Chi v n p thu , phí, l phí. 3.6. Các kho n chi phí h p lý, h p l khác theo qui nh c a Lu t thu thu nh p doanh nghi p và các văn b n hu ng d n. 4. Chênh l ch thu chi: Chênh l ch thu chi th c hi n trong năm c a Qu b o lãnh tín d ng ư c xác nh là s chênh l ch gi a t ng s thu nh p và t ng s chi phí h p lý, h p l sau khi n p thu ư c x lý như sau: 4.1. Trư ng h p thu nh p l n hơn chi phí. - Trích l p 15% l p qu d tr b sung v n ho t ng cho Qu b o lãnh tín d ng. - Trích 10% hình thành qu d phòng tài chính. Qu d phòng tài chính dùng bù p nh ng t n th t, thi t h i v tài s n x y ra trong quá trình ho t ng c a Qu b o lãnh tín d ng sau khi ã ư c bù p b ng ti n b i thư ng c a các t ch c, cá nhân gây ra t n th t, c a t ch c b o hi m và qu d phòng nghi p v . - Trích 30% hình thành qu u tư phát tri n nghi p v . Qu u tư phát tri n nghi p v dùng u tư m r ng qui mô ho t ng và i m i trang thi t b , i u ki n làm vi c c a Qu b o lãnh tín d ng. - Trích l p 2 qu khen thư ng và phúc l i t i a b ng 3 tháng lương th c hi n trong năm. Qu khen thư ng dùng khen thư ng nh kỳ ho c t xu t cho các cán b , công nhân viên làm vi c trong Qu b o lãnh tín d ng; thư ng cho các cá nhân và t ch c ngoài Qu b o lãnh tín d ng có quan h kinh t v i Qu b o lãnh tín d ng ã hoàn thành t t nh ng i u ki n h p ng óng góp có hi u qu vào ho t ng c a Qu b o lãnh tín d ng. Qu phúc l i dùng u tư xây d ng, ho c s a ch a, b o dư ng các công trình phúc l i c a Qu b o lãnh tín d ng. Chi cho các ho t ng th thao, văn hoá phúc l i công c ng c a t p th cán b nhân viên Qu b o lãnh tín d ng. Chi tr c p khó khăn thư ng xuyên, t xu t cho cán b nhân viên c a Qu b o lãnh tín d ng. - S còn l i ư c dùng chia lãi cho các t ch c tham gia góp v n thành l p Qu b o lãnh tín d ng. 4.2. Trư ng h p thu nh p nh hơn chi phí. Qu b o lãnh tín d ng ư c chuy n s chênh l ch thu nh p nh hơn chi phí sang năm sau, th i gian chuy n s chênh l ch thu nh p nh hơn chi phí không quá 5 năm. Sau 5 năm n u không chuy n h t s chênh l ch thu nh p nh hơn chi phí, Qu b o lãnh tín d ng báo cáo Ch t ch u ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương xem xét, quy t nh vi c gi m v n ho t ng, t ch c l i ho c gi i th Qu b o lãnh tín d ng. 5. Nghĩa v thu c a Qu b o lãnh tín d ng Ho t ng b o lãnh tín d ng c a Qu b o lãnh tín d ng thu c i tư ng không ch u thu giá tr gia tăng.
 10. Các lo i thu , phí, l phí khác phát sinh trong quá trình ho t ng c a Qu b o lãnh tín d ng th c hi n theo qui nh hi n hành c a pháp lu t. 6. Ch k toán i v i Qu b o lãnh tín d ng Vi c h ch toán và theo dõi các kho n b o lãnh c a Qu b o lãnh tín d ng ư c th c hi n theo h th ng tài kho n k toán do B Tài chính ban hành. II. i v i trư ng h p không thành l p Qu b o lãnh tín d ng có tư cách pháp nhân c l p, Ch t ch u ban nhân dân t nh, thành ph giao nhi m v b o lãnh tín d ng cho Qu tài chính c a a phương: - Qu tài chính a phương có trách nhi m h ch toán và theo dõi riêng toàn b v n ho t ng c a Qu b o lãnh tín d ng. V n ho t ng c a Qu b o lãnh tín d ng ph i ư c s d ng úng m c ích, có hi u qu và cho các m c tiêu sau: + C p b o lãnh tín d ng cho các khách hàng theo qui nh. + S d ng t i a 7% v n ho t ng c a Qu b o lãnh tín d ng b sung v n u tư, mua s m tài s n c nh ph c v cho ho t ng c a Qu tài chính c a a phương. + G i t i Kho b c nhà nư c và các t ch c tín d ng trong nư c óng trên cùng a bàn t nh, thành ph tr c thu c trung ương. + Mua trái phi u Chính ph . + Th c hi n nghĩa v cam k t b o lãnh c a Qu i v i t ch c tín d ng khi khách hàng không tr ư c n ho c tr n không y cho t ch c tín d ng. - Toàn b thu nh p, chi phí ho t ng c a Qu b o lãnh tín d ng ư c h ch toán chung vào thu nh p, chi phí c a Qu tài chính a phương xác nh k t qu chênh l ch thu chi c a Qu tài chính a phương. Qu tài chính a phương có trách nhi m h ch toán chi phí hình thành các qu sau: + Trích l p 50% s phí b o lãnh tín d ng th c thu ư c hình thành qu d phòng nghi p v . Qu d phòng nghi p v ư c s d ng theo qui nh t i i m 1.3 m c I nêu trên. + Trích l p 15% s phí b o lãnh tín d ng th c thu ư c hình thành qu d tr b sung v n ho t ng cho Qu b o lãnh tín d ng. - Ho t ng b o lãnh tín d ng c a Qu b o lãnh tín d ng thu c i tư ng không ch u thu giá tr gia tăng. Qu tài chính a phương có trách nhi m kê khai, n p các lo i thu , phí, l phí khác phát sinh trong quá trình ho t ng theo qui nh hi n hành c a pháp lu t. Chương 3 CH THÔNG TIN BÁO CÁO VÀ KI M TRA
 11. 1. i v i khách hàng Khách hàng có trách nhi m báo cáo cơ quan i u hành tác nghi p Qu b o lãnh tín d ng và ch u s ki m tra theo nh kỳ ho c t xu t c a cơ quan i u hành tác nghi p Qu b o lãnh tín d ng, Qu b o lãnh tín d ng v tình hình ho t ng có liên quan n giao d ch ư c b o lãnh. N i dung báo cáo, ch ki m tra c a Qu b o lãnh tín d ng do các bên tho thu n và ư c ghi trong H p ng b o lãnh tín d ng. 2. i v i Qu b o lãnh tín d ng - Vi c báo cáo v tình hình ho t ng c a Qu b o lãnh tín d ng cho các t ch c, cá nhân tham gia góp v n vào Qu ư c th c hi n theo qui nh t i i u l Qu . - Qu b o lãnh tín d ng có trách nhi m t ng h p tình hình ho t ng b o lãnh tín d ng, tình hình ho t ng chung l p và g i cho U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương và B Tài chính theo nh kỳ hàng quí và năm các báo cáo sau: + B ng cân i tài kho n c p III, báo cáo k t qu thu chi tài chính. M u bi u báo cáo ư c l p theo qui nh c a Nhà nư c i v i doanh nghi p. + Tình hình c p b o lãnh tín d ng cho khách hàng, tình hình dư n cho vay b t bu c và kh năng thu h i theo m u bi u ính kèm - Qu tài chính a phương ư c giao nhi m v b o lãnh tín d ng có trách nhi m báo cáo tình hình ho t ng và báo cáo tài chính theo qui nh i v i Qu tài chính a phương. Ngoài các báo cáo trên Qu tài chính a phương có trách nhi m báo cáo U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương và B Tài chính theo quí, năm v ngu n v n c a Qu b o lãnh tín d ng, tình hình c p b o lãnh tín d ng cho khách hàng, tình hình dư n cho vay b t bu c và kh năng thu h i n và các báo cáo khác khi có yêu c u. - Th i h n g i báo cáo: Báo cáo quí ư c g i ch m nh t sau 45 ngày k t ngày k t thúc quí. Báo cáo năm ư c g i ch m nh t sau 60 ngày k t ngày k t thúc năm. - Qu b o lãnh tín d ng ch u s ki m tra, thanh tra c a U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương, B Tài chính và các cơ quan có liên quan theo qui nh hi n hành c a pháp lu t. 3. i v i ơn v nh n u thác. ơn v nh n u thác có trách nhi m báo cáo nh kỳ và t xu t cho Qu b o lãnh tín d ng v tình hình i u hành tác nghi p ho t ng Qu b o lãnh tín d ng theo qui nh t i i m 4 chương I Thông tư này. Chương 4 TRANH CH P - T T NG - GI I TH - THANH LÝ
 12. 1. M i tranh ch p và t t ng gi a Qu b o lãnh tín d ng v i pháp nhân và th nhân có quan h tr c ti p ho c gián ti p n ho t ng c a Qu b o lãnh tín d ng ư c x lý theo pháp lu t hi n hành c a nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam. 2. Vi c t ch c l i ho c gi i th Qu b o lãnh tín d ng ư c th c hi n theo quy t nh c a Ch t ch u ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương và các qui nh hi n hành c a pháp lu t i v i doanh nghi p. Chương 5 T CH C TH C HI N 1. Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương, Ch t ch H i ng qu n lý Qu b o lãnh tín d ng có trách nhi m thi hành úng qui ch thành l p, t ch c và ho t ng c a Qu b o lãnh tín d ng ban hành theo quy t nh s 193/2001/Q -TTg, quy t nh s 115/2004/Q -TTg c a Th tư ng Chính ph và n i dung hư ng d n t i Thông tư này. nh kỳ hàng quí và t xu t Ch t ch u ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương báo cáo B Tài chính v k t qu và tình hình ho t ng Qu b o lãnh tín d ng t i a phương, ki n ngh nh ng gi i pháp tháo g khó khăn trong ho t ng Qu . 2. Qu b o lãnh tín d ng có trách nhi m ban hành các văn b n hư ng d n nghi p v c th theo qui nh t i Quy t nh s 193/Q -TTg, quy t nh s 115/2004/Q -TTg c a Th tư ng Chính ph và n i dung hư ng d n t i thông tư này. 3. Trong quá trình tri n khai th c hi n, B Tài chính s ki m tra, giám sát vi c thành l p, t ch c, ho t ng, ch p hành các qui nh pháp lu t c a Nhà nư c c a các Qu b o lãnh tín d ng t i các t nh, thành ph tr c thu c trung ương. 4. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng công báo và thay th thông tư s 42/2002/TT-BTC ngày 7/5/2002 c a B Tài chính. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, ngh ph n ánh v B Tài chính xem xét, b sung, s a i. Lê Th Băng Tâm ( ã ký) Quĩ B o lãnh tín d ng BÁO CÁO TÌNH HÌNH C P B O LÃNH TÍN D NG CHO KHÁCH HÀNG VÀ TÌNH HÌNH CHO VAY B T BU C I V I KHÁCH HÀNG
 13. (Quí.... năm....) ơn v tính: Tri u ng. STT Ch tiêu S u Phát sinh trong S cu i kỳ kỳ kỳ PS PS Có N 1 V n ho t ng c a Quĩ B o lãnh tín d ng -V n i ul - V n khác (n u có) 2 Tình hình c p b o lãnh tín d ng Trong ó - C p b o lãnh cho doanh nghi p - C p b o lãnh cho các H p tác xã - C p b o lãnh cho H gia ình - C p b o lãnh cho ch trang tr i, h nông dân, ngư dân - C p b o lãnh cho i tư ng khác Tình hình cho vay b t bu c - Cho vay doanh nghi p - Cho vay các H p tác xã - Cho vay H gia ình - Cho vay ch trang tr i, h nông dân, ngư dân - Cho vay i tư ng khác Ngư i l p bi u K toán ..., ngày... tháng... năm... (Ký, ghi rõ h tên) Giám c (Ký, ghi rõ h tên) (Ký, ghi rõ h tên, óng d u)
Đồng bộ tài khoản