intTypePromotion=1

Thông tư số 97/2008/TT-BTC

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
76
lượt xem
3
download

Thông tư số 97/2008/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 97/2008/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với việc đầu tư phát triển điện ở nông thôn, miền núi, hải đảo do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 97/2008/TT-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 97/2008/TT-BTC Hà N i, ngày 28 tháng 10 năm 2008 THÔNG TƯ HƯ NG D N TH C HI N CHÍNH SÁCH H TR C A NHÀ NƯ C IV I VI C U TƯ PHÁT TRI N I N NÔNG THÔN, MI N NÚI, H I O Căn c Lu t i n l c ngày 03 tháng 12 năm 2004; Ngh nh s 105/2005/N -CP ngày 17 tháng 8 năm 2005 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t i n l c; Căn c Lu t u tư ngày 29 tháng 11 năm 2005; Ngh nh s 108/2006/N -CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t u tư; Căn c Ngh nh s 60/2003/N -CP ngày 06 tháng 06 năm 2003 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Ngân sách nhà nư c; Căn c Ngh nh s 78/2002/N -CP ngày 04 tháng 10 năm 2002 c a Chính ph v tín d ng i v i ngư i nghèo và các i tư ng chính sách khác; Căn c Ngh nh s 151/2006/N -CP ngày 20 tháng 12 năm 2006 c a Chính ph v tín d ng u tư và tín d ng xu t kh u c a Nhà nư c; Căn c Ngh nh s 106/2008/N -CP ngày 19 tháng 9 năm 2008 c a Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 151/2006/N -CP ngày 20 tháng 12 năm 2006 c a Chính ph v tín d ng u tư và tín d ng xu t kh u c a Nhà nư c; Sau khi có ý ki n c a B Công Thương, B Tài chính hư ng d n th c hi n các chính sách h tr c a Nhà nư c i v i vi c u tư phát tri n i n nông thôn, mi n núi, h i o như sau: I. QUY NNH CHUNG 1. Ph m vi i u ch nh Thông tư này hư ng d n th c hi n i u 61 Lu t i n l c v các chính sách h tr c a Nhà nư c i v i vi c u tư phát tri n i n t i khu v c mà vi c u tư và ho t ng i n l c không có hi u qu kinh t ; h tr u tư dây d n i n t sau công tơ c a các h tiêu th i n n nơi s d ng i n cho các h gia ình thu c di n chính sách xã h i có hoàn c nh c bi t khó khăn vùng nông thôn, mi n núi, h i o; c th : - H tr v v n u tư: C p h tr v n u tư. - H tr v lãi su t vay v n u tư: Cho vay u tư; h tr sau u tư. - Ưu ãi v thu 2. i tư ng áp d ng
 2. 2.1. Các doanh nghi p, t ch c kinh t u tư các d án i n thu c a bàn có i u ki n kinh t - xã h i khó khăn và c bi t khó khăn, bao g m: - D án u tư tr m phát i n, nhà máy i n (Không k d án u tư xây d ng th y i n nh , v i công su t nh hơn ho c b ng 50 MW thu c a bàn có i u ki n kinh t xã h i khó khăn, d án u tư xây d ng th y i n công su t l n hơn 50 MW, d án nhi t i n) và lư i i n c l p cung c p i n cho khu v c nông thôn không u n i v i lư i i n qu c gia. - D án u tư m i, m r ng và c i t o ư ng dây t i i n có c p i n áp 35KV, 22KV; các d án c i t o ư ng dây i n có c p i n áp 6KV, 10KV, 15KV lên c p i n áp 22KV. - D án u tư các tr m bi n áp trung gian có c p i n áp không l n hơn 35KV và các tr m bi n áp phân ph i. - D án u tư ư ng dây tr c h áp 0,2KV và 0,4KV t xu t tuy n phía h áp c a tr m bi n áp phân ph i n c t i n cu i cùng vào thôn xóm và các ư ng nhánh n các công tơ c a các h tiêu th i n. - D án u tư ư ng dây d n i n t sau công tơ c a các h tiêu th i n n nơi s d ng i n c a các h gia ình thu c di n chính sách xã h i (G m: H gia ình nghèo; H gia ình có t 02 ngư i tàn t t n ng không có kh năng t ph c v ) có hoàn c nh c bi t khó khăn ư c y ban nhân dân c p huy n xác nh n trên cơ s ngh c a y ban nhân dân c p xã, riêng i tư ng là h gia ình nghèo có hoàn c nh c bi t khó khăn do y ban nhân dân c p xã xác nh n. 2.2. H gia ình t u tư ư ng dây d n i n t sau công tơ c a các h tiêu th i n n nơi s d ng i n c a các h gia ình thu c di n chính sách xã h i (G m: H gia ình nghèo; H gia ình có t 02 ngư i tàn t t n ng không có kh năng t ph c v ) có hoàn c nh c bi t khó khăn ư c y ban nhân dân c p huy n xác nh n trên cơ s ngh c a y ban nhân dân c p xã, riêng i tư ng là h gia ình nghèo có hoàn c nh c bi t khó khăn do y ban nhân dân c p xã xác nh n. y ban nhân dân c p t nh căn c vào tình hình th c t c a a phương quy nh tiêu chí xác nh h gia ình chính sách xã h i có hoàn c nh c bi t khó khăn cho phù h p làm căn c y ban nhân dân c p huy n, xã xem xét, xác nh n i tư ng ư c hư ng chính sách ưu ãi u tư. Các d án ã ư c hư ng chính sách ưu ãi u tư t các chương trình h tr khác ( ư c vay v n t chương trình h tr phát tri n chính th c, t các t ch c qu c t , t các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c, …) không thu c i tư ng áp d ng c a Thông tư này. 3. i u ki n và nguyên t c h tr 3.1 i u ki n h tr D án ư c hư ng chính sách h tr u tư theo hư ng d n t i Thông tư này ph i m b o các i u ki n sau:
 3. a) D án quy nh t i kho n 2 m c I Thông tư này và n m trong quy ho ch phát tri n i n ư c c p có thNm quy n phê duy t. b) D án quy nh t i i m 2.1 kho n 2 m c I Thông tư này u tư trên a bàn có i u ki n kinh t - xã h i khó khăn và c bi t khó khăn ư c quy nh t i Ngh nh s 108/2006/N -CP ngày 22/9/2006 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t u tư; Quy t nh s 30/2007/Q -TTg ngày 05/3/2007 c a Th tư ng Chính ph ban hành danh m c các ơn v hành chính c p xã, phư ng, th tr n vùng khó khăn. c) Vi c u tư quy nh t i i m 2.2 kho n 2 m c I Thông tư này cho các h gia ình thu c di n chính sách xã h i có hoàn c nh c bi t khó khăn do y ban nhân dân huy n, xã xác nh n và thu c vùng nông thôn, mi n núi, h i o. 3.2. Nguyên t c h tr a) M t d án u tư quy nh t i i m 2.1 kho n 2 m c I Thông tư này, ch u tư ch ư c ch n m t trong hai hình th c tín d ng u tư c a Nhà nư c: Cho vay u tư ho c h tr sau u tư. b) i v i vi c u tư ư ng dây d n i n t sau công tơ n nơi s d ng i n c a các h gia ình thu c di n chính sách xã h i có hoàn c nh c bi t khó khăn do y ban nhân dân huy n, xã xác nh n ư c h tr v n u tư t ngân sách a phương ph i l p d toán trình c p có thNm quy n phê duy t theo quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c. ng th i ư c h tr v lãi su t vay v n u tư như sau: i v i các d án do các doanh nghi p, t ch c kinh t làm ch u tư ư c vay v n u tư ho c h tr sau u tư t Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam. Trư ng h p do h gia ình nghèo có hoàn c nh c bi t khó khăn t u tư ư c vay v n tín d ng ưu ãi (ph n chênh l ch gi a t ng m c u tư và v n ã ư c h tr u tư t ngân sách a phương) t Ngân hàng Chính sách xã h i theo quy nh. c) i v i d án ư c h tr v lãi su t vay v n u tư ph i ư c Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam, Ngân hàng Chính sách xã h i thNm nh phương án tài chính, phương án tr n v n vay và ch p thu n cho vay. d) Ch u tư có d án ư c h tr v lãi su t vay v n u tư, h tr v n u tư theo quy nh t i Thông tư này ph i ư c s d ng v n vay u tư, h tr sau u tư, h tr v n u tư úng m c ích; i v i d án ư c vay u tư ph i tr n g c và lãi vay theo h p ng tín d ng ã ký; th c hi n y các cam k t và các quy nh t i Thông tư này. ) M t d án g m nhi u d án thành ph n (d án u tư trư c công tơ; d án u tư sau công tơ, …) thì ch u tư ph i căn c vào ph m vi, i tư ng, xác nh hình th c tín d ng u tư, h tr v n u tư cho phù h p v i i u ki n và nguyên t c h tr nêu t i i m 3.1 và 3.2 kho n 3 m c I Thông tư này. 3.3. Ngu n v n th c hi n h tr a) V n th c hi n tín d ng c a Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam và Ngân hàng Chính sách xã h i.
 4. b) Ngân sách Trung ương: C p bù chênh l ch lãi su t gi a lãi su t cho vay u tư v i lãi su t huy ng v n, phí qu n lý và c p bù lãi su t h tr sau u tư cho Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam, Ngân hàng Chính sách xã h i theo ch quy nh. c) Ngân hàng a phương: m b o h tr v n u tư d án ư ng dây d n i n t sau công tơ c a các h tiêu th i n n nơi s d ng i n c a các h gia ình thu c di n chính sách xã h i có hoàn c nh c bi t khó khăn. d) V n huy ng h p pháp khác theo quy nh c a pháp lu t. II. QUY NNH C TH 1. Ưu ãi v v n u tư Căn c vào k ho ch tín d ng hàng năm ư c c p có thNm quy n phê duy t cho các d án phát tri n i n theo quy nh t i Thông tư này, Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam th c hi n cho vay v n u tư, h tr sau u tư; Ngân hàng Chính sách xã h i h th ng tín d ng ưu ãi; y ban nhân dân c p t nh h tr v n u tư t ngân sách a phương i v i các d án thu c các i tư ng t i kho n 2 m c I Thông tư này. C th như sau: 1.1. Vay v n u tư a) Hình th c cho vay: Cho vay m t ph n v n u tư. b) i u ki n cho vay: - Thu c i tư ng quy nh t i kho n 2, m c I và m b o các i u ki n, nguyên t c nêu t i kho n 3.1, kho n 3.2 m c I Thông tư này. - Th c hi n th t c u tư theo quy nh c a pháp lu t. - Ch u tư có tư cách pháp nhân theo quy nh c a pháp lu t (Không k h gia ình nghèo có hoàn c nh c bi t khó khăn thu c i tư ng vay t Ngân hàng Chính sách xã h i). - Ch u tư có d án, phương án s n xu t, kinh doanh, b o m tr ư c n và ư c Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam, Ngân hàng Chính sách xã h i thNm nh phương án tài chính, phương án tr n và ch p thu n cho vay. - Ch u tư ph i m b o ngu n v n th c hi n d án và các i u ki n tài chính c th c a ph n v n t u tư theo quy nh c a Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam, Ngân hàng Chính sách xã h i ngoài ph n v n ư c vay. - Ch u tư ph i b o m ti n vay theo các quy nh c a Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam, Ngân hàng Chính sách xã h i. c) M c v n, th i h n, lãi su t cho vay, tr n vay và x lý r i ro:
 5. - i v i kho n vay t Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam: Th c hi n theo quy nh t i Ngh nh s 151/2006/N -CP ngày 20/12/2006 c a Chính ph , Ngh nh s 106/2008/N -CP ngày 19/9/2008 c a Chính ph và các văn b n hư ng d n c a B Tài chính. - i v i kho n vay t Ngân hàng Chính sách xã h i th c hi n như sau: M c cho vay i v i m t l n vay v n tín d ng ưu ãi do Ngân hàng Chính sách xã h i quy t nh và công b trên cơ s nhu c u vay v n và kh năng ngu n v n có th huy ng ư c trong t ng th i kỳ. Th i gian cho vay ư c quy nh căn c vào m c ích s d ng v n vay c a ngư i vay có tính n kh năng tr n c a ngư i vay do Ngân hàng Chính sách xã h i quy nh. Lãi su t cho vay ưu ãi do Th tư ng Chính ph quy t nh cho t ng th i kỳ theo ngh c a Ngân hàng Chính sách xã h i th ng nh t m t m c trong ph m vi c nư c. Lãi su t n quá h n b ng 130% lãi su t cho vay. Ngư i vay ph i tr n úng h n c g c và lãi (n u có). Th i h n chuy n n quá h n do Ngân hàng Chính sách xã h i quy nh. R i ro ư c phân lo i, xem xét x lý n tín d ng u tư theo quy nh t i i u 20 Ngh nh s 78/2002/N -CP ngày 04/10/2002 c a Chính ph v tín d ng i v i ngư i nghèo và các i tư ng chính sách khác. 1.2. H tr sau u tư a) Hình th c h tr sau u tư: Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam c p h tr sau u tư theo k t qu tr n c a ch u tư. b) i u ki n h tr sau u tư: - D án thu c i tư ng h tr sau u tư quy nh t i i m 2.1 kho n 2 m c I và m b o i u ki n, nguyên t c nêu t i kho n 3.1, kho n 3.2 m c I Thông tư này. - ư c Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam thNm nh, xét duy t và ký h p ng h tr sau u tư. - D án ã hoàn thành ưa vào s d ng; có h p ng tín d ng v i t ch c tín d ng và ã th c hi n tr g c, lãi su t vay v n theo h p ng tín d ng ã ký và có xác nh n c a t ch c tín d ng cho vay v n. c) Nguyên t c, m c h tr sau u tư: Th c hi n theo quy nh t i Ngh nh s 151/2006/N -CP ngày 20/12/2006 c a Chính ph , Ngh nh s 106/2008/N -CP ngày 19/9/2008 c a Chính ph và các văn b n hư ng d n c a B Tài chính. 1.3. H tr v n u tư a) i tư ng h tr v n u tư
 6. Ch u tư các d án thu c i tư ng quy nh t i kho n 2 m c I và m b o các i u ki n, nguyên t c nêu t i kho n 3.1, kho n 3.2 m c I Thông tư này. Các h gia ình thu c di n chính sách xã h i có hoàn c nh c bi t khó khăn vùng nông thôn, mi n núi, h i o ư c y ban nhân dân c p huy n, xã xác nh n theo quy nh t i kho n 2 m c I sau khi bình xét công khai, dân ch và thNm tra, xác nh n t cơ s . b) i u ki n h tr v n u tư - Các i tư ng nêu t i ti t a i m 1.3 kho n 1 m c II Thông tư này. - Chi phí u tư ph n ư ng dây d n i n t sau công tơ c a các h tiêu th i n n nơi s d ng i n c a các h gia ình thu c di n chính sách xã h i có hoàn c nh c bi t khó khăn vùng nông thôn, mi n núi, h i o ph i ư c y ban nhân dân c p t nh thNm nh và quy t nh m c h tr v n u tư t ngu n ngân sách a phương. c) M c h tr v n u tư y ban nhân dân c p t nh căn c tình hình th c t và kh năng ngân sách a phương quy t nh c th m c h tr v n u tư ph n ư ng dây d n i n t sau công tơ c a các h tiêu th i n n nơi s d ng i n c a các h gia ình thu c di n chính sách xã h i có hoàn c nh c bi t khó khăn vùng nông thôn, mi n núi, h i o. d) Ngu n v n th c hi n h tr v n u tư t ngân sách a phương bao g m: - Ngu n v n u tư theo các chương trình m c tiêu ư c b sung t ngân sách Trung ương cho ngân sách a phương. - Ngu n v n u tư b trí trong cân i ngân sách a phương theo quy nh c a Lu t ngân sách nhà nư c. - Ngu n v n huy ng t óng góp c a t ch c, cá nhân t i a phương theo quy nh c a pháp lu t. 2. Ưu ãi v thu Các doanh nghi p, t ch c kinh t , h gia ình u tư các d án u tư phát tri n i n nông thôn, mi n núi, h i o thu c i tư ng quy nh t i kho n 2 m c I Thông tư này ư c hư ng các chính sách ưu ãi v thu theo quy nh c a pháp lu t. III. H SƠ, TRÌNH T H TR ƯU ÃI V V N U TƯ 1. H sơ h tr ưu ãi v v n u tư 1.1. H sơ ngh cho vay u tư Ch u tư có các d án thu c i tư ng và m b o các i u ki n quy nh t i Thông tư này g i h sơ ngh cho vay u tư theo quy nh n Ngân hàng Phát tri n Vi t
 7. Nam, Ngân hàng Chính sách xã h i thNm nh, xem xét và quy t nh m c cho vay. a) i v i kho n vay t Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam: Th c hi n theo quy nh t i Thông tư s 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 c a B Tài chính hư ng d n m t s i u c a Ngh nh s 151/2006/N -CP ngày 20/12/2006 c a Chính ph và các văn b n hư ng d n th c hi n Ngh nh s 106/2008/N -CP ngày 19/9/2008 c a Chính ph ; b) i v i kho n vay t Ngân hàng Chính sách xã h i: Th c hi n theo hư ng d n c a Ngân hàng Chính sách xã h i. 1.2. H sơ ngh h tr sau u tư: Th c hi n theo quy nh t i Thông tư s 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 c a B Tài chính hư ng d n m t s i u c a Ngh nh s 151/2006/N -CP ngày 20/12/2006 c a Chính ph và các văn b n hư ng d n th c hi n Ngh nh s 106/2008/N -CP ngày 19/9/2008 c a Chính ph 1.3. H sơ ngh h tr v n u tư a) Văn b n c a ch u tư ngh ư c h tr v n u tư ư ng dây d n i n t sau công tơ c a các h tiêu th i n n nơi s d ng i n c a các h gia ình thu c di n chính sách xã h i có hoàn c nh c bi t khó khăn vùng nông thôn, mi n núi, h i o. b) H sơ, tài li u liên quan t i năng l c pháp lý c a ch u tư; danh sách các h gia ình thu c di n chính sách xã h i c bi t khó khăn ư c h tr v n u tư có ch ký c a t ng h gia ình và xác nh n c a xã, phư ng, th tr n nơi cư trú. c) Các tài li u, h sơ có liên quan n vi c u tư ư ng dây d n i n t sau công tơ c a các h tiêu th i n n nơi s d ng c a các h gia ình thu c di n chính sách xã h i có hoàn c nh c bi t khó khăn vùng nông thôn, mi n núi, h i o. d) Các tài li u có liên quan khác theo quy nh c a y ban nhân dân c p t nh h tr v n u tư. Các h sơ, tài li u nói trên ư c g i n y ban nhân dân c p t nh thNm nh, xem xét và quy t nh h tr v n u tư. Trong th i h n 30 ngày làm vi c, k t ngày Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam, Ngân hàng Chính sách xã h i ( i v i d án ngh ư c vay u tư ho c h tr sau u tư), y ban nhân dân c p t nh ( i v i d án ngh ư c h tr v n u tư) nh n h sơ h p l , các cơ quan ph i văn b n tr l i ch u tư (ch p nh n ho c không ch p nh n kèm theo lý do) v vi c h tr u tư i v i d án theo quy nh. 2. Trình t thanh toán, quy t toán 2.1. Trình t thanh toán, quy t toán i v i d án cho vay u tư và h tr sau u tư.
 8. - Trình t thanh toán: Quy trình thanh toán i v i nh ng d án ư c vay v n u tư, h tr sau u tư theo hư ng d n c a Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam, Ngân hàng Chính sách xã h i. - Vi c quy t toán i v i nh ng d án ư c vay u tư, h tr sau u tư th c hi n theo quy nh t i Thông tư s 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 c a B Tài chính hư ng d n quy t toán d án hoàn thành thu c ngu n v n nhà nư c; Thông tư s 98/2007/TT-BTC ngày 09/8/2007 c a B Tài chính v vi c s a i, b sung m t s i m c a Thông tư s 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 c a B Tài chính. 2.2. Trình t thanh toán, quy t toán i v i d án ư c h tr v n u tư t ngân sách a phương. Vi c thanh toán, quy t toán i v i nh ng d án ư c h tr v n u tư t ngân sách a phương theo quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c và các văn b n hư ng d n. Sau khi có quy t nh c a y ban nhân dân t nh v vi c h tr v n u tư cho d án, ch u tư g i h sơ theo quy nh t i i m 1.3 kho n 1 M c III Thông tư này n cơ quan tài chính, Kho b c Nhà nư c nơi ch u tư th c hi n u tư (kèm theo quy t nh h tr v n u tư cho d án c a y ban nhân dân c p t nh) làm th t c thanh toán, quy t toán theo quy nh t i Thông tư s 27/2007/TT-BTC ngày 03/4/2007 c a B Tài chính hư ng d n v qu n lý, thanh toán v n u tư và v n s nghi p có tính ch t u tư thu c ngu n v n ngân sách Nhà nư c; Thông tư s 130/2007/TT-BTC ngày 02/11/2007 c a B Tài chính v s a i, b sung m t s i m c a Thông tư s 27/2007/TT-BTC ngày 03/4/2007 c a B Tài chính; Thông tư s 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 c a B Tài chính hư ng d n quy t toán d án hoàn thành thu c ngu n v n nhà nư c; Thông tư s 98/2007/TT-BTC ngày 09/8/2007 c a B Tài chính v vi c s a i, b sung m t s i m c a Thông tư s 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 c a B Tài chính. IV. L P D TOÁN, BÁO CÁO, THANH TRA, KI M TRA 1. y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m: 1.1. Ch o S Tài chính, S K ho ch và u tư ph i h p v i Chi nhánh Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam, Ngân hàng Chính sách Xã h i a phương và các cơ quan liên quan xác nh nhu c u kinh phí thu c nhi m v chi ngân sách a phương theo quy nh t i Thông tư này và ch ng cân i, s d ng ngân sách a phương và các ngu n tài chính h p pháp khác trình c p có thNm quy n phê duy t th c hi n m c h tr v n u tư cho các d án ư ng dây d n i n t sau công tơ c a các h tiêu th i n n nơi s d ng i n c a các h gia ình thu c di n chính sách xã h i có hoàn c nh c bi t khó khăn vùng nông thôn, mi n núi, h i o trên a bàn t nh theo quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c. 1.2. Ch o và thư ng xuyên ki m tra các s , ban, ngành và y ban nhân dân c p dư i tri n khai th c hi n t t các d án i n; qu n lý, s d ng, kinh phí th c hi n d án úng m c tiêu, chính sách, ch , ph i h p v i các cơ quan ki m tra vi c s d ng v n ư c h tr , v n vay và ôn c thu h i n . Ch o y ban nhân dân c p dư i, nh t là y ban nhân dân c p xã ph i h p v i các t ch c chính tr - xã h i giám sát vi c bình xét h gia ình thu c di n chính sách xã h i có hoàn c nh c bi t khó khăn ư c vay v n, h tr v n, m b o dân ch , công khai chính sách h tr c a nhà nư c
 9. trên các phương ti n thông tin i chúng t i xã, thôn; niêm y t t i tr s y ban nhân dân xã theo quy nh. 1.3. Sau 15 ngày cu i quý II, quý IV hàng năm báo cáo B Tài chính, B Công Thương, B K ho ch và u tư tình hình th c hi n u tư các d án i n t i khu v c nông thôn, mi n núi, h i o t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph . 2. i v i ch u tư 2.1.Sau 15 ngày k t thúc quý, ch u tư có trách nhi m báo cáo tình hình th c hi n u tư, thanh toán v n u tư c a d án ư c h tr n các cơ quan quy t nh h tr v v n u tư, cơ quan k ho ch và cơ quan tài chính qu n lý, theo dõi (Ph l c 01 kèm theo). 2.2. K t thúc năm, ch u tư l p báo cáo th c hi n v n u tư trong năm và báo cáo v n u tư ư c vay, ư c h tr sau u tư ho c ư c c p h tr v n u tư cho d án, lũy k t khi ư c h tr n th i i m báo cáo, g i n cơ quan h tr u tư (chi nhánh Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam, Ngân hàng Chính sách xã h i t i a phương), Kho b c Nhà nư c t i a phương và cơ quan tài chính nơi ch u tư th c hi n u tư vào ngày 15 tháng 2 năm sau (Ph l c 02 kèm theo) 3. i v i Kho b c Nhà nư c K t thúc năm, Kho b c nhà nư c nơi ch u tư th c hi n u tư xác nh n s v n thanh toán trong năm, lũy k s v n thanh toán t khi h tr n h t niên ngân sách nhà nư c cho t ng d án do ch u tư l p. 4. i v i Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam và Ngân hàng Chính sách xã h i Hàng năm, Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam, Ngân hàng Chính sách xã h i có trách nhi m l p k ho ch và nhu c u cho vay u tư, h tr sau u tư t ngu n tín d ng c a nhà nư c g i B K ho ch và u tư, B Tài chính t ng h p báo cáo Chính ph , trình Qu c h i quy t nh theo quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c. Ch m nh t vào ngày 31 tháng 3 năm sau, Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam, Ngân hàng Chính sách xã h i có trách nhi m t ng h p tình hình cho vay u tư, h tr sau u tư năm trư c cho các d án phát tri n i n quy nh t i Thông tư này báo cáo B Tài chính, B Công Thương, B K ho ch và u tư, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam. V. T CH C TH C HI N Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c ngh ph n ánh v B Công Thương và B Tài chính xem xét và s a i, b sung cho phù h p. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng;
 10. - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - Văn phòng Trung ương ng và các Ban c a ng; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; Nguy n Công Nghi p - Tòa án nhân dân t i cao; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - Ki m toán Nhà nư c; - H ND, UBND các t nh, TP tr c thu c TW; - S Tài chính, Kho b c nhà nư c các t nh, TP tr c thu c TW; - S Công thương các t nh, thành ph tr c thu c TW; - S K ho ch và u tư các t nh, TP tr c thu c TW; - C c ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Các ơn v thu c B ; - Website Chính ph ; - Website B Tài chính; - Công báo; - Lưu VT, V NSNN.
 11. PH L C S 01 B /UBND t nh … Ch u tư S :… BÁO CÁO TÌNH HÌNH TH C HI N V N U TƯ QUÝ …. NĂM A/ Tình hình th c hi n, thanh toán v n u tư các d án: ơn v : tri u ng Giá tr Giá tr kh i lư ng hoàn thành V n thanh toá kh i lư ng ã nghi m thu (Lũy k t u toán kh i lư K th c hi n năm n quý báo cáo) u nă ho ch t i hi n S v n Trong ó T ng s N i dung trư ng tt u tư (Lũy k t T ng Thu c k Thu c k năm Tron u năm s ho ch T ng … ho ch v n n quý năm s năm nay n báo cáo) trư c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T ng s a V n th c hi n d án 1 D án … Trong ó: V n trong nư c V n ngoài nư c - Xây d ng - Thi t b - Chi phí khác b V n Quy ho ch c V n chu n b u tư B/ Thuy t minh các t n t i, vư ng m c, ki n ngh các bi n pháp tháo g Ghi chú: + Riêng d án nhóm A ph i báo cáo hàng tháng theo m u này và g i báo cáo theo quy nh. + C t 4 là kh i lư ng hoàn thành t i hi n trư ng, g m giá tr kh i lư ng thu c k ho ch năm trư c ư c kéo dài và giá tr kh i lư ng thu c k ho ch năm nay (g m c kh i lư ng vư t k ho ch năm trư c ư c b trí vào k ho ch năm nay).
 12. + C t s 6 là kh i lư ng hoàn thành n m trong k ho ch v n năm trư c nhưng chưa thanh toán n 31/12 năm trư c, ph i chuy n sang năm nay thanh toán do niên ngân sách nhà nư c ho c do ư c kéo dài theo quy t nh c a c p có thNm quy n. + C t 7 bao g m c kh i lư ng hoàn thành năm trư c th c hi n vư t k ho ch v n năm trư c ư c b trí vào k ho ch năm nay. + C t 10 thanh toán kh i lư ng hoàn thành c a c t 6. + Bi u báo cáo theo ngu n v n XDCB t p trung, n u có ngu n v n khác ngh ghi rõ t ng ngu n v n. …., ngày … tháng … năm 20 … Ch u tư Nơi nh n: - C p quy t nh u tư; - Cơ quan Tài chính; - Cơ quan K ho ch. PH L C S 02 B /UBND t nh … Ch u tư S :… BÁO CÁO TH C HI N V N U TƯ NĂM 200 …. Tên d án: a i m xây d ng Th i gian kh i công – hoàn thành Năng l c thi t k T ng m c u tư ư c duy t T ng d toán ư c duy t A/ Tình hình th c hi n, thanh toán v n u tư c a d án: ơn v : tri u ng K Giá tr kh i Giá tr kh i S v n ã ư c thanh toán (g S ho ch lư ng th c lư ng hoàn N i dung c t m ng và thanh toán kh tt v n hi n t i hi n thành ã lư ng hoàn thành) u trư ng nghi m thu
 13. tư Trong năm k Lũy k t k năm ho ch công …. Trong Lũy k năm Trong Tro Trong Lũy k t kh i k T ng óv n T ng óv năm k t kh i ho ch công s t m s t ho ch công ng n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 T ng s * V n th c hi n d án Trong ó: V n trong nư c V n nư c ngoài 1 Xây d ng 2 Thi t b 3 Chi phí khác * V n Quy ho ch * V n chu n b u tư B/ Thuy t minh các m c tiêu t ư c (v hi n v t), các t n t i, vư ng m c, ki n ngh các bi n pháp tháo g . Ghi chú: + S li u báo cáo theo bi u trên n 31/12 hàng năm. + C t 13: Kh i lư ng hoàn thành trong k ho ch v n nhưng chưa ư c thanh toán trong năm, ư c chuy n sang năm sau thanh toán theo niên ngân sách nhà nư c quy nh ho c ư c kéo dài thanh toán theo quy nh c a c p có th m quy n. + Bi u báo cáo theo ngu n v n xây d ng cơ b n t p trung, n u có ngu n v n khác ngh ghi rõ t ng ngu n v n. …., ngày … tháng … năm 20 … Ch u tư Nơi nh n: - C p quy t nh u tư; - Cơ quan h tr u tư (Ngân hàng Chính sách xã h i, Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam); - Cơ quan Tài chính; - Cơ quan Kho b c nhà nư c.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản