intTypePromotion=1

Thủ thuật Windows XP ( phần 6)

Chia sẻ: Svsdgs Sgdg | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
110
lượt xem
37
download

Thủ thuật Windows XP ( phần 6)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 1 :Thủ thuật Windows XP ( phần 6) 020. Hiển thị tất cả các phông chữ có trong máy. Vào Notepad soạn nội dung sau rồi lưu lại dưới định dạng là .vbs.( VD: Hien thi cac phong chu.vbs ) dim w set w = createobject("word.application")

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thủ thuật Windows XP ( phần 6)

  1. Chương 1 :Thủ thuật Windows XP ( phần 6) 020. Hiển thị tấ t cả các phông chữ có trong máy. Vào Notepad soạn nội dung sau rồi lưu lại d ưới định dạng là .vbs.( VD: Hien thi cac phong chu.vbs ) dim w set w = createobject("word.application") w.visible = true dim d set d = w.documents.add dim iFonts iFonts = w.fontnames.count dim i for i = 1 To iFonts d.content.insertafter w.fontnames(i) & vbcrlf d.content.insertafter "Hien thi Font chu" & vbcrlf d.content.insertafter "Rat de dang ma khong can su dung phan mem ho tro" & vbcrlf d.content.insertafter "LuongHuuViet" & vbcrlf d.content.insertafter "0913722650 0919324832 0913696000 0913650651" & vbcrlf next dim rngParagraphs for i = 1 To iFonts * 4 if (i + 3) mod 4 = 0 then
  2. set rngParagraphs = d.range(d.paragraphs(i + 1).range.start, d.paragraphs(i + 3).range.end) rngParagraphs.select w.selection.font.name = w.fontnames((i - 1 ) \ 4 + 1) end if next msgbox "Ket Thuc" Sau đó tiến hành thực thi file vừa tạo. 021. Kiểm tra các a ccount trong Windows. Vào Notepad soạn nội dung sau rồi lưu lại dưới định dạng là .vbs ( VD: Test account.vbs ) On Error Resume Next strComputer = "." Set objWMIService = GetObject("winmgmts:\\" & strComputer & "\root\cimv2") Set colItems = objWMIService.ExecQuery("Select * from Win32_UserAccount",,48) For Each objItem in colItems Wscript.Echo "AccountType: " & objItem.AccountType Wscript.Echo "Caption: " & objItem.Caption Wscript.Echo "Description: " & objItem.Description Wscript.Echo "Disabled: " & objItem.Disabled Wscript.Echo "Domain: " & objItem.Domain Wscript.Echo "FullName: " & objItem.FullName Wscript.Echo "InstallDate: " & objItem.InstallDate Wscript.Echo "Lockout: " & objItem.Lockout
  3. Wscript.Echo "Name: " & objItem.Name Wscript.Echo "PasswordChangeable: " & objItem.PasswordChangeable Wscript.Echo "PasswordExpires: " & objItem.PasswordExpires Wscript.Echo "PasswordRequired: " & objItem.PasswordRequired Wscript.Echo "SID: " & objItem.SID Wscript.Echo "SIDType: " & objItem.SIDType Wscript.Echo "Status: " & objItem.Status Next Sau đó tiến hành thực thi file vừa tạo. 022. Thay đổi thông tin người dùng trong Windows. Vào Notepad soạn nội dung sau rồi lưu lại dưới định dạng là .vbs ( VD: Change Account.vbs ) Option Explicit Set ws = WScript.CreateObject("WScript.Shell") Dim ws, t, p1, p2, n, g, cn, cg Dim itemtype p1 = "HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\" n = ws.RegRead(p1 & "RegisteredOwner") g = ws.RegRead(p1 & "RegisteredOrganization") t = "*¤*•,¤*•,¸.¸,•*¤*•_Thong Bao_•*¤*•,¸., •*¤*" cn = InputBox("Dien ten nguoi su dung moi tai day:", t, n) If cn "" Then ws.RegWrite p1 & "RegisteredOwner", cn End If
  4. cg = InputBox("Dien ten dia chi, nghe nghiep hoac cong ty moi tai day.", t, g) If cg "" Then ws.RegWrite p1 & "RegisteredOrganization", cg End If Sau đó tiến hành thực thi file vừa tạo và làm theo hướng dẫn. Ngoài ra ta cũng có thể sử dụng đoạn mã sau nhưng khi lưu thành file .vbs thì chọn File  Save as… và chọn Unicode tại trường Encoding đ ể hiển thị đúng phông Unicode. Option Explicit Set ws = WScript.CreateObject("WScript.Shell") Dim ws, t, p1, p2, n, g, cn, cg Dim itemtype p1 = "HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\" n = ws.RegRead(p1 & "RegisteredOwner") g = ws.RegRead(p1 & "RegisteredOrganization") t = "*¤*•,¤*•,¸.¸,•*¤*•_Thông Báo_•*¤*•,¸., •*¤*" cn = InputBox("Điền tên người sử dụng mới tạ i đây :", t, n) If cn "" Then ws.RegWrite p1 & "RegisteredOwner", cn End If cg = InputBox("Điền tên địa chỉ, nghề nghiệp hoặc công ty mới tại đây :", t, g) If cg "" Then ws.RegWrite p1 & "RegisteredOrganization", cg End If
  5. 023. Ẩn/Hiện nhanh account trên màn hình Wellcome Screen. Ẩn account trên màn hình Wellcome Screen Vào Notepad soạn nội dung sau rồi lưu lại dưới định dạng là .vbs ( VD: Hide Account On Welcome Screen.vbs ) Option Explicit On Error Resume Next Dim WSHShell, n, p, itemtype, MyBox, User, Title, Prompt p = "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\SpecialAccounts\UserList\" itemtype = "REG_DWORD" n=0 Prompt = "Điền tên người sử dụng muốn ẩn tạ i đây :" Title = "*•,¸.¸,•*¤*•_LuongHuuViet_•*¤*•,¸., •*" User = InputBox(Prompt, Title,"") If User = "" Then Title = "Error !!!" Prompt = "Chưa điền tên người sử dụng muốn ẩn." MyBox = MsgBox(Prompt,4096,Title) Else p = p & U ser Set WSHShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell") WSHShell.RegWrite p, n, itemtype Title = "*•,¸.¸,•*¤*•_LuongHuuViet_•*¤*•,¸., •*" Prompt = User & " đã được ẩn trong màn hình Welcome screen." MyBox = MsgBox(Prompt, 4096, Title)
  6. End If Set WshShell = Nothing Sau đó tiến hành thực thi file vừa tạo và làm theo hướng dẫn. Hiện account trên màn hình Wellcome Screen Vào Notepad soạn nội dung sau rồi lưu lại dưới định dạng là .vbs ( VD: UnHide Account On Welcome Screen.vbs ) Option Explicit On Error Resume Next Dim WSHShell, n, p, itemtype, MyBox, User, Title, Prompt p = "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\SpecialAccounts\UserList\" itemtype = "REG_DWORD" n=1 Prompt = "Điền tên người sử dụng muốn hiện tại đây :" Title = "*•,¸.¸,•*¤*•_LuongHuuViet_•*¤*•,¸., •*" User = InputBox(Prompt, Title,"") If User = "" Then Title = "Error !!!" Prompt = "Chưa điền tên người sử dụng muốn hiện." MyBox = MsgBox(Prompt,4096,Title) Else p = p & U ser Set WSHShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell") WSHShell.RegWrite p, n, itemtype Title = "*•,¸.¸,•*¤*•_LuongHuuViet_•*¤*•,¸., •*"
  7. Prompt = User & " đã được hiện tại màn hình Welcome screen." MyBox = MsgBox(Prompt, 4096, Title) End If Set WshShell = Nothing Sau đó cũng tiến hành thực thi file vừa tạo và làm theo hướng dẫn. Lưu ý: Khi lưu thành file .vbs thì chọn F ile  Save as… và chọn Unicode tại trường Encoding để hiển thị đúng phông Unicode.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2