intTypePromotion=1

Thủ tục hiệu chuẩn và kiểm soát thiết bị

Chia sẻ: Da Thao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
273
lượt xem
70
download

Thủ tục hiệu chuẩn và kiểm soát thiết bị

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đảm bảo cho việc quản lý các thiết bị đo của công ty luôn đáp ứng đúng theo quy định về thiết bị đo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thủ tục hiệu chuẩn và kiểm soát thiết bị

  1. T HUÛ TUÏ C HIEÄU CHUAÅN & KIEÅM SOAÙT THIEÁT BÒ ÑO 1. Muïc ñích: Nhaèm ñaûm baûo cho vieäc quaûn lyù caùc thieát bò ño cuûa Coâng ty luoân ñaùp öùng ñuùng theo qui ñònh veà thieát bò ño cuûa cô quan nhaø nöôùc coù thaåm quyeàn. 2. Phaïm vi: AÙp duïng cho vieäc kieåm soaùt thieát bò ño trong phaïm vi….. 3. Ñònh nghóa: 3.1 Caùc thuaät ngöõ trong Thuû tuïc naøy ñöôïc söû duïng phuø hôïp theo tieâu chuaån ISO 9001:2000 vaø ISO 14001:1996 3.2 Caùc töø vieát taét: Ban Toång Giaùm Ñoác : BTGÑ - Ñaïi dieän laõnh ñaïo : ÑDLÑ - 4. Noäi dung: 4.1 Qui trình: 1
  2. Ngöôøi thöïc hieän Qui trình Taøi lieäu Yeâu caàu kieåm soaùt thieát bò ño Danh muïc thieát bò ño: 0106 Toå tröôûng Baûo trì Laäp danh muïc thieát bò ño Lòch hieäu chuaån: 0107 Söûa chöõa Toå tröôûng Baûo trì Laäp lòch hieäu chuaån Tröôûng Boä phaän caáp treân Keá hoaïch hieäu chuaån: 0108 Toå tröôûng Baûo trì Laäp keá hoaïch hieäu chuaån Tröôûng Boä phaän caáp treân Keá hoaïch hieäu chuaån, lòch hieäu chuaån Loaïi boû Thöïc hieän KH hieäu chuaån Nhaân vieân baûo trì Tröôûng Boä phaän caáp treân Nhaân vieân baûo trì Laäp daáu hieäu hieäu chuaàn Ñöa vaøo SX/Löu kho Nhaân vieân baûo trì Nhaân vieân baûo trì Thuû tuïc kieåm soaùt hoà Caäp nhaät hoà sô sô 4.2 Giaûi thích qui trình: 2
  3. a> Laäp danh muïc thieát bò ño: Toå tröôûng baûo trì laäp danh muïc thieát bò ño, bao goàm caùc thieát bò ño trong phaïm vi xí - nghieäp ñang söû duïng. Danh muïc thieát bò ño phaûi hoaøn thaønh ñaày ñuû theo bieåu maãu maõ soá: 0106 - b> Laäp lòch hieäu chuaån/kieåm tra thieát bò ño löôøng: Treân cô sôû keá hoaïch laøm vieäc cuûa Toå baûo trì, theo yeâu caàu ñoái vôùi caùc thieát bò kieåm - soaùt thieát bò ño laø ñöôïc hieäu chuaån hay kieåm tra xaùc nhaän moät naêm moät laàn, lòch hieäu chuaån do Toå tröôûng Baûo trì laäp theo bieåu maãu maõ soá: 0107 Lòch hieäu chuaån phaûi ñöôïc chuyeån cho Tröôûng Boä phaän caáp treân kieåm tra, xaùc nhaän - tröôùc khi trình Toång Giaùm Ñoác pheâ duyeät c> Laäp keá hoaïch hieäu chuaån/kieåm tra xaùc nhaän thieát bò ño löôøng: Keá hoaïch hieäu chuaån bao goàm caùc noäi dung sau: thôøi gian hieäu chuaån, caùc loaïi thieát bò - hieäu chuaån, nôi tieán haønh hieäu chuaån, ngöôøi thöïc hieän theo bieåu maãu : 0108 Keá hoaïch hieäu chuaån ñöôïc chuyeån leân Toång Giaùm Ñoác pheâ duyeät cuøng vôùi lòch hieäu - chuaån. d> Thöïc hieän keá hoaïch hieäu chuaån: Ngöôøi ñöôïc giao ñi hieäu chuaån thöïc hieän theo keá hoaïch hieäu chuaån, trong quaù trình - thöïc hieän neáu coù baát kyø phaùt sinh naøo thì ngöôøi thöïc hieän phaûi thoâng baùo ngay cho Toå tröôûng baûo trì ñeå xöû lyù. Sau khi hieäu chuaån xong ngöôøi thöïc hieän chuyeån giao toaøn boä keát quaû laïi cho Toå - tröôûng baûo trì bao goàm: thieát bò hieäu chuaån, caùch xaùc ñònh daáu hieäu hieäu chuaån, caùch baûo quaûn thieát bò hieäu chuaån…. e> Xaùc ñònh daáu hieäu hieäu chuaån: Toå baûo trì daùn moät mieáng giaáy daùn neâu caùc thoâng tin sau: ngaøy hieäu chuaån, teân thieát bò, teân, chöõ kyù cuûa ngöôøi kieåm tra v.v. vaøo thieát bò ñaõ ñöôïc hieäu chuaån. f> Hieäu chuaån/kieåm tra xaùc nhaän noäi boä: Taát caû caùc thieát bò ño löôøng tröôùc khi ñöôïc söû duïng ñeå ño löôøng haøng hoùa, nguyeân phuï - lieäu ñeå saûn xuaát, haøng hoaù, baùn thaønh phaåm, vaät tö cho khaùch haøng phaûi ñöôïc kieåm tra 3
  4. xaùc nhaän noäi boä baèng caùch so saùnh vôùi thieát bò ñaõ ñöôïc hieäu chuaån/kieåm tra xaùc nhaän cuûa cô quan nhaø nöôùc coù thaåm quyeàn.ño, caân v.v. sau ñoù daùn tem “ñaõ hieäu chuaån noäi boä”. Sau khi hieäu chuaån, haøng naêm Boä phaän baûo trì kieåm tra laïi caùc thieát bò ño cuøng loaïi so - vôùi thieát bò ñaõ hieäu chuaån, loaïi boû heát toaøn boä thieát bò khoâng ñaït tieâu chuaån, laäp bieân baûn kieåm tra theo bieåu maãu: 0109 vaø chuyeån bieân baûn veà caùc Boä phaän coù thieát bò bò sai thoâng soá ñeå tìm ra nguyeân nhaân, bieän phaùp khaéc phuïc. Trong quaù trình söû duïng, neáu thaáy thieát bò ño coù bieåu hieän khoâng chính xaùc hay bò môø, - khoâng xaùc ñònh roõ thoâng soá ño v.v. thì boä phaän tröïc tieáp söû duïng phaûi baùo cho boä phaän baûo trì ñeå kieåm tra hay thay theá. g> Caäp nhaät hoà sô: Toaøn boä hoà sô lieân quan ñeán quaù trình hieäu chuaån thieát bò ño phaûi ñöôïc löu giöõ caån - thaän theo Thuû tuïc kieåm soaùt hoà sô. Haøng naêm caùc Toå baûo trì phaûi tieán haønh ñi hieäu chuaån hay kieåm tra xaùc nhaän laïi thieát - bò ño moät laàn (tröø tröôøng hôïp ñoät xuaát theo yeâu caàu cuûa Ban Toång Giaùm ñoác hay yeâu caàu cuûa khaùch haøng). 5. Taøi lieäu tham khaûo: Soå tay chaát löôïng vaø Soå tay moâi tröôøng 6. Phuï luïc: Danh muïc thieát bò ño (maõ soá: 0106) Lòch hieäu chuaån (maõ soá: 0107) Keá hoaïch hieäu chuaån (maõ soá: 0108) Bieân baûn kieåm tra (maõ soá: 0109) 4
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2