Thủ tục kiểm tra thử nghiệm sản phẩm

Chia sẻ: Da Thao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
197
lượt xem
56
download

Thủ tục kiểm tra thử nghiệm sản phẩm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhằm đảm bảo các yêu cầu của khách hàng được thực hiện một cách tốt nhất, quy định cách thức kiểm tra thử nghiệm

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thủ tục kiểm tra thử nghiệm sản phẩm

  1. THUÛ TUÏC KIEÅM TRA THÖÛ NGHIEÄM SAÛN PHAÅM 1. Muïc ñích: Toaøn boä caùc quaù trình ñeàu ñöôïc tieán haønh kieåm tra thöû nghieäm nhaèm ñaûm baûo caùc yeâu caàu cuûa khaùch haøng ñöôïc thöïc hieän moät caùch toát nhaát, qui ñònh caùch thöùc kieåm tra thöû nghieäm nhaèm xaùc nhaän söï phuø hôïp cuûa saûn phaåm so vôùi qui ñònh cuûa Coâng ty, yeâu caàu cuûa khaùch haøng. 2. Phaïm vi: Thuû tuïc naøy ñöôïc söû duïng ñeå kieåm tra vaø thöû nghieäm töø khi nhaän, trong quaù trình saûn xuaát, xuaát haøng. 3. Ñònh nghóa: 3.1 Caùc thuaät ngöõ ñöôïc söû duïng trong Thuû tuïc naøy ñöôïc aùp duïng phuø hôïp vôùi tieâu chuaån ISO 9001:2000. 3.2 Tröôûng Boä phaän: laø Giaùm Ñoác Xí nghieäp, caáp treân tröïc tieáp cuûa Thuû kho (nguyeân phuï lieäu, thaønh phaåm). 3.2 Caùc töø vieát taét: Ban Toång Giaùm Ñoác : BTGÑ - Ñaïi dieän laõnh ñaïo : ÑDLÑ -
  2. 4. Noäi dung: Ngöôøi thöïc hieän Qui trình Taøi lieäu Yeâu caàu kieåm tra thöû nghieäm Chuaån bò Tröôûng Boä phaän Thöïc hieän Nhaân vieân kho, KCS Keá hoaïch kieåm tra So saùnh keát quaû vaø ghi thöû nghieäm keát luaän Nhaân vieân kho, KCs Tieâu chuaån coâng ty, Xem xeùt tieâu chuaån khaùch haøng Duyeät vaø xaùc laäp keát quaû Tröôûng Boä phaän Thoâng baùo Toång Giaùm Ñoác Löu Nhaân vieân kho, KCS Keát thuùc Tröôûng Boä phaän Thuû tuïc kieåm soaùt hoà sô
  3. Giaûi thích Qui trình a> Chuaån bò kieåm tra, thöû nghieäm: Tröôûng Boä phaän tieán haønh laäp keá hoaïch kieåm tra vaø thöû nghieäm bao goàm caùc noäi dung sau: Saûn phaåm ñöôïc kieåm tra, thöû nghieäm. - Boä phaän, ngöôøi thöïc hieän. - Thôøi gian thöïc hieän. - b> Thöïc hieän: Khi keá hoaïch kieåm tra vaø thöû nghieäm ñöôïc laäp, Tröôûng Boä phaän trieån khai keá hoaïch bao goàm cöû ngöôøi thöïc hieän, coù soå theo doõi thôøi gian thöïc hieän. c> So saùnh keát quaû vaø ghi keát luaän: Ngöøôi thöïc hieän tieán haønh kieåm tra, thöû nghieäm theo yeâu caàu ñaõ neâu trong keá hoaïch - kieåm tra thöû nghieäm. Ngöôøi thöïc hieän chuyeån keát quaû thöïc hieän tôùi Tröôûng Boä phaän, Tröôûng Boä phaän seõ taäp - hôïp caùc keát quaû vaø keát hôïp vôùi soå theo doõi cuûa mình so saùnh vôùi luùc chöa thöïc hieän vaø ghi keát luaän. d> Xem xeùt, duyeät vaø xaùc laäp keát quaû: Tröôûng Boä phaän tieán haønh xem xeùt vieäc kieåm tra ño löôøng theo keá hoaïch ñaõ ñöôïc thöïc hieän. Neáu vieäc kieåm tra ño löôøng khoâng ñaït keát quaû thì Tröôûng Boä phaän laäp Keá hoaïch laïi vaø tieán haønh thöïc hieän laïi keá hoaïch. Neáu vieäc kieåm tra ñaït keát quaû theo yeâu caàu thì chuyeån ÑDLÑ duyeät vaø xaùc laäp keát quaû. e> Thoâng baùo, löu hoà sô: Khi nhaän ñöôïc keát quaû, Tröôûng phoøng chæ ñònh nhaân vieân tieán haønh thoâng baùo keát quaû - cho caùc Boä phaän lieân quan, khaùch haøng.
  4. Hoà sô vieäc thöïc hieän kieåm tra vaø thöû nghieäm phaûi ñöôïc Tröôûng Boä phaän chæ ñònh cho - nhaân vieân vaø thöïc hieän theo qui ñònh cuûa Thuû tuïc kieåm soaùt hoà sô. 5. Taøi lieäu tham khaûo: Soå tay chaát löôïng Thuû tuïc kieåm soaùt hoà sô Thuû tuïc kieåm soaùt saûn phaåm khoâng phuø hôïp 6. Phuï luïc:
Đồng bộ tài khoản