intTypePromotion=1
ADSENSE

Thủ tục Tặng thưởng Bằng khen cấp tỉnh thành tích đột xuất (mã hồ sơ: T-BPC-010732-TT)

Chia sẻ: Nguyễn Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

91
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thủ tục tặng thưởng bằng khen cấp tỉnh thành tích đột xuất (mã hồ sơ: t-bpc-010732-tt)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thủ tục Tặng thưởng Bằng khen cấp tỉnh thành tích đột xuất (mã hồ sơ: T-BPC-010732-TT)

  1. Thủ tục Tặng thưởng Bằng khen cấp tỉnh thành tích đột xuất (mã hồ sơ: T-BPC-010732-TT) 1. Trình tự thực hiện: - Bước 1: Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh tiếp nhận đề nghị khen thưởng của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh. - Bước 2: Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng, sau đó dự thảo Tờ trình, Quyết định khen thưởng trình Chủ tịch UBND tỉnh. Sau khi có Quyết định khen thưởng, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh in Bằng khen và đóng dấu. - Bước 3: Cơ quan, đơn vị, địa phương nhận kết quả tại Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh (Sở Nội vụ). - Bước 4: Các trường hợp không được khen thưởng (không đúng đối tượng, không đủ tiêu chuẩn, không đảm bảo hồ sơ hoặc vi phạm pháp luật) Ban thi đua - Khen thưởng tỉnh thông báo đến cơ quan, đơn vị, địa phương trình khen biết. 2. Cách thức thực hiện: Tiếp nhận hồ sơ vào các ngày làm việc trong tuần trực tiếp tại trụ sở Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh (Sở Nội vụ) hoặc thông qua hệ thống b ưu chính. 3. Thành phần, số lượng hồ sơ: a. Thành phần hồ sơ: - Tờ trình kèm theo danh sách đề nghị khen thưởng của cơ quan, đơn vị, địa phương
  2. ghi rõ hành động, thành tích, công trạng để đề nghị khen thưởng theo thủ tục đơn giản (02 bản). b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 4. Thời hạn giải quyết: 03 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ (Thời gian này không tính thời gian UBND tỉnh xem xét quyết định). 5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh. - Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh (Sở Nội vụ). - Cơ quan phối hợp: Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, huyện, thị xã. 6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: - Mẫu Tờ trình kèm theo danh sách đề nghị khen thưởng của cơ quan quản lý ghi rõ hành động, thành tích. 8. Phí, lệ phí: Không có. 9. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định khen thưởng, Bằng khen kèm theo. 10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: + Việc khen thưởng phục vụ yêu cầu chính trị, kịp thời động viên, khích lệ quần chúng. + Tập thể, cá nhân lập được thành tích xuất sắc đột xuất trong chiến đấu, lao động, học tập.
  3. + Thành tích, công trạng rõ ràng. 11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: - Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003. - Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng. - Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh do UBND tỉnh ban hành và Công văn hướng dẫn khen thưởng tổng kết công tác năm do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh ban hành. Mẫu đơn, mẫu tờ khai chính:
  4. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÊN CƠ QUAN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ………….., ngày ….. tháng …. năm 20.… Số ……………. TỜ TRÌNH V/v đề nghị tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Kính gửi: - UBND tỉnh Bình Phước; - Hội đồng TĐKT tỉnh. - Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003; - Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
  5. - (Tên đơn vị) đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh, HĐTĐKT tỉnh xét tặng thưởng Bằng khen cho ………… tập thể và ………….. cá nhân (có danh sách kèm theo). Đã có thành tích xuất sắc, đột xuất trong … Đề nghị UBND tỉnh, HĐTĐKT tỉnh xem xét, nhằm động viên, biểu dương các tập thể và cá nhân trên. * Gửi kèm Tờ trình này là: Danh sách tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng có ghi rõ hành động, thành tích./. THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký tên, đóng dấu) Nơi nhận: - ……….. - ……….
  6. DANH SÁCH (Kèm theo Tờ trình số……….…………./ ngày……………..). I. Tập thể: Thành tích (ghi rõ hành động, thành tích, công Stt Tên cơ quan, đơn vị trạng). Phòng………, Sở …………., tỉnh 01 Bình Phước. II. Cá nhân: Stt Họ và tên Chức vụ, đơn vị công Thành tích (ghi rõ hành động, thành
  7. tác tích, công trạng). Trưởng phòng ……., Ông Phạm Văn C 01 Sở ……., tỉnh Bình Phước. Chuyên viên Phòng……., UBND Bà Lê Thị H 02 huyện……, tỉnh Bình Phước. THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký tên, đóng dấu)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2