Thủ tục Thẩm định dự án nhóm 3

Chia sẻ: Nguyễn Duy Phương | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
128
lượt xem
16
download

Thủ tục Thẩm định dự án nhóm 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thủ tục Thẩm định dự án nhóm A\Trường hợp chủ đầu tư phải có tài sản bảo đảm khác ngoài tài sản hình thành từ vốn vay, thủ tục hành chính, thủ tục chi nhánh ngân hàng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thủ tục Thẩm định dự án nhóm 3

  1. Thủ tục Thẩm định dự án nhóm A\Trường hợp chủ đầu tư phải có tài sản bảo đảm khác ngoài tài sản hình thành từ vốn vay. Nơi tiếp nhận hồ sơ: 1. Trực tiếp tại trụ sở của Sở Giao dịch hoặc Chi nhánh Tên đơn vị: NHPT. 2. Thông qua hệ thống bưu chính. Địa chỉ: Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 7 (Sáng: từ 7h30 đến 11h00, Chiều: từ 14h đến 16h30) Trình tự thực hiện: 1. Chi nhánh NHPT tiếp nhận hồ sơ đề nghị bảo lãnh của Chủ đầu tư. 2. Chi nhánh NHPT thẩm định hồ sơ; điều kiện bảo lãnh: Nếu dự án không đủ điều kiện bảo lãnh, Giám đốc Chi nhánh NHPT có văn bản thông báo không chấp thuận bão lãnh gửi chủ đầu tư đồng gửi NHPT để báo cáo. Nếu chấp thuận, Chi nhánh có báo cáo thẩm định kèm hồ sơ đề nghị bảo lãnh gửi NHPT. 3. Sau khi nhận đủ hồ sơ và tờ trình đề nghị bảo lãnh của Chi nhánh NHPT, trong thời hạn quy định, NHPT tổ chức thẩm định dự án đề nghị bảo lãnh và thẩm định tài sản bảo đảm bảo lãnh thực hiện theo đúng quy định. Nếu chấp thuận bảo lãnh hoặc không chấp thuận bảo lãnh, NHPT có văn bản thông báo gửi Chi nhánh NHPT về việc chấp thuận hay không chấp thuận cấp bảo lãnh để Chi nhánh phối hợp với Chủ đầu tư, tổ chức tín dụng triển khai các tiếp theo. Cách thức thực hiện: 1. Trực tiếp tại trụ sở của Sở Giao dịch hoặc Chi nhánh NHPT. 2. Thông qua hệ thống bưu chính. Thành phần hồ sơ: 1. Giấy đề nghị bảo lãnh của Chủ đầu tư (Theo mẫu) 2. 2. Văn bản đề nghị bảo lãnh của tổ chức tín dụng cho vay vốn đầu tư dự án. 3. Văn bản thẩm định và chấp thuận cho vay của tổ chức tín dụng. Hồ sơ tài sản bảo đảm cho nghĩa vụ được bảo lãnh phải gửi kèm theo các tài liệu chứng minh tính hợp pháp của tài sản thực hiện theo Quy chế bảo đảm tiền vay của NHPT (Theo mẫu)
  2. 3. Quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với Chủ đầu tư được thành lập theo Luật Doanh nghiệp Nhà nước; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với Chủ đầu tư được thành lập theo Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã; Giấy phép đầu tư (đối với Chủ đầu tư là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không đăng ký lại theo quy định của Luật Doanh nghiệp). - Điều lệ hoạt động. - Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc (Giám đốc); Trưởng Ban quản trị, Chủ nhiệm Hợp tác xã (đối với Hợp tác xã); Kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán. - Đơn vị hạch toán phụ thuộc được đơn vị cấp trên giao làm Chủ đầu tư dự án (hoặc làm đại diện của Chủ đầu tư) thì phải có văn bản uỷ quyền của cấp trên có thẩm quyền. - Các tài liệu khác có liên quan (nếu có). (Bản sao) 4. Báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật trong 2 năm gần nhất và báo cáo tài chính quý gần nhất (đối với Chủ đầu tư đã hoạt động sản xuất kinh doanh). Trường hợp báo cáo tài chính của Chủ đầu tư đã được kiểm toán, thì phải gửi báo cáo tài chính đã được kiểm toán kèm theo kết luận của doanh nghiệp kiểm toán độc lập. Chủ đầu tư là công ty mẹ, báo cáo tài chính bao gồm báo cáo tài chính của công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất của nhóm công ty. Công ty con hạch toán độc lập vay vốn với sự bảo đảm nghĩa vụ trả nợ của công ty mẹ, báo cáo tài chính bao gồm báo cáo tài chính của công ty con, báo cáo tài chính của công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất của nhóm công ty. - Báo cáo về tình hình quan hệ tín dụng với NHPT và các tổ chức cho vay khác của Chủ đầu tư, của Người đại diện theo pháp luật, cổ đông sáng lập hoặc thành viên góp vốn đến thời điểm gần nhất. - Hồ sơ bảo đảm tiền vay theo quy định tại Quy chế bảo đảm tiền vay của NHPT. (Bản sao) 5. Báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc Báo cáo kinh tế kỹ thuật hoặc Báo cáo đầu tư hoặc Dự án đầu tư xây dựng công trình được lập theo quy định hiện hành, - Giấy chứng nhận đầu tư (trong trường hợp dự án bắt buộc phải có Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định), - Quyết định đầu tư (đối với dự án đã có Quyết định đầu tư). - Báo cáo tình hình thực hiện đầu tư dự án (đối với dự án đang thực hiện). - Văn bản của cơ quan có thẩm quyền về các nội dung liên quan đến dự án theo quy định hiện hành về quản lý đầu tư và xây dựng. - Các văn bản khác do Chủ đầu tư gửi kèm liên quan đến việc đầu tư dự án. - Cam kết của Chủ đầu tư về tính chính xác, hợp
  3. pháp, hợp lệ của các tài liệu gửi đến NHPT. (Bản sao) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ Thời hạn giải quyết: Không quá 60 ngày làm việc. ngày () Phí, lệ phí: không Yêu cầu điều kiện: 1. Chủ đầu tư có dự án thuộc đối tượng vay vốn tín dụng đầu tư theo quy định tại Nghị định này và có nhu cầu được bảo lãnh để vay vốn tại các tổ chức tín dụng khác 2. Thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật. 3. Chủ đầu tư có năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự đầy đủ. 4. Chủ đầu tư có dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, bảo đảm trả được nợ; được Ngân hàng Phát triển Việt Nam thẩm định phương án tài chính, phương án trả nợ và chấp thuận cho vay. 5. Chủ đầu tư thực hiện bảo đảm tiền vay theo các quy định tại Nghị định này. 6. Chủ đầu tư phải mua bảo hiểm tài sản tại một công ty bảo hiểm hoạt động hợp pháp tại Việt Nam đối với tài sản hình thành từ vốn vay thuộc đối tượng mua bảo hiểm bắt buộc trong suốt thời hạn vay vốn. Căn cứ pháp lý: 1. Luật xây dựng năm 2003. 2. Luật đất đai năm 2003. 3. Luật đầu tư năm 2005. 4. Luật đấu thầu năm 2005. 5. Bộ Luật Dân sự năm 2005 của nước CHXHCN Việt Nam. 6. Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về TDĐT và TDXK của Nhà nước. 7. Nghị định 106/2008/NĐ-CP ngày 19/09/2008 về Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước. 8. Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2007 về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. 9. Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. 10. Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính Phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà Nước.
  4. 11. Thông tư số 16/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009 hướng dẫn sửa đổi Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP hiệu lực ngày 24/02/2009. 12. Quyết định 41/QĐ-HĐQL ngày 14/9/2007 của Hội đồng quản lý Ngân hàng phát triển Việt Nam về Quy chế cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước... 13. Quyết định số 76/QĐ-HĐQL ngày 20/12/2007 của Hội đồng quản lý Ngân hàng Phát triển Việt Nam về việc ban hành Quy chế bảo lãnh tín dụng đầu tư của Nhà nước. 14. Công văn số 3854/NHPT-TĐ ngày 30/11/2007 hướng dẫn nghiệp vụ thẩm định dự án vay vốn TDĐT của nhà nước 15. Công văn số 2588/NHPT-TDĐP 25/7/2008 hướng dẫn một số nội dung của Quy chế bảo lãnh tín dụng đầu tư của Nhà nước.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản