intTypePromotion=3

Thủ tục trích đo địa chính thửa đất, Mã số hồ sơ 024178

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
96
lượt xem
9
download

Thủ tục trích đo địa chính thửa đất, Mã số hồ sơ 024178

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thủ tục trích đo địa chính thửa đất, mã số hồ sơ 024178', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thủ tục trích đo địa chính thửa đất, Mã số hồ sơ 024178

  1. Thủ tục trích đo địa chính thửa đất, Mã số hồ sơ 024178 a) Trình tự thực hiện: -Bước 1 : Người sử dụng đất mang hồ sơ theo quy định đến nộp tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất căn cứ hồ sơ có liên quan và n ội dung xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, thị trấn tiến hành lập hợp đồng đo vẽ, lập hồ sơ địa chính theo quy định và thông báo cho người sử dụng đất thời gian xuống kiểm tra (đo đạc) thực tế theo lịch quy định đối với trường hợp đủ đ iều kiện, nếu không đủ đ iều kiện thì yêu cầu chủ sử dụng đất bổ sung hồ sơ hoặc trả lại hồ sơ và giải thích cho người dân được rõ lý do; -Bước 2 : Sau khi ký hợp đồng đo vẽ, lập hồ sơ địa chính; Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất bố trí cán bộ xuống đo đạc kiểm tra thực tế theo lịch và thiết lập một (01) bộ hồ sơ địa chính theo quy định. -Bước 3: Người sử dụng đất đến thanh lý hợp đồng và nhận hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất. b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Văn phòng đ ăng ký quyền sử dụng đất. c) Thành phần, số lượng hồ sơ: - Thành phần:
  2. + Đơn xin xác nhận việc trích đo hoặc tách thửa, hợp thửa để đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đấ t (01 bản theo mẫu); + Bản sao một trong các giấy tờ có liên quan đến quyền sử dụng đất theo quy đ ịnh tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai (nếu có ). - Số lượng hồ sơ: 01 bộ. d) Thời hạn giải quyết: Thời gian thực hiện là mười lăm (15) ngày (kể từ ngày đo đạc xong ngoài thực địa); e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, Hộ gia đình, cá nhân. f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: - Cơ quan có th ẩm quyền quyết định : Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất. - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất. - Cơ quan phối hợp : Không g) K ết quả thực hiện thủ tục hành chính: Trích đo địa chính thửa đất h) Lệ phí : Theo quyết định số 16/2009/QĐ – UBND ngày 28/5/2009 của UBND tỉnh Bình Phư ớc. i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục a): Giấy xác nh ận việc trích đo hoặc tách thửa, hợp thửa để đăng ký cấp giấy ch ứng nhận quyền sử dụng đất (01 bản theo mẫu); k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính : Không. l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
  3. - Luật đất đai ngày 26/11/2003. - Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Lu ật Đất đai. - Nghị định 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Ch ính phủ về cấp Giấy ch ứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đ ất. - Thông tư số 17/2009/TT – BTNMT n gày 21 th áng 10 n ăm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy đ ịnh về giấy ch ứng nhận quyền sử dụng đất; quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đ ất - Quyết định số 16/2009/QĐ – UBND ngày 28/5/2009 của UBND tỉnh Bình Phước.
  4. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc GIẤY XÁC NHẬN (Việc tách thửa, hợp thửa để thực hiện các quyền của người sử dụng đất như cấp đổi, cấp lại GCNQSDĐ do sai ranh giới, diện tích; chuyển nhượng, chuyển mục đích, cho tặng….) Kính gửi: Ủy Ban Nhân dân xã (thị trấn). Tôi tên là (Viết chữ in hoa):..................................sinh năm .........CMND số … Địa chỉ .......................................................................................................... ................................................................................................................................ Tôi làm đơn này kính đề nghị UBND xã (thị trấn) xác nhận cho tôi, hiện tôi đang sử dụng diện tích đất theo GCN có số phát hành GCN:........................,số vào sổ cấp GCN:............................; ký cấp ngày ..... ./............./.................. , nay: Xin tách thành:.......thửa đất đối với thửa đất số.................;tờ bản đồ số:.......
  5. Xin hợp các thửa đất số ……………………………………………………………………………………… …………tờ bản đồ số …………… thành một thửa . Lý do tách, hợp thửa đất (để chuyển nhượng cho ai, cho tặng ai….nêu cụ thể tách cho ai bao nhiêu m2 đất thổ cư hoặc người nhận QSDĐ nào xin chuyển mục đích SD bao nhiêu m2 sang đất thổ cư): ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. .................................................................................................................................... ................................. ……………………………………………………………(cụ thể theo sơ đồ kèm theo). Cam kết và kiến nghị của người sử dụng đất (Về hiện trạng sử dụng đất hiện đang vào mục đích làm nhà ở hoặc trồng cây gì. Nếu ranh giới diện tích sử dụng ổn định, đúng với GCN thì nêu ranh giới sử dụng ổn định, không tranh chấp; nếu ranh giới, diện tích có sai lệch so với GCN thì đề nghị đo đạc kiểm tra thực tế và nêu lý do sự sai lệch đó):……................................ .................................................................................................................................... ............................................................................................................................... ...................ngày ........tháng........năm........... Bên nhận QSDĐ ký xác nhận Người viết đơn (Ký và ghi rõ họ tên)
  6. PHẦN VẼ SƠ ĐỒ TÁCH, NHẬP THỬA Ngày .......tháng........năm........ Ngày .......tháng........năm........ Cán bộ địa chính TM. Uỷ Ban Nhân Dân. (Ký và ghi rõ họ tên) Chủ tịch (Ký tên, đóng dấu) Ghi chú: Đơn này là cơ sở để Văn phòng ĐKQSDĐ cấp huyện quyết định việc trích đo thửa đất và là cơ sở để CB địa chính chỉnh lý hồ sơ cấp xã. Vì vậy để đảm bảo độ chính xác CB địa chính xã cần phải xuống kiểm tra và xác nhận thông tin theo đơn, nếu khu đất có biến động ranh giới hoặc vượt tầm chỉnh lý của xã, thị trấn thì kiến nghị để Văn phòng ĐKQSDĐ xuống phối hợp kiểm tra chỉnh lý (Đơn này dùng cho cả hồ sơ đo độc lập).

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản