Thực hành thừa kế

Chia sẻ: Jenny Pham | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
90
lượt xem
10
download

Thực hành thừa kế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo môn công nghệ thông tin về phần kỹ thuật lập trình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thực hành thừa kế

  1. namespace Thuc_Hanh_Thua_Ke { public class HinhVuong : Hinh { private double chieuDaiCanh = 1; public double ChieuDaiCanh { get { return chieuDaiCanh; } set { if (value > 0) { chieuDaiCanh = value; } } } public HinhVuong() : base(4) { } public HinhVuong(double a) : base(4) { chieuDaiCanh = a; } //cac ham thua ke public override void NhapHinh() { //Console.WriteLine("Nhap chieu dai canh hinh vuong{0}", chieuDaiCanh); //sua lai Console.WriteLine("Nhap chieu dai canh hinh vuong"); chieuDaiCanh = double.Parse(Console.ReadLine()); } public override void InHinh() { //in theo mau cua de bai Console.WriteLine("Hinh vuong:"); Console.WriteLine("Canh = {0}", chieuDaiCanh); Console.WriteLine("Chu vi = {0}", this.ChuVi()); Console.WriteLine("Dien tich = {0}", this.DienTich()); } public override double ChuVi() { double kq = 0; kq = ChieuDaiCanh * 4; return kq;
  2. } public override double DienTich() { double kq = 0; kq = ChieuDaiCanh * ChieuDaiCanh; return kq; } } } namespace Thuc_Hanh_Thua_Ke { public class HinhChuNhat : Hinh { private double chieuDaiCanhA = 1; public double ChieuDaiCanhA { get { return chieuDaiCanhA; } set { chieuDaiCanhA = value; } } private double chieuDaiCanhB = 1; public double ChieuDaiCanhB { get { return chieuDaiCanhB; }
  3. set { chieuDaiCanhB = value; } } public HinhChuNhat() : base(4) { chieuDaiCanhA = 1; chieuDaiCanhB = 1; } public HinhChuNhat(double a, double b) :base(4) { chieuDaiCanhA = 1; chieuDaiCanhB = 1; } //cac ham thua ke public override void NhapHinh() { Console.WriteLine("Nhap chieu dai canh hinh chu nhat"); chieuDaiCanhA = double.Parse(Console.ReadLine()); Console.WriteLine("Nhap chieu rong canh hinh chu nhat"); chieuDaiCanhB = double.Parse(Console.ReadLine()); } public override void InHinh() { //in thao mau cua de bai Console.WriteLine("Hinh chu nhat"); Console.WriteLine("Canh ngan = {0}", chieuDaiCanhA); Console.WriteLine("Canh dai = {0}", chieuDaiCanhB); Console.WriteLine("Chu vi = {0}", this.ChuVi()); Console.WriteLine("Dien tich = {0}", this.DienTich()); } public override double ChuVi() { double kq = 0; kq = (ChieuDaiCanhA + ChieuDaiCanhB) * 2; return kq; } public override double DienTich() { double kq = 0; kq = ChieuDaiCanhA * ChieuDaiCanhB; return kq; } } }

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản