Thực hiện khảo sát nhóm khách hàng

Chia sẻ: Bun Bo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
110
lượt xem
25
download

Thực hiện khảo sát nhóm khách hàng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khảo sát nhóm khách hàng (Focus Group) là việc tập trung vào một nhóm khách hàng để tìm hiểu nhu cầu, thái độ, thói quen và nhận thức của họ về doanh nghiệp. Có thể tự thực hiện các cuộc khảo sát nhóm khách hàng hoặc thuê các công ty nghiên cứu thị trường làm điều này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thực hiện khảo sát nhóm khách hàng

  1. Th c hi n kh o sát nhóm khách hàng Kh o sát nhóm khách hàng (Focus Group) là vi c t p trung vào m t nhóm khách hàng tìm hi u nhu c u, thái , thói quen và nh n th c c a h v doanh nghi p. Có th t th c hi n các cu c kh o sát nhóm khách hàng ho c thuê các công ty nghiên c u th trư ng làm i u này. th c hi n m t cu c kh o sát nhóm khách hàng, doanh nghi p c n tuân theo trình t các bư c dư i ây. 1.Chu n b k k ch b n Trư c tiên, doanh nghi p c n v ch ra m c tiêu mà mình nh tìm hi u. Có th ưa ra trư c m t danh sách nh ng câu h i, nhưng lưu ý là chúng ph i bao quát khuy n khích khách hàng tham gia th o lu n. Ch ng h n, tìm hi u khách hàng nh n th c như th nào v s n ph m và d ch v c a doanh nghi p, có th yêu c u nh ng ngư i tham gia tư ng tư ng và mô t chân dung c a nh ng ngư i có kh năng s d ng s n ph m hay d ch v ó. Cũng có th yêu c u nh ng ngư i tham gia ưa ra bình lu n cho nh ng hình nh hay t ng liên quan n s n ph m hay ngành ngh c a doanh nghi p 2. Tìm khách hàng tham gia
  2. a s các nhóm kh o sát bao g m trên dư i mư i ngư i. S khác bi t v m t nhân kh u h c c a các thành viên tham gia tùy thu c vào c thù kinh doanh hay s n ph m c a doanh nghi p. Ch ng h n, n u doanh nghi p bán các s n ph m dành cho tr em thì có th m i các khách hàng là nh ng b c ph huynh thu c các thành ph n và có m c thu nh p khác nhau. Khách m i có th bao g m nh ng khách hàng hi n t i và c nh ng khách hàng không quen thu c. Không nên m i nh ng ngư i làm vi c trong lĩnh v c nghiên c u vì có th h s lái cu c th o lu n sang m t hư ng khác theo nh n th c ch quan c a h . Ch c ch n là doanh nghi p cũng không mu n m i m t ngư i ang làm vi c cho i th c nh tranh. 3. Ch n a i m a i m t ch c kh o sát nhóm khách hàng ph i là nơi có phòng h p r ng, nhi u ch ng i và t thi t b quay video. N u ư c, phòng h p nên có nh ng t m gương ư c b trí khéo léo i di n c a doanh nghi p có th quan sát bu i th o lu n t xa mà không làm phân tâm nh ng ngư i d . Không nên t ch c t i tr s c a công ty, vì như v y cũng có th làm khách hàng phân tâm. i u quan tr ng là t o ra m t b u không khí trung l p cho các cu c th o lu n. 4. Ch n ngư i i u khi n
  3. H u h t các bu i kh o sát nhóm khách hàng thư ng kéo dài kho ng hai gi . Ch nên t mình ng ra i u khi n bu i th o lu n n u c m th y gi ư c tính khách quan và có kh năng t ch c m t cu c th o lu n sinh ng. Nh ng ngư i tham gia thư ng th ng tính, có th ưa ra nh ng nh n xét mang tính ch trích doanh nghi p.Vì v y, t t nh t là thuê m t ngư i i u khi n chuyên nghi p m b o tính khách quan. Nhi m v c a ngư i i u khi n là m b o m i ngư i u tham gia th o lu n. N u m t ngư i nào ó chi m di n àn quá lâu thì ph i khéo léo m i ngư i khác phát bi u ti p. Không nên t ra hoang mang n u cu c th o lu n i ra kh i nh ng câu h i n m trong k ch b n ã ư c chu n b trư c. C n h t s c linh ho t vì khách hàng có th ưa ra nh ng ý tư ng hay mà doanh nghi p chưa h nghĩ n. 5. Th o lu n các k t qu Phân tích các k t qu thu nh p ư c t cu c th o lu n t ó rút ra các ý tư ng n i b t và có kh năng s d ng chúng cho vi c phát tri n s n ph m hay ho ch nh chi n lư c c a doanh nghi p. N u doanh nghi p thuê các công ty nghiên c u th trư ng chuyên nghi p thì h s giúp làm vi c này. Nên chu n b tinh th n ón nh n nh ng ph n h i không t t v doanh nghi p, b i l , quan tr ng nh t là doanh nghi p ư c nghe nh ng ý ki n trung th c c a khách hàng.
Đồng bộ tài khoản