intTypePromotion=1

Thực trạng nhiễm khuẩn vết mổ và một số yếu tố liên quan tại khoa ngoại, sản bệnh viện đa khoa Sa Đéc năm 2012

Chia sẻ: Nữ Nữ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
141
lượt xem
18
download

Thực trạng nhiễm khuẩn vết mổ và một số yếu tố liên quan tại khoa ngoại, sản bệnh viện đa khoa Sa Đéc năm 2012

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhiễm khuẩn vết mổ (NKVM) là một trong những mối quan ngại lớn của thầy thuốc ngoại khoa và gần như gắn liền với những cơ sở có tiến hành phẫu thuật trên người bệnh dù là phẫu thuật đơn giản nhất cho đến phức tạp. Bằng phương pháp nghiên cứu cắt ngang có phân tích được thực hiện từ tháng 4 đến tháng 9 năm 2012 trên 460 bệnh nhân được phẫu thuật tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Sa Đéc với mục tiêu: (1) Xác định tỷ lệ nhiễm khuẩn vết mổ ở bệnh nhân khoa ngoại, sản Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc năm 2012; (2), Mô tả triệu chứng lâm sàng và vi sinh của nhiễm khuẩn vết mổ trên bệnh nhân và (3) Xác định một số yếu tố liên quan đến nhiễm khuẩn vết mổ ở bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thực trạng nhiễm khuẩn vết mổ và một số yếu tố liên quan tại khoa ngoại, sản bệnh viện đa khoa Sa Đéc năm 2012

| TOÅNG QUAN & NGHIEÂN CÖÙU |<br /> <br /> Thöïc traïng nhieãm khuaån veát moå vaø moät soá<br /> yeáu toá lieân quan taïi khoa ngoaïi, saûn beänh vieän<br /> ña khoa Sa Ñeùc naêm 2012<br /> <br /> Buøi Thò Tuù Quyeân (*), Tröông Vaên Duõng (**)<br /> <br /> Nhieãm khuaån veát moå (NKVM) laø moät trong nhöõng moái quan ngaïi lôùn cuûa thaày thuoác ngoaïi khoa vaø<br /> gaàn nhö gaén lieàn vôùi nhöõng cô sôû coù tieán haønh phaãu thuaät treân ngöôøi beänh duø laø phaãu thuaät ñôn giaûn<br /> nhaát cho ñeán phöùc taïp. Baèng phöông phaùp nghieân cöùu caét ngang coù phaân tích ñöôïc thöïc hieän töø thaùng<br /> 4 ñeán thaùng 9 naêm 2012 treân 460 beänh nhaân ñöôïc phaãu thuaät taïi Beänh vieän Ña khoa (BVÑK) Sa Ñeùc<br /> vôùi muïc tieâu: (1) Xaùc ñònh tyû leä nhieãm khuaån veát moå ôû beänh nhaân khoa ngoaïi, saûn Beänh vieän Ña khoa<br /> Sa Ñeùc naêm 2012; (2), Moâ taû trieäu chöùng laâm saøng vaø vi sinh cuûa nhieãm khuaån veát moå treân beänh nhaân<br /> vaø (3) Xaùc ñònh moät soá yeáu toá lieân quan ñeán nhieãm khuaån veát moå ôû beänh nhaân taïi Beänh vieän Ña khoa<br /> Sa Ñeùc. Keát quaû cho thaáy tyû leä NKVM laø 6,3%, nhieãm khuaån veát moå ôû khoa ngoaïi laø 11,4%; khoa saûn<br /> laø 2,7%. Ña soá beänh nhaân coù trieäu chöùng laâm saøng NKVM vôùi söng, noùng, ñoû ñau. Coù 45,4% vi khuaån<br /> gaây NKVM laø tuï caàu vaøng (Staphylococcus aureus), coøn laïi laø tröïc khuaån muû xanh (Pseudomonas<br /> aeruginosa) vaø Enterococcus. Phöông phaùp moå, thôøi gian moå, tieàn söû duïng corticoid, toång traïng beänh<br /> nhaân vaø tình traïng daãn löu… coù lieân quan ñeán NKVM.<br /> Töø khoùa: Nhieãm khuaån veát moå, yeáu toá lieân quan, khoa ngoaïi, saûn, Ñoàng Thaùp.<br /> <br /> Postoperative surgical - site infection and some<br /> related factors in departments of surgery and<br /> obstetrics, Sa Dec general hospital in 2012<br /> Bui Thi Tu Quyen (*); Truong Van Dung (*)<br /> <br /> Postoperative surgical-site infection (PSSI) is one of the major concerns of the surgeons and found<br /> almost associated with surgery on the patient, regardless it is either a simple or complex surgery.<br /> From April to September 2012, a cross-sectional study was conducted on 460 patients who had been<br /> operated in Sa Dec general hospital with the following objectives: (1) To determine the incidence<br /> rate of PSSI in Sa Dec hospital; (2) To describe the clinical and microbiological symptoms of PSSI;<br /> and (3) To identify some factors related to PSSI. The results show that the general incidence rate of<br /> PSSI was 6.3%, specifically 11.4% in department of surgery and 2.7% in department of obstetrics.<br /> Most of patients had clinical symptoms of swollen, hot, reddish and pain. About 45.4% of PSSI<br /> <br /> 54<br /> <br /> Taïp chí Y teá Coâng coäng, 3.2013, Soá 27 (27)<br /> <br /> | TOÅNG QUAN & NGHIEÂN CÖÙU |<br /> <br /> patients got Staphylococcus aureus while 27% got Pseudomonas aeruginosa and Enterococcus.<br /> There are some factors related to PSSI such as: surgical methods, duration of surgery, history of<br /> steroid use, drainage and physical status of patients.<br /> Key words: Postoperative surgical-site infection, related factors, department of surgery, department<br /> of obstetrics, Dong Thap.<br /> <br /> Taùc giaû:<br /> (*)<br /> <br /> Ths.BS. Buøi Thò Tuù Quyeân - Giaûng vieân Boä moân Dòch teã - Thoáng keâ Tröôøng Ñaïi hoïc Y teá Coâng coäng. Ñòa chæ:<br /> 138 Giaûng Voõ - Ba Ñình - Haø Noäi. Email: btq@hsph.edu.vn.<br /> <br /> (**)<br /> <br /> BS. Tröông Vaên Duõng - Caùn boä khoa Ngoaïi Beänh vieän Sa Ñeùc - Ñoàng Thaùp. Ñòa chæ: 153 khoùm Hoøa Khaùnh Nguyeãn Sinh Saéc - P2 thò xaõ Sa Ñeùc - Ñoàng Thaùp. Email: dungtruong9@gmail.com<br /> <br /> 1. Ñaët vaán ñeà<br /> Hieän nay NKVM cuõng laø moät vaán ñeà ñöôïc quan<br /> taâm ôû nhieàu beänh vieän vì noù aûnh höôûng ñeán chaát<br /> löôïng, hieäu quaû ñieàu trò cuûa beänh vieän cuõng nhö<br /> aûnh höôûng ñeán söùc khoeû, chi phí cuûa beänh nhaân vaø<br /> ngöôøi nhaø beänh nhaân. NKVM cuõng laø moät trong<br /> nhöõng vaán ñeà chính cuûa nhieãm khuaån beänh vieän, chæ<br /> ñöùng haøng thöù hai sau vieâm phoåi.<br /> Beänh vieän Ña khoa Sa Ñeùc laø beänh vieän haïng<br /> II, khoa Phaãu thuaät cuûa beänh vieän coù 04 phoøng moå,<br /> trung bình moãi naêm thöïc hieän khoaûng 4000 ca moå<br /> thuoäc caùc chuyeân khoa Ngoaïi, Saûn, Maét, Tai muõi<br /> hoïng. Haàu heát caùc daïng beänh ñöôïc phaãu thuaät taïi<br /> beänh vieän ñeàu ñaûm baûo yeâu caàu ñöôïc phuïc vuï cuûa<br /> nhaân daân ñòa phöông. Vaán ñeà phoøng choáng nhieãm<br /> khuaån beänh vieän cuõng laø moät trong nhöõng vaán ñeà<br /> ñöôïc quan taâm, haøng naêm coâng taùc giaùm saùt, kieåm<br /> tra thöïc hieän caùc bieän phaùp nhaèm kieåm soaùt nhieãm<br /> khuaån beänh vieän ñeàu ñöôïc thöïc hieän nghieâm tuùc.<br /> Tuy nhieân tình traïng nhieãm khuaån beänh vieän noùi<br /> chung vaø NKVM noùi rieâng vaãn xaûy ra. Hieän vaãn<br /> chöa coù baùo caùo chính xaùc naøo veà tình hình NKVM<br /> sau phaãu thuaät taïi beänh vieän vì vaäy chuùng toâi tieán<br /> haønh nghieân cöùu naøy vôùi caùc muïc tieâu: (1) Xaùc ñònh<br /> <br /> tyû leä nhieãm khuaån veát moå ôû beänh nhaân khoa Ngoaïi,<br /> Saûn BVÑK Sa Ñeùc naêm 2012; (2) Moâ taû trieäu<br /> chöùng laâm saøng vaø vi sinh cuûa nhieãm khuaån veát<br /> moå treân beänh nhaân vaø (3) Xaùc ñònh moät soá yeáu toá<br /> lieân quan ñeán nhieãm khuaån veát moå ôû beänh nhaân taïi<br /> Beänh vieän Ña khoa Sa Ñeùc. Chuùng toâi mong muoán<br /> cung caáp ñöôïc nhöõng thoâng tin caàn thieát lieân quan<br /> ñeán NKVM taïi beänh vieän, giuùp beänh vieän coù cô sôû<br /> ñeå trieån khai, laäp keá hoaïch vaø phoå bieán kòp thôøi<br /> nhöõng döõ kieän naøy ñeán nhöõng ngöôøi caàn ñöôïc bieát,<br /> töø ñoù goùp phaàn caûi thieän tình hình nhieãm khuaån<br /> beänh vieän.<br /> <br /> 2. Phöông phaùp nghieân cöùu<br /> Nghieân cöùu ñöôïc thöïc hieän taïi BVÑK Sa Ñeùc<br /> vôùi thieát keá nghieân cöùu caét ngang coù phaân tích. Ñoái<br /> töôïng nghieân cöùu laø caùc beänh nhaân ñöôïc phaãu thuaät<br /> keá hoaïch vaø caáp cöùu trong lónh vöïc Ngoaïi, Saûn taïi<br /> BVÑK Sa Ñeùc trong khoaûng thôøi gian töø 04/201209/2012.<br /> Côõ maãu ñöôïc tính toaùn theo coâng thöùc cho<br /> nghieân cöùu caét ngang vôùi soá beänh nhaân döï kieán laø<br /> 456. Vôùi phöông phaùp choïn maãu lieân tieáp vôùi caùc<br /> ca phaãu thuaät thuoäc lónh vöïc Ngoaïi, Saûn trong<br /> Taïp chí Y teá Coâng coäng, 3.2013, Soá 27 (27)<br /> <br /> 55<br /> <br /> | TOÅNG QUAN & NGHIEÂN CÖÙU |<br /> <br /> khoaûng thôøi gian nghieân cöùu nhoùm ñaõ thu thaäp ñöôïc<br /> soá lieäu töø 460 beänh nhaân.<br /> Nghieân cöùu vieân laø 03 baùc syõ thuoäc khoa Ngoaïi,<br /> khoa Saûn vaø khoa Phaãu thuaät gaây meâ hoài söùc, caùc<br /> nghieân cöùu vieân ñaõ söû duïng phieáu phoûng vaán coù caáu<br /> truùc ñeå phoûng vaán caùc beänh nhaân ñöôïc choïn, ngoaøi<br /> ra thoâng tin veà beänh söû, cuoäc moå… cuõng ñöôïc thu<br /> thaäp töø hoà sô beänh aùn keát hôïp vôùi khaùm laâm saøng.<br /> Nhöõng beänh nhaân coù NKVM ñaõ ñöôïc laáy beänh<br /> phaåm (dòch tieát, muû) ñeå göûi ñi nuoâi caáy phaân laäp ñeå<br /> xaùc ñònh vi khuaån gaây NKVM theo thöôøng quy cuûa<br /> WHO. Beänh nhaân cuõng ñöôïc theo doõi vaø ghi nhaän<br /> thoâng tin cho ñeán khi xuaát vieän.<br /> <br /> nöõ laø 73,3%, nhoùm tuoåi 15-45 chieám tyû leä 79,8%,<br /> treân 45 tuoåi laø 14,6%. Tyû leä beänh nhaân khoa Ngoaïi<br /> laø 44,1% coøn laïi laø khoa Saûn (55,9%).<br /> <br /> Baûng 3.1. Phaân boá ñaëc ñieåm cuoäc moå theo khoa beänh<br /> <br /> Soá lieäu thu thaäp ñöôïc nhaäp laøm saïch vaø nhaäp<br /> baèng chöông trình Epidata sau ñoù ñöôïc phaân tích<br /> baèng phaàn meàm SPSS phieân baûn 16.0. Caùc phaân<br /> tích moâ taû ñaõ ñöôïc söû duïng ñeå xaùc ñònh tyû leä nhieãm<br /> khuaån, trieäu chöùng cuûa NKVM. Kieåm ñònh khi bình<br /> phöông ñöôïc duøng ñeå phaân tích moät soá yeáu toá lieân<br /> quan ñeán NKVM.<br /> Nghieân cöùu ñöôïc trieån khai coù söï ñoàng yù cuûa hoäi<br /> ñoàng khoa hoïc beänh vieän, ñoái vôùi nhöõng beänh nhaân<br /> phaùt hieän NKVM, nhoùm nghieân cöùu cuøng phoái hôïp<br /> tìm nguyeân nhaân, khi phaân laäp coù vi khuaån thì cuøng<br /> baùc syõ moå cho laøm khaùng sinh ñoà, tröïc tieáp chaêm<br /> soùc vaø theo doõi veát moå cho ñeán luùc beänh nhaân xuaát<br /> vieän. Nhoùm cuõng ñaõ baùo caùo hoäi ñoàng kieåm soaùt<br /> nhieãm khuaån ñeå cuøng tìm nguyeân nhaân vaø khaéc<br /> phuïc khi thaáy coù nhöõng yeáu toá ñöôïc nghó laø nguy cô<br /> gaây NKVM.<br /> <br /> 3. Keát quaû nghieân cöùu<br /> Qua thu thaäp thoâng tin töø 460 beänh nhaân moå vaø<br /> ñieàu trò taïi hai khoa Ngoaïi, Saûn beänh vieän Sa Ñeùc<br /> chuùng toâi thu ñöôïc moät soá keát quaû sau.<br /> <br /> ÔÛ khoa Ngoaïi tyû leä moå caáp cöùu laø 58,2%, moå<br /> phieân laø 41,8%, thôøi gian chôø moå thöôøng 3 ngaøy, phaàn lôùn beänh nhaân moå môû<br /> (91,7%), thöôøng caùc beänh nhaân ñöôïc moå 01 laàn<br /> 91,3%. Coù 43,5% beänh nhaân moå ôû khoa Ngoaïi laø do<br /> vieâm ruoät thöøa, ña soá caùc beänh nhaân moå ôû khoa Saûn<br /> laø moå ñeû (87,2%).<br /> <br /> 3.2. Thöïc traïng nhieãm khuaån veát moå<br /> <br /> 3.1. Ñaëc ñieåm chung cuûa ñoái töôïng nghieân cöùu<br /> Tyû leä nam giôùi trong maãu nghieân cöùu laø 26,7%,<br /> <br /> Bieåu ñoà 3.2. Phaân boá tyû leä nhieãm khuaån veát moå<br /> <br /> Bieåu ñoà 3.1. Moät soá ñaëc ñieåm chung cuûa ñoái töôïng<br /> nghieân cöùu<br /> <br /> 56<br /> <br /> Taïp chí Y teá Coâng coäng, 3.2013, Soá 27 (27)<br /> <br /> Tyû leä NKVM chung laø 6,3% (29/460 beänh<br /> nhaân); tyû leä NKVM trong caùc beänh nhaân khoa<br /> Ngoaïi laø 11,4%, khoa Saûn laø 2,7% .<br /> <br /> | TOÅNG QUAN & NGHIEÂN CÖÙU |<br /> <br /> 3.3. Ñaëc ñieåm laâm saøng vaø vi sinh cuûa<br /> nhieãm khuaån veát moå<br /> <br /> Baûng 3.3. Moät soá yeáu toá lieân quan ñeán nhieãm khuaån<br /> veát moå<br /> <br /> Baûng 3.2. Ñaëc ñieåm laâm saøng vaø vi sinh cuûa nhieãm<br /> khuaån veát moå<br /> <br /> Trong 29 ca NKVM trieäu chöùng laâm saøng<br /> NKVM ñöôïc ghi nhaän vôùi 4 daáu hieäu söng, noùng,<br /> ñoû, ñau chieám tyû leä laø 48,3%, coøn laïi laø caùc beänh<br /> nhaân coù caùc trieäu chöùng ñôn leû cuûa NKVM. Coù<br /> 75,9% beänh nhaân NKVM laø nhieãm khuaån noâng,<br /> 24,1% laø nhieãm khuaån saâu vaø khoâng coù ca naøo<br /> nhieãm khuaãn khoang phaãu thuaät. Tyû leä maãu beänh<br /> phaåm coù caên nguyeân gaây beänh laø 39% coøn laïi laø<br /> khoâng coù caên nguyeân gaây beänh. Trong toång soá 11<br /> maãu coù caên nguyeân gaây beänh thì coù 5 maãu (45,4%)<br /> laø do tuï caàu vaøng (Staphylococcus aureus), 3 maãu<br /> (27,3%) laø do tröïc khuaån muû xanh (Pseudomonas<br /> aeruginosa) vaø 3 maãu coøn laïi laø do Enterococcus.<br /> <br /> 3.4. Moät soá yeáu toá lieân quan ñeán nhieãm<br /> khuaån veát moå<br /> Coù moái lieân quan giöõa söû duïng corticoid tröôùc<br /> moå vôùi NKVM (p
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2