Thực trạng thị trường quyền chọn ở Việt Nam và giải pháp phát triển

Chia sẻ: Ngoc Hoang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:37

0
797
lượt xem
309
download

Thực trạng thị trường quyền chọn ở Việt Nam và giải pháp phát triển

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sau khi có cái nhìn tổng quát về quyền chọn và thị trường quyền chọn, câu hỏi đặt ra là : Ở VN hiện nay, thị trường quyền chọn đã phát triển như thế nao ? Bất kỳ thị trường nào muốn đi vào vận hành thị cũng có 1 hệ thống cơ sở pháp lý để chi phối, điều chỉnh và kiểm soát.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thực trạng thị trường quyền chọn ở Việt Nam và giải pháp phát triển

 1. Chöông 2: Thöïc Traïng Thò tröôøng quyeàn choïn vaø caùc giaûi phaùp phaùt 1 trieån CHÖÔNG 2 THÖÏC TRAÏNG THÒ TRÖÔØNG QUYEÀN CHOÏN ÔÛ VIEÄT NAM VAØ GIAÛI PHAÙP PHAÙT TRIEÅN 2.1. Thöïc traïng thò tröôøng quyeàn choïn Sau khi coù caùi nhìn toång quan veà quyeàn choïn vaø thò tröôøng quyeàn choïn, caâu hoûi ñaët ra laø: ÔÛ Vieät Nam hieän nay, thò tröôøng quyeàn choïn ñaõ phaùt trieån nhö theá naøo? Baát kyø thò tröôøng naøo muoán ñi vaøo vaän haønh thò cuõng caàn coù moät heä thoáng cô sôû phaùp lyù ñeå chi phoái, ñieàu chænh vaø kieåm soaùt. Vaäy heä thoáng cô sôû phaùp lyù cho thò tröôøng quyeàn choïn ngoaïi teä vaø chöùng khoaùn ñaõ phaùt trieån nhö theá naøo? Ñaõ bao quaùt thò tröôøng heát chöa hay vaãn coøn thieáu huït traàm troïng? Chöông 2 cuûa baøi tieåu luaän naøy seõ laøm roõ ñieàu ñoù. 2.1.1. Cô sôû phaùp lyù cho vieäc thöïc hieän caùc giao dòch quyeàn choïn treân thò tröôøng ngoaïi teä vaø chöùng khoaùn ôû Vieät Nam a. Ñoái vôùi giao dòch Options ngoaïi teä (1) Cô sôû phaùp lyù lieân quan ñeán chính saùch quaûn lyù ngoaïi hoái: Trong thôøi gian qua, thò tröôøng ngoaïi hoái phaùt trieån vôùi nhieàu nghò ñònh, quyeát ñònh, vaên baûn höôùng daãn.. Cuï theå caùc vaên baûn phaùp luaät cuûa Nhaø nöôùc bao goàm: o Nghò ñònh 05/2001/NÑ-CP ngaøy 17/1/2001 veà quaûn lyù ngoaïi hoái, quyeát ñònh 648/2002-2004/QÑ-NHNN veà cô cheá thoûa thuaän tyû giaù kyø haïn giöõa NHTM vôùi khaùch haøng treân cô sôû cheânh leäch laõi suaát; o Quyeát ñònh 1452/2004/QÑ-NHNN veà ñieàu chænh giao dòch hoái ñoaùi cuûa toå chöùc tín duïng ñoái vôùi khaùch haøng o Ñaëc bieät laø phaùp leänh ngoaïi hoái coù hieäu löïc töø ngaøy 1/6/2006, phaùp leänh naøy nhö moät khuoân khoå thoáng nhaát veà quaûn lyù ngoaïi hoái. Nhoùm…… | Giaûng vieân HD: ThS Hoà Vaên Duõng This part made by Nguyen Huu Tinh: studentassociation.ffb@gmail.com
 2. Chöông 2: Thöïc Traïng Thò tröôøng quyeàn choïn vaø caùc giaûi phaùp phaùt 2 trieån Theo ñoù, NHNN nôùi loûng kieåm soaùt ngoaïi teä, töï do hoùa caùc giao dòch, taêng quyeàn töï chuû cho caùc NHTM vaø TCTD, laøm cho thò tröôøng ngoaïi teä dieãn ra uyeån chuyeån vaø linh hoaït hôn. Cô cheá ñieàu haønh tyû giaù cuõng ñaõ coù nhöõng thay ñoåi ñaùng keå. Vaøo thaùng 5/2004, Ngaân haøng Nhaø nöôùc ñaõ baõi boû caùc traàn coá ñònh veà tyû giaù kyø haïn ñeå thay baèng cheânh leäch laõi suaát. Thaùng 7/2006, NHNN boû bieân ñoä giao dòch ñoâ la Myõ tieàn maët, cho Eximbank thí ñieåm cô cheá mua baùn ngoaïi teä maët theo tyû giaù thoûa thuaän. Bieân ñoä giao dòch USD khoâng ngöøng ñöôïc môû roäng, ngaøy 10/3/2008 bieân ñoä ñöôïc xaùc ñònh laø +/-1%, sau ñoù ñöôïc naâng leân thaønh +/-2%, vaø gaàn ñaây nhaát ñaõ ñöôïc naâng leân +/-3%. Vieäc nôùi loûng bieân ñoä tyû giaù goùp phaàn phaûn aùnh chính xaùc quan heä cung caàu ngoaïi teä treân thò tröôøng, ñoàng thôøi chính vieäc naøy ñaõ laøm ruûi ro hoái ñoaùi khoâng ngöøng taêng leân. Giai ñoaïn naêm 1998-2008, vôùi söï thoâng thoaùng hôn trong cô cheá chính saùch, thò tröôøng ngoaïi hoái coù nhieàu khôûi saéc vôùi hoaït ñoäng mua baùn trao ñoåi ngoaïi teä soâi ñoäng hôn, taïo cô hoäi ñeå môû roäng quan heä hôï p taùc giöõa caùc ngaân haøng trong nöôùc vaø nöôùc ngoaøi. Nhöõng chính saùch naøy ñaõ môû ra nhieàu nghieäp vuï môùi ñaëc bieät laø caùc nghieäp vuï phaùi sinh ngoaïi hoái nhö kyø haïn, hoaùn ñoåi, quyeàn choïn, …giuùp doanh nghieäp coù nhieàu söï löïa choïn ñeå baûo hieåm ruûi ro tyû giaù, ñoàng thôøi goùp phaàn ña daïng hoùa caùc hoaït ñoäng kinh doanh ngoaïi teä taïi caùc NHTM. (2) Cô sôû phaùp lyù veà giao dòch quyeàn choïn giöõa caùc ngoaïi teä vôùi nhau: Ngaøy 10/01/1998, treân cô sôû nhaän thöùc söï caàn thieát thuùc ñaåy giao dòch ngoaïi hoái phaùt trieån, thoáng ñoác NHNN ñaõ kyù quyeát ñònh 17/1998/QÑ_NHNN ban haønh quy cheá giao dòch hoái ñoaùi (quyeát ñònh 17). Quy cheá naøy ñaõ taïo cô sôû phaùp lyù cho hoaït ñoäng kinh doanh ngoaïi teä cuûa caùc NHTM, taïo coâng cuï phoøng ngöøa ruûi ro tyû giaù vaø laõi suaát, ñoàng thôøi taêng cöôøng söï quaûn lyù vaø giaùm saùt cuûa NHNN veà lónh vöïc ngoaïi hoái. Tuy nhieân, vôùi quyeát ñònh naøy thì giao dòch ngoaïi hoái chæ môùi ñöôïc thöïc hieän thoâng qua caùc coâng cuï giao ngay kyø haïn vaø hoaùn ñoåi. Nhoùm…… | Giaûng vieân HD: ThS Hoà Vaên Duõng This part made by Nguyen Huu Tinh: studentassociation.ffb@gmail.com
 3. Chöông 2: Thöïc Traïng Thò tröôøng quyeàn choïn vaø caùc giaûi phaùp phaùt 3 trieån Ngaøy 12/02/2003, coâng vaên soá 135/NHNN-QLNH veà giao dòch quyeàn choïn ngoaïi teä, tröôùc tieân laø quyeàn choïn giöõa ngoaïi teä vôùi ngoaïi teä chính thöùc ra ñôøi. Eximbank laø NHTM ñaàu tieân thöïc hieän thí ñieåm nghieäp vuï naøy. Trong ñoù, coâng vaên naøy ñaõ quy ñònh cuï theå nhaèm trieån khai thöïc hieän giao dòch quyeàn choïn ngoaïi teä ôû caùc ngaân haøng nhö veà ñoái töôïng tham gia, ñoàng tieàn giao dòch, thôøi haïn giao dòch, giôùi haïn soá dö… Sau 7 naêm ñi vaøo hoaït ñoäng, ñeán cuoái naêm 2004, quyeát ñònh 17/1998/QÑ- NHNN (quyeát ñònh 17) ñaõ phaùt sinh nhöõng haïn cheá. Vì vaäy, ngaøy 10/11/2004, thoáng ñoác NHNN ñaõ kyù quyeát ñònh soá 1452/2004/QÑ-NHNN veà giao dòch hoái ñoaùi cuûa caùc TCTD ñeå thay theá quyeát ñònh 17 vaø khaéc phuïc nhöõng haïn cheá naøy. Quyeát ñònh naøy coù nhöõng ñieåm môùi nhö chính thöùc cho pheùp taát caû caùc TCTD ñöôïc pheùp thöïc hieän caùc giao dòch hoái ñoaùi ñeàu ñöôïc quyeàn thöïc hieän giao dòch quyeàn choïn ngoaïi teä maø khoâng caàn phaûi xin pheùp NHNN. Qua ñoù, thôøi ñieåm naøy NHNN ñaõ chaám döùt thôøi gian thí ñieåm nghieäp vuï naøy. Ñoàng thôøi, quy ñònh kyø haïn cuûa giao dòch quyeàn choïn giöõa caùc ngoaïi teä vôùi nhau do toå chöùc tín duïng ñöôïc pheùp vaø khaùch haøng töï thoûa thuaän. Quy ñònh naøy laø moät söï chuyeån bieán lôùn trong cung caùch quaûn lyù caùc hoaït ñoäng giao dòch ngoaïi hoái giuùp thò tröôøng quyeàn choïn nöôùc ta ngaøy caøng ña daïng hôn. Beân caïnh ñoù, quyeát ñònh naøy cho pheùp caùc caù nhaân ñöôïc pheùp tham gia ngoaøi caùc TCTD, toå chöùc kinh teá, toå chöùc khaùc vaø NHNN. Ñaây thöïc söï laø moät cô hoäi cho caùc nhaø ñaàu tö caù nhaân coù theâm moät saân chôi môùi treân thò tröôøng tieàn teä. (3) Cô sôû phaùp lyù veà giao dòch quyeàn choïn giöõa ngoaïi teä vaø VND Ngaøy 18/4/2005, NHNN ñaõ coù coâng vaên soá 326/NHNN_QLNH cho pheùp ACB trieån khai thí ñieåm giao dòch quyeàn choïn giöõa ngoaïi teä vaø VNÑ. Theo coâng vaên naøy, NHNN ñaõ ñöa ra nhöõng quy ñònh cuï theå veà caùc loaïi ngoaïi teä ñöôïc giao dòch, cô sôû tính phí quyeàn choïn, thôøi haïn giao dòch, ñoái töôïng giao dòch… nhöõng quy ñònh naøy laø cô sôû ñeå trieån khai thöïc hieän thí ñieåm nghieäp vuï quyeàn choïn giöõa ngoaïi teä vaø VNÑ taïi caùc NHTM khaùc döôùi söï cho pheùp cuûa NHNN. Nhoùm…… | Giaûng vieân HD: ThS Hoà Vaên Duõng This part made by Nguyen Huu Tinh: studentassociation.ffb@gmail.com
 4. Chöông 2: Thöïc Traïng Thò tröôøng quyeàn choïn vaø caùc giaûi phaùp phaùt 4 trieån Ngaøy 29/8/2006, NHNN cuõng ñaõ ban haønh coâng vaên soá 7404/NHNN-KTTC. Noäi dung chính cuûa coâng vaên naøy goàm coù caùc höôùng daãn cuï theå, chi tieát veà nguyeân taéc vaø noäi dung keá toaùn ñoái vôùi caùc nghieä p vuï hoái ñoaùi kyø haïn, nghieäp vuï hoaùn ñoåi tieàn teä, nghieäp vuï quyeàn choïn ngoaïi teä, ñeå giaûi quyeát vaán ñeà haïch toaùn keá toaùn nghieäp vuï phaùi sinh tieàn teä taïi caùc NHTM. b. Ñoái vôùi giao dòch Options treân thò tröôøng chöùng khoaùn Töø khi thò tröôøng chöùng khoaùn ra ñôøi ngaøy 20-7-2000, caùc vaên baûn phaùp lyù ñeå taïo laäp, vaän haønh vaø quaûn lyù thò tröôøng ñöôïc caùc cô quan nhaø nöôùc ban haønh khaù nhieàu. Nhöng nhìn chung, nhöõng thieáu soùt, baát caäp vaån coøn raát lôùn, thò tröôøng chöùng khoaùn Vieät Nam vaãn coøn raát non treû, ñang treân con ñöôøng phaùt trieån vaø tröôûng thaønh. Ngaøy 29-6-2006, luaät chöùng khoaùn chính thöùc ñöôïc Quoác hoäi nöôùc CHXHCN Vieät Nam thoâng qua vaø coù hieäu löïc thi haønh töø 1-1- 2007, ñaùnh daáu böôùc chuyeån mình cuûa thò tröôøng chöùng khoaùn Vieät Nam, taïo moät ñöôøng baêng caát caùnh cho thò tröôøng. Ñaùng chuù yù nhaát laø trong giai ñoaïn thò tröôøng suy giaûm maïnh töø khoaûng cuoái quí I ñeán thôøi gian gaàn ñaây, UBCK nhaø nöôùc ñaõ laàn löôït giaûm bieän ñoä dao ñoäng giaù coå phieáu, chöùng chæ quó xuoáng coøn +/-1% ñoái vôùi HOSE vaø +/-2% ñoái vôùi HASTC. Sau moät thôøi gian ngaén thò tröôøng phuïc hoài nheï, UBCK ñaõ cho pheùp naâng bieân ñoä leân +/-2% ñoái HOSE vaø +/-3% ñoái vôùi HASTC, sau ñoù laïi tieáp tuïc ñöôïc naâng leân +/-3% ñoái vôùi HOSE vaø +/-4% ñoái vôùi HASTC. Gaàn ñaây nhaát, ngaøy 14/8/2008, UBCK nhaø nöôùc ban haønh coâng vaên soá 1650/UBCK-PTTT veà vieäc ñieàu chænh bieân ñoä giaù coå phieáu, chöùng chæ quyõ. Theo ñoù, bieân ñoä giao dòch giaù cuûa coå phieáu, chöùng chæ quyõ laø +/-5% ñoái vôùi HOSE vaø +/-7% ñoái vôùi HASTC, ñieàu naøy seõ laøm cho giaù caû chöùng khoaùn giao ñoäng maïnh hôn, phaûn aùnh ñuùng cung caàu hôn, nhöng ruûi ro cho caùc nhaø ñaàu tö seõ nhieàu hôn, môû ra cô hoäi cho vieäc söû duïng caùc coâng cuï phoøng ngöøa ruûi ro nhö quyeàn choïn coå phieáu ñeå baûo hieåm cho caùc nhaø ñaàu tö. Theá nhöng, cho ñeán nay, vaãn chöa coù moät vaên baûn phaùp lyù chính thöùc naøo qui ñònh, höôùng daãn hay cho pheùp thöïc hieän veà quyeàn choïn coå phieáu taát caû chæ Nhoùm…… | Giaûng vieân HD: ThS Hoà Vaên Duõng This part made by Nguyen Huu Tinh: studentassociation.ffb@gmail.com
 5. Chöông 2: Thöïc Traïng Thò tröôøng quyeàn choïn vaø caùc giaûi phaùp phaùt 5 trieån môùi ôû giai ñoaïn döï thaûo, ngoaïi tröø moät soá coâng vaên cho pheùp moät soá toå chöùc thí ñieåm trieån khai nghieäp vuï naøy nhö VCBS… c. Ñaùnh giaù chung veà cô sôû phaùp lyù ñoái vôùi giao dòch Options Nhö vaäy, coù theå thaáy, caùc vaên baûn phaùp lyù lieân quan ñeán chính saùch quaûn lyù ngoaïi hoái vaø quyeàn choïn ngoaïi teä ñöôïc ban haønh laø khaù nhieàu nhöng chuùng vaãn chöa quy ñònh cuï theå vaø thuùc ñaåy ñöôïc caùc giao dòch mua baùn quyeàn choïn phaùt trieån, noù chæ mang tính töùc thôøi boå sung cho thò tröôøng ngoaïi hoá i, cuõng gioáng nhö chuùng ta chæ ban haønh vaên baûn luaät khi thò tröôøng caàn thöïc hieän caùc giao dòch naøy trong ngaén haïn, chöù chöa ñöa ra caùc boä luaät chuaån quy ñònh cuï theå, thoáng nhaát nhö luaät coâng cuï baûo hieåm phaùi sinh chaúng haïn. Nhö vaäy, seõ gaây khoù khaên cho caùc toå chöùc taøi chính vaø caùc doanh nghieäp kinh doanh xuaát nhaäp khaåu, caùc nhaø ñaàu tö… trong vieäc hoaïch ñònh caùc chieán löôïc daøi haïn ñeå kinh doanh treân thò tröôøng. Ñoái vôùi quyeàn choïn coå phieáu chuùng ta döôøng nhö chöa coù vaên baûn phaùp luaät naøo quy ñònh, höôùng daãn cuï theå vieäc thöïc hieän giao dòch quyeàn choïn treân thò tröôøng chöùng khoaùn, ngoaïi tröø moät soá coâng vaên cho pheùp vaøi toå chöùc thí ñieåm trieån khai nghieäp vuï naøy nhö coâng ty chöùng khoaùn Vietcombank (VCBS)… Vôùi yeâu caàu caáp thieát hieän nay, nhöõng luùc thò tröôøng chöùng khoaùn giaûm saâu, caùc nhaø ñaàu tö hoang mang, baùn ñoå baùn thaùo coå phieáu vì hoï chöa theå aùp duïng caùc coâng cuï ñeå baûo veä mình. Nhö vaäy, vieäc ban haønh caùc vaên baûn luaät lieân quan ñeán quyeàn choïn coå phieáu vaø thaønh laäp thò tröôøng cuûa chuùng hieän nay ñang laø nhu caàu caáp thieát ñoøi hoûi caùc cô quan chöùc naêng sôùm thöïc hieän . Noùi toùm laïi , cô sôû phaùp lyù cho söï hình thaønh vaø phaùt trieån caùc giao dòch quyeàn choïn ngoai teä cuõng nhö caùc quyeàn choïn coå phieáu coù moät loã hoång lôùn so vôùi nhu caàu thöïc teá, maø khoâng theå moät sôùm moät chieàu coù theå khoûa laáp ñöôïc. Caùc cô quan chöùc naêng caàn taäp trung nghieân cöùu, tham khaûo nhaèm ban haønh caùc vaên baûn phaùp luaät lieân quan ñeå daàn xoùa boû loã hoång phaùp lyù lôùn naøy, ñöa thò tröôøng quyeàn choïn ngoaïi teä vaø quyeàn choïn coå phieáu vaøo ñöôøng baêng cuûa söï phaùt trieån. Nhoùm…… | Giaûng vieân HD: ThS Hoà Vaên Duõng This part made by Nguyen Huu Tinh: studentassociation.ffb@gmail.com
 6. Chöông 2: Thöïc Traïng Thò tröôøng quyeàn choïn vaø caùc giaûi phaùp phaùt 6 trieån 2.1.2. Thöïc traïng veà giao dòch Options ngoaïi teä vaø chöùng khoaùn taïi Vieät Nam trong thôøi gian qua Thôøi gian qua ôû Vieät Nam, quyeàn choïn ngoaïi teä döôøng nhö laø coâng cuï phaùi sinh ñöôïc thò tröôøng hoan ngheânh vaø ñoùn nhaän nhieàu nhaát do nhöõng öu ñieåm voán coù cuûa noù trong boái caûnh tyû giaù luoân ôû traï ng thaùi taêng giaûm lieân tuïc. Trong khi ñoù, quyeàn choïn coå phieáu chæ môùi ñöôïc thí ñieåm böôùc ñaàu ôû VCBS. 2.2.1.1 Quyeàn choïn ngoaïi teä Goàm quyeàn choïn ngoaïi teä vôùi ngoaïi teä vaø quyeàn choïn ngoaïi teä vôùi noäi teä (VNÑ) (1) Quyeàn choïn ngoaïi teä vôùi ngoaïi teä Veà phía ngaân haøng tham gia Trong giai ñoaïn thí ñieåm, caùc ngaân haøng thöông maïi (NHTM) muoán thöïc hieän giao dòch quyeàn choïn ngoaïi teä phaûi laø ngaân haøng ñaõ ñöôïc pheùp kinh doanh ngoaïi hoái, coù voán töï coù toái thieåu laø 200 tyû VNÑ kinh doanh ngoaïi teä coù laõi trong ít nhaát 5 naêm gaàn nhaát vaø doanh soá mua baùn ngoaïi teä cuûa naêm tröôùc toái thieåu laø 1 tyû USD. Ngoaøi ra, NHTM phaûi laäp ra quy trình nghieäp vuï quyeàn choïn ngoaïi teä vaø trình cho thoáng ñoác ngaân haøng nhaø nöôùc (NHNN) chaáp thuaän baèng vaên baûn cho thöïc hieän thí ñieåm. Theo coâng vaên soá 135/NHNN-QLNH, cho pheùp Eximbank laø ngaân haøng ñaàu tieân trong caû nöôùc ñöôïc thöïc hieän thí ñieåm nghieäp vuï quyeàn choïn ngoaïi teä vôùi ngoaïi teä. Sau Eximbank, NHNN cuõng cho pheùp 7 ngaân haøng khaùc thöïc hieän thí ñieåm nghieäp vuï naøy, goàm coù hai ngaân haøng nöôùc ngoaøi hoaït ñoäng taïi Viet Nam laø Citibank, HSBC chi nhaùnh TPHCM vaø 5 ngaân haøng trong nöôùc laø BIDV, ACB, Vietcombank, ICB, vaø Argribank. Ñaëc ñieåm giao dòch Nguyeân taéc chính cuûa loaïi quyeàn choïn naøy laø caùc doanh nghieäp vaø caù nhaân ñöôïc quyeàn ñaët mua hay ñaët baùn USD vôùi VNÑ thoâng qua moät tyû giaù do khaùch Nhoùm…… | Giaûng vieân HD: ThS Hoà Vaên Duõng This part made by Nguyen Huu Tinh: studentassociation.ffb@gmail.com
 7. Chöông 2: Thöïc Traïng Thò tröôøng quyeàn choïn vaø caùc giaûi phaùp phaùt 7 trieån haøng töï choïn, ñöôïc goïi laø tyû giaù thöïc hieän. Ñaëc bieät, quyeàn choïn USD vaø VNÑ ñaùp öùng cho caû nhaø nhaäp khaåu vaø nhaø xuaát khaåu trong ñoù quyeàn choïn mua aùp duïng cho nhaø nhaäp khaåu vaø quyeàn choïn baùn aùp duïng cho nhaø xuaát khaåu, trong ñoù: o Ngöôøi mua quyeàn choïn laø caùc doanh nghieäp hoaït ñoäng taïi Vieät Nam. o Ngöôøi baùn quyeàn choïn laø caùc NHTM. o Ñoàng tieàn giao dòch: giao dòch baèng ngoaïi teä töï do chuyeån ñoåi. o Kieåu quyeàn choïn: kieåu Myõ hoaëc Chaâu AÂu. Veà doanh soá giao dòch Tính ñeán thaùng 6/2004, maëc duø lôïi ích trong vieäc söû duïng caùc coâng cuï baûo hieåm ruûi ro ñaõ thaáy roõ nhö moät nhu caàu caáp thieát, nhöng soá löôïng hôïp ñoàng ñöôïc kyù keát chæ döøng laïi con soá 50 hôïp ñoàng quyeàn choïn vôùi doanh soá thöïc hieän hôn 50 trieäu USD cuûa Eximbank kyù vôùi caùc doanh nghieäp kinh doanh xuaát nhaäp khaåu trong thôøi gian thí ñieåm nghieäp vuï quyeàn choïn, coøn 6 ngaân haøng coøn laïi khoâng kyù ñöôïc hôïp ñoàng naøo. Töø 2004 ñeán 2007, maëc duø khoâng coøn giôùi haïn veà soá löôïng NHTM tham gia giao dòch quyeàn choïn ngoaïi teä vôùi ngoaïi teä nhöng thöïc teá cho thaáy caùc hoaït ñoäng mua baùn naøy chöa thöïc söï soâi ñoäng, chæ taäp trung vaøo chi nhaùnh caùc ngaân haøng nöôùc ngoaøi nhö HSBC hay Citibank vaø moät soá ít NHTM Vieät Nam nhö Eximbank, Techcombank, coøn laïi caùc ngaân haøng vaãn khoâng coù giao dòch. Vôùi nghieäp vuï naøy, chaéc chaén töông lai seõ ñöôïc môû roäng bôûi khi ñoù VNÑ seõ coù cô hoäi tieáp caän vôùi thò tröôøng taøi chính theá giôùi. Vò theá cuûa VNÑ vaø Vieät Nam cuõng qua ñoù maø taêng leân. Tuy nhieân, vì ñang trong giai ñoaïn thí ñieåm neân caùc ngaân haøng naøy bò giôùi haïn bôûi thôøi gian thöïc hieän. Sau 4 naêm hoaït ñoäng, coâng cuï phoøng ngöøa ruûi ro ñaõ coù nhöõng böôùc phaùt trieån nhöng vaãn chöa thu ñöôïc keát quaû nhö mong muoán, vaø haàu heát caùc doanh nghieäp vaãn chöa thieát tha vôùi caùc nghieäp vuï naøy laém. Duø gaëp phaûi moät soá khoù khaên trong vieäc aùp duïng, song caùc coâng cuï naøy ñang laø nhu caàu caáp thieát cho caùc doanh nghieäp vaø Nhoùm…… | Giaûng vieân HD: ThS Hoà Vaên Duõng This part made by Nguyen Huu Tinh: studentassociation.ffb@gmail.com
 8. Chöông 2: Thöïc Traïng Thò tröôøng quyeàn choïn vaø caùc giaûi phaùp phaùt 8 trieån laø cô hoäi cho caùc ngaân haøng môû roäng hoaït ñoäng kinh doanh trong giai ñoaïn hieän nay. (2) Quyeàn choïn ngoaïi teä vôùi noäi teä (VNÑ) Veà phía ngaân haøng tham gia giao dòch Thaùng 4/2005 NHNN Vieät Nam ñaõ baét ñaàu cho trieån khai thöïc hieän thí ñieåm giao dòch quyeàn choïn giöõa ngoaïi teä vôùi VNÑ. ACB laø ngaân haøng ñaàu tieân ñöôïc thí ñieåm nghieäp vuï naøy, vôùi möùc toái ña giaù trò hôïp ñoàng laø 10 trieäu USD vaø möùc toái thieåu laø 10.000 USD (quy ñoåi ngoaïi teä khaùc töông ñöông möùc naøy cho quyeàn choïn giao dòch giöõa caùc ngoaïi teä khaùc vaø VNÑ). Tieáp theo ACB laø ngaân haøng Techcombank vôùi giaù trò hôïp ñoàng laø 8 trieäu USD-100.000 USD vaø chæ ñöôïc thöïc hieän vôùi quyeàn choïn Chaâu AÂu. BIDV ñöôïc pheùp thí ñieåm töø ngaøy 22/8/2005 vaø keå töø ñaây khoâng coøn quy ñònh giôùi haïn cho giaù trò hôïp ñoàng quyeàn choïn. Ngoaøi ra, coøn coù caùc ngaân haøng nhö Eximbank, GPbank cuõng tham gia nghieäp vuï naøy. Nhö vaäy, tính ñeán thaùng 5/2008, ñaõ coù 7 ngaân haøng ñöôïc pheùp thöïc hieän giao dòch quyeàn choïn giöõa ngoaïi teä vaø VNÑ. Ñaëc ñieåm giao dòch Cuõng gioáng vôùi giao dòch giöõa quyeàn choïn ngoaïi teä vôùi ngoaïi teä, quyeàn choïn ngoaïi teä vôùi VNÑ yeâu caàu caùc NHTM muoán thöïc hieän nghieäp vuï naøy phaû i coù ñeà aùn chi tieát quy trình nghieäp vuï, phöông aùn phoøng ngöøa ruûi ro, vaø ñöôïc NHNN chaáp nhaän baèng vaên baûn. Quy ñònh veà tæ giaù thöïc hieän nhö sau: o Ñoái vôùi hôïp ñoàng quyeàn choïn USD/VNÑ: tyû giaù naøy khoâng vöôït quaù tyû giaù kyø haïn USD/VNÑ cuøng thôøi haïn. o Ñoái vôùi hôïp ñoàng quyeàn choïn giöõa ngoaïi teä khaùc vôùi VNÑ: tyû giaù do ngaân haøng vaø khaùch haøng töï thoûa thuaän. Doanh soá giao dòch Maëc duø ñöôïc trieån khai töø naêm 2005, nhöng doanh soá mua baùn thöïc teá cuûa caùc NHTM khoâng ñaùng keå, haàu heát caùc giao dòch ñeàu ñöôïc tieán haønh theo kieåu Nhoùm…… | Giaûng vieân HD: ThS Hoà Vaên Duõng This part made by Nguyen Huu Tinh: studentassociation.ffb@gmail.com
 9. Chöông 2: Thöïc Traïng Thò tröôøng quyeàn choïn vaø caùc giaûi phaùp phaùt 9 trieån Myõ vì ñieàu kieän thanh toaùn linh hoaït hôn. Qua keát quaû thaêm doø, caùc ngaân haøng nhö ACB, Techcombank, BIDV, VIB duø laø nhöõng ngaân haøng tham gia caùc nghieäp vuï naøy töø raát sôùm nhöng hoï chæ môùi thöïc hieän ñöôïc moät soá hôïp ñoàng vôùi doanh soá khoâng ñaùng keå. Rieâng Vietcombank vaø Eximbank ñöôïc xem laø hai ngaân haøng maïnh veà lónh vöïc naøy nhöng doanh soá hoaït ñoäng vaãn khoâng cao. Tính trong naêm 2006-2007 Vietcombank chæ ñaït khoaûng 37,53 trieäu USD (chieám chöa ñeán 0,1% toång doanh soá giao dòch ngoaïi teä), Eximbank ñaït 128,12 trieäu USD (chieám khoaûng 0,8% trong toång soá giao dòch ngoaïi teä). Qua thöïc teá treân, chuùng ta thaáy raèng giao dòch quyeàn choïn giöõa ngoaïi teä vaø VNÑ chöa phaùt trieån. Nhöng chuùng ta cuõng khoâng theå phuû nhaän raèng vôùi keát quaû ban ñaàu trong giai ñoaïn thí ñieåm naøy laø moät daáu hieäu ñaùng möøng goùp phaàn taïo tieàn ñeà cho söï phaùt trieån sau naøy. 2.2.1.2 Quyeàn choïn chöùng khoaùn (coå phieáu) Trong giai ñoaïn thí ñieåm hieän nay, UBCK chæ cho coâng ty chöùng khoaùn VCBS thí ñieåm trieån khai nghieäp vuï quyeàn choïn coå phieáu, vôùi ñoái töôïng giao dòch laø giöõa VCBS vaø caùc nhaø ñaàu tö (keå caû caù nhaân vaø toå chöùc). Theá nhöng, do laø moät nghieäp vuï môùi neân raát ít caùc nhaø ñaàu tö bieát ñeán vaø söû duïng dòch vuï naøy, caùc con soá veà hôïp ñoàng, doanh thu cuûa toå chöùc thöïc hieän VCBS haàu nhö laø khoâng ñaùng keå. 2.2.1.3. Ñaùnh giaù chung veà thöïc traïng söû duïng options ngoaïi teä vaø coå phieáu ôû Vieät Nam thôøi gian qua ÔÛ Vieät Nam, caùc nghieäp vuï phaùi sinh noùi chung vaø options noùi rieâng môùi baét ñaàu ñöôïc söû duøng töø ñaàu nhöõng naêm 2000. Tuy nhieân, caùc nghieäp vuï options naøy coøn mang tính thí ñieåm vaø ñôn leû. Soá löôïng giao dòch cuûa caùc coâng cuï naøy coøn heát söùc khieâm toán: - Veà quyeàn choïn ngoaïi teä: NHNN ñaõ cho pheùp thöïc hieän thí ñieåm ñoái vôùi Eximbank, VIB, Vietcombank; ACB, BIDV, Techcombank, NHTMCP Quaân ñoäi, Nhoùm…… | Giaûng vieân HD: ThS Hoà Vaên Duõng This part made by Nguyen Huu Tinh: studentassociation.ffb@gmail.com
 10. Chöông 2: Thöïc Traïng Thò tröôøng quyeàn choïn vaø caùc giaûi phaùp phaùt 10 trieån nhöng doanh soá veà hoaït ñoäng naøy vaãn khoâng ñaùng keå so vôùi doanh soá caùc hoaït ñoäng truyeàn thoáng. Maëc duø thò tröôøng caùc coâng cuï taøi chính phaùi sinh, quyeàn choïn ngoaïi teä ñaõ hình thaønh ôû Vieät Nam, nhöng coø n raát nhoû beù vaø chöa phoå bieán. - Veà quyeàn choïn coå phieáu: Thò tröôøng chöùng khoaùn Vieät Nam ñaõ ra ñôøi ñöôïc 8 naêm, noù ñaõ traûi qua nhieàu giai ñoaïn phaùt trieån thaêng traàm, thò tröôøng leân xuoáng thaát thöôøng, ruûi ro cho caùc nhaø ñaàu tö laø khaù lôùn, nhu caàu phoøng ngöøa ruûi ro ñaõ trôû thaønh caáp thieát. Theá nhöng, quyeàn choïn coå phieáu vaãn chöa chính thöùc ñöôïc ra ñôøi ôû nöôùc ta ñeå hoã trôï cho söï phaùt trieån cuûa thò tröôøng chöùng khoaùn. Thò tröôøng vaãn môùi ôû trong giai ñoaïn chuaån bò, thí ñieåm nhoû leû, nhöõng keát quaû thu ñöôïc haàu nhö chæ laø con soá khoâng. Nhö vaäy, ñieåm laïi nhöõng moác chính xuaát hieän cuûa caùc coâng cuï phaùi sinh cuõng nhö quyeàn choïn ôû Vieät Nam, deã nhaän thaáy raèng noù chöa ñöôïc thò tröôøng ñoùn nhaän nhö laø moät coâng cuï khoâng theå thieáu trong phoøng ngöøa ruûi ro. Theo baùo caùo taïi hoäi thaûo khoa hoïc veà “giaûi phaùp phaùt trieån thò tröôøng phaùi sinh ôû Vieät Nam” naêm 2007, doanh soá mua baùn ngoaïi teä treân thò tröôøng giöõa caùc ngaân haøng vôùi khaùch haøng ngaøy caøng taêng leân: Naêm 2004 taêng 30%, töø naêm 2005- 2007 trung bình taêng khoaûng 20%/naêm. Trong ñoù, caùc giao dòch giao ngay chieám töø 90-95%, caùc giao dòch quyeàn choïn ngoaïi teä chæ chieám töø 1-5%, moät tæ troïng raát nhoû. 2.3. Ñaùnh giaù trieån voïng thò tröôøng options ngoaïi teä vaø options coå phieáu ôû Vieät Nam 2.3.1. Nhöõng thuaän lôïi cuûa vieäc phaùt trieån thò tröôøng options ngoaïi teä vaø options coå phieáu ôû Vieät Nam 2.3.1.1. Ñoái vôùi quyeàn choïn ngoaïi teä (1) Veà phía ngaân haøng Theo keát quaû khaûo saùt cuûa NHNN Vieät Nam - chi nhaùnh TP HCM naêm 2006 thì 100% caùc ngaân haøng ñeàu thöøa nhaän raèng hieän taïi hoï raát quan taâm ñeán vaán ñeà ruûi ro tyû giaù. Qua cuoäc khaûo saùt naøy chuùng ta nhaän thaáy raèng caùc Nhoùm…… | Giaûng vieân HD: ThS Hoà Vaên Duõng This part made by Nguyen Huu Tinh: studentassociation.ffb@gmail.com
 11. Chöông 2: Thöïc Traïng Thò tröôøng quyeàn choïn vaø caùc giaûi phaùp phaùt 11 trieån ngaân haøng ngaøy caøng chuù troïng ñeán söï phaùt trieån cung caáp caùc giao dòch ngoaïi hoái maëc duø NHNN vaãn can thieäp vaø giöõ tyû giaù töông ñoái oån ñònh. Vieäc phaùt trieån caùc nghieäp vuï naøy ngoaøi muïc ñích giuùp caùc doanh nghieäp hieåu roõ hôn ñoàng thôøi aùp duïng caùc coâng cuï options ñeå quaûn lyù ruûi ro, ñaây coøn laø cô hoäi caïnh tranh cho caùc NHTM ña daïng hoùa saûn phaåm cung caáp, ñoàng thôøi ñoùn tröôùc ñöôïc nhu caàu caáp thieát trong vieäc söû duïng caùc coâng cuï naøy trong thôøi gian tôùi cuûa doanh nghieäp. (2) Veà phía doanh nghieäp Theo keát quaû cuûa coâng trình nghieân cöùu khoa hoïc thaùng 12/2006 cuûa sôû khoa hoïc vaø coâng ngheä TPHCM keát hôïp tröôøng ÑH Kinh Teá TPHCM vôùi ñeà taøi “ Hoaøn thieän caùc giaûi phaùp phoøng ngöøa ruûi ro tyû giaù nhaèm chuaån bò hoäi nhaäp kinh teá khu vöïc vaø theá giôùi” ñaõ cho thaáy: Trong soá caùc doanh nghieäp khaûo saùt, coù khoaûng 5,3% doanh nghieäp chöa heà bieát ñeán vaø chöa nhaän thöùc ñaày ñuû veà ruûi ro tyû giaù, khoaûng 24% coù nghe vaø bieát ñeán nhöng haàu nhö khoâng quan taâm, gaàn 30% chöa nhaän thöùc ñöôïc taàm quan troïng cuûa ruûi ro tyû giaù, 70% coù nhaän thöùc ñöôïc vaán ñeà ruûi ro tyû giaù nhöng trong ñoù chæ coù khoaûng 30% laø thöïc söï lo laéng veà ruûi ro tyû giaù. Keát quaû naøy ñaõ phaûn aùnh thöïc traïng caùc doanh nghieäp Vieät Nam trong thôøi gian tröôùc ñaây, coøn yû laïi vaøo söï che chôû cuûa cô quan nhaø nöôùc, do vaäy caùc doanh nghieäp ñaõ khoâng quan taâm ñeán vaán ñeà ruûi ro tyû giaù ñuùng möùc, nhöng trong thôøi gian hieän taïi vôùi söï thay ñoåi cuûa tyû giaù hoái ñoaùi vaø nhöõng ruûi ro trong quaù trình hoäi nhaäp ñaõ buoäc caùc doanh nghieäp phaûi chuù troïng quan taâm ñeán caùc coâng cuï phoøng ngöøa ruûi ro nhö options ñeå töï baûo veä mình. Baùo caùo taïi hoäi thaûo khoa hoïc 2007 veà “giaûi phaùp phaùt trieån thò tröôøng phaùi sinh ôû Vieät Nam (baûng 2.1)” cuõng ñaõ chæ ra raèng: Coù ñeán gaàn 80% doanh nghieäp ñöôïc khaûo saùt cho bieát hoï chöa hoaëc ít tham gia giao dòch quyeàn choïn ngoaïi teä. Tyû leä doanh nghieäp coù bieát ñeán vaø söû duïng hôïp ñoàng quyeàn choïn ngoaïi teä thöôøng xuyeân cuõng vaøo khoaûng 21%. Qua caùc con soå treân, phaàn naøo ñaõ phaûn aùnh chính xaùc veà thöïc traïng söû duïng caùc giao dòch quyeàn choïn ngoaïi teä taïi Vieät Nam. Song song ñoù, ñieàu naøy ñaõ chæ ra raèng caùc doanh nghieäp böôùc ñaàu ñaõ thaáy ñöôïc söï caàn thieát trong vieäc aùp duïng coâng cuï naøy. Baûng 2.1: Keát quaû khaûo saùt veà vieäc söû duïng coâng cuï options ngoaïi teä Nhoùm…… | Giaûng vieân HD: ThS Hoà Vaên Duõng This part made by Nguyen Huu Tinh: studentassociation.ffb@gmail.com
 12. Chöông 2: Thöïc Traïng Thò tröôøng quyeàn choïn vaø caùc giaûi phaùp phaùt 12 trieån Doanh Doanh Doanh nghieäp Toång nghieäp chöa nghieäp ít söû thöôøng xuyeân söû coäng bieát duïng duïng Quyeàn choïn ngoaïi 21% 58% 21% 100% teä Qua caùc khaûo saùt, coù theå thaáy raèng: Caùc doanh nghieäp ngaøy caøng quan taâm ñeán vieäc phoøng ngöøa ruûi ro tyû giaù vaø coù nhu caàu söû duïng caùc saûn phaåm phaùi sinh nhö quyeàn choïn ngoaïi teä ñeå baûo veä chính mình. Beân caïnh ñoù, caùc NHTM cuõng ñang chuaån bò moïi thöù coù theå vaø saün saøng caïnh tranh ñaùp öùng nhu caàu söû duïng caùc cung cuï phaùi sinh cuûa khaùch haøng, ñaëc bieät laø quyeàn choïn ngoaïi teä. Ñieàu naøy cho thaáy tieàm naêng phaùt trieån raát lôùn cuûa nghieäp vuï naøy trong töông lai khi vaán ñeà tyû giaù ngaøy caøng ñöôïc töï do hoùa. 2.3.1.2.Ñoái vôùi quyeàn choïn coå phieáu Quyeàn choïn coå phieáu hieän vaãn chöa ñöôïc pheùp aùp duïng chính thöùc ôû Vieät Nam, UBCK chæ cho pheùp thí ñieåm ôû moät vaøi toå chöùc nhö VCBS…Nhöng trong boái caûnh TTCK suy giaûm maïnh meõ nhö thôøi gian qua, khi maø caùc nhaø ñaàu tö ñoøi hoûi moät söï oån ñònh, giaûm thieåu ruûi ro cho thò tröôøng chöùng khoaùn, boä tröôûng Boä Taøi Chính ñaõ ban haønh quyeát ñònh soá 745 veà chöông trình haønh ñoäng thöïc hieän muïc tieâu oån ñònh thò tröôøng, kieàm cheá laïm phaùt naêm 2008. Trong ñoù, Boä Taøi Chính cuõng ñaõ ñöa 5 keá hoaïch troïng taâm nhaèm oån ñònh thò tröôøng chöùng khoaùn: o Moät laø, thöïc thi caùc giaûi phaùp phaùt trieån thò tröôøng chöùng khoaùn coù toå chöùc ñoàng thôøi vôùi vieäc haïn cheá ruûi ro cuûa thò tröôøng töï do. Nghieân cöùu ban haønh quy ñònh veà phaùt haønh chöùng khoaùn rieâng leû. o Hai laø, nghieân cöùu ñeå söûa ñoåi caùc quy ñònh theo höôùng naâng cao tieâu chuaån ñoái vôùi phaùt haønh chaøo baùn chöùng khoaùn, caáp pheùp thaønh laäp coâng ty chöùng khoaùn, coâng ty quaûn lyù quyõ. o Ba laø, söûa ñoåi hoaëc boå sung caùc quy ñònh lieân quan ñeán nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi treân thò tröôøng chöùng khoaùn, quy cheá hoaït ñoäng vaø cung caáp dòch vuï; thaønh laäp coâng ty quaûn lyù quyõ 100% voán nöôùc ngoaøi, caùc bieän phaùp kieåm soaùt doøng voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi. Nhoùm…… | Giaûng vieân HD: ThS Hoà Vaên Duõng This part made by Nguyen Huu Tinh: studentassociation.ffb@gmail.com
 13. Chöông 2: Thöïc Traïng Thò tröôøng quyeàn choïn vaø caùc giaûi phaùp phaùt 13 trieån o Boán laø, xaây döïng ñeà aùn giaûi phaùp, phoøng ngöøa ruûi ro vaø xöû lyù khuûng hoaûng treân thò tröôøng chöùng khoaùn. o Naêm laø, ñoåi môùi cô cheá quaûn lyù voán nhaø nöôùc ñaàu tö vaøo doanh nghieäp khaùc, cô cheá goùp voán, mua coå phaàn cuûa nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi trong caùc doanh nghieäp Vieät Nam, toå chöùc kieåm tra, giaùm saùt chaët cheõ vaø ñaùnh giaù hieäu quaû hoaït ñoäng taøi chính cuûa caùc taäp ñoaøn kinh teá, caùc toång coâng ty vaø doanh nghieäp nhaø nöôùc ñeå kòp thôøi phaùt hieän, chaán chænh ñeå baùo caùo vaø ñeà xuaát vôùi thuû töôùng chính phuû caùc bieän phaùp taêng cöôøng quaûn lyù vaø höôùng daãn hoaøn thieän veà toå chöùc vaø hoaït ñoäng cuûa caùc taäp ñoaøn kinh teá. Roõ raøng, qua noã löïc nhaèm vöïc daäy TTCK, chuùng ta thaáy raèng UBCK nhaø nöôùc vaø caùc cô quan chính phuû ñang coù xu höôùng quan taâm ñeán vieä c xaây döïng ñeà aùn giaûi phaùp phoøng ngöøa ruûi ro vaø xöû lyù khuûng hoaûng treân thò tröôøng chöùng khoaùn, vaø phöông aùn thaønh laäp thò tröôøng phaùi sinh chöùng khoaùn. Ñaëc bieät, vieäc thaønh laäp thò tröôøng quyeàn choïn coå phieáu trong giai ñoaïn hieän nay ñang laø moät giaûi phaùp khaû thi. Hieän nay, caùc thò tröôøng toaøn caàu noùi chung vaø thò tröôøng Vieät Nam noùi rieâng, moïi ngöôøi ñeàu lo ngaïi veà vaán ñeà quaûn lyù ruûi ro, vaø ñaây cuõng laø thôøi ñieåm toát ñeå moät thò tröôøng chöùng khoaùn non treû, vôùi nhieàu bieán ñoäng veà giaù trong thôøi gian qua nhö Vieät Nam coù theå xem xeùt ñeán vieäc aùp duïng nhöõng hình thöùc giao dòch quyeàn choïn naøy. Vieäc trieån khai quyeàn choïn coå phieáu seõ taïo cô hoäi cho TTCK vöïc daäy trong nhöõng giai ñoaïn khoù khaên nhö thôøi gian vöøa qua. Hôn nöõa, TTCK Vieät Nam ñaõ phaùt trieån ñuû lôùn vaø ñaùp öùng nhöõng yeâu caàu cô baûn cho vieäc aùp duïng quyeàn choïn coå phieáu: Ñoù laø tính thanh khoaûn treân thò tröôøng chöùng khoaùn ngaøy caøng cao; haøng hoùa taêng maïnh caû veà soá löôïng laãn chaát löôïng; ñaõ xuaát hieän nhieàu coâng ty coå phaàn ñaïi chuùng lôùn, saép tôùi ñaây seõ tieán haønh coå phaàn hoùa gaén keát nieâm yeát treân thò tröôøng chöùng khoaùn caùc coâng ty haøng ñaàu, caùc toång coâng ty lôùn nhö: caùc ngaân haøng quoác doanh (Vietcombank, BIDV, Incombank…), toång coâng ty böu chính vieãn thoâng (Vinaphone, Mobifone), taäp ñoaøn daàu khí Petrolimex; bieân ñoä giaù ñaõ ñöôïc môû roäng trôû laïi (+/-5% ñoái vôùi HOSE vaø +/-7% ñoái vôùi HASTC), thò tröôøng OTC daàn ñöôïc taäp trung hoùa, caùc döï thaûo veà vieäc “Cho pheùp moät nhaø ñaàu tö môû nhieàu taøi khoaûn giao dòch”, “Ñöôïc mua baùn nhieàu laàn moät maõ chöùng khoaùn trong cuøng moät phieân”… ñang ñöôïc soaïn thaûo. Ngoaøi ra, thò tröôøng chöùng khoaùn Nhoùm…… | Giaûng vieân HD: ThS Hoà Vaên Duõng This part made by Nguyen Huu Tinh: studentassociation.ffb@gmail.com
 14. Chöông 2: Thöïc Traïng Thò tröôøng quyeàn choïn vaø caùc giaûi phaùp phaùt 14 trieån Vieät Nam ngaøy caøng nhaän ñöôïc söï quan taâm vaø tham gia giao dòch raát lôùn cuûa caùc nhaø ñaàu tö, caùc toå chöùc lôùn nöôùc ngoaøi… Thieát nghó, ñaây laø thôøi ñieåm chín muoài ñeå trieån khai quyeàn choïn coå phieáu vaøo giao dòch treân thò tröôøng chöùng khoaùn Vieät Nam, laø cô hoäi toát ñeå aùp duïng vaø phaùt trieån thò tröôøng naøy vôùi söï hoã trôï töø phía caùc cô quan nhaø nöôùc vaø caùc boä ngaønh coù lieân quan. Vieäc aùp duïng naøy raát phuø hôïp vôùi xu theá chung cuûa theá giôùi, ñaùnh daáu böôùc chuyeån mình cuûa thò tröôøng chöùng khoaùn noùi rieâng vaø TTTC Vieät Nam noùi chung. Coù theå thaáy, caùc chuû theå tham gia thò tröôøng ngoaïi hoái cuõng nhö thò tröôøng chöùng khoaùn ñaõ ngaøy caøng nhaän thöùc roõ hôn veà lôïi ích cuûa caùc coâng cuï phaùi sinh noùi chung, quyeàn choïn noùi rieâng vaø saün saøng ñoùn nhaän ñoùn nhaän söï ra ñôøi cuûa moät thò tröôøng options hoã trôï cho vieäc kinh doanh cuõng nhö ñaàu tö cuûa rieâng mình. Theâm vaøo ñoù laø söï quan taâm, hoã trôï töø caùc cô quan nhaø nöôùc ngaøy caøng cao ñoái vôùi thò tröôøng quyeàn choïn. Ñaây coù theå xem nhö laø thuaän lôïi lôùn nhaát cho söï phaùt trieån cuûa thò tröôøng quyeàn choïn ngoaïi teä vaø quyeàn choïn coå phieáu trong töông lai. 2.3.2. Nhöõng cô hoäi cuûa vieäc phaùt trieån thò tröôøng options ngoaïi teä vaø options coå phieáu ôû Vieät Nam Töø sau khi Vieät Nam gia nhaäp WTO, neàn kinh teá ñaõ coù nhieàu böôùc chuyeån bieán tích cöïc hôn, tieàm naêng phaùt trieån cuûa neàn kinh teá coøn raát lôùn. Ñeå khai thaùc tieàm naêng naøy, caùc yeâu caàu veà minh baïch, cô cheá, chính saùch thoâng thoaùng… ngaøy caøng ñöôïc chuù troïng vaø thöïc hieän quyeát lieät hôn. 2.3.2.1. Caùc yeâu caàu ngaøy caøng cao veà coâng khai vaø minh baïch hoùa thoâng tin Ngaøy nay, khi neàn kinh teá ngaøy caøng phaùt trieån, tính caïnh tranh ngaøy caøng cao, vaán ñeà coâng khai hoùa, minh baïch hoùa thoâng tin thò tröôøng, neàn kinh teá ngaøy caøng ñöôïc ñoøi hoûi, yeâu caàu cao hôn. Vieäc thaønh laäp thò tröôøng options noùi chung vaø thò tröôøng options ngoaïi teä, coå phieáu noùi rieâng ôû Vieät Nam seõ giuùp caùc hoaït ñoäng naøy dieãn ra nhanh vaø maïnh meõ hôn. Khi ñoù, caùc nhaø ñaàu tö seõ coù cô hoäi tieáp caän thò tröôøng moät caùch coâng baèng hôn so vôùi tröôùc ñaây, chuùng ta seõ giaûm ñöôïc ñoäc quyeàn, söï phaân bieät vaø caùc giao dòch bí maät trong thò tröôøng, ñoàng thôøi naâng cao hieäu quaû trong hoaït ñoäng quaûng baù saûn phaåm cuûa caùc ngaân haøng, coâng ty chöùng khoaùn… Nhoùm…… | Giaûng vieân HD: ThS Hoà Vaên Duõng This part made by Nguyen Huu Tinh: studentassociation.ffb@gmail.com
 15. Chöông 2: Thöïc Traïng Thò tröôøng quyeàn choïn vaø caùc giaûi phaùp phaùt 15 trieån 2.3.2.2. Cô cheá, chính saùch thoâng thoaùng hôn khi Vieät Nam ñaõ tham gia vaøo WTO ÔÛ Vieät Nam, do chöa töøng phaûi chòu aûnh höôûng lôùn töø cuoäc khuûng hoaûng taøi chính tieàn teä. Do chính saùch quaûn lyù caùc giao dòch voán nhöõng naêm tröôùc ñaây coøn chuû yeáu döïa vaøo cô cheá haønh chính, töï phong toaû laø chính, möùc ñoä töï do hoaù raát haïn cheá..., neân vieäc aùp duïng caùc coâng cuï options ngoaïi teä vaø options coå phieáu coøn chöa trôû thaønh nhu caàu caáp thieát. Tuy nhieân, hieän nay neàn kinh teá Vieät Nam ñaõ vaø ñang thöïc söï trôû thaønh neàn kinh teá thò tröôøng ñaày ñuû, ñang coù raát nhieàu thay ñoåi veà maët chính saùch. Môû cöûa thò tröôøng vaøo khoâng gian WTO, aùp duïng caùc luaät chôi chung vôùi quoác teá, laõi suaát ñaõ ñöôïc töï do hoaù; loä trình töï do hoaù taøi chính ñaõ ñi qua raát nhieàu böôùc vaø treân thöïc teá, caùc luoàng voán ñaõ töông ñoái töï do chaûy vaøo vaø chaûy ra khoûi Vieät Nam caû tröïc tieáp vaø giaùn tieáp vôùi qui moâ, taàn suaát ngaøy caøng lôùn; chính saùch tyû giaù cuõng töøng böôùc linh hoaït theo tín hieäu thò tröôøng... Nhöõng boái caûnh treân ñaõ, ñang laø nhöõng nhaân toá khaùch quan thuùc ñaåy caùc beân tham gia thò tröôøng taøi chính Vieät Nam phaûi ñoåi môùi tö duy, nhaän thöùc veà vai troø cuûa thò tröôøng phaùi sinh noùi chung vaø thò tröôøng options ngoaïi teä, coå phieáu noùi rieâng trong coâng taùc phoøng ngöøa ruûi ro cuûa mình. 2.3.2.3 Söï gia taêng maïnh meõ cuûa doøng voán nöôùc ngoaøi vaøo Vieät Nam caû trong hieän taïi vaø töông lai Nhìn moät caùch toång theå, nhöõng naêm gaàn ñaây vaø nhaát laø trong nhöõng naêm haäu WTO, chæ rieâng caùc doanh nghieäp nöôùc ngoaøi ñaõ, ñang vaø seõ ñöa vaøo Vieät Nam moät löôïng voán ngoaïi teä khoång loà ñeå ñaàu tö, ñaëc bieät laø trong trong giai ñoaïn 2007-2008. Trong soá ñoù coù khoâng ít doanh nghieäp FDI chæ baùn haøng trong nöôùc, thu tieàn ñoàng. Hoï phaûi baùn ngoaïi teä (chuû yeáu vaãn laø USD) thu VNÑ ñeå thanh toaùn cho caùc chi phí, hoaëc duøng löôïng ngoaïi teä naøy ñeå nhaäp maùy moùc thieát bò töø nöôùc ngoaøi. Sau moät thôøi gian, khi coù lôïi nhuaän, hoï ñöôïc chuyeån tieàn veà nöôùc vaø caàn duøng VNÑ mua ngoaïi teä chuyeån ra... Trong quaù trình ñoù ruûi ro tæ giaù laø moät ñieàu luoân tieàm aån ñoái vôùi caùc doanh nghieäp naøy. Khi ñoù, coâng cuï options ngoaïi teä seõ giaûm thieåu ñeán möùc thaáp nhaát ruûi ro tyû giaù neáu ñöôïc söû duïng trong nhöõng tröôøng hôïp naøy, giuùp caùc doanh nghieäp traùnh ñöôïc khoaûn thieät haïi do taêng hoaëc giaûm giaù ngoaïi teä (neáu coù). Theá nhöng chuùng vaãn chöa ñöôïc söû duïng nhieàu ôû Vieät Nam. Vì vaäy, vieäc phaùt trieån thò tröôøng option ngoaïi Nhoùm…… | Giaûng vieân HD: ThS Hoà Vaên Duõng This part made by Nguyen Huu Tinh: studentassociation.ffb@gmail.com
 16. Chöông 2: Thöïc Traïng Thò tröôøng quyeàn choïn vaø caùc giaûi phaùp phaùt 16 trieån teä chaéc chaén seõ taïo nhieàu cô hoäi cho caùc doøng voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi chaûy vaøo Vieät Nam. Töông töï, ñoái vôùi thò tröôøng chöùng khoaùn, vieäc coù moät coâng cuï phoøng ngöøa ruûi ro khi thò tröôøng chöùng khoaùn taêng giaûm ñoät ngoät seõ giuùp caùc nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi maïnh daïn hôn khi ñaàu tö vaøo thò tröôøng chöùng khoaùn. Qua ñoù, vieäc hình thaønh vaø phaùt trieån thò tröôøng quyeàn choïn coå phieáu seõ thuùc ñaåy doøng voán ñaàu tö giaùn tieáp nöôùc ngoaøi chaûy vaøo Vieät Nam nhanh vaø maïnh hôn thoâng qua keânh chöùng khoaùn, khi maø caùc nguoàn voán FII naøy ñaõ vaø ñang khôûi ñoäng ñeå tham gia vaøo thò tröôøng chöùng khoaùn Vieät Nam. Ngay NHNN Vieät Nam cuõng thöôøng xuyeân coù moät quó döï tröõ ngoaïi hoái khaù lôùn chöa ñöôïc söû duïng heát, taêng tröôûng töï nhieân vaø chuû yeáu laø döï tröõ ñoàng USD ñang yeáu ñi khaù maïnh theo thôøi gian, nhöng chöa coù moät cô cheá ñuû roõ raøng ñeå trao quyeàn phaùn quyeát cho nhaø quaûn lyù söû duïng thích öùng caùc coâng cuï options vôùi caùc ñoái taùc trong nöôùc vaø nöôùc ngoaøi trong quaù trình quaûn lyù vaø phaùt trieån quó. Do ñoù, thò tröôøng options ngoaïi teä vaø options coå phieáu seõ laø keânh ñaàu tö môùi, taïo nhieàu söï löïa choïn hôn cho caùc nhaø ñaàu tö, ngay caû caùc cô quan quaûn lyù quyõ ngoaïi hoái nhaø nöôùc. Toùm laïi, Vieät Nam ñaõ tham gia vaøo saân chôi toaøn caàu, doøng voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi chaûy vaøo Vieät Nam ngaøy caøng lôùn, caùc yeâu caàu, tieâu chuaån veà phaùt trieån kinh teá ngaøy caøng ñöôïc ñoøi hoûi cao hôn, töï do hoùa, söï coâng khai, minh baïch hoùa ngaøy caøng trôû thaønh nhu caàu thieát yeáu. Khi ñoù, yeâu caàu ñaët ra laø phaûi caàn nhöõng coâng cuï thò tröôøng ñeå thöïc hieän hoùa, ñaåy nhanh tieán trình theo yeâu caàu töø beân ngoaøi vaø chính noäi taïi beân trong cuûa neàn kinh teá cuõng nhö ñeå oån ñònh hoùa thò tröôøng, neàn kinh teá. Thò tröôøng options, ñaëc bieät laø options ngoaïi teä vaø options coå phieáu coù leû laø moät trong nhöõng coâng cuï hieäu quaû nhaát ñeå thöïc hieän, ñoùn ñaàu caùc cô hoäi naøy. 2.4. Nhöõng khoù khaên, haïn cheá cuûa vieäc phaùt trieån thò tröôøng options ngoaïi teä vaø options coå phieáu ôû Vieät Nam hieän nay 2.4.1. Ñoái vôùi taàm quaûn lyù vó moâ o Khoù khaên trong vieäc ñieàu chænh cuõng nhö ban haønh vaên baûn phaùp luaät phuø hôïp thò tröôøng. Nhoùm…… | Giaûng vieân HD: ThS Hoà Vaên Duõng This part made by Nguyen Huu Tinh: studentassociation.ffb@gmail.com
 17. Chöông 2: Thöïc Traïng Thò tröôøng quyeàn choïn vaø caùc giaûi phaùp phaùt 17 trieån Ñoái vôùi cô quan caáp vó moâ nhaø nöôùc vieäc ban haønh moät vaên baûn phaùp luaät phuø hôïp vaø taïo tính thuaän lôïi deã daøng khi thöïc hieän trong thöïc teá, ñeå taïo söï yeân taâm giao dòch cho caùc nhaø ñaàu tö khoâng phaûi laø vieäc coù theå thöïc hieän moät sôùm moät chieàu. Song trong thôøi gian qua, chuùng ta ñaõ coù thôøi gian thí ñieåm chuaån bò, chuùng ta bieát chuùng ta ñang ñöùng ôû ñaâu, vaø chuùng ta ñang gaëp thaùch thöùc, khoù khaên naøo, vaäy taïi sao chuùng ta laïi khoâng baét tay vaøo khaéc phuïc nhöõng nhöôïc ñieåm treân. o Khoù khaên böôùc ñaàu cuûa UBCK nhaø nöôùc vaø caùc cô quan quaûn lyù laø vieäc naém baét vaø ñöa ra caùc luaät leä phuø hôïp ñeå phaùt trieån thò tröôøng options. Hieän nay chuùng ta chæ môùi coù luaät chöùng khoaùn vaø moät soá vaên baûn quyeát ñònh vieäc thöïc hieän caùc nghieäp vuï mua baùn ngoaïi teä, hoaùn ñoåi laõi suaát, quyeàn choïn ngoaïi teä… Caùc vaên baûn phaùp luaät naøy vaãn coøn chöa ñuû söùc ñeå quy ñònh roõ vaø höôùng daãn caùc toå chöùc taøi chính vaø caùc nhaø ñaàu tö thöïc hieän caùc coâng cuï phaùi sinh cuõng nhö quyeàn choïn, ñaëc bieät laø quyeàn choïn ngoaïi teä vaø coå phieáu. o Ñoái vôùi caùc toå chöùc taøi chính cung caáp dòch vuï quyeàn choïn ngoaïi teä vaø quyeàn choïn coå phieáu (ngaân haøng thöông maïi, coâng ty chöùng khoaùn…) 2.4.2. Khoù khaên trong vieäc xaây döïng cô sôû haï taàng vaø coâng ngheä o Trong thôøi gian qua, vaán ñeà coâng ngheä aùp duïng taïi caùc coâng ty chöùng khoaùn raát khaùc nhau, chuùng ta chöa coù söï ñoàng boä veà coâng ngheä. Ví duï nhö vieäc UBCK nhaø nöôùc quy ñònh caùc coâng ty chöùng khoaùn phaûi lieân keát vôùi caùc ngaân haøng ñeå quaûn lyù tieàn cuûa nhaø ñaàu tö, vieäc thöïc hieän naøy cuõng töông ñoái chaäm, vì vieäc trang bò heä thoáng coâng ngheä raát toán keùm vaø qui ñònh môùi cuõng gaây ra moät soá khoù khaên trong coâng taùc quaûn lyù taøi khoaûn khaùch haøng. Ñoái vôùi nghieäp vuï options, vieäc trang bò heä thoáng kyõ thuaät coâng ngheä caøng phöùc taïp vaø toán keùm hôn, ñaëc bieät laø khi muoán keát noái vôùi saøn giao dòch quyeàn choïn taäp trung sau naøy, neáu doanh nghieäp khoâng tính toaùn kyõ, coù theå gaây ra thua loã lôùn. o Töông töï ñoái vôùi caùc NHTM, vieäc trang bò caùc heä thoáng keát noái, thoâng tin ñeán khaùch haøng khaù laø phöùc taïp, caùc phaàn meàm ñònh giaù quyeàn choïn, phaân tích thò tröôøng… ñeàu coù giaù raát cao, maø khoâng phaûi ngaân haøng naøo cuõng coù theå trang bò ñöôïc. Ñieàu naøy seõ laøm aûnh höôûng ñeán chaát löôïng saûn phaåm quyeàn choïn ngoaïi teä vaø khaû naêng caïnh tranh cuûa caùc doanh nghieäp cung öùng dòch vuï. Nhoùm…… | Giaûng vieân HD: ThS Hoà Vaên Duõng This part made by Nguyen Huu Tinh: studentassociation.ffb@gmail.com
 18. Chöông 2: Thöïc Traïng Thò tröôøng quyeàn choïn vaø caùc giaûi phaùp phaùt 18 trieån 2.4.3. Khoù khaên trong coâng taùc ñaøo taïo nguoàn nhaân löïc Thò tröôøng options Vieät Nam hieän nay chöa phaùt trieån, chuùng ta chæ ñang cho pheùp aùp duïng moät soá coâng cuï taøi chính phaùi sinh nhö caùc hôïp ñoàng quyeàn choïn ngoaïi teä taïi ACB, Vietcombank, Sacombank…vaø quyeàn choïn vaøng taïi ACB. Vì vaäy, nguoàn nhaân löïc Vieät Nam chöa ñöôïc chuaån bò kyõ veà kieán thöùc vaø khaû naêng chuyeân moân. Haàu heát caùc ngaân haøng, coâng ty chöùng khoaùn… chöa coù ñoäi nguõ nhaân löïc vöõng chuyeân moân vaø kieán thöùc ñeå phoå bieán coâng cuï options ñeán caùc nhaø ñaàu tö, doanh nghieäp. Hoï haàu nhö chæ ñöôïc thuyeân chuyeån qua töø caùc boä phaän khaùc. Hieän nay, soá ngöôøi bieát, hieåu vaø söû duïng thaønh thaïo caùc coâng cuï phaùi sinh cuõng nhö quyeàn choïn ngoaïi teä vaø quyeàn choïn coå phieáu laø raát ít. Chuùng ta chæ toå chöùc caùc buoåi hoäi thaûo khuyeán khích caùc doanh nghieäp xuaát nhaäp khaåu Vieät Nam vaø caùc nhaø ñaàu tö chöùng khoaùn aùp duïng caùc coâng cuï options ngoaïi teä vaø options coå phieáu ñeå töï baûo veä mình, nhöng haàu nhö chöa toå chöùc caùc khoùa ñaøo taïo chuyeân saâu veà quyeàn choïn vaø phoøng ngöøa ruûi ro ñeán caùc doanh nghieäp vaø nhaø ñaàu tö. 2.4.4. Ñoái vôùi taâm lyù cuûa caùc doanh nghieäp Vieät Nam Veà phía caùc doanh nghieäp söû duïng quyeàn choïn, coù moät thöïc teá ñaùng lo ngaïi ôû nöôùc ta. Ví duï, moät doanh nghieäp thaäm chí bieát roõ laø seõ coù ruûi ro khi tæ giaù coù theå taêng maïnh do laïm phaùt taêng cao vaø bieát roõ neáu kyù mua moät hôïp ñoàng quyeàn choïn mua ngoaïi teä seõ ñôõ thieät hôn nhieàu. Nhöng chæ vì tö duy vaø caùch laøm aên truyeàn thoáng, caùc doanh nghieäp sôï raèng neáu ñöa ra quyeát ñònh naøy, nhöng chaúng may coù moät ñieàu kieän khaùch quan naøo ñoù laøm cho tæ giaù thò tröôøng giaûm xuoáng traùi vôùi xu höôùng ban ñaàu, gaây thieät haïi moät khoaûn phí quyeàn choïn ban ñaàu, khoâng nhöõng uy tín, maø ñòa vò cuûa ngöôøi ra quyeát ñònh ñoù cuõng bò lung lay. Coøn neáu moïi döï baùo ñuùng nhö thöïc teá thì baûn thaân ngöôøi quyeát ñònh ñoù cuõng khoâng ñöôïc lôïi loäc gì. Ña soá caùc doanh nghieäp Vieät Nam hieän khoâng qui ñònh roõ raøng traùch nhieäm, quyeàn lôïi cuûa laõnh ñaïo vaø nhaân vieân trong ñôn vò. Trong khi treân theá giôùi, caùc coâng ty coù chính saùch quaûn lyù ruûi ro raát cuï theå, hoï luoân qui ñònh quyeàn phaùn quyeát möùc ruûi ro taøi chính roõ raøng vôùi töøng vò trí laõnh ñaïo vaø töøng khu vöïc hay töøng quoác gia neáu ñoù laø coâng ty xuyeân quoác gia. Chính ñieàu naøy ñaõ laøm cho caùc giao dòch quyeàn choïn noùi chung vaø caùc quyeàn choïn ngoaïi teä, coå phieáu noùi rieâng coøn raát haïn cheá trong thöïc teá. Nhoùm…… | Giaûng vieân HD: ThS Hoà Vaên Duõng This part made by Nguyen Huu Tinh: studentassociation.ffb@gmail.com
 19. Chöông 2: Thöïc Traïng Thò tröôøng quyeàn choïn vaø caùc giaûi phaùp phaùt 19 trieån 2.4.5. Ñoái vôùi caùc nhaø ñaàu tö Laø nhöõng ruûi ro phaûi ñoái maët trong vieäc döï ñoaùn tyû giaù, giaù caû chöùng khoaùn vaø xu höôùng thò tröôøng. Caùc coâng cuï taøi chính ñeàu coù hai maët, moät maët caùc nhaø ñaàu tö coù theå phoøng ngöøa ruûi ro, maët khaùc ñi keøm vôùi noù laø ruûi ro. Ví duï nhö mua moät hôïp ñoàng options ngoaïi teä ñeå baûo veä ñoàng tieàn thanh toaùn, hay mua quyeàn choïn moät coå phieáu, nhaø ñaàu tö coù theå gaëp ruûi ro lôùn neáu khoâng bieát döï ñoaùn tyû giaù, giaù coå phieáu ñuùng theo xu höôùng thò tröôøng. Thò tröôøng chöùng khoaùn voán chaúng bao giôø deã döï ñoaùn, ñieàu ñoù caøng ñuùng vôùi moät thò tröôøng chöùng khoaùn Vieät Nam coøn non treû vaø chöùa ñöïng nhieàu yeáu toá baát oån nhö hieän nay. Vieäc thieáu hieåu bieát veà quyeàn choïn vaø khaû naêng phaân tích seõ gaây ra raát nhieàu khoù khaên vaø ruûi ro khi söû duïng cuûa caùc nhaø ñaàu tö, khi nhieàu nhaø ñaåu tö gaëp ruûi ro thì coù theå gaây ra nhöõng baát oån cho thò tröôøng. Ñaây cuõng laø moät trong nhöõng trôû ngaïi lôùn laøm haïn cheá söï phaùt trieån cuûa thò tröôøng quyeàn choïn ngoaïi teä vaø quyeàn choïn coå phieáu ôû Vieät Nam, khi trình ñoä cuõng nhö khaû naêng phaân tích cuûa caùc nhaø ñaàu tö vaø doanh nghieäp coøn nhieàu haïn cheá. 2.5. Nguyeân nhaân cuûa nhöõng haïn cheá 2.5.1. Nguyeân nhaân töø thò tröôøng Nguyeân nhaân chuû yeáu laø do möùc ñoä phaùt trieån cuûa thò tröôøng tieàn teä, ngoaïi hoái, chöùng khoaùn…cuûa nöôùc ta coøn thaáp, ñoâi khi noù naèm ngoaøi caùc ruûi ro töø taàm taùc ñoäng cuûa caùc “côn gioù lôùn”, “côn baõo” taøi chính quoác teá. Cuøng vôùi ñoù laø tö duy kinh doanh truyeàn thoáng coøn phoå bieán. Trong thöïc teá, nhöõng bieán ñoäng veà tyû giaù, giaù chöùng khoaùn ñöôïc döï baùo khaù “chaéc chaén” vaø gioáng nhau giöõa caùc ñoái töôïng coù maët treân thò tröôøng taøi chính vaø nhöõng “sai leäch” deã döï baùo ñoù ñöôïc caùc beân “caân ñoái” ngay vaøo giaù cuûa saûn phaåm chính nhö tyû giaù, giaù caû coå phieáu. Vieät Nam chöa phaûi chòu aûnh höôùng lôùn töø nhöõng cuoäc khuûng hoaûng taøi chính tieàn teä, neân vieäc söû duïng caùc coâng cuï phaùi sinh chöa trôû thaønh nhu caàu böùc xuùc. Tuy nhieân, neàn kinh teá ñang thöïc söï trôû thaønh neàn kinh teá thò tröôøng ñaày ñuû, môû cöûa thò tröôøng, aùp duïng caùc luaät chôi chung vôùi quoác teá, laõ i suaát ñöôïc töï do hoaù, caùc luoàng voán ñöôïc töï do chaûy vaøo vaø chaûy ra khoûi Vieät Nam… Nhoùm…… | Giaûng vieân HD: ThS Hoà Vaên Duõng This part made by Nguyen Huu Tinh: studentassociation.ffb@gmail.com
 20. Chöông 2: Thöïc Traïng Thò tröôøng quyeàn choïn vaø caùc giaûi phaùp phaùt 20 trieån caùc nhaø laäp chính saùch veà TTTC Vieät Nam caàn sôùm baøy toû quan ñieåm ñeå xaây döïng vaø ñeà xuaát heä thoáng chính saùch khuyeán khích phaùt trieån thò tröôøng caùc coâng cuï taøi chính phaùi sinh “aên theo” nhö quyeàn choïn ngoaïi teä vaø coå phieáu beân caïnh thò tröôøng chính thöùc nhö thò tröôøng ngoaïi hoái, thò tröôøng chöùng khoaùn… Theâm vaøo ñoù, do möùc ñoä hieäu quaû cuûa thò tröôøng ngoaïi hoái vaø thò tröôøng chöùng khoaùn coøn yeáu neân caùc giao dòch quyeàn choïn noùi chung khoâng minh baïch vaø gaây thieät haïi cho nhaø ñaàu tö, doanh nghieäp neáu thieáu thoâng tin. Ñaây cuõng laø moät trong nhöõng lyù do chính khieán caùc nhaø ñaàu tö coøn deø daët aùp duïng ñoái vôùi caùc coâng cuï quyeàn choïn ngoaïi teä vaø quyeàn choïn coå phieáu. 2.5.2. Nguyeân nhaân töø söï ñieàu tieát tæ giaù USD/VNÑ Treân thò tröôøng ngoaïi hoái, tyû giaù USD/VNÑ khoâng dao ñoäng maïnh, do coù söï ñieàu tieát töø phía NHNN khieán cho tyû giaù oån ñònh theo chieàu höôùng ñi leân ñeå khuyeán khích xuaát khaåu. Vôùi xu höôùng tyû giaù naøy, caùc nhaø ñaàu tö luoân muoán thöïc hieän quyeàn choïn mua ngoaïi teä ñeå kieám lôïi nhuaän chöù khoâng mua quyeàn choïn baùn. Do ñoù, töø söï giao dòch moät chieàu naøy, seõ taïo ra nhöõng ruûi ro cho ngaân haøng khi baùn quyeàn choïn ngoaïi teä. Ñeå giaûm ruûi ro, ngaân haøng phaûi taêng phí baùn quyeàn choïn khieán cho quyeàn choïn caøng khoâng coù ñieàu kieän thöïc hieän vaø khoâng coøn muoán mua quyeàn choïn nöõa. Voøng luaån quaån naøy gaây khoù khaên cho caû nhaø ñaàu tö vaø phía ngaân haøng. 2.5.3. Nguyeân nhaân töø bieân ñoä giao dòch USD, coå phieáu Ñoái vôùi caùc giao dòch mua baùn USD, do chính saùch neo VNÑ vaøo ñoàng USD neân bieân ñoä giao ñoäng giaù cuûa USD ñöôïc NHNN qui ñònh laø +/-0.5%. Ngaøy 20-3-2008, bieân ñoä giao ñoäng giaù cuûa USD ñaõ ñöôïc NHNN cho pheùp naâng leân laø +/-1%, vaø gaàn ñaây naâng leân +/-2%. Töông töï, ñoái vôùi thò tröôøng chöùng khoaùn, chính saùch quaûn lyù coù xu höôùng traùnh bieán ñoäng maïnh cuûa TTCK. Do ñoù, treân caùc saøn giao dòch chöùng khoaùn taäp trung, bieân ñoä dao ñoäng cuûa giaù coå phieáu ñöôïc giôùi haïn ôû moät möùc coá ñònh. Cuï theå, caùc coå phieáu nieâm yeát ôû Sôû giao dòch chöùng khoaùn TP.HCM (HOSE) coù bieân ñoä ñöôïc qui ñònh laø +/-5% vaø Trung taâm giao dòch chöùng khoaùn Haø Noäi (HASTC) laø +/-7%. Bieân ñoä naøy ñoâi khi coøn ñöôïc ñieàu chænh thaáp hôn khi thò tröôøng suy giaûm maïnh. Nhoùm…… | Giaûng vieân HD: ThS Hoà Vaên Duõng This part made by Nguyen Huu Tinh: studentassociation.ffb@gmail.com

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản