intTypePromotion=1
ADSENSE

Thực trạng và biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lí các trường tiểu học ở thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng

Chia sẻ: ViMinotaur2711 ViMinotaur2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

42
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết đề cập đến thực trạng và biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lí các trường tiểu học thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học của thị xã Ngã Năm.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thực trạng và biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lí các trường tiểu học ở thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng

VJE Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt tháng 7/2019, tr 15-20<br /> <br /> <br /> <br /> THỰC TRẠNG VÀ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÍ<br /> CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC Ở THỊ XÃ NGÃ NĂM, TỈNH SÓC TRĂNG<br /> Phan Minh Nam - Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng<br /> <br /> Ngày nhận bài: 07/5/2019; ngày chỉnh sửa: 21/6/2019; ngày duyệt đăng: 23/7/2019.<br /> Abstract: Management staff play a decisive role in improving the quality of education. Research<br /> aimed at developing management staff to meet the requirements of the current international<br /> integration and education reform context is of scientific and practical significance. The article deals<br /> with the situation and measures to develop the management staff of primary schools in Nga Nam<br /> town, Soc Trang province in order to contribute to improving the quality of primary education of<br /> Nga Nam town.<br /> Keywords: Development, management staff, primary school.<br /> <br /> 1. Mở đầu 2. Nội dung nghiên cứu<br /> Phát triển đội ngũ cán bộ quản lí (CBQL) nói chung, 2.1. Thực trạng phát triển đội ngũ cán bộ quản lí các<br /> CBQL tiểu học nói riêng là một trong các giải pháp nhằm trường tiểu học thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng<br /> góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường. Để đánh giá được thực trạng phát triển đội ngũ CBQL<br /> Trong hệ thống giáo dục phổ thông, cấp tiểu học là nền các trường tiểu học thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng,<br /> tảng vững chắc cho các cấp học cao hơn; do đó, để đảm chúng tôi tiến hành khảo sát bằng phiếu hỏi, đối tượng<br /> bảo chất lượng nguồn nhân lực tương lai, vấn đề phát khảo sát gồm 96 người là lãnh đạo, chuyên viên Phòng<br /> triển và nâng cao chất lượng đội ngũ CBQL tiểu học là GD-ĐT, CBQL và tổ, khối trưởng ở 14 trường tiểu học<br /> một việc làm cần thiết, nhất là trong giai đoạn thực hiện vào tháng 04/2019. Kết quả khảo sát thực trạng cho thấy:<br /> đổi mới nội dung, chương trình và phương pháp dạy học 2.1.1. Đặc điểm chung về đội ngũ cán bộ quản lí<br /> ở trường phổ thông hiện nay.<br /> + Về số lượng: Tính đến năm học 2018-2019, số<br /> Trong thời gian qua, đội ngũ CBQL các trường tiểu lượng CBQL các trường tiểu học thị xã Ngã Năm, tỉnh<br /> học ở thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng đã có những cố Sóc Trăng là 30 người; trong đó: hiệu trưởng 14 người<br /> gắng nhất định trong việc thực hiện nhiệm vụ, góp phần (nữ: 01 người), phó hiệu trưởng 16 người (nữ: 04 người).<br /> nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện các cấp học trên Có thể thấy, CBQL các trường tiểu học thị xã Ngã Năm,<br /> địa bàn thị xã. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện công tỉnh Sóc Trăng có tỉ lệ nữ giới ít hơn nam giới, điều này<br /> tác chỉ đạo, điều hành, quản lí các nhà trường, đội ngũ thể hiện sự mất cân đối về giới trong đội ngũ CBQL các<br /> CBQL cấp tiểu học cũng đã bộc lộ một số tồn tại, bất cập trường tiểu học. Bên cạnh số lượng CBQL, các trường<br /> mà nguyên nhân có cả khách quan lẫn chủ quan về trình cũng có cơ cấu giới không đồng đều, nhiều trường cả 2<br /> độ đào tạo, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ quản lí, khả CBQL (hiệu trưởng và phó hiệu trưởng) đều là nam giới.<br /> năng thích ứng với việc đổi mới; việc phân cấp quản lí Sự mất cân đối về giới trong các nhà trường tạo nên<br /> cán bộ chưa hoàn toàn theo quy định, cán bộ nguồn được những khó khăn về tâm lí giới mà các đồng nghiệp cần<br /> đi học bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lí, lí luận chính trị chia sẻ với CBQL nhà trường để hiểu và tạo điều kiện<br /> còn hạn chế, dẫn đến việc khi bổ nhiệm chưa có đủ các cho cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ.<br /> điều kiện theo quy định. Thực tế trên cho thấy những vấn<br /> + Về chất lượng: Trong những năm qua, phòng GD-<br /> đề về công tác phát triển đội ngũ hiệu trưởng cần phải có<br /> ĐT đã xây dựng kế hoạch, quy hoạch và tạo điều kiện để<br /> những biện pháp mang tính chiến lược và những biện<br /> CBQL học tập nâng cao trình độ chuyên môn trên chuẩn<br /> pháp cụ thể nhằm xây dựng và phát triển đội ngũ hiệu<br /> và đào tạo trình độ lí luận chính trị. Ở cấp tiểu học, tỉ lệ<br /> trưởng trường tiểu học của thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc CBQL đạt trình độ đại học được tăng dần qua các năm.<br /> Trăng đáp ứng theo yêu cầu đổi mới, góp phần nâng cao Tính đến cuối năm học 2018-2019, 100% CBQL đạt<br /> chất lượng giáo dục tiểu học của tỉnh nói chung và của trình độ chuyên môn trên chuẩn và được đào tạo trung<br /> thị xã nói riêng. cấp lí luận chính trị - hành chính. Qua đó, có thể thấy, đội<br /> Bài viết đề cập thực trạng và biện pháp phát triển đội ngũ CBQL cấp tiểu học ở thị xã Ngã Năm đã được nâng<br /> ngũ CBQL các trường tiểu học thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc lên về trình độ chuyên môn và chính trị, cơ bản đáp ứng<br /> Trăng. yêu cầu đổi mới của ngành. Đây là điều kiện thuận lợi<br /> <br /> 15 Email: phanminhnam.nn@soctrang.edu.vn<br /> VJE Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt tháng 7/2019, tr 15-20<br /> <br /> <br /> giúp cho CBQL trong việc quản lí chuyên môn, đặc biệt có kế hoạch cụ thể cho từng giai đoạn thực hiện quy<br /> với chuyên ngành giáo dục tiểu học sẽ giúp đội ngũ hoạch phát triển đội ngũ CBQL; đồng thời, phải thường<br /> CBQL thực hiện tốt nhiệm vụ của trường tiểu học theo xuyên xem xét, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch cho phù<br /> điều lệ. hợp với tình hình thực tiễn địa phương.<br /> + Về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống: Phẩm - Vấn đề tuyển chọn, sử dụng CBQL (bổ nhiệm, bổ<br /> chất chính trị, đạo đức, lối sống của đội ngũ CBQL cấp nhiệm lại, luân chuyển, miễn nhiệm): Điểm trung bình<br /> tiểu học trong thời gian gần đây được đánh giá mức khá của các tiêu chí của công tác tuyển chọn, sử dụng CBQL<br /> tốt và ổn định qua từng năm học, năm học 2018-2019 (xây dựng được tiêu chuẩn về phẩm chất và năng lực của<br /> không có CBQL được đánh giá chính trị, đạo đức, lối đội ngũ CBQL; thực hiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân<br /> sống trung bình, yếu. Có thể nói, đa số CBQL cấp tiểu chuyển, miễn nhiệm CBQL theo đúng quy định; việc bổ<br /> học thị xã có lập trường chính trị vững vàng, chấp hành nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, miễn nhiệm thực sự<br /> tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà động viên, khích lệ được đội ngũ CBQL; luân chuyển<br /> nước, có đạo đức, lối sống lành mạnh là tấm gương cho CBQL hợp lí, đúng nguyện vọng và hoàn cảnh của<br /> giáo viên và học sinh noi theo. CBQL) là 3,77 - mức trung bình khá. Trong những năm<br /> 2.1.2. Thực trạng về việc phát triển đội ngũ cán bộ quản qua, Phòng GD-ĐT đã tham mưu Uỷ ban nhân dân thị<br /> lí các trường tiểu học thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng xã ban hành quy định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân<br /> - Nhận thức về tầm quan trọng của việc phát triển chuyển, miễn nhiệm và tiêu chuẩn về phẩm chất, năng<br /> đội ngũ CBQL: Đa số ý kiến khảo sát (94,8%) đều nhận lực của CBQL. Mặc dù công tác này đã thực hiện tương<br /> thức được tầm quan trọng của việc phát triển đội ngũ đối tốt, song đa phần là duy trì theo lối cũ. Việc luân<br /> CBQL. Điều này thể hiện thông qua trình độ chuyên chuyển CBQL đã thực hiện song chưa triệt để. Như vậy,<br /> môn nghiệp vụ, phẩm chất chính trị và đạo đức nghề việc tuyển chọn và sử dụng CBQL cần quan tâm và thực<br /> nghiệp của CBQL ngày càng được quan tâm thực hiện, hiện tốt hơn nữa.<br /> nâng cao. Đội ngũ CBQL có ý thức trong học tập nâng - Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng CBQL: Trong những<br /> cao trình độ. năm qua, Phòng GD-ĐT đã tham mưu UBND thị xã làm<br /> - Vấn đề quy hoạch, phát triển đội ngũ CBQL khá tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ CBQL<br /> (bảng 1): (điểm trung bình 4,18), tạo điều kiện cho CBQL và giáo<br /> <br /> Bảng 1. Thực trạng quy hoạch phát triển đội ngũ CBQL<br /> Số lượng Điểm<br /> TT Tiêu chí Trung trung<br /> Kém Yếu Khá Tốt bình<br /> bình<br /> Xác định đúng mục tiêu phát triển đội ngũ CBQL đến<br /> 1 8 12 11 23 42 3,82<br /> năm 2020<br /> Xây dựng được kế hoạch phát triển đội ngũ CBQL ở<br /> 2 6 10 15 20 45 3,92<br /> các trường tiểu học<br /> Xây dựng được tiêu chuẩn giáo viên trong diện quy<br /> 3 6 12 19 20 39 3,77<br /> hoạch CBQL ở các trường tiểu học<br /> 4 Dự kiến được các nguồn lực thực hiện quy hoạch 5 10 17 20 44 3,92<br /> 5 Lựa chọn các giải pháp thực hiện quy hoạch 2 7 14 25 48 4,15<br /> Quy hoạch luôn được xem xét, bổ sung, điều chỉnh,<br /> 6 8 8 12 21 47 3,95<br /> đảm bảo tính khoa học và thực tiễn<br /> Điểm trung bình các tiêu chí 3,92<br /> <br /> Bảng 1 cho thấy, thực trạng công tác quy hoạch đội viên tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn, bồi<br /> ngũ CBQL các trường tiểu học thị xã Ngã Năm mới chỉ dưỡng về kiến thức quản lí, đào tạo về trình độ chính trị.<br /> được đánh giá ở mức trên trung bình, còn rất nhiều nội Hiện nay, 100% CBQL và khoảng 80% đội ngũ tổ khối<br /> dung cần phải được quan tâm, điều chỉnh. Đối với các trưởng đã được đào tạo về trung cấp Chính trị - Hành<br /> trường tiểu học thị xã Ngã Năm, muốn có đội ngũ CBQL chính. Tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn thị xã chưa có<br /> tốt cần xác định đúng mục tiêu phát triển đội ngũ CBQL, quy định về chế độ, chính sách hỗ trợ cho CBQL và giáo<br /> <br /> 16<br /> VJE Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt tháng 7/2019, tr 15-20<br /> <br /> <br /> viên tham gia học tập nhằm nâng cao trình độ chuyên Phòng GD-ĐT luôn quan tâm thực hiện cơ bản đầy đủ<br /> môn và quản lí giáo dục, chi phí học tập 100% do CBQL các chính sách, chế độ đãi ngộ cho đội ngũ CBQL cấp<br /> và GV tự túc nên hiện nay chưa có CBQL mạnh dạn tiểu học (phụ cấp ưu đãi, phụ cấp thu hút, nâng lương,<br /> tham gia học tập nhằm nâng cao kiến thức quản lí. Mặt chế độ nghỉ ốm đau, an dưỡng, chế độ nghỉ hưu theo<br /> khác, Phòng GD-ĐT chưa có kế hoạch cụ thể, mang tính đúng quy định...); cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ<br /> lâu dài, chưa đào tạo, bồi dưỡng một cách toàn diện; đội công tác quản lí, giảng dạy được đầu tư tương đối đầy<br /> ngũ giáo viên trong diện quy hoạch được quan tâm đào đủ; hàng năm, Ủy ban nhân dân thị xã đã phân bổ kinh<br /> tạo, bồi dưỡng nhưng chưa toàn diện cả trình độ chuyên phí để sửa chữa và mua sắm thêm trang thiết bị. Tuy<br /> môn, trình độ lí luận chính trị và quản lí nên dẫn đến tình nhiên, do kinh phí của địa phương còn khó khăn nên việc<br /> trạng thiếu nguồn CBQL cục bộ ở một số đơn vị. khen thưởng, đãi ngộ mang tính “động viên” là chính,<br /> - Hoạt động kiểm tra, đánh giá CBQL (bảng 2): chưa xây dựng chính sách riêng về đãi ngộ, khen thưởng<br /> <br /> Bảng 2. Thực trạng kiểm tra, đánh giá CBQL<br /> Số lượng Điểm<br /> TT Tiêu chí Trung trung<br /> Kém Yếu Khá Tốt bình<br /> bình<br /> Có kế hoạch cụ thể của Phòng GD-ĐT về việc kiểm tra,<br /> 1 đánh giá hoạt động quản lí đối với CBQL; công tác 9 10 12 21 44 3,8<br /> kiểm tra được thực hiện thường xuyên, đúng kế hoạch<br /> Nội dung kiểm tra được Phòng GD-ĐT thực hiện<br /> 2 đúng với quy định, phù hợp để đánh giá công tác quản 6 7 10 21 52 4,1<br /> lí, chỉ đạo của CBQL nhà trường<br /> Có những điều chỉnh bằng các quyết định quản lí và<br /> 3 5 8 15 21 47 4,0<br /> có hiệu lực sau kiểm tra<br /> Công tác kiểm tra thực sự thúc đẩy, giúp CBQL nâng<br /> 4 cao, phát triển về phẩm chất đạo đức và năng lực quản 5 10 11 22 48 4,0<br /> lí, lãnh đạo<br /> Căn cứ vào kết quả kiểm tra, lấy đó là một trong các<br /> 5 5 13 10 19 49 4,0<br /> tiêu chí đánh giá thi đua, khen thưởng cuối năm học<br /> Điểm trung bình các tiêu chí 3,99<br /> <br /> Bảng 2 cho thấy, công tác này đã được quan tâm thực của thị xã đối với đội ngũ CBQL, việc huy động nguồn<br /> hiện nhưng chưa tốt, điểm trung bình các tiêu chí là 3,99, lực vật chất để thực hiện chính sách đãi ngộ đối với<br /> có 4/5 tiêu chí đạt khá và 1/5 đạt mức trung bình khá. Với CBQL chưa được quan tâm đúng mức; từ đó, chưa tạo<br /> vai trò là cơ quan quản lí, hàng năm, Phòng GD-ĐT có được động lực và khích lệ đội ngũ CBQL quyết tâm phấn<br /> quan tâm xây dựng kế hoạch kiểm tra ngay từ đầu năm đấu trong thực hiện nhiệm vụ.<br /> học và kế hoạch được triển khai đến các đơn vị trực 2.1.3. Đánh giá chung về thực trạng phát triển đội ngũ<br /> thuộc. Nội dung kiểm tra chủ yếu là việc thực hiện nhiệm<br /> cán bộ quản lí các trường tiểu học thị xã Ngã Năm, tỉnh<br /> vụ năm học, quản lí hoạt động dạy học và các hoạt động<br /> Sóc Trăng<br /> giáo dục khác trong nhà trường. Tuy nhiên, trong thời<br /> gian qua, công tác kiểm tra chưa được thực hiện thường Thời gian qua, công tác phát triển đội ngũ CBQL các<br /> xuyên, việc thực hiện kiểm tra chưa đúng theo kế hoạch trường tiểu học ở thị xã Ngã Năm đã được các cấp lãnh<br /> đề ra, những điều chỉnh sau khi kiểm tra chưa thực sự tốt, đạo quan tâm; từ đó, giúp cho đội ngũ CBQL các trường<br /> chưa có biện pháp phù hợp; công tác kiểm tra còn mang tiểu học ngày càng ổn định và phát triển, góp phần nâng<br /> tính “động viên, nhắc nhở”, chưa mạnh dạn kiểm điểm, cao chất lượng giáo dục tiểu học trên địa bàn thị xã. Đội<br /> xử lí những CBQL chưa làm tốt nhiệm vụ; các nội dung, ngũ CBQL các trường tiểu học của thị xã có phẩm chất<br /> hình thức kiểm tra chưa được phong phú. chính trị vững vàng, đạo đức tốt, ý thức tổ chức kỉ luật<br /> cao, gương mẫu và có uy tín với tập thể giáo viên và học<br /> - Thực hiện chế độ, chính sách đãi ngộ tạo môi sinh, có ý thức phấn đấu khắc phục khó khăn vươn lên<br /> trường thuận lợi cho việc phát triển đội ngũ CBQL: hoàn thành nhiệm vụ. Trình độ chuyên môn hầu hết được<br /> <br /> 17<br /> VJE Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt tháng 7/2019, tr 15-20<br /> <br /> <br /> đào tạo đạt chuẩn và trên chuẩn, năng lực quản lí, chỉ đạo chứng đánh giá chuẩn nghề nghiệp hiệu trưởng, chuẩn<br /> chuyên môn khá vững vàng, có tinh thần trách nhiệm đánh giá phó hiệu trưởng; công tác đào tạo, bồi dưỡng<br /> trong công tác. Tuy nhiên, đánh giá tổng thể, đội ngũ CBQL; chính sách tuyển chọn, đãi ngộ, bồi dưỡng, sử<br /> CBQL các trường tiểu học của thị xã Ngã Năm chưa dụng đội ngũ CBQL.<br /> đồng bộ về cơ cấu độ tuổi, giới tính; năng lực chuyên 2.2.2. Đổi mới công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch<br /> môn, nghiệp vụ quản lí có thể đáp ứng được các công phát triển đội ngũ cán bộ quản lí trường tiểu học<br /> việc trước mắt nhưng chưa thực sự ngang tầm với yêu<br /> cầu nhiệm vụ trong thời kì đổi mới. Công tác phát triển - Mục đích, ý nghĩa: Quy hoạch cán bộ là một nội<br /> đội ngũ từ khâu quy hoạch đến đào tạo, bồi dưỡng, bổ dung quan trọng của công tác cán bộ, thực hiện theo một<br /> nhiệm, bổ nhiệm lại, thực hiện chưa đồng bộ, còn hạn trình tự hợp lí trong từng thời gian, làm cơ sở lập kế<br /> chế bất cập, đòi hỏi cần phải có sự nhìn nhận, đánh giá hoạch dài hạn cho công tác cán bộ. Mục đích của việc<br /> toàn diện và sâu sát; đồng thời, đề ra các biện pháp quản xây dựng quy hoạch để phát triển đội ngũ CBQL ở các<br /> lí cần thiết và khả thi trong việc phát triển đội ngũ CBQL. trường tiểu học là nhằm xây dựng đội ngũ CBQL đủ về<br /> số lượng, đồng bộ, về cơ cấu, đảm bảo chất lượng về<br /> 2.2. Biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lí các trình độ chuyên môn, nghiệp vụ quản lí, chính trị, phẩm<br /> trường tiểu học thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng chất đạo đức nghề nghiệp; góp phần nâng cao chất lượng<br /> 2.2.1. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác giáo dục tiểu học, phục vụ nhu cầu phát triển KT-XH của<br /> phát triển đội ngũ cán bộ quản lí các trường tiểu học địa phương, đặc biệt đảm bảo theo tiêu chuẩn mà Bộ GD-<br /> - Mục đích, ý nghĩa: Nhằm quán triệt ở các cấp, các ĐT quy định.<br /> ngành, các địa phương và trong đội ngũ CBQL các - Nội dung: Nội dung xây dựng quy hoạch phát triển<br /> trường tiểu học về sự cần thiết của công tác phát triển đội đội ngũ CBQL ở các trường tiểu học của thị xã gồm: Dự<br /> ngũ CBQL trường tiểu học là để nâng cao hiệu quả quản báo nhu cầu CBQL ở các trường tiểu học trên cơ sở điều<br /> lí giáo dục của CBQL; qua đó góp phần nâng cao chất tra, khảo sát, đánh giá thực trạng đội ngũ CBQL. Xây<br /> lượng giáo dục. dựng các tiêu chí đánh giá, tiêu chuẩn nguồn quy hoạch.<br /> - Nội dung: Là một biện pháp có tính nguyên tắc. Các Quy hoạch CBQL giáo dục tiểu học phải đảm bảo thực<br /> cấp uỷ Đảng lãnh đạo công tác cán bộ, chăm lo xây dựng hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, của trường và của địa<br /> đội ngũ cán bộ thông qua đường lối, chủ trương, chính phương. Tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm qua<br /> sách, thông qua các tổ chức Đảng và đội ngũ đảng viên. đó điều chỉnh và đưa ra khuyến nghị (nếu có) đối với các<br /> Tăng cường trách nhiệm các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan quản lí Nhà nước có liên quan nhằm nâng cao<br /> vai trò của tổ chức chính trị, xã hội trong việc chỉ đạo, chất lượng quy hoạch.<br /> phối hợp với các cơ quan quản lí trong việc nâng cao chất - Cách thức thực hiện: Để có một quy hoạch hợp lí,<br /> lượng CBQL trường học nói chung và CBQL trường tiểu phù hợp với điều kiện thực tế của ngành và địa phương, có<br /> học nói riêng. tính khả thi cao, Phòng GD-ĐT với chức năng và nhiệm<br /> - Cách thức thực hiện: Tổ chức các lớp bồi dưỡng, tuyên vụ của cơ quan tham mưu chủ động phối hợp với phòng<br /> truyền cho đội ngũ CBQL, giáo viên về Chỉ thị, Nghị quyết Nội vụ tham mưu cho Ủy ban nhân dân thị xã hướng dẫn<br /> của Trung ương Đảng và Quyết định của Chính phủ về Đề thực hiện và tổ chức thực hiện các bước sau: Xác định số<br /> án xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và lượng dự nguồn cần có; tuyển chọn, sắp xếp đội ngũ quy<br /> CBQL giáo dục. Bồi dưỡng lí luận chính trị cho đội ngũ kế hoạch và phê duyệt danh sách; sau mỗi đợt thực hiện quy<br /> thừa, theo chương trình trung cấp do trường Chính trị tỉnh hoạch, Phòng GD-ĐT cần kiểm tra các bước thực hiện<br /> Sóc Trăng tổ chức và phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng xem đã đảm bảo khoa học, khách quan, đúng quy trình<br /> chính trị tổ chức tại thị xã; tăng cường bồi dưỡng, cập nhật chưa, quy hoạch được bổ sung đầy đủ theo nhu cầu chưa,<br /> thêm kiến thức cho đội ngũ CBQL đương chức về các chủ từ đó có sự điều chỉnh hoặc có khuyến nghị.<br /> trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà - Điều kiện thực hiện: Phòng GD-ĐT phải tham mưu<br /> nước; những kiến thức về quản lí hành chính Nhà nước, lịch Uỷ ban nhân dân thị xã xây dựng được kế hoạch phát<br /> sử địa phương, bản sắc văn hoá dân tộc, kiến thức cơ bản về triển giáo dục tiểu học của thị xã trong giai đoạn 2020-<br /> an ninh quốc phòng... 2025. Hàng năm, phối hợp với Đảng ủy các xã (phường)<br /> - Điều kiện thực hiện: Các chủ thể quản lí đội ngũ phải tổ chức đánh giá đúng thực trạng đội ngũ CBQL các<br /> CBQL xây dựng và hoàn thiện các hệ thống văn bản trường tiểu học về số lượng, cơ cấu, chất lượng...; trên cơ<br /> pháp quy về quản lí đội ngũ CBQL theo hướng đổi mới sở đó chỉ đạo việc quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch.<br /> như chiến lược phát triển đội ngũ; các quy định về trình 2.2.3. Phân công, sử dụng đội ngũ cán bộ quản lí trường<br /> độ đào tạo; các định mức lao động; hướng dẫn tìm minh tiểu học đúng năng lực<br /> <br /> 18<br /> VJE Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt tháng 7/2019, tr 15-20<br /> <br /> <br /> - Mục đích, ý nghĩa: Góp phần làm tốt công tác phân được các kiến thức như trên thì bên cạnh việc các cấp các<br /> công, sử dụng (tuyển chọn, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân ngành tổ chức bồi dưỡng, mỗi người CBQL phải tự bồi<br /> chuyển, miễn nhiệm) đội ngũ CBQL trường tiểu học; qua dưỡng nếu không muốn lạc hậu.<br /> đó có được đội ngũ CBQL đạt chuẩn về trình độ chuyên - Cách thức thực hiện: Tiến hành khảo sát, đánh giá<br /> môn, đảm bảo về năng lực lãnh đạo, có tác phong làm thực trạng đội ngũ CBQL ở các trường tiểu học của thị xã<br /> việc khoa học đảm bảo về chất lượng, góp phần xây dựng Ngã Năm về số lượng, chất lượng, cơ cấu; dự báo quy mô,<br /> và nâng cao chất lượng quản lí giáo dục, phát huy tối đa nhu cầu phát triển CBQL ở các trường tiểu học; xây dựng<br /> năng lực của từng CBQL, từ đó nâng cao chất lượng giáo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBQL và đội ngũ kế thừa.<br /> dục ở đơn vị, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay<br /> - Điều kiện thực hiện: Cần có sự quan tâm của cấp ủy,<br /> và góp phần vào việc phát triển KT-XH ở địa phương.<br /> chính quyền đối với ngành và đội ngũ CBQL giáo dục; sự<br /> - Nội dung: Xây dựng tiêu chuẩn đội ngũ CBQL các ủng hộ, đồng tình thống nhất tạo điều kiện của đội ngũ giáo<br /> trường tiểu học trên cơ sở tiêu chuẩn cán bộ, công chức viên trong các nhà trường. Hàng năm, Phòng GD-ĐT lập<br /> và tiêu chuẩn trong Pháp lệnh cán bộ công chức, Luật kế hoạch tài chính cho công tác đào tạo, bồi dưỡng; làm<br /> Giáo dục, Điều lệ Trường tiểu học, Chuẩn Hiệu trưởng. tốt công tác tham mưu với Uỷ ban nhân dân thị xã hỗ trợ<br /> Đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ CBQL, nắm rõ kinh phí cho công tác này, đầu năm giao kinh phí từ ngân<br /> điều kiện, hoàn cảnh, năng lực, sở trường của từng sách cho các trường tiểu học cần quy định rõ số kinh phí<br /> CBQL trường tiểu học, đồng thời so sánh thực trạng đó chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng.<br /> với nhu cầu và yêu cầu chất lượng đội ngũ CBQL tại từng 2.2.5. Cải tiến công tác kiểm tra, đánh giá cán bộ quản<br /> trường tiểu học trong thị xã. Bổ sung một số tiêu chuẩn, lí trường tiểu học<br /> năng lực thực tiễn: xây dựng các tiêu chí, nội dung, hình<br /> thức để đánh giá năng lực thực tiễn; đổi mới quy trình - Mục đích, ý nghĩa: Là cơ sở để đưa ra các giải pháp<br /> thực hiện lựa chọn, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm điều chỉnh nhằm nâng cao phẩm chất, năng lực của<br /> hoặc luân chuyển công tác đối với CBQL. CBQL, phục vụ tốt hơn cho công tác giáo dục.<br /> - Nội dung: Công tác thanh tra, kiểm tra CBQL và<br /> - Cách thức thực hiện: Trong quá trình phân công, sử<br /> các hoạt động chung của nhà trường cần tập trung thực<br /> dụng đội ngũ CBQL trường tiểu học, Phòng GD-ĐT phải<br /> hiện tốt các nội dung như: Việc thực hiện các chức năng<br /> phối hợp tốt với phòng Nội vụ và Đảng ủy các xã<br /> quản lí; quản lí hoạt động dạy - học; quản lí tài chính, cơ<br /> (phường) thực hiện đầy đủ các bước theo quy định.<br /> sở vật chất, trang thiết bị dạy học trong nhà trường ... là<br /> Người được bổ nhiệm phải là người được quy hoạch, đủ<br /> những nội dung thường xuyên, cơ bản. Song, thanh tra,<br /> các điều kiện, tiêu chuẩn quy định. Khi bổ nhiệm cần<br /> kiểm tra cần thêm những nội dung khác như: phẩm chất<br /> quan tâm đến nguyện vọng và môi trường công tác nhằm<br /> chính trị và đạo đức nghề nghiệp; năng lực chuyên môn,<br /> tạo điều kiện thuận lợi để CBQL hoàn thành tốt nhiệm<br /> nghiệp vụ sư phạm; năng lực quản lí nhà trường.<br /> vụ khi được bổ nhiệm.<br /> - Cách thức thực hiện: Công tác kiểm tra cần thực hiện<br /> - Điều kiện thực hiện: Cần có một hệ thống pháp lí<br /> thường xuyên, công tác kiểm tra gắn liền với việc đánh<br /> hoàn chỉnh, bên cạnh đó được sự ủng hộ và phối hợp thực<br /> giá, do đó cấp quản lí cần chú ý thực hiện nội dung kiểm<br /> hiện của các cấp, các ngành.<br /> tra phải thiết thực; gắn công tác kiểm tra các nhà trường<br /> 2.2.4. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ với kiểm tra đội ngũ CBQL, từ đó làm cơ sở để thực hiện<br /> cán bộ quản lí trường tiểu học công tác thi đua, khen thưởng tập thể và cá nhân; kỉ luật,<br /> - Mục đích, ý nghĩa: nâng cao chất lượng công tác đào bổ nhiệm, luân chuyển, miễn nhiệm CBQL. Tiến hành<br /> tạo, bồi dưỡng CBQL, làm cho đội ngũ CBQL cơ sở giáo kiểm tra phải đúng quy trình, đồng thời phải đảm bảo tính<br /> dục phổ thông ý thức đầy đủ rằng: không đào tạo bồi trung thực, công tâm, khách quan và hiệu quả.<br /> dưỡng để nâng cao trình độ, năng lực thì không thể hoàn - Điều kiện thực hiện: Trên cơ sở các văn bản pháp lí,<br /> thành được nhiệm vụ của người CBQL trước yêu cầu phát hướng dẫn của các cấp, phòng Giáo dục kiện toàn tổ chức<br /> triển và hội nhập quốc tế về giáo dục như hiện nay. bộ phận kiểm tra và CBQL được mời tham gia công tác<br /> - Nội dung: Căn cứ vào thực trạng đội ngũ CBQL ở kiểm tra; phải được trang bị đầy đủ các kiến thức về<br /> các trường tiểu học của thị xã Ngã Năm, căn cứ vào yêu nghiệp vụ công tác kiểm tra, nội dung kiểm tra, nghiệp<br /> cầu đổi mới giáo dục tiểu học, nội dung đào tạo, bồi vụ quản lí; phải là những người có phẩm chất đạo đức,<br /> dưỡng CBQL cần chú ý tập trung: bồi dưỡng nghiệp vụ năng lực tốt, có uy tín trong ngành và vững vàng về<br /> quản lí; bồi dưỡng kỹ năng quản lí; bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ.<br /> chính trị xã hội; bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn; bồi Để thực hiện phát triển đội ngũ CBQL, các trường tiểu<br /> dưỡng kĩ năng tin học và ngoại ngữ… CBQL muốn có học thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng cần tiến hành đồng thời<br /> <br /> 19<br /> VJE Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt tháng 7/2019, tr 15-20<br /> <br /> <br /> nhiều biện pháp; mỗi biện pháp có vị trí, tầm quan trọng và trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập<br /> phạm vi tác động nhất định đến công tác phát triển đội ngũ quốc tế.<br /> CBQL các trường tiểu học; mỗi biện pháp là thành phần của [3] Bộ GD-ĐT (2018). Thông tư số 14/2018/TT-<br /> một thể thống nhất, tương tác lẫn nhau để thúc đẩy, nâng BGDĐT về Chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ<br /> cao hiệu quả phát triển đội ngũ CBQL các trường tiểu học thông (ban hành ngày 20/7/2018).<br /> thị xã Ngã Năm. Nếu đứng độc lập, mỗi biện pháp sẽ bị hạn [4] Nguyễn Phúc Châu (2010). Quản lí nhà trường.<br /> chế, không thể phát huy được tối đa tác dụng đối với việc NXB Đại học Sư phạm.<br /> xây dựng, phát triển đội ngũ. Các biện pháp trên có mối [5] Phạm Minh Giản (2013). Quản lí phát triển đội ngũ<br /> quan hệ chặt chẽ với nhau, ràng buộc lẫn nhau, vừa là điều giáo viên trung học phổ thông các tỉnh Đồng bằng<br /> kiện, vừa là kết quả của nhau; biện pháp này là tiền đề, cơ sông Cửu Long. NXB Giáo dục Việt Nam.<br /> sở, bổ trợ cho biện pháp kia. Để có điều kiện từng bước phát [6] Chính phủ (2015). Nghị định số 56/2015/NĐ-CP về<br /> triển đội ngũ CBQL các trường tiểu học thị xã Ngã Năm, đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức<br /> tỉnh Sóc Trăng đáp ứng yêu cầu đòi hỏi các biện pháp này (ban hành ngày 09/6/2015).<br /> phải được thực hiện trong mối quan hệ tổng thể và khai thác, [7] Phan Văn Bình (2015). Bảo đảm chất lượng giáo<br /> vận dụng linh hoạt, phù hợp với thế mạnh của từng trường, dục ở các trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Sóc<br /> phù hợp với điều kiện KT-XH của thị xã Ngã Năm nói riêng Trăng. Tạp chí Giáo dục, số 352, tr 14-15; 6.<br /> và tỉnh Sóc Trăng nói chung.<br /> 3. Kết luận<br /> Trong những năm qua, ngành GD-ĐT thị xã Ngã THỰC TRẠNG VÀ BIỆN PHÁP ỨNG DỤNG…<br /> Năm, tỉnh Sóc Trăng đã có nhiều biện pháp để phát triển (Tiếp theo trang 24)<br /> đội ngũ CBQL, trong đó có đội ngũ CBQL các trường<br /> tiểu học. Do vậy, đội ngũ CBQL nói chung và CBQL các Tài liệu tham khảo<br /> trường tiểu học của thị xã Ngã Năm đã không ngừng phát [1] Bùi Minh Hiền (2006). Quản lí giáo dục. NXB Đại<br /> triển cả về số lượng và chất lượng. Đội ngũ CBQL các học Sư phạm.<br /> trường tiểu học được đào tạo cơ bản về trình độ chuyên [2] Bộ GD-ĐT (2001). Chỉ thị số 29/2001/CT-BGDĐT<br /> môn; có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống trong ngày 30/7/2001 về tăng cường giảng dạy, đào tạo và<br /> sáng, có tinh thần vượt khó và trách nhiệm cao; hầu hết ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành giáo dục<br /> có năng lực chuyên môn tốt, đạt và vượt chuẩn về trình giai đoạn 2001-2005.<br /> độ đào tạo. Tuy nhiên, từ thực trạng đánh giá công chức, [3] Bộ GD-ĐT (2008). Chỉ thị số 55/2008/CT-BGDĐT<br /> viên chức và chuẩn hiệu trưởng hàng năm, cũng như ngày 30/9/2008 về tăng cường giảng dạy, đào tạo và<br /> những khảo sát, đánh giá của các cấp quản lí giáo dục; ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành giáo dục<br /> những nhận định, đánh giá của các cấp ủy Đảng, chính giai đoạn 2008-2012.<br /> quyền thì đội ngũ CBQL các trường tiểu học thị xã Ngã [4] Thủ tướng Chính phủ (2012). Quyết định số 711/QĐ-<br /> Năm vẫn còn bộc lộ nhiều tồn tại, hạn chế so với yêu cầu TTg ngày 13/6/2012 về Phê duyệt Chiến lược phát<br /> của chuẩn Hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông. Vì vậy, triển giáo dục Việt Nam giai đoạn 2011-2020.<br /> phải có một hệ thống các biện pháp đồng bộ nhất quán từ [5] Đỗ Mạnh Cường (2008). Giáo trình ứng dụng công<br /> mục tiêu đến nội dung, phương pháp quản lí, các điều nghệ thông tin trong dạy học. NXB Đại học Quốc<br /> kiện phục vụ phát triển nền giáo dục. Các biện pháp đã gia Thành phố Hồ Chí Minh.<br /> đề xuất có mối liên hệ chặt chẽ với nhau; do đó, các biện [6] Phó Đức Hoà - Ngô Quang Sơn (2008). Ứng dụng<br /> pháp cần được triển khai một cách đồng bộ. công nghệ thông tin trong dạy học tích cực. NXB<br /> Giáo dục.<br /> [7] Đào Thái Lai (2007). Ứng dụng công nghệ thông tin<br /> Tài liệu tham khảo trong dạy học ở trường phổ thông Việt Nam. Viện<br /> [1] Ban Bí thư Trung ương Đảng (2004). Chỉ thị số Chiến lược và Chương trình giáo dục.<br /> 40-CT/TW về việc xây dựng, nâng cao chất lượng [8] Trần Hoàng Đức (2019). Một số biện pháp tăng<br /> đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục (ban cường quản lí hoạt động ứng dụng công nghệ thông<br /> hành ngày 15/6/2004). tin trong dạy học ở các trường trung học cơ sở thành<br /> [2] Ban Chấp hành Trung ương (2013). Nghị quyết số phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Tạp chí Giáo dục, số<br /> 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 về đổi mới căn bản toàn 444; tr 9-13; 8.<br /> diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công [9] Quốc hội (2006). Luật Công nghệ thông tin. NXB<br /> nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh.<br /> <br /> 20<br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=42

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2