Thương mại điện tử_ Chương 1

Chia sẻ: Ho Van Minh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
203
lượt xem
78
download

Thương mại điện tử_ Chương 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Internet là mạng toàn cầu của các mạng kết nối các tổ chức chính phủ, các trường, các viện và các tổ chức kinh doanh. ( Internet is the internet compurter network of networks that connects government. academic and business institutions, đại học California Santa Cruz, Mỹ)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thương mại điện tử_ Chương 1

  1. THƯƠNG M I I N T - CHƯƠNG 1 1 CHƯƠNG 1: T NG QUAN V THƯƠNG M I I N T 1. Internet là gì? Internet là m ng toàn c u c a các m ng k t n i các t ch c chính ph , các trư ng, các vi n và các t ch c kinh doanh. ( Internet is the international computer network of networks that connects government, academic and business institutions. i h c California Santa Cruz, M ) Internet là m ng k t n i l n nhau gi a các máy ch . Internet là m ng k t n i c a hàng ngàn m ng và hàng tri u máy tính, k t n i v i các ơn v kinh doanh, trư ng h c,chính ph , và cá nhân.( Interconnected network of thousands of networks and millions of computers, links businesses, educational institutions, government agencies, and individuals. i h c Nam Columbia – M ) L ch s phát tri n Năm 1969 m ng ARPAnet( the Advanced Research Project Agency – B ph n D án nghiên c u cao c p c a B qu c phòng M ) ra i ( ti n thân c a Internet). Năm 1972 ra i email i n t M ng ARPnet v n hành trên nguyên t c không c n s i u khi n trung tâm (without centralized control) Năm 1982, giao th c internet (NCP) ư c thay th b i giao th c TCP/IP. Ban u internet ư c s d ng trư ng h c, vi n nghiên c u, quân i, sau ó chính ph M cho phép s d ng vào thương m i 2. World Wide Web là gì ? World Wide Web là t p h p nh ng văn b n trên t t c các máy tính k t n i v i nhau trên toàn c u thông qua nh ng ư ng siêu k t n i có th click ư c. Ngư i s d ng ph i ch y trình duy t Web truy c p Web. (World Wide Web is a collection of documents on computers located throughout the world that are connected to each other by clickable hyperlinks. You must need to run a browser program to access the web). L ch s phát tri n 1989 – 1991: Tim Berners-Lee c a CERN phát minh ra Web 1993: Marc Andreesen và ng nghi p NCSA (National Center for Supercomputing Applications) t o ra Mosaic, trình duy t web v i GUI ch y trên Windows, Macintosh, or Unix 1994: Andreessen, Jim Clark tìm ra Netscape, t o ra trình duy t web thương m i u tiên g i là Netscape Navigator. 1995: Microsoft gi i thi u Internet Explorer là phiên b n c a trình duy t web 3. M ng n i b và m ng m r ng M ng n i b (Intranet) là m ng dùng trong n i b t ch c, cũng dùng giao th c TCP/IP c a internet. M ng m r ng ( Extranet) là m ng n i b nhưng cho phép m t s i tư ng ngoài t ch c truy c p v i nhi u m c phân quy n khác nhau HQT H NG BÀNG - VB2 - QTKD
  2. THƯƠNG M I I N T - CHƯƠNG 1 2 4. Thương m i i n t là gì ? TM T là vi c th c hi n các ho t ng thương m i d a trên các công c i n t , c bi t là Internet và WWW. L ch s phát tri n Ti n thân: S trao i d li u i n t (EDI – Electronic Data Interchange) Không có ch c năng c a Internet 1995: Kh i u c a TM T u tiên là nh ng banner qu ng cáo Sau ó, TM T phát tri n nhanh chóng M S phát tri n TM T B2C S phát tri n TM T B2B 5. L i ích c a TM T Qu ng bá thông tin và ti p th cho th trư ng toàn c u v i chi phí c c th p D ch v t t hơn cho khách hàng Tăng doanh thu Gi m chi phí ho t ng L i th c nh tranh 6. Các c p phát tri n c a TM T Cách th 1 : 6 c p phát tri n TM T C p 1: hi n di n trên m ng C p 2: có website chuyên nghi p C p 3: chu n b TM T C p 4: áp d ng TM T C p 5: TM T không dây C p 6: C th gi i trong m t máy tính Cách th 2 : 3 c p phát tri n TM T C p 1: thương m i thông tin C p 2: thương m i giao d ch C p 3: thương m i tích h p HQT H NG BÀNG - VB2 - QTKD
  3. THƯƠNG M I I N T - CHƯƠNG 1 3 7. Kinh doanh i n t và TM T Kinh doanh i n t : có 2 nghĩa • Công ty ư c thành l p ch kinh doanh trên m ng • Công ty i n t hoá các ho t ng ch c năng bên trong công ty dùng công ngh c a Internet TM T: th c hi n các giao d ch thương m i d a trên các công c i n t . 8. Mô hình Kinh doanh i n t 9. Các mô hình c a TM T Business-to-Consumer (B2C) Business-to-Business (B2B) Consumer-to-Consumer (C2C) Peer-to-Peer (P2P) Mobile commerce (M-commerce) 10. Unique Features of E-commerce Technology Ubiquity Global reach Universal standards Information richness Interactivity Information density Personalization/customization Social technology 11. Th c tr ng TM T trên th gi i Theo Google: có hơn 8 t trang web Theo Whois: có hơn 40 tri u tên mi n website ang ho t ng The Internet World Stats: s ngư i truy c p hơn 800 tri u ngư i, chi m 12,7% dân s . HQT H NG BÀNG - VB2 - QTKD
  4. THƯƠNG M I I N T - CHƯƠNG 1 4 12. Tình hình phát tri n Internet th gi i 13. Doanh s TM T toàn c u (B2B+B2C) 14. Doanh s bán l qua m ng M HQT H NG BÀNG - VB2 - QTKD
  5. THƯƠNG M I I N T - CHƯƠNG 1 5 15. Th c tr ng TM T Vi t Nam • Có hơn 10 tri u ngư i truy c p internet, chi m 12,5 % dân s • Có hơn 17500 website • 2004: sàn giao d ch B2B, các website rao v t, các siêu th tr c tuy n B2C ra i • Doanh nghi p quan tâm hơn v vi c l p website h tr marketing, bán hàng qua m ng…. Quan i m c a DN v tác d ng c a website CÂU H I ÔN T P 1. Hãy nêu khái ni m TM T? TM T có c i m gì khác so v i Thương m i truy n th ng? 2. Phân tích các l i ích c a TM T. S ra i c a TM T ã tác ng như th nào t i vi c thúc y ho t ng marketing và qu ng cáo s n ph m HQT H NG BÀNG - VB2 - QTKD

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản