intTypePromotion=3

Thủy lực

Chia sẻ: Tống Minh Giang | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:103

0
227
lượt xem
66
download

Thủy lực

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đối tượng: Nước và chất lỏng Newton khác; vấn đề: nghiên cứu quy luật của chất lỏng trạng thái tĩnh và động, chỉ áp dụng: giao thông, thủy lợi, xây dựng, mỏ, môi trường, dầu khí; vị trí: một trong các môn cơ sở quan trọng, đặc biệt đối với giao thông

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thủy lực

 1. THUY LỰC-kỳ II – (I-VI-2012) ̉ • ̀ ́ ̀ GÔM CAC PHÂN : • ̉ ̃ THUY TINH • THUY ĐÔNG-CAC PHƯƠNG TRINH ̉ ̣ ́ ̀ • DONG CHAY TRONG KÊNH HỞ(ĐÊU & ̀ ̉ ̀ ̀ KHÔNG ĐÊU) • ĐÂP TRAN ̣ ̀ • NƯỚC NHÂY ,NÔI TIÊP & TIÊU NĂNG ̉ ́ ́ • BÂC NƯỚC& DÔC NƯỚC ̣ ́ T.D.Nghien-2011
 2. PHÂN MỞ ĐÂU ̀ ̀ 1 Về môn hoc. ̣ Đôi tượng:Nước & chât long Newton khac ́ ́̉ ́ • Vân đề :Nghiên cứu quy luât cua chât long ơ ́ ̣ ̉ ́̉ ̣ ́̃ ̣ trang thai tinh & đông. • Đia chỉ ap dung:Giao thông,thuy lợi,xây ̣ ́ ̣ ̉ dựng,mo,môi trường,dâu khi… ̉ ̀ ́ • Vị tri:Môt trong cac môn cơ sở quan ́ ̣ ́ trong,đăc biêt đoi với giao thông. ̣ ̣ ̣ ́ Môt số hinh anh: ̣ ̀ ̉ T.D.Nghien-2011
 3. Dong chay ở sông biên ̀ ̉ ̉ T.D.Nghien-2011
 4. 2.Tinh chât vât lý cơ ban ́ ́ ̣ ̉ T.D.Nghien-2011
 5. 2.Tinh chât vât lý cơ ban ́ ́ ̣ ̉ T.D.Nghien-2011
 6. Tinh nen được ́ ́ Tinh nen được dung trong nhà may thuy điên ́ ́ ̀ ́ ̉ ̣ T.D.Nghien-2011
 7. Lực cua trai đât ̉ ́ ́ T.D.Nghien-2011
 8. ́ ́ ̉ ́̉ 2.2 Tinh chât cua chât long Newton, tinh nhớt-ứng suât tiêp khi ch.đông ́ ́ ́ ̣ Lực tiêp tuyên F ́ ́ Lực tiêp tuyên F lam hinh phăng biên dang ́ ́ ̀ ̀ ̉ ́ ̣ theo đường đứt T.D.Nghien-2011
 9. ́ ́ ̉ ́̉ 2.2 Tinh chât cua chât long Newton, tinh nhớt-ứng suât tiêp khi ch.đông ́ ́ ́ ̣ Lực tiêp tuyên F lam hinh biên dang ́ ́ ̀ ̀ ́ ̣ theo đường Tđứt .D.Nghien-2011
 10. ́ ́ ̉ ́̉ 2.2 Tinh chât cua chât long Newton, tinh nhớt-ứng suât tiêp khi ch.đông ́ ́ ́ ̣ T.D.Nghien-2011
 11. Thay đôi ứng suât tiêp đôi với ̉ ́ ́ ́ ̣ môt số chât́ T.D.Nghien-2011
 12. T.D.Nghien-2011
 13. Tinh nhớt- Newton ́ • Tinh nây sinh ứng suât tiêp giữa cac lớp ́ ̉ ́ ́ ́ chât long khi chung chuyên đông tương ́̉ ́ ̉ ̣ đôi với nhau. ́ • Chât long dinh chăt vao thanh răn,măt ́̉ ́ ̣ ̀ ̀ ́ ̣ thanh răn luôn có lớp chât long,chât long ̀ ́ ́̉ ́̉ bên trong luôn trượt trên lớp nay. ̀ • Thanh răn sẽ là thanh trơn hay nham ̀ ́ ̀ ́ thuy lực (hoc sau). ̉ ̣ T.D.Nghien-2011
 14. Giả thiêt cơ ban ́ ̉ • Chât long không chiu nen do thay đôi ap suât & ́̉ ̣ ́ ̉́ ́ ̣ ̣ nhiêt đô. • Chât long dinh chăt vao thanh răn (hay không ́̉ ́ ̣ ̀ ̀ ́ trượt). • Chỉ hoc chât long Newton. ̣ ́̉ • Bỏ qua sức căng măt ngoai vì chủ yêu hoc dong ̣ ̀ ́ ̣ ̀ chay ở sông hô,có măt tiêp xuc với không khí ̉ ̀ ̣ ́ ́ lớn. T.D.Nghien-2011
 15. ̣ ́̉ Phân loai chât long • Chât long Newton: nước,săng ,dâu… ́̉ ̀ • Chât long phi Newton:hăc in ,nhựa nong ́̉ ́́ ́ ̉ ̀ chay, dâu thô… • Chât long lý tưởng: không có ma sat ́̉ ́ • Chât long thực:Có ma sat khi chuyên đông ́̉ ́ ̉ ̣ T.D.Nghien-2011
 16. Lực tac dung lên chât long ́ ̣ ́̉ • Có 2 loai lực: ̣ • Lực khôi lượng (hay lực thể tich) phụ ́ ́ thuôc vao thể tich & khôi lượng riêng ̣ ̀ ́ ́ • Lự măt là lực tai măt tiêp xuc giữa chât ̣ ̣ ̣ ́ ́ ́ long với chât khac ̉ ́ ́ T.D.Nghien-2011
 17. Lực tac dung lên chât long ́ ̣ ́̉ T.D.Nghien-2011
 18. ́̉ ̃ Chât long tinh p= T.D.Nghien-2011
 19. Ví dụ 1 • Tâm A trượt tôc độ V trên dâu day là t,nhớt ́ ́ ̀ ̀ • Phân bố tôc độ dâu theo phap tuyên n ? ́ ̀ ́ ́ ́́ U theo q.l.tuyên tinh T.D.Nghien-2011
 20. Ví dụ tim lực ma sat Fms ở thanh ông ̀ ́ ̀ ́ T.D.Nghien-2011

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản