intTypePromotion=1

Thuyết minh đồ án môn học " thiết kế tổ chức thi công mặt đường ô tô "

Chia sẻ: Vo Quang Tuan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
909
lượt xem
263
download

Thuyết minh đồ án môn học " thiết kế tổ chức thi công mặt đường ô tô "

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Thuyết minh đồ án môn học " thiết kế tổ chức thi công mặt đường ô tô ". Đặc điểm của công tác xây dựng mặt đường - Khối lượng công tác phân bố đều trên toàn tuyến - Diện thi công hẹp và kéo dài - Quá trình thi công phụ thuộc vào điều kiện khí hậu - Tốc...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thuyết minh đồ án môn học " thiết kế tổ chức thi công mặt đường ô tô "

 1. Thuyết minh đồ án môn học " thiết kế tổ chức thi công mặt đường ô tô "
 2. @&? Thuy t minh án môn h c Thi t k t ch c thi công m t ng ô tô I.5. Xác nh trình t thi công chính, trình t thi công chi ti t: I.5.1. Công tác chu n b : n c vào h th ng c c, xác nh l i chính xác v trí tim ng, l n g úng cao thi t k và cao hình h c. C m l i h th ng c c tim và c c mép ph n xe ch y. V n chuy n v t li u thi công các l p m t ng có hai cách : + V n chuy n v t li u n âu thì s d ng n ó. + T p k t v t li u hai bên l sau ó ti n h ành thi công. I.5. 2. Công tác ch y u : L n l t xây d n g k t c u áo n g t d i lên. Trong quá trình thi công không các khâu ch y u i sau quá lâu và quá xa so v i công tác chu n b vì nh v y quá trình thi công s d b nh h n g không t t d o các nhân t thiên nhiên và các ho t ng khác gây ra. I.5. 3. Công tác hoàn thi n : D n d p các d ng c dùng thi công, d n d p v t li u th a, n o vét rãnh biên (n u có). * TRÌNH T THI CÔNG CHÍNH : 1. Công tác chu n b . 2. Thi công khuôn ng l n 1 3. Thi công khuôn ng l n 2. 4 Thi công l p t gia c vôi 8% l n 1, dày 16 cm 5 Thi công l p t gia c vôi 8% l n 2 , dày 16 cm 6 Thi công l p c p ph i á d m Dmax 19 ,dày 17cm 7 thi công l p láng nh a 3 l p , dùng nh t ng nh a ,dày 3cm 6% 1: 3 cm 1 17 cm 16 cm 16 cm Hình 3: Trình t thi công k t c u áo n g. * TRÌNH T THI CÔNG CHI TI T : STT TÊN CÔNG VI C Trang 1 SVTH: Nguy n V n Hu n – L p 03X3D
 3. @&? Thuy t minh án môn h c Thi t k t ch c thi công m t ng ô tô I * CÔNG TÁC CHU N B 1 Khôi ph c c c, nh ph m vi thi công, ki m tra cao . II * THI CÔNG KHUÔN NG L N 1 2 ào khuôn ng l n 1 3 Xúc t ,v n chuy n i 4 San s a b m t gia c III * THI CÔNG KHUÔN NG L N 2 5 ào khuôn ng l n 2 6 Xúc t ,v n chuy n i 7 San s a b m t lòng ng 8 Lu lèn t ng c ng b m t lòng ng 9 Lu lèn hoàn thi n lòng ng 10 Làm rãnh thoát n c t m th i IV * THI CÔNG L P T GIA C VÔI L N 1 11 i m t o dính bám thi công l p t gia c vôi 12 V n chuy n t l n th nh t 13 V n chuy n vôi l n th nh t 14 San rãi t l n th nh t 15 Làm nh t l n th nh t 16 R i vôi l n th nh t 17 Phay tr n khô h n h p 18 in c làm m h n h p 19 Tr n h n h p m 20 San r i h n h p và t o mui luy n s b 21 Lu lèn s b 22 Lu lèn ch t + m mép V * THI CÔNG L P T GIA C VÔI L N 2 Trang 2 SVTH: Nguy n V n Hu n – L p 03X3D
 4. @&? Thuy t minh án môn h c Thi t k t ch c thi công m t ng ô tô 23 V n chuy n t l n th h ai 24 V n chuy n vôi l n th hai 25 i m t o dính bám thi công l p t gia c vôi l n 2 26 San rãi t l n th hai 27 Làm nh t l n h ai 28 R i vôi l n th h ai 29 Phay tr n khô h n h p 30 in c làm m h n h p 31 Tr n h n h p m 32 San r i h n h p và t o mui luy n s b 33 Lu lèn s b 34 Lu lèn ch t + m mép 35 Lu lèn hoàn thi n 36 Hoàn thi n và b o d ng VI * THI CÔNG L P C P PH I Á D M LO I 2 – DMAX 19 37 T i m t o dính bám 38 V n chuy n c p ph i á d m lo i 2 – Dmax 19 39 San r i c p ph i á d m lo i 2 – Dmax 19 40 Lu lèn s b + bù ph 41 Lu lèn ch t + m nén b n g lu rung 42 Lu lèn ch t + m nén b n g lu bánh l p 43 Lu lèn hoàn thi n 44 Thi công l p th m nh a *THI CÔNG L P LÁNG NH A 3 L P - DÙNG NH T NG VII NH A 45 V n chuy n á con 10/14 46 i nh t ng l n 1 Trang 3 SVTH: Nguy n V n Hu n – L p 03X3D
 5. @&? Thuy t minh án môn h c Thi t k t ch c thi công m t ng ô tô 47 R i á con 10/14 48 V n chuy n á con 6/10 49 i nh t ng l n 2 50 R i á con 6/10 51 V n chuy n á con 4/6 52 i nh t ng l n 3 53 R i á con 4/6 54 Lu ch t á con 55 Lu hoàn thi n, bão d ng 56 Thông xe h n ch t c và i u ch nh cho xe ch y u trên m t ng: I.6. Xác nh k thu t cho các trình t thi công, thi t k s ho t ng c a các máy thi công: v Thi công công tác chu n b : .Khôi ph c c c, nh ph m vi thi công, ki m tra cao : xây d n g k t c u m t n g úng kích th c, v trí và cao , tr c khi thi công các l p k t c u áo ng bao gi c n g khôi ph c l i h th ng c c, xác nh v trí tr c n g. T ó xây d ng h th ng c c c nh hai bên mép ph n xe ch y và l gia c nh ph m vi thi công. - Ti p theo ti n hành ki m tra cao nn ng các c c chi ti t k p th i có nh n g i u ch nh c n thi t tr c khi thi công k t c u m t ng. - nh ph m vi thi công và ti n h ành d i c c ra kh i ph m vi thi công: lòng ng 5.5 m, l ng 2x1m. - Chú ý: Khi d i c c ra ngoài ph m vi thi công ph i c ánh d u vào s c c thi công cùng v i kho ng cách c th sau này d rà soát ki m tra khi c n, t i các ng cong có m r ng, các c c c d i ra ph i ghi y cao kho ng cách, s . + Công tác c m l i c c này ph i c n th n, chính xác v i các qui nh nh công tác khôi ph c c c, lên gabarit lúc xây d ng n n ng. + c nh v trí ng th n g ta dùng các c c nh cách nhau 20m, ngoài ra cách 100m ph i óng m t c c. - D ng c thi công bao g m: Máy kinh v , máy thu bình, mia, th c thép. - th c h i n công tác này c n b trí nhân công và các máy móc thi t b c n thi t. v Thi công khuôn ng l n 1: ào khuôn ng l n 1 Trang 4 SVTH: Nguy n V n Hu n – L p 03X3D
 6. @&? Thuy t minh án môn h c Thi t k t ch c thi công m t ng ô tô Chi u dày thi công l n 1 : h = 36 cm Chi u r ng thi công l n 1 : b = 6 .5 m • K thu t thi công khuôn ng : - Lòng ng ph i m b o úng yêu c u v kích th c , b r ng , chi u sâu và mui luy n theo thi t k . - Hai bên thành ph i th ng goc , t ng i ch c ch n và th ng n g v t li u không b ùn ra ngoài khi thi công các t n g l p m t n g .N u c n có th x p á v a hai bên thành lòng ng gia c l . - Lòng n g luôn khô ráo , m b o thoát n c t t t rong quá trình thi công . - m b o cao nn ng sau khi lu lèn xong áy áo òng thì khi thi công ào khuôn ng c n p h i tính toán chi u cao phòng lún theo công th c g n úng nh sau ( K yc − K ân ) ∆h = H ân (cm) K ân Trong ó : Kyc _ ch t yêu c u , K yc = 0.98 i v i lòng ng và Kyc = 0.95 iv i l gia c n_ ch t c a l p áy áo ng , K n = 0.86 n _ Chi u dày m nén yêu c u , H n = 36 cm (0.98 − 0.86) ∆h = 36 = 5 (cm ) ôi v i lòng ng 0.86 (0.95 − 0.86) ∆h = 36 = 4 (cm ) i v i l gia c 0.86 Nh v y : Khi thi công khuôn ng l n 1 có k n l p phòng lún thì ào khuôn ng s là : b = 6.5 m , h = 32 cm. - thi công khuôn n g d n g ào có th dùng máy ào lo i gàu nghich k t h p v i ô tô t , dùng máy san hay máy i k t h p v i xúc l t và ô tô v n chuy n t .Dùng máy san thì không hi u qu vì ph i dùng máy x i tru c . Còn n u ào b ng máy ào thì ch ào c ph n lòng ng mà không ào c ph n l gia c nên c ng không hi u qu . Do ó ta dùng ph n g án dùng máy i k t h p v i máy xúc l t và ô tô t là h p lý nh t. Máy i thi công ào khuôn ng thành t ng l p , m i l p có chi u dày t 8 -10cm , dùng hình th c xén t theo l p m n g . Khi thi công b ng máy i ti n hành d n n g d c tim n g v i kho ng cách ng là t 40-80m . Ch n máy thi công khuôn ng : i DZ- 37 + Chi u r n g l i i 2.1m + Ti n hành thi công 4 l p , m i l p dày 8cm .Khi i ti n hành i t ngoài vào trong và d n n g tim ng Trang 5 SVTH: Nguy n V n Hu n – L p 03X3D
 7. @&? Thuy t minh án môn h c Thi t k t ch c thi công m t ng ô tô +s i t 6.50 0.20 1 0.20 2 3 2.10 Xúc t v n chuy n i Dùng máy xúc l t k t h p v i ô tô t .Máy xúc l t xúc t lên ô tô và ô tô v n chuy n i n i quy nh cách tuy n m t c l i trung bình 2 Km. • Ch n máy thi công : + Máy xúc l t : EO -2621A - Dung tích gàu : 0.25 m3 - Bán kính ào l n nh t : 5 m . -Tr n g l ng làm vi c 4.8T . + Ô tô t lo i Huyndai 15 T - Th tích thùng xe 10 m 3 -C ly v n chuy n t i : 2 Km - V n t c khi có t i 35Km/h - V n t c khi không t i 40 Km/h San s a b m t l gia c . + Yêu c u b ng ph n g và úng d c yêu c u 2% + Dùng máy San GD37-6H . + K thu t san : Máy san ti n hành san cách mép l gia c 15cm , ph n l t dùng nhân công g t s a . Trang 6 SVTH: Nguy n V n Hu n – L p 03X3D
 8. @&? Thuy t minh án môn h c Thi t k t ch c thi công m t ng ô tô 6.50 0.15 1 2.62 2 3 4 5 6 3.71 1 2 3 4 5 6 SOÁ LÖÔÏT 45 45 90 45 45 90 GOÙC ÑAÅY v Thi công khuôn ng l n 2: ào khuôn ng l n 2 + Chi u r n g khuôn n g thi công l n 2 : b = 5.5 m + Chi u d ày khuôn ng thi công l n 2 : h = 11 cm . Dùng máy i : i DZ- 37 K thu t thi công : Máy i thi công ào khuôn n g thành t n g l p , m i l p có chi u dày t 8-10cm , dùng hình th c xén t theo l p m ng . Khi thi công b ng máy i ti n hành d n ng d c tim ng v i kho ng cách ng là t 4 0-80m .nh thi công khuôn n g l n 1. Trang 7 SVTH: Nguy n V n Hu n – L p 03X3D
 9. @&? Thuy t minh án môn h c Thi t k t ch c thi công m t ng ô tô Xúc t v n chuy n i. Dùng máy xúc l t và ô tô t c n g nh thông s k thu t gi n g khi thi công khuôn ng l n 1 San s a b m t khuôn ng . Khi máy i làm công tác d n n g , b m t áy áo n g ch a th t n cao yêu c u do ó ta b trí máy san GD37-6H làm công tác san hoàn thi n , sau ó dùng nhân công xúc cho lên ô tô t v n chuy n i . Yêu c u sau khi san s a khuôn ng b o m d c và kích th c. Lu lèn t ng c ng b m t khuôn ng . L p áy áo ng yêu c u ch t k=0.98 trong kho n g chi u d ày 16 cm , ng th i phát hi n nh ng ch ch a t k p th i x lý Ta dùng lu bánh h i TS200, n n g 13,5T, v n t c lu là 5 km/h và lu 16 l t/ m. Lu t th p n cao , t ngoài vào trong , lu cách mép l gia c 1 khoang t i thi u 10cm , ph n này có th dùng m m. Trang 8 SVTH: Nguy n V n Hu n – L p 03X3D
 10. @&? Thuy t minh án môn h c Thi t k t ch c thi công m t ng ô tô Lu lèn hoàn thi n n n ng . Sau khi lu ch t lòng n g ch a có b ng ph n g nh yêu c u , nên ta dùng lu n n g bánh c n g lu t o b ng ph n g . Dùng lu bánh c ng WN 140 , lu 4l/ , v i v n t c 3 km/h ào rãnh ngang thoát n c t m th i -Trong quaï trçnh thi cäng loìng âæåìng cáön âàûc biãût chuï yï thæûc hiãûn caïc biãûn phaïp thoaït næåïc taûm thåìi, khäng âãø næåïc mæa âoüng laûi trong loìng âæåìng bàòng caïch : xeí caïc raînh ngang taûm qua lãö âæåìng, häú thu næåïc, thi cäng loìng âæåìng tæì nåi tháúp âãún nåi cao. -Cáúu taûo raînh ngang taûm qua lãö : +Chiãöu räüng 30 cm. +Âäü däúc (10 ÷ 12)%. +Caïc raînh bäú trê so le nhau hai bãn âæåìng vaì caïch nhau khoaíng 20m. Trang 9 SVTH: Nguy n V n Hu n – L p 03X3D
 11. @&? Thuy t minh án môn h c Thi t k t ch c thi công m t ng ô tô -Màût khaïc vç cao âäü âaïy aïo âæåìng tháúp hån cao âäü raînh biãn do âoï phaíi coï biãûn phaïp thoaït næåïc trong quaï trçnh thi cäng. Biãûn phaïp thoaït næåïc âæåüc choün åí âáy laì laìm häú tuû næåïc. Cáúu taûo nhæ sau: : +Chiãöu sáu häú tuû :1m +Tiãút diãûn häú :(0,5x1) m2 +Khoaíng caïch giæîa caïc häú tuû laì 20m . +Caïc raînh ngang cáúu taûo âi liãön våïi caïc häú tuû , caïc raînh däúc tæì âaïy loìng âæåìng vaìo häú tuû våïi âäü däúc (10 ÷ 12)% nhæ âaî noïi åí trãn. Khi gàûp træåìng håüp thåìi tiãút xáúu, tråìi mæa næåïc tæì âaïy loìng âæåìng seî theo âäü däúc doüc vaì raînh ngang thoïat ra häú tuû. Khi âoï coï thãø duìng cäng nhán taït næåïc trong häú tuû, hoàûc duìng båm båm næåïc (træåìng håüp næåïc thoaït khäng këp) âãún cao âäü coï thãø âaím baío laìm khä màût âæåìng. =>Biãûn phaïp naìy coï æu âiãøm âaím baío thoaït næåïc trong quaï trçnh thi cäng. Sau khi thi cäng xong låïp moïng coï thãø láúp laûi dãù daìng bàòng nhán læûc âäöng thåìi váùn âaím baío cho næåïc trong raînh biãn âæåüc læu thäng dãù daìng. v Thi công l p t gia c vôi l n 1 T i m t o d ính bám -Muûc âêch tæåïi áøm taûo dênh baïm laì âãø taûo liãn kãút täút giæîa nãön âæåìng våïi váût liãûu gia cäú. -Tæåïi áøm taûo dênh baïm coï thãø duìng thuí cäng tæåïi bàòng caïc bçn tæåïi cáöm tay hoàûc xe tæåïi næåïc bàòng giaìn tæåïi hay voìi tæåïi cáöm tay tæåïi âãø báöe màût nãön âæåìng âuí áøm. Læåüng næåïc tæåïi theo tiãu chuáøn laì 2 - 3 lêt/m2 tuyì thuäüc vaìo âiãöu kiãûn thåìi tiãút. -Âãø âaím baío bãö màût nãön âæåìng áøm træåïc khi san raíi váût liãûu thç nãn tæåïi tæìng âoaûn ngàõn, täút nháút laì tæåïi âãún âáu lu leìn âãún âáúy. -Khi tæåïi áøm bàòng xe tæåïi, âãø âiãöu chènh læåüng næåïc tæåïi trãn 1m2 coï thãø âiãöu chènh bàòng caïch giæî nguyãn læu læåüng giaìn tæåïi, âiãöu chènh täúc âäü xe chaûy hoàûc ngæåüc laûi. -Xe tæåïi næåïc DM10 båm huït næåïc vaì váûn chuyãøn âãún âoaûn tuyãún thi cäng âãø tæåïi taûo áøm dênh baïm. -Yãu cáöu næåïc tæåïi phaíi saûch, khäng láùn buìn, raïc, beìo, cáy coí, khäng coï maìu, khäng coï vaïng dáöu. V n chuy n t l n th nh t Âáút åí moí âæåüc kiãøm tra âáöy âuí theo caïc yãu cáöu trãn. Duìng ätä huyndai 15T âãø váûn chuyãøn âáút sau âoï âäø thaình âäúng doüc tim âæåìng, khoaíng caïch giæîa caïc âäúng nhæ sau: Q L= B.h.k r Trong âoï: Q : Khäúi læåüng âáút 1 láön váûn chuyãøn B=5,5m : Bãö räüng raíi låïp âáút gia cäú Trang 10 SVTH: Nguy n V n Hu n – L p 03X3D
 12. @&? Thuy t minh án môn h c Thi t k t ch c thi công m t ng ô tô Kr: Hãû säú raíi , láúy bàòng 1.4 h: chiãöu daìy låïp váût liãûu sau khi lu leìn = 16 cm 10 => L1= = 8.12m 5,5.0,16.1.4 10 =>L2= = 6,87m 6,5.0,16.1,4 V n chuy n vôi l n 1 Väi âæåüc váûn chuyãøn bàòng ätä Huyndai 10 m3 vaì âæåüc cáút giæî trong kho baîi, sau âoï âem táûp kãút 2 bãn lãö træåïc khi thi cäng, våïi khoaíng caïch giæîa caïc ng väi laì: 15000 = 72.34m L= 37,7.5,5 Nên ta b trí c 18 m m t ng 3.75 t n nhân công không ph i i quá xa l y vôi San r i t l n th nh t Dùng máy san GD37-6H san r i , Chi u dày san r i Hr = Kr.H Chi u dày H = 16 cm H s r i Kr = 1.55 Do ó chi u dày t c n r i là : Hr = 1,55.16 = 24,8 cm Làm nh t l n th nh t Nãúu âáút coï âäü áøm cao hån âäü áøm täút nháút thç phaíi xaïo xåïi nhiãöu láön âãø cho âáút tåi vuûn vaì choïng khä. Trong træåìng håüp naìy, täút nháút cho thãm bäüt väi säúng âãø hong âáút våïi liãöu læåüng theo tiãu chuáøn nhæ sau: Muäún laìm giaím tæì 1-2% âäü áøm cuía âáút cáön träün thãm 1% bäüt väi säúng. Âënh vë pháön màût âæåìng Bm =5,5m, duìng maïy phay âáút MPH 100-S âi laûi 3÷4 læåüt/âiãøm cho âãún khi âáút âaût âäü nhoí: 100% loüt qua saìng 25mm (khäng kãø soíi saûn), 60% loüt qua saìng 5mm. R i vôi l n th nh t Gväi = 1.1.H . p.γ r dv = 1.1.0,16.1,55.0,08.1900 = 37.7kg /m 2 + H: chiãöu daìy låïp âáút sau khi âáöm neïn. + p: pháön tràm læåüng väi gia cäú. + γdvr : dung troüng khä cuía âáút väi åí traûng thaïi råìi. Giaï trë γdvr trong âäö aïn chè mang tênh âënh hæåïng vaì âæåüc xaïc âënh chênh xaïc thäng qua thê nghiãûm âáút taûi hiãûn træåìng. Phay tr n khô h n h p. Trang 11 SVTH: Nguy n V n Hu n – L p 03X3D
 13. @&? Thuy t minh án môn h c Thi t k t ch c thi công m t ng ô tô Sau khi san raíi, duìng maïy phay âáút MPH 100-S âi laûi 2÷4 læåüt/âiãøm cho âãún khi tháúy häùn håüp âäöng âãöu maìu sàõc. T in c làm m h n h p -Træåïc khi tæåïi næåïc phaíi xaïc âënh âäü áøm cuía âáút_väi Wdt bàòng phæång phaïp âäút cäön âãø tênh læåüng næåïc cáön tæåïi trãn 1m2 vaì xaïc âënh dung troüng cuía âáút_väi åí traûng thaïi råìi γdvr (g/cm3) Gn=( W0-Wdt) .Gk (l/m2) H r .1 r GK = .γ dv 1+ W rd +W0=20%: âäü áøm täút nháút cuía häøn håüp âáút gia cäú väi. = 16%: âäü áøm thæûc tãú taûi hiãûn træåìng cuía häøn håüp âáút_väi. +Wdt +Hr=H.Kr: chiãöu daìy cuía häøn håüp khi chæa lu leìn. +γdvr = 1,8 dung troüng cuía âáút_väi åí traûng thaïi khä(g/cm3). 0,16.1,55.1 G n = (20% − 16%). 1900 = 16.25 (lit) 1 + 0,16 -Coï thãø duìng thuí cäng tæåïi bàòng caïc bçnh tæåïi cáöm tay hoàûc xe tæåïi næåïc bàòng giaìn tæåïi hoàûc tæåïi bàòng voìi tæåïi cáöm tay. -Âãø âaím baío læåüng næåïc tæåïi trãn 1m2 thæåìng khäúng chãú læu læåüng giaìn tæåïi, giæî nguyãn täúc âäü xe chaûy hoàûc ngæåüc laûi. -Nãúu tråìi nàõng to nãn tæåïi áøm låïn hån âäü áøm täút nháút 1-2% âãö phoìng bäúc håi næåïc. Caïc giaï trë W0 Wdt Hr. γdvr chè mang tênh âënh hæåïng. Hr âæåüc xaïc âënh chênh xaïc thäng qua âoaûn âáöm neïn thæí nghiãûm.Wdt γdvr âæåüc xaïc âënh chênh xaïc thäng qua thê nghiãûm âáút taûi hiãûn træåìng. W0 âæåüc xaïc âënh chênh xaïc thäng qua thê nghiãûm âáöm neïn tiãu chuáøn Tr n h n h p m -Sau khi tæåïi áøm, láûp tæïc tiãún haình träün áøm häøn håüp våïi 3-4 l/â. -Häøn håüp träün âãöu phaíi âäöng maìu sàïc tæì trãn xuäúng dæåïi trong toaìn âoaûn thi cäng, khäng âæåüc tháúy coï vãût väi, läú m âäúm väi....vaì phaíi coï âäü áøm xáúp xè âäü áøm täút nháút âãø âáöm neïn âæåüc thuáûn låüi, nãúu phaït hiãûn häøn håüp håi khä thç phaíi tæåïi thãm næåïc träün laûi vaìi láön vaì nãúu häøn håüp håi quaï áøm thç cuîng phaíi träün thãm âãø âáút khä båït. -Kãút thuïc trçnh tæû naìy phaíi kiãøm tra bãö daìy låïp häøn håüp âáút_väi vaì âàûc biãût phaíi kiãøm tra âäü áøm, vç nãúu thiãúu áøm lu seî ráút khoï chàût vaì thæìa áøm thç sau dãù phaït sinh nhiãöu khe næït khäng coï quy luáût trãn bãö màût låïp âáút_väi. Trang 12 SVTH: Nguy n V n Hu n – L p 03X3D
 14. @&? Thuy t minh án môn h c Thi t k t ch c thi công m t ng ô tô -Duìng maïy phay BOMAG MPH 100_S âãø träün. Khi träün khä maïy phay âi 3l/â våïi så âäö nhæ sau : b = 2.005 San r i h n h p và t o mui luy n s b Dùng máy san GD37-6H , trong quá trình san i t ngoài vào trong và ph i mb o b n g ph ng yêu c u Lu lèn s b -Duìng lu VM7706 lu 4-6l/â theo så âäö lu sau. Trong quaï trçnh lu tiãúp tuûc goüt nhæîng vë trê màût âæåìng quaï cao song khäng cho pheïp buì vaìo nhæîng chäù loîm (luïc naìy phaíi cuäúc xåïi cuûc bäü våïi âäü sáu 5cm âãø san sæía laûi nhàòm traïnh hiãûn tæåüng buì phuû ngay trãn màût dãù gáy ra hiãûn tæåüng bong troïc baïnh âa. -Trong quaï trçnh lu leìn, nãúu phaït hiãûn âäü áøm bãö màût låïp âáút_väi khäng âuí thç nãn tæåïi áøm thãm, nãúu phaït hiãûn quaï áøm gáy hiãûn tæåüng cao su thç phaíi ngæìng lu, këp thåìi caìy xåïi vaì träün laûi cho tåïi khi giaím âäü áøm âaût yãu cáöu. Trang 13 SVTH: Nguy n V n Hu n – L p 03X3D
 15. @&? Thuy t minh án môn h c Thi t k t ch c thi công m t ng ô tô -Kãút thuïc giai âoaûn lu så bäü thç cuîng phaíi kãút thuïc cäng taïc buì phuû tæïc màût âæåìng âaí m baío bàòng phàóng âuïng âäü däúc Lu lèn ch t l p t g ia c l n 1 - T t nh t dùng lu bánh l p vì t dùng làm t gia c là lo i t á sét , t sét có s c c n nh t l n - Ta dùng lu bánh l p TS200 . V n chuy n t l n th hai Ta dùng ôtô huyndai 15T , kho ng cách các ng nh ã tính l à 6.87 m V n chuy n vôi l n th hai Gi ng l n m t ta dùng ôtô v n chuy n , sau ó d n n g thành các ng hai bên l ng và b trí m i ông 3.75 t n cách nhau 18 m T i m t o d ính bám thi công l p t gia c vôi l n 2 Gi ng trình t Trang 14 SVTH: Nguy n V n Hu n – L p 03X3D
 16. @&? Thuy t minh án môn h c Thi t k t ch c thi công m t ng ô tô San r i t l n th hai Gi ng trình t Làm nh t l n th hai Gi ng trình t R i vôi l n th hai Gi ng trình t Phay tr n khô h n h p Gi ng trình t T in c làm m h n h p Gi ng trình t Tr n h n h p m Gi ng trình t San rãi h n h p Gi ng trình t Lu lèn s b + bù ph . Trang 15 SVTH: Nguy n V n Hu n – L p 03X3D
 17. @&? Thuy t minh án môn h c Thi t k t ch c thi công m t ng ô tô Gi ng trình t Lu lèn ch t + m nén Gi ng trình t Lu lèn hoàn thi n Dùng lu bánh c ng WN140 . 6.50 0.15 1.51 Hoàn thi n và b o d õ ng Ngay sau khi thi công l p t gia c xi m ng ti n hành m nén xong , ta làm ngay công tác b o d ng b ng cách duy trì m t m nh t nh .Th i gian b o d ng là 7 ngày .Tu tình hình c th có th b o d ng b ng hai cách sau : Trang 16 SVTH: Nguy n V n Hu n – L p 03X3D
 18. @&? Thuy t minh án môn h c Thi t k t ch c thi công m t ng ô tô 2 + T i nh t ng v i kh i l n g 0,8-1,0 lít/ m ph kín c các b vách ch n i ti p doc và ngang . + Ph kín 5 cm cát trên b m t l p và t in c g i cho cát m liên t c . v Thi công l p c p p h i á d m Dmax 19 i m t o dính bám -Muûc âêch tæåïi áøm taûo dênh baï m laì âãø taûo liãn kãút täút giæîa nãön âæåìng våïi váût liãûu c p ph i -Tæåïi áøm taûo dênh baïm coï thãø duìng thuí cäng tæåïi bàòng caïc bçn tæåïi cáöm tay hoàûc xe tæåïi næåïc bàòng giaìn tæåïi hay voìi tæåïi cáöm tay tæåïi âãø báöe màût nãön âæåìng âuí áøm. Læåüng næåïc tæåïi theo tiãu chuáøn laì 2 - 3 lêt/m2 tuyì thuäüc vaìo âiãöu kiãûn thåìi tiãút. -Âãø âaím baío bãö màût nãön âæåìng áøm træåïc khi san raíi váût liãûu thç nãn tæåïi tæìng âoaûn ngàõn, täút nháút laì tæåïi âãún âáu lu leìn âãún âáúy. -Khi tæåïi áøm bàòng xe tæåïi, âãø âiãöu chènh læåüng næåïc tæåïi trãn 1m2 coï thãø âiãöu chènh bàòng caïch giæî nguyãn læu læåüng giaìn tæåïi, âiãöu chènh täúc âäü xe chaûy hoàûc ngæåüc laûi. -Xe tæåïi næåïc DM10 båm huït næåïc vaì váûn chuyãøn âãún âoaûn tuyãún thi cäng âãø tæåïi taûo áøm dênh baïm. -Yãu cáöu næåïc tæåïi phaíi saûch, khäng láùn buìn, raïc, beìo, cáy coí, khäng coï maìu, khäng coï vaïng dáöu. V n chuy n c p p h i á d m lo i 2 - Dmax – 19. C p ph i á d m ã c t p k t t i bãi ch a cách chân công trình trung bình 2 km. C p ph i á d m ã c thí nghi m m nén tiêu chu n và xác n h c m m nén t t nh t W0, dung tr ng khô l n nh t. V t li u c p ph i á d m ph i c tr n m bãi (k t h p v i công tác xúc lên ô tô b ng máy ào gàu ngh ch) t mx px m t t nh t W0, tu theo tình hình th i ti t có th l n h n W0 t 1 ÷ 3% m b o không b khô khi v n chuy n và lu lèn. Tr c khi v n chuy n , c p ph i á d m ph i ki m tra ch t n g (thành ph n c p ph i, m, các ch tiêu c lý…) và ph i c T v n giám sát ch p thu n. Khi xúc c p ph i á m lên ô tô ph i dùng máy ào gàu ngh ch, không c dùng th công h t tr c ti p tránh hi n n g phân t ng c p ph i. HYUNDAI 15T, th tích thùng xe 10m3 Dùng ô tô t v n chuy n c p ph i á m n công tr ng, ô tô t ph i có b t che ph tránh b c b i, b c h i n c làm khô c p ph i. n hi n tr ng xe c p ph i á m tr c ti p vào máy r i. R i c p ph i á d m lo i 2 - Dmax 19 Tr c khi r i ph i hoàn thành công tác i n c t o dính bám và nhân công ph i xén th ng n g vách thành, lo i b h n h p r i r c, phân t ng c a v t r i tr c m b o ch t ng m i n i thi công (ch ti p giáp gi a 2 v t có liên k t t t). B r n g v t r i: l p móng d i ch b trí trong ph n xe ch y, chi u r ng 6.0 m. Trang 17 SVTH: Nguy n V n Hu n – L p 03X3D
 19. @&? Thuy t minh án môn h c Thi t k t ch c thi công m t ng ô tô Chi u cao r i: chi u cao r i Hr ch c xác nh chính xác sau khi thi công o n th nghi m (dài 50 m, r n g 1 làn xe, t t nh t là b n g 1 ca thi công). Tuy nhiên s b có th l y h s r i nh sau: K r = (1.25 ÷1.45) = 1.3 Do ó chi u cao r i l p c p ph i á m lo i 2 Dmax19 dày 17 cm là: H r = H × K r = 17×1.3 22 (cm) L p c p ph i á m làm l p móng d i có th c r i b n g máy san, tuy nhiên trong công ngh thi công các l p k t c u áo n g có dùng máy r i ricp ph i á m l p móng trên, các l p bê tông nh a nên ta dùng máy r i r i. Các thông s máy r i c ch n : - Hãng s n xu t: NIGATA (Nh t B n ) - Model: NFB6 WS-TV - Chi u r n g v t r i t i a: 6.0 m (th ng r i 2.5 ÷ 4.5 m) - V n t c r i t i a: 40 m/phút Dùng máy r i trên, i u ch nh v t r i cho r ng là 3.25 m r i l p c p ph i á d m lo i 2 Dmax19, nh v y ta c n r i 2 v t. Khi r i ph i m b o m c a c p ph i á m ph i b n g m t t nh t W0+1%, n u ch a m thì ph i v a r i v a i thêm n c b ng bình hoa sen ho c vòi phun c m tay c a xe b n, khi phun ph i ch ch lên t o m a không c xói th n g làm r a trôi các h t m n . Trong quá trình r i thì b trí công nhân i theo máy r i ki m tra n u phát hi n có hi n n g phân t n g thì ph i xúc b h n h p c em tr n l i và l y h n h p t t trên ph u ch a san r i l i. N u có hi n n g kém b n g ph n g c c b thì ph i kh c ph c ngay b n g cách ch nh l i thao tác máy. Khi r i ph i ch a l i 1 n g c p ph i 5% n 10% bù ph . Ph i th ng xuyên ki m tra Hr b n g con xúc x c ho c b sào 3 cây tiêu, ki m tra d c, b ng ph n g c a l p c p ph i. Lu lèn s b c p ph i á d m k t h p v i bù ph Trong giai o n này l p c p ph i á d m m i r i còn r i r c, s c kháng c t, s c c n m nén nh nên ch d ùng lu nh bánh c n g. Ta ch n lu SAKAI VM7706 lu, các thông s chính c a máy nh sau: - Lo i: 2 tr c, 2 con l n (1 ch ng + 1 b ng) - T i tr ng lu : 6.6 T - Chi u r n g v t m: 1.27 m . - V n t c di chuy n : 2.1 ÷ 8 km/h n g : 41.1 kg/cm2 - Áp l c lên n n b ánh ch S t lu yêu c u ph i c xác nh sau khi thi công o n th n ghi m, ta c n lu s b cho n khi máy lu không còn l i v t h n rõ r t trên m t ng, thông th n g thì s t lu s b là 4 ÷ 8 ( t/ i m). Tuy nhiên v i t i tr n g m nh n ên khi lu nhi u l t s không hi u qu do các t lu sau ch t t n g r t ch m. Do ó ta lu Trang 18 SVTH: Nguy n V n Hu n – L p 03X3D
 20. @&? Thuy t minh án môn h c Thi t k t ch c thi công m t ng ô tô s b 4 l t/ i m. V n t c lu: lu v i v n t c ch m V = 1.5 ÷ 2 = 2 km/h. S lu: m b o máy lu t n g su t và ch t l n g m nén t n g i n g u ta c n thi t k s lu cho máy lu. Và t s lu ta m i tính toán c n g su t cho máy lu và t h p máy lu. tránh vi c m mép cho l p c p ph i á d m (khó m h n t l ), ta ph i h p vi c lu l p móng d i v i vi c lu lèn n n t l gia c cho t ch t. Nh v y, ph n c n lu s b r ng 6.5 m, ph n máy lu có th lu c là 6.0 + 2 x 0.5 m. Ta thi t k s lu s b l p c p ph i á m lo i 2 Dmax19 nh sau 6.50 0.05 1.27 1 1 2 Lu lèn ch t l p c p ph i á d m b ng lu rung Dùng lu rung KAWASAKI KVR7S lu 10 t/ i m, v n t c 4 km/h lu. Lu lèn ch t l p c p ph i á d m b ng lu bánh l p Dùng lu l p TS200 lu 24 t/ i m, v n t c 4 km/h • Ph n mép dùng máy lu tay BOMAG BW75S-2 lu ch t Lu lèn hoàn thi n l p c p ph i á d m lo i 1 Dmax19 Dùng lu n n g bánh c n g BOMAG BW11AS lu 4 t/ i m, v n t c 2 km/h. lu. Thi c ông xong l p nh a th m Nãn chåì 1-2 ngaìy cho màût âæåìng khä. Nãúu chæa coï âiãöu kiãûn thi cäng ngay låïp nhæûa tháúm phaíi tæåïi áøm hàòng ngaìy âãø haûn chãú màût âæåìng bäúc buûi. Mäùi ngaìy tæåïi êt nháút 3 láön, våïi liãöu læåüng 2-3 lit/m2/láön. Træïåc khi tæåïi tháúm phaíi ngæng tæåïi áøm âãø màût âæåìng khä. Trang 19 SVTH: Nguy n V n Hu n – L p 03X3D
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2