intTypePromotion=1

Thuyết minh dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Quy phạm quản lý, bảo trì công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm, cột treo cáp và mạng cáp ngoại vi viễn thông

Chia sẻ: Nguyễn Văn H | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:33

0
23
lượt xem
4
download

Thuyết minh dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Quy phạm quản lý, bảo trì công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm, cột treo cáp và mạng cáp ngoại vi viễn thông

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài với mục tiêu hỗ trợ, phục vụ công tác quả lý nhà nước về mạng ngoại vi viễn thông, việc nghiên cứu xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia “Quy phạm quản lý, bảo trì công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm, cột treo cáp và mạng cáp ngoại vi viễn thông” rất cần thiết để áp dụng chung cho các đơn vị, doanh nghiệp cung cấp hạ tầng kỹ thuật viễn thông.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thuyết minh dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Quy phạm quản lý, bảo trì công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm, cột treo cáp và mạng cáp ngoại vi viễn thông

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG<br /> HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG<br /> VIỆN KHOA HỌC KỸ THUẬT BƯU ĐIỆN<br /> <br /> THUYẾT MINH<br /> DỰ THẢO QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA:<br /> QUY PHẠM QUẢN LÝ, BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH<br /> HẠ TẦNG KỸ THUẬT NGẦM, CỘT TREO CÁP<br /> VÀ MẠNG CÁP NGOẠI VI VIỄN THÔNG<br /> (Mã số: 17-15-KHKT-TC)<br /> <br /> (Tài liệu sau giám định cấp Bộ)<br /> <br /> HÀ NỘI - 2015<br /> <br /> THUYẾT MINH DỰ THẢO QUY CHUẨN QUÓC GIA: QUY PHẠM QUẢN LÝ, BẢO TRÌ CÔNG<br /> TRÌNH HẠ TẦNG KÝ THUẬT NGẦM, CỘT TREO CÁP VÀ MẠNG CÁP NGOẠI VI VIỄN THÔNG<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> <br /> MỤC LỤC .................................................................................................................... 2<br /> DANH MỤC BẢNG BIỂU ............................................................................................ 3<br /> LỜI NÓI ĐẦU .............................................................................................................. 4<br /> NỘI DUNG CHÍNH CỦA THUYẾT MINH DỰ THẢO QCVN ....................................... 6<br /> 1. Tên gọi và ký hiệu của QCVN ............................................................................... 6<br /> 1.1. Tên gọi QCVN ................................................................................................................ 6<br /> 1.2. Ký hiệu QCVN................................................................................................................ 6<br /> <br /> 2. Đặt vấn đề .............................................................................................................. 6<br /> 2.1. Tình hình đối tượng tiêu chuẩn hóa ngoài nước ....................................................... 6<br /> 2.2. Tình hình đối tượng tiêu chuẩn hóa trong nước nước.............................................. 8<br /> 2.2.1. Tình hình quản lý, bảo trì công trình liên quan tới công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm, cột<br /> treo cáp và mạng cáp ngoại vi viễn thông của Tập đoàn VNPT<br /> 10<br /> 2.2.2. Tình hình quản lý, bảo trì liên quan tới công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm, cột treo cáp<br /> và mạng cáp ngoại vi viễn thông của Tập đoàn Viễn thông quân đội Viettel<br /> 11<br /> 2.2.3. Tình hình quản lý, bảo trì quan tới công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm, cột treo cáp và<br /> mạng cáp ngoại vi viễn thông của Tập đoàn của Tập đoàn FPT<br /> 12<br /> 2.2.4. Tình hình quản lý, bảo trì liên quan tới công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm, cột treo cáp<br /> và mạng cáp ngoại vi viễn thông của Tập đoàn Công nghệ CMC<br /> 12<br /> 2.3. Lý do và mục đích xây dựng QCVN........................................................................... 13<br /> 2.3.1. Lý do xây dựng QCVN<br /> 13<br /> 2.3.2. Mục đích xây dựng QCVN<br /> 13<br /> <br /> 3. Sở cứ xây dựng các yêu cầu kỹ thuật ............................................................... 13<br /> 3.1. Tổng hợp, phân tích các tiêu chuẩn quốc tế, các tài liệu kỹ thuật, các kết quả<br /> nghiên cứu có liên quan.................................................................................................... 13<br /> 3.1.1. Tổng hợp, phân tích các tiêu chuẩn quốc tế có liên quan tới quản lý, bảo dưỡng mạng<br /> ngoại vi viễn thông<br /> 13<br /> 3.1.2. Tổng hợp, phân tích các tài liệu kỹ thuật, các kết quả nghiên cứu có liên quan tới quản<br /> lý, bảo trì công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm, cột treo cáp và mạng cáp ngoại vi viễn thông 19<br /> <br /> 4. Giải thích nội dung QCVN................................................................................... 26<br /> 5. Bảng đối chiếu nội dung QCVN với các tài liệu tham khảo............................. 27<br /> 6. Khuyến nghị áp dụng QCVN .............................................................................. 32<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO............................................................................................. 33<br /> <br /> TRUNG TÂM TƯ VẤN ĐẦU TƯ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ (TVCC) - RIPT<br /> <br /> Trang 2/33<br /> <br /> THUYẾT MINH DỰ THẢO QUY CHUẨN KỸ THUẬT: QUY PHẠM QUẢN LÝ, BẢO TRÌ CÔNG<br /> TRÌNH HẠ TẦNG KÝ THUẬT NGẦM, CỘT TREO CÁP VÀ MẠNG CÁP NGOẠI VI VIỄN THÔNG<br /> <br /> DANH MỤC BẢNG BIỂU<br /> <br /> Bảng 1 : Khoảng cách tối thiểu giữa các hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngầm đô thị khi<br /> đặt chung trong tuy-nen hoặc hào kỹ thuật (m) ......................................................... 21<br /> Bảng 2 : Bảng đối chiếu nội dung QCVN và tài liệu tham khảo ................................. 27<br /> <br /> TRUNG TÂM TƯ VẤN ĐẦU TƯ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ (TVCC) - RIPT<br /> <br /> Trang 3/33<br /> <br /> THUYẾT MINH DỰ THẢO QUY CHUẨN QUÓC GIA: QUY PHẠM QUẢN LÝ, BẢO TRÌ CÔNG<br /> TRÌNH HẠ TẦNG KÝ THUẬT NGẦM, CỘT TREO CÁP VÀ MẠNG CÁP NGOẠI VI VIỄN THÔNG<br /> <br /> LỜI NÓI ĐẦU<br /> <br /> Trong thời đại ngày nay, thông tin truyền thông được xem như một nhu cầu<br /> thiết yếu không thể thiếu được trong đời sống của người dân. Không những thế,<br /> thông tin truyền thông còn đóng vai trò là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã<br /> hội, mở mang dân trí, rút ngắn khoảng cách chênh lệch về nhận thức giữa nông thôn<br /> và thành thị, giữa các tầng lớp dân cư. Hơn thế nữa, thông tin truyền thông còn là<br /> phương tiện, điều kiện để các quốc gia đang phát triển thoát khỏi tình trạng nghèo<br /> nàn, lạc hậu và mở ra cơ hội hội nhập kinh tế quốc tế.<br /> Trong lĩnh vực thông tin truyền thông nói chung, thì mạng viễn thông đã trở<br /> thành hạ tầng của cơ sở hạ tầng viễn thông, mà trong đó mạng ngoại vi viễn thông<br /> đóng vai trò hết sức quan trọng quyết định rất lớn tới an toàn mạng lưới cũng như<br /> chất lượng dịch vụ cung cấp. Chi phí đầu tư cho mạng ngoại vi viễn thông chiếm tỷ<br /> trọng lớn trong vốn đầu tư cho toàn mạng tưới.<br /> Một trong những yếu tố ánh hướng lớn đến an toàn và chất lượng mạng ngoại<br /> vi viễn thông đó là hoạt động quản lý, bảo trì. Do đó, việc chuẩn hóa công tác quản<br /> lý, bảo trì công trình viễn thông mà cụ thể là các “công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm,<br /> cột treo cáp và mạng cáp ngoại vi viễn thông” đang là vấn đề cấp thiết, không những<br /> góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp, nâng cao tuổi thọ, tiết kiệm chi phí<br /> đầu tư, mà còn góp phần bảo đảm an toàn, ổn định của công trình viễn thông.<br /> Cùng với sự phát triển cùa các công nghệ viễn thông mới, công nghệ mạng<br /> ngoại vi viễn thông cũng đã có những sự thay đối đáng kể. Trong những năm gần<br /> đây, phần lớn mạng cáp, nhất là ở các khu vực đô thị đã được ngầm hóa, mạng cáp<br /> treo đã được giảm thiểu do ảnh hưởng đến mỹ quan và an toàn. Cho nên, việc xây<br /> dựng các tuyến cáp ngẩm, hệ thống cống bể và đặc biệt là sử dụng những đường<br /> hầm dùng chung đã trở thành yêu cầu bắt buộc đối với các nhà cung cấp hạ tầng<br /> mạng để vừa tiết kiệm chi phí đầu tư, nâng cao hiệu quả sử dụng, tránh lãng phí<br /> thuận tiện cho công tác quản lý, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp hệ thống...<br /> Thực tế hiện nay, việc thi công, lắp đặt và quản lý, bảo trì hệ thống mạng cáp<br /> ngoại vi viễn thông và các thành phần hỗ trợ có liên quan như: hệ thống cột treo cáp;<br /> hệ thống cống bể, hầm, hào, rãnh kỹ thuật, ... đã được nhà cung cấp hạ tầng mạng<br /> như Viettel, VNPT, FPT, CMC, ... chú trọng thực hiện. Tuy nhiên, đến nay vẫn chỉ là<br /> các quy định riêng của mỗi nhà cung cấp và phụ thuộc rất lớn vào mức độ quan tâm<br /> của nhà các quản lý, mà chưa có được quy phạm quản lý, bảo trì quy định thống<br /> nhất chung cho tất cả các tổ chức, cá nhân có liên quan đến công trình viễn thông.<br /> Với mục tiêu hỗ trợ, phục vụ công tác quả lý nhà nước về mạng ngoại vi viễn<br /> thông, việc nghiên cứu xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia “Quy phạm quản lý,<br /> bảo trì công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm, cột treo cáp và mạng cáp ngoại vi<br /> <br /> TRUNG TÂM TƯ VẤN ĐẦU TƯ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ (TVCC) - RIPT<br /> <br /> Trang 4/33<br /> <br /> THUYẾT MINH DỰ THẢO QUY CHUẨN KỸ THUẬT: QUY PHẠM QUẢN LÝ, BẢO TRÌ CÔNG<br /> TRÌNH HẠ TẦNG KÝ THUẬT NGẦM, CỘT TREO CÁP VÀ MẠNG CÁP NGOẠI VI VIỄN THÔNG<br /> <br /> viễn thông” là rất cần thiết để áp dụng chung cho các đơn vị, doanh nghiệp cung<br /> cấp hạ tầng kỹ thuật viễn thông ở nước ta.<br /> Phương pháp thực hiện xây dựng dự thảo quy chuẩn dựa trên các số liệu khảo<br /> sát, thu thập từ các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông đang hoạt động tại<br /> Việt Nam, các tiêu chuẩn quốc tế có iên quan tới quản lý, bảo trì mạng ngoại vi viễn<br /> thông trong và ngoài nước. Qua đó, nhóm thực hiện đề tài đã tiến hành phân tích,<br /> đánh giá, lựa chọn các yêu cầu, chỉ tiêu quản lý, bảo trì phù hợp với thực tế.<br /> Dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia “Quy phạm quản lý, bảo trì công trình<br /> hạ tầng kỹ thuật ngầm, cột treo cáp và mạng cáp ngoại vi viễn thông” do Viện<br /> Khoa học Kỹ thuật Bưu điện - Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông chủ trì thực<br /> hiện cùng với sự hợp tác hỗ trợ của các doanh nghiệp cung cấp hạ tầng kỹ thuật<br /> viễn thông, các đơn vị, cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành thông tin truyền<br /> thông và các chuyên gia, cán bộ kỹ thuật. Trong quá trình soạn thảo chắc chắn sẽ<br /> còn nhiều thiếu sót. Rất mong các tổ chức, cá nhân, các chuyên gia quản lý, khai<br /> thác trong lĩnh vực viễn thông và nhất là mạng ngoại vi viễn thông góp ý kiến bổ<br /> sung để hoàn thiện quy chuẩn tiến tới có thể ban hành áp dụng thống nhất trong<br /> toàn quốc. Nhóm biên soạn xin chân thành cảm ơn và tiếp thu các ý kiến góp ý.<br /> <br /> Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện<br /> <br /> TRUNG TÂM TƯ VẤN ĐẦU TƯ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ (TVCC) - RIPT<br /> <br /> Trang 5/33<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản