Thuyết minh:Xác định lại lợi thế cạnh tranh

Chia sẻ: Sfdsf Sdfsd | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:53

0
30
lượt xem
4
download

Thuyết minh:Xác định lại lợi thế cạnh tranh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Doanh nghiệp luôn phải cải thiện chính mình để phát triển, và các yếu tố quan trọng làm nên năng lực cạnh tranh là những ưu thế về kỹ thuật, công nghệ và quản l

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thuyết minh:Xác định lại lợi thế cạnh tranh

 1. Nhóm 13 XÁC ĐỊNH LẠI LỢI THẾ CẠNH TRANH Trình bởi nhóm 13 gồm: 1. Nguyễn Anh Tuấn 2. Lê Hải Yến 3. Đào Thanh Việt 4. Ngô Quang Vũ 5. Nguyễn Hoàng Trung 12/19/13 1
 2. Nhóm 13 XÁC ĐỊNH LẠI LỢI THẾ CẠNH TRANH I. CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TỔNG THỂ II. THIẾT KẾ LẠI QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CÁC PHƯƠNG THỨC TIẾP CẬN ĐỂ XÁC III. ĐIỆN TOÁN HÓA VÀO QUY TRÌNH SẢN XUẤT ĐỊNH LẠI LỢI THẾ CẠNH TRANH IV. TÁC ĐỘNG CỦA INTERNET TỚI LỢI THẾ CẠNH TRANH V. TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP TRONG TƯƠNG LAI
 3. Nhóm 13 TRƯỜNG HỢP CỦA HÃNG MOTOROLA  Cơ sở thành công của hãng Motorola là một loạt các hành động có tổ chức được thiết kế để liên tục đổi mới lợi thế cạnh tranh. > Nỗi ám ảnh với chất lượng > Đổi mới > Năng lực sản xuất > Bồi dưỡng tính sáng tạo Người thực hiện: Nguyễn Anh
 4. Nhóm 13 XÁC ĐỊNH LỢI THẾ CẠNH TRANH I. CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN Người thực hiện: Nguyễn Anh
 5. Nhóm 13 CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN Theo Edwards Deming: Một chuyên gia nổi tiếng Th ế giới cho rằng: Hầu hết các vấn đề về chất lượng đều bắt nguồn từ quy trình quản lý đo đó: - Phải kiểm soát quy trình sản xuất để giám sát ch ất lượng - Tạo ý thức về tầm quan trọng của chất lượng trong toàn công ty. - Tất cả nhân viên cũng như nhà quản lý phải luôn hướng tới chất lượng cao hơn trong các hoạt động hàng ngày. Người thực hiện: Nguyễn Anh
 6. Nhóm 13 CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN Các vấn đề cần được xem xét: 1. Xác định nhân tố của chất lượng 2. Không ngừng nâng cao chất lượng 3. Xây dựng văn hóa chất lượng Người thực hiện: Nguyễn Anh
 7. Nhóm 13 CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN 1. Các nhân tố của chất lương • Sự hợp chuẩn • Chức năng • Tính tin cậy • Độ bền • Tiện lợi • Thẩm mỹ • Phản hồi của khách hàng Ví dụ: Các nhà sản xuất ô tô Hoa Kỳ Người thực hiện: Nguyễn Anh
 8. Nhóm 13 CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN 2. Không ngừng nâng cao chất lượng (CQI)  Không ngừng nâng cao chất lượng là một phương pháp có chọn lọc và hệ thống nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm.  Mục tiêu của (CQI) là cố gắng làm tốt hơn nữa những tiêu chuẩn công nghiệp hiện tại, đồng thời thiết lập một hệ thống tiêu chuẩn mới.  Việc luôn xác định được các vấn đề phát sinh và đưa ra các giải pháp khắc phục là yếu tố then chốt trong việc tạo ra lợi thế cạnh tranh. > Ví dụ: Hãng HONDA của Nhật Bản Người thực hiện: Nguyễn Anh
 9. Nhóm 13 CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN 2. Không ngừng nâng cao chất lượng (CQI)  Yếu tố quan trọng của CQI là: “Chuẩn hóa”. > Bằng chuẩn hóa Doanh nghiệp có thể so sánh, tìm ra ý tưởng, kỹ thuật đã tạo nên sự thành công của công ty khác > Nó tạo điều kiện cho doanh nghiệp rút ngắn thời gian cải tiến quy trình sản xuất. Người thực hiện: Nguyễn Anh
 10. Nhóm 13 CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN 2. Không ngừng nâng cao chất lượng (CQI)  Việc áp dụng CQI sẽ giúp doanh nghiêp: > Tạo ra những sản phẩm mà đối thủ cạnh tranh không dễ bắt chước. > Giúp đội ngũ nhân lực có hiểu biết sâu sắc về quy trình làm việc và tìm ra phương pháp mới trong việc nâng cao hiệu suất. > Những đặc điểm này cải thiện triệt để khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Người thực hiện: Nguyễn Anh
 11. Nhóm 13 CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN 3. Xây dựng văn hóa chất chất  Khi các nhà quản lý chú trọng đưa chất lượng như một phần của các quy trình hoạt động thì chính t ự nó s ẽ t ạo ra năng lực cạnh tranh cho công ty, và t ừ đó hình thành nên một dạng văn hóa chất lượng mang đặc thù của công ty đó.  Các đối thủ cạnh tranh có thể dễ dàng sao chép sản phẩm, hoặc thiết kế công nghệ, nhưng không dễ sao chép quy trình đào tạo, ý thức và chất lượng của đội ngũ nhân viên.  Mối quan hệ của doanh nghiệp với nhân viên và khách hàng chính là nhân tố thiết yếu tạo ra nh ững đ ộng l ực phát triển của doanh nghiệp, đây cũng là những đặc điểm khó nắm bắt và sao chép.  Ví dụ: Công ty Ford Motor Người thực hiện: Nguyễn Anh
 12. Nhóm 13 XÁC ĐỊNH LẠI LỢI THẾ CẠNH TRANH II. TÁI CẤU TRÚC: THIẾT KẾ LẠI QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH Người thực hiện: Lê Hải Yến
 13. Nhóm 13 II. THIẾT KẾ LẠI QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH Nhãm c¸c nhµ qu¶n lý ® nhËn c¸c ho¹t ® ¶m éng nh»m n© cao n¨ng lùc c¹nh tranh cña doanh ng nghiÖp ® gäi lµ nhãm qu¶n lý chiÕn l­îc ­îc Qu¶n lý chiÕn l­îc lµ mét qu¸ tr× t­ duy, thiÕt nh kÕ t× ra ý t­ëng míi trong c¸c ho¹t ® m éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp 12/19/13 13 Người thực hiện: Lê Hải Yến
 14. Nhóm 13 II. THIẾT KẾ LẠI QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH  Doanh nghiÖp sö dông qu¶n lý chiÕn l­îc th­ êng b¾t ® tõ nh÷ mong muèn cña kh¸ch Çu ng hµng. §ã lµ 1 c¸ch tiÕp cËn kh¸ch quan ® hái ßi nh÷ yªu cÇu c¬b¶n cña kinh doanh: ng Ph¶i tæ chøc ho¹t ® éng cña c«ng ty nh­ thÕ nµo? Hµnh ® éng ra sao? Nh÷ h¹n chÕ nµo cÇn tr¸nh? ng X© dùng chuÈn chÊt l­îng nh­ thÕ y nµo? 12/19/13 14 Người thực hiện: Lê Hải Yến
 15. Nhóm 13 C¸c yÕu tè ¶NH H¦ë NG TíI HIÖU qu¶ cña thay ®æ i c ¬ cÊu kinh doanh 12/19/13 15 Người thực hiện: Lê Hải Yến
 16. Nhóm 13 Sù rót ng¾n vßng quay c ña s ¶n phÈm Trong nhiÒu ngµnh c«ng nghiÖp, vßng ® cña s¶n êi phÈm ngµy cµng bÞ rót ng¾n. Chu kú sèng bÞ rót I ng¾n buéc c¸c c«ng ty ph¶i nhanh chãng ® míi vµ æi quan träng h¬ lµ ph¶i nhanh chãng ® s¶n phÈm n ­a hay dÞch vô cña m× ra thÞ tr­êng nh ChiÕn l­îc cña c¸c c«ng ty trong nh÷ ngµnh c«ng ng nghiÖp nµy lµ ph¶i ® ra c¸c phiªn b¶n míi cho c¸c ­a II s¶n phÈm cña m× tr­íc c¸c ® thñ c¹nh tranh. Kh¸i nh èi niÖm lçi mèt tÝnh theo th¸ng chø kh«ng theo n¨m Nhanh chãng ® míi ngµy nay ® trë thµnh mét æi · III nh© tè quan träng trong viÖc n© cao n¨ng lùc c¹nh n ng tranh cña doanh nghiÖp. 12/19/13 16 Người thực hiện: Lê Hải Yến
 17. Nhóm 13 Søc m¹nh ngµy c µng t¨ng cña th«ng tin  Sù gia t¨ng cña m¸y tÝnh ® thay ® c¸ch · æi c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp. Tèc ® xö lý é th«ng tin ® trë nªn thiÕt yÕu vµ ® · Æc biÖt quan träng trong viÖc gi÷kh¸ch hµng.  NhiÒu c«ng ty thu nhËn c¸c dù b¸o vÒ thÞ tr­ êng tõ c¸c ® diÖn th­¬ m¹i th«ng qua ¹i ng internet, ®iÒu nµy cho phÐp c«ng ty ngay lËp tøc cã quyÕt s¸ch vÒ s¶n phÈm vµ gi¸ c¶. 12/19/13 17 Người thực hiện: Lê Hải Yến
 18. Nhóm 13 Nh÷ng chi phÝ Èn cña kh«ng hiÖu qu¶ NhiÒu h·ng, thËm chÝ trong c¸c ngµnh c«ng nghiÖp Ýt thay ® vÉn cßn ph¶i chÞu æi, nh÷ kho¶n chi phÝ kh«ng nhá cho tÝnh ng kh«ng hiÖu qu¶ tõ bªn trong doanh nghiÖp TÝnh kh«ng hiÖu qu¶ nµy xuÊt hiÖn tõ viÖc thèng kª vµ lÊy th«ng tin kh«ng ® ® tõ sai Çy ñ, háng trong viÖc ® øng ® n hµng, kÕt qu¶ ¸p ¬ lµ doanh nghiÖp sÏ mÊt kh¸ch hµng. Nh÷ chi phÝ Èn ® sÏ dÇn dÇn lµm gi¶m lîi ng ã nhuËn cña c«ng ty, do ® nÕu gÆp ph¶i c¸c quy ã tr× kh«ng hiÖu qu¶, nÕu nã kh«ng thùc sù nh cÇn thiÕt cÇn m¹nh d¹n lo¹i bá. 12/19/13 18 Người thực hiện: Lê Hải Yến
 19. Nhóm 13 C¸c b­íc t¸i c¬ cÊu tæ c høc kinh doanh X¸c ®Þnh râ m ô c ®Ýc h v µ nhu c Çu ¦íc ®Þnh kÕt q u¶ t¸c ®é ng liª n ho µn T¸i c¬cÊu Mè i liª n hÖ g i÷a kh¸c h hµng v µ nhµ c ung c Êp 12/19/13 19 Người thực hiện: Lê Hải Yến
 20. Nhóm 13 C¸c b­íc t¸i c¬ cÊu tæ c høc kinh doanh X¸c ®Þnh râ môc ®Ých vµ nhu cÇu: Thay ® c¬ cÊu æi Vµ cuèi cïng kinh doanh lµ sù Vµ ® cã ® Ó ­ thay ® æi c¶ hÖ îc ®iÒu ® ã thay ® c¬ æi thèng, nhiÒu quy nhµ qu¶n lý sÏ cÊu kinh tr× n»m s© bªn nh u doanh ® t¹o Ó trong c«ng ty. B­íc nhËn ra r»ng ® Çu tiªn nh÷ ng ph¶i thay ® æi ra ® ph¸ vÒ ét nhµ qu¶n lý cÇn c¬cÊu kinh ­u thÕ c¹nh thùc hiÖn chÝnh lµ tranh sÏ kh«ng gi¶i quyÕt nh÷ ng doanh trong c© hái c¬ b¶n u lßng doanh cßn ý nghÜa nhÊt: Hä sÏ thùc nghiÖp nÕu kh¸ch hiÖn c¸c quy tr×nh hµng kh«ng nh­ thÕ nµo nÕu hä b¾t ® Çu tõ cßn quan t© m 12/19/13 khëi ®iÓm? 20 tíi ười thựphÈm Hải Yến Ng s¶n c hiện: Lê

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản