Tiếng việt 1 - Bài 7, 8

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
53
lượt xem
7
download

Tiếng việt 1 - Bài 7, 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1.Kiến thức :Học sinh nhận biết được chữ ê, v, tiếng bê, ve 2.Kĩ năng :Đọc được câu ứng dụng : bé vẽ bê. 3.Thái độ :Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung : Bế bé. -GV: -Tranh minh hoạ có tiếng : bê, ve; câu ứng dụng : bé vẽ bê. -Tranh minh hoạ phần luyện nói về : bế bé. -HS: -SGK, vở tập viết, vở bài tập Tiếng việt

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiếng việt 1 - Bài 7, 8

  1. Bài 7 ê - v I.M c tiêu: 1.Ki n th c :H c sinh nh n bi t ư c ch ê, v, ti ng bê, ve 2.Kĩ năng : c ư c câu ng d ng : bé v bê. 3.Thái :Phát tri n l i nói t nhiên theo n i dung : B bé. II. dùng d y h c: -GV: -Tranh minh ho có ti ng : bê, ve; câu ng d ng : bé v bê. -Tranh minh ho ph n luy n nói v : b bé. -HS: -SGK, v t p vi t, v bài t p Ti ng vi t III.Ho t ng d y h c: Ti t1 1.Kh i ng : On nh t ch c 2.Ki m tra bài cũ : - c và vi t :bé, b . - c và k t h p phân tích :be,bè, bé, b , b , b , be bé -Nh n xét bài cũ. 3.Bài m i :
  2. TG Ho t ng c a GV Ho t ng c a HS Gi i thi u bài : Ho t ng 1: D y ch ghi âm ê-v -MT:nh n bi t ư c ch ghi âm ê-v ti ng bê-ve. -Cách ti n hành: a.D y ch ghi âm ê : -Cách ti n hành +M c tiêu: nh n bi t ư c ch ê và âm ê Th o lu n và tr l i câu h i: gi ng hình cái nón. +Cách ti n hành : (Cá nhân- ng thanh) -Nh n di n ch : Ch ê gi ng ch e là có thêm d u mũ. H i: Ch e gi ng hình cái gì? -Phát âm và ánh v n ti ng : ê, bê So sánh v và b : - c l i sơ ↓↑ Gi ng : nét th t b.D y ch ghi âm v : Khác : v không có nét khuy t trên. +M c tiêu: nh n bi t ư c ch v và âm v. (C nhân- thanh) +Cách ti n hành : -Nh n di n ch : Ch v g m m t nét móc hai u Vi t b ng con : ê, v, bê, ve và m t nét th t nh . H i: Ch v gi ng ch b ? (C nhân- thanh) -Phát âm và ánh v n ti ng : v, ve
  3. - c l i sơ ↓↑ - c l i c hai sơ trên. Ho t ng2:Luy n vi t c l i bài ti t 1 (C nhân- thanh) -MT:HS vi t ư c ê-v ,bê - ve Th o lu n và tr l i : Bé v bê c.Hư ng d n vi t b ng con : c ư c câu ng d ng : bé v bê +Vi t m u trên b ng (Hư ng d n qui trình t vi t) (C nhân- thanh) Ho t ng 3:Luy n c ti ng ng d ng c SGK (C nhân- thanh) -MT:HS c ư c các ê-v , bê –ve. Tô v t p vi t : ê, v, bê, ve -Cách ti n hành:Hư ng d n HS c các ti ng ng d ng. Quan sát và tr l i C ng c d n dò Ti t 2: Ho t ng 1: Luy n c -MT: c úng câu ng d ng bé ,v ,bê. -Cách ti n hành a. c l i các âm ti t 1. GV ch nh s a l i phát âm cho HS Ho t ng 2: Luyên vi t -M c tiêu: Vi t úng ê-v ,bê-ve trong v +Cách ti n hành :GV hư ng d n HS vi t theo t ng dòng và v . Ho t ng3:Luy n nói:
  4. +M c tiêu: Phát tri n l i nói t nhiên theo n i dung B bé. +Cách ti n hành : H i: -B c tranh v gì ? Ai ang b em bé? -Em bé vui hay bu n ? T i sao ? -M thư ng làm gì khi b em bé ? -Em bé thư ng làm nũng như th nào ? -M r t v t v chăm sóc chúng ta, chúng ta ph i làm gì cho cha m vui lòng ? + K t lu n : C n c g ng chăm h c cha m vui lòng. 4:C ng c d n dò RÚT KINH NGHI M: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………
  5. Bài 8 l - h I.M c tiêu: 1.Ki n th c :H c sinh nh n bi t ư c ch l , h ; ti ng lê, hè . 2.Kĩ năng : c ư c câu ng d ng : ve ve ve , hè v . 3.Thái :Phát tri n l i nói t nhiên theo n i dung :le le . II. dùng d y h c: -GV: -Tranh minh ho có ti ng : lê, hè; câu ng d ng : ve ve ve , hè v . -Tranh minh ho ph n luy n nói : le le -HS: -SGK, v t p vi t, v bài t p Ti ng vi t III.Ho t ng d y h c: Ti t1 1.Kh i ng : On nh t ch c 2.Ki m tra bài cũ : - c và vi t : ê, v , bê, ve. - c câu ng d ng : bé v bê. -Nh n xét bài cũ. 3.Bài m i :
  6. TG Ho t ng c a GV Ho t ng c a HS Gi i thi u bài :Gi i thi u tr c ti p hôm nay h c âm l-h Ho t ng 1 : D y ch ghi âm l-h. -MT:Nh n bi t ư c ch ghi âm l-h,ti ng lê-hè. -Cách ti n hành: c l i sơ ↓↑ Th o lu n và tr l i: gi ng ch b . a.D y ch ghi âm l : Gi ng : u có nét khuy t trên -Nh n di n ch : Ch l g m 2 nét : nét khuy t Khác : ch b có thêm nét th t. trên và nét móc ngư c. (Cá nhân- ng thanh) H i: Ch l gi ng ch nào nh t ? Gi ng : nét khuy t trên -Phát âm và ánh v n : l , lê Khác : h có nét móc hai u, l có b.D y ch ghi âm h : nét móc ngư c. +M c tiêu: nh n bi t ư c ch h và âm h (C nhân- thanh) +Cách ti n hành : -Nh n di n ch : Ch h g m m t nét khuy t trên và Vi t b ng con : l , h, lê, hè nét móc hai u. H i: Ch h gi ng ch l ? c cá nhân, nhóm, bàn, l p -Phát âm và ánh v n ti ng : h, hè - c l i sơ ↓↑ - c l i 2 sơ trên.
  7. Ho t ng 2:Luy n vi t. c l i bài ti t 1 (C nhân- thanh) -MT:HS vi t úng âm ti ng ng d ng. Th o lu n và tr l i : ve kêu, hè v -Cách ti n hành: c th m và phân tích ti ng hè c.Hư ng d n vi t b ng con : c câu ng d ng (C nhân- thanh) : +Vi t m u trên b ng (Hư ng d n qui trình t ‘vi t) c SGK(C nhân- thanh) Ho t ng 3:Hư ng d n c ti ng t ng d ng -MT:HS các ti ng ng d ng. -Cách ti n hành:HS c GV k t h p gi ng t . - c l i toàn bài trên b ng Tô v t p vi t : l, h, lê, hè. C ng c d n dò Ti t 2: Quan sát và tr l i Ho t ng 1:Luyên c: ( con v t, con ngang, con v t xiêm ) -MT: c ư c câu ng d ng:ve ve ve hè v . -Cách ti n hành: ( v t tr i ) a.Luyên c bài ti t 1: GV ch nh s a l i phát âm cho HS b. c câu ng d ng: -Treo tranh và h i : Tranh v gì ? -Tìm ti ng có âm m i h c ( g ch chân : hè) -Hư ng d n c câu ng d ng : ve ve ve, hè v c. c sách giáo khoa.
  8. Ho t ng 2: Luy n vi t -MT:HS vi t úng các âm ti ng vào v . -Cách ti n hành:HS vi t vào v theo t ng dòng. Ho t ng 3:Luy n nói: +M c tiêu: Phát tri n l i nói t nhiên theo n i dung le le +Cách ti n hành : H i: -Trong tranh em th y gì ? -Hai con v t ang bơi trông gi ng con gì ? -V t, ngan ư c con ngư i nuôi ao, h . Nhưng có loài v t s ng t do không có ngu i chăn, g i là v t gì ? + K t lu n : Trong tranh là con le le. Con le le hình dáng gi ng v t tr i nhưng nh hơn, ch có vài nơi nư c ta. -Giáo d c : C n b o v nh ng con v t quí hi m. 4:C ng c d n dò RÚT KINH NGHI M: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………
Đồng bộ tài khoản