Tiết 24: Phân giải và tổng hợp ở VSV

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
244
lượt xem
79
download

Tiết 24: Phân giải và tổng hợp ở VSV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

VSV tổng hợp lipit bằng cách liên kết gluxerin và các axit béo glixerin dẫn xuất từ hididroaxetol-p(trong đường phân). Các axit béo được tạo thành nhờ sự kết hợp liên tục..

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiết 24: Phân giải và tổng hợp ở VSV

 1. Qu¸ tr×nh tæng hîp vμ ph©n gi¶i c¸c chÊt ë Vi sinh vËt i. § chung cña qu¸ tr×nh tæng hîp ë VSV 1. Tæng hîp axit Nu vμ Pr BiÓu hiÖn cña dßng th«ng tin di truyÒn tõ nh©n ®Õn TBC AND - ARN - Pr AND cã kh¶ n¨ng tù sao chÐp, ARN ®−îc tæng hîp trªn sîi khu«n, cuèi cïng Pr ®−îc t¹o ra(dÞch m·) trªn phøc hÖ Rib«xom Pr cã cÊu tróc ®a ph©n mμ c¸c ®¬n ph©n lμ c¸c a.a
 2. Ph©n tö ADN AND trong TB
 3. Qu¸ tr×nh nh©n ®«i ADN
 4. Sao m·
 5. C¸c a.a liªn kÕt víi nhau Axit amin(vt: a.a) Polipeptit(cÊu tróc bËc 1) CÊu tróc bËc 2
 6. CÊu tróc bËc 3 CÊu tróc bËc 4 KÕt luËn
 7. 2. Tæng hîp polisacarit ë VK vμ t¶o viÖc tæng hîp tinh bét vμ glicogen cÇn hîp chÊt më ®Çu lμ ADP-Glucoz. Hîp chÊt nμy ®−îc t¹o thμnh tõ G-1-P ATP + Glucoz-1-P - ADP-Glucoz +Piro photphat c« c¬ (glucoz)n +ADP- Glucoz -- (Glucoz)n +1 + ANP
 8. Cellulose- 1 d¹ng polisacarit Tinh bét
 9. 3. Tæng hîp lipit VSV Tæng hîp Li b»ng c¸ch liªn kÕt Glixerin vμ c¸c axit bÐo. Glixerin dÉn xuÊt tõ dihidroaxetol-P(trong ®−êng ph©n). C¸c axit bÐo ®−îc t¹o thμnh nhê sù kÕt hîp liªn tôc víi nhau cña c¸c ph©n tö axetyl-coA Nghiªn cøu SGK vμ rót ra nh÷ng nÐt ®Æc tr−ng nhÊt cña Qu¸ tr×nh tæng hîp c¸c chÊt cña VSV?
 10. C¸c ®Æc ®iÓm ®éc ®¸o cña qu¸ tr×nh tæng hîp ë VSV: -phÇn lín c¸c VSV ®Òu cã kh¶ n¨ng tæng hîp ®−îc h¬n 20 lo¹i a.a mμ ®a sè §V &TV kh«ng cã kh¶ n¨ng nμy - ë 1 sè VR cã kh¶ n¨ng phiªn m· ng−îc(§iÒu nμy kh«ng cã ë c¸c SV kh¸c) - VSV cã thêi gian ph©n ®«i rÊt ng¾n, do vËy qu¸ tr×nh hÊp thô chÊt dinh d−ìng, chuyÓn ho¸ vËt chÊt , n¨ng l−îng vμ tæng hîp c¸c chÊt diÔn ra trong TB víi tèc ®é rÊt nhanh. Con ng−êi sö dông VSV ®Ó t¹o ra c¸c a.a quý nh− axit Glutamic, Lizin, s¶n xuÊt Pr ®¬n bμo lμ lo¹i Pr t¸ch ra tõ TB VSV dïng lμm thùc phÈm hoÆc thøc ¨n bæ sung cho ng−êi vμ ®éng vËt
 11. ii. §Æc ®iÓm qu¸ tr×nh ph©n gi¶i c¸c chÊt nhê VSV - Pr - a.a (ph©n gi¶I ngo¹i bμo)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản