Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiểu lý phi đao - tập 24

Chia sẻ: Duy Pha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

103
lượt xem
14
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồi thứ 24: Thiếu Lâm nổi sóng.... Tiểu Phi dẩy cửa sổ lao vút vào như một cơn gió trốt. Chàng không hề dùng một thân pháp thần kỳ nào nhưng mỗi bắp thịt, mỗi đường gân, một sợi dây thần kinh, thậm chí cho đến mỗi giọt máu trong người đều hoà hợp được, điều tiết và vận dụng cho đến tận cùng.....Tiểu thuyết của Cổ Long mang phong cách hiện đại, tính triết lý sâu sắc, rất khác biệt với các võ hiệp tiểu thuyết gia cùng thời và trước đó. Truyện hoàn toàn hư cấu về thời gian...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiểu lý phi đao - tập 24

 1. TiÓu Lý phi ®ao 330 Nguyªn t¸c : Cæ Long Håi thø hai m−¬i t− ThiÕu L©m næi sãng T iÓu Phi dÈy cöa sæ lao vót vµo nh− mét c¬n giã trèt. Chµng kh«ng hÒ dïng mét th©n ph¸p thÇn kú nµo nh−ng mçi b¾p thÞt, mçi ®−êng g©n, mét sîi d©y thÇn kinh, thËm chÝ cho ®Õn mçi giät m¸u trong ng−êi ®Òu hoµ hîp ®−îc, ®iÒu tiÕt vµ vËn dông cho ®Õn tËn cïng. Cho nªn, khi bµn tay võa x« cöa, th©n h×nh chµng ®· nhãng lªn c¸nh cöa vµ më toang, ng−êi chµng ®· ®øng s÷ng ë gi÷a phßng. Th©n L·o Tam còng kh«ng ph¶i lµ con ng−êi ph¶n øng chËm ch¹p nh−ng tai l·o míi tho¸ng nghe c¸nh cöa khua ®éng th× TiÓu Phi ®· ®øng s÷ng tr−íc mÆt l·o råi. Lµ mét tay vâ l©m cù ph¸ch, tay ®· tõng nhóng vµo v« sè m¸u tanh nh−ng l·o ch−a bao giê thÊy mét con ng−êi nµo cã ®éng t¸c nhanh ®Õn ®é Êy, sù kinh h·i lµm cho l·o y nh− dÝnh cøng vµo chiÕc ghÕ. §«i m¾t l¹nh b¨ng b¨ng cña TiÓu Phi nh×n xo¾n vµo l·o nh− nh×n mét x¸c chÕt, m«i chµng khÏ nhÝch lªn: - Ng−¬i lµ Th©n L·o Tam? Th©n L·o Tam kh«ng ngít gËt ®Çu, h×nh nh− ngoµi viÖc gËt ®Çu ra, l·o kh«ng biÕt lµm viÖc g× kh¸c, mét th©n vâ c«ng cña l·o trong ®ã y nh− lµ ®· tiªu ®i ®©u mÊt. - Cã lÏ ng−¬i biÕt ta ®Õn ®©y ®Ó lµm viÖc g× ? Th©n L·o Tam l¹i cø kh«ng ngít gËt ®Çu. - Ng−¬i cßn ®iÒu chi muèn nãi n÷a kh«ng? Giäng nãi tr−íc sau cña TiÓu Phi vÉn y nh− b¨ng khèi. Nh−ng b©y giê tr¸i víi lÇn tr−íc Th©n L·o Tam l¹i l¾c l¾c chiÕc ®Çu. Trong gi©y phót nöa l»n ranh giíi cña c¸i chÕt vµ sù sèng, l·o tuyÖt kh«ng cã mét chót ý nghÜ vïng vÉy ®Ó cÇu sinh, ch¼ng nh÷ng kh«ng ph¶n kh¸ng mµ còng ch¼ng chót nÐ tr¸nh. Thanh kiÕm cña TiÓu Phi ®· vuét ra khái vá. Nh−ng ®ét nhiªn, b»ng mét trùc gi¸c nh¹y bÐn, TiÓu Phi linh c¶m cã mét sù bÊt th−êng v©y quanh. C¸i trùc gi¸c ®ã, gÇn gièng lµ b¶n n¨ng tù vÖ ®éc ®¸o chØ cã ë loµi d· thó, y nh− mét chó thá ®ét nhiªn c¶m thÊy cã con sãi d÷ ®ang r×nh mß trong bãng tèi, mÆc dï nãi ch¼ng hÒ nghe mét tiÐng ®éng nµo còng kh«ng hÒ nh×n thÊy bãng d¸ng cña con sãi ra sao. Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 2. TiÓu Lý phi ®ao 331 Nguyªn t¸c : Cæ Long TiÓu Phi kh«ng d¸m chÇn chê l©u h¬n, ®−êng kiÕm trªn tay tña ra nh− l»n sÐt giËt. Mói kiÕm cña chµng c¾t thµnh mét vÖt dµi nh− ®−êng chØ b¹c chiÕu nhanh thËt chuÈn vµo yÕt hÇu cña Th©n L·o Tam nh−ng mét tiÕng " so¶ng " vang lªn d÷ déi, ¸nh löa b¾n tãe lªn, TiÓu Phi c¶m thÊy mòi kiÕm cña m×nh nh− ch¹m nh»m vµo s¾t thÐp. Vµ b©y giê chµng ®· hiÓu râ t¹i sao Th©n L·o Tam kh«ng nhóc nhÝch ®−îc bëi lÏ tr−íc ngùc l·o ®−îc che kÝn b»ng mét tÊm s¾t dÇy. Ngän kiÕm sau khi bung ra, th©n h×nh Th©n L·o Tam lËp tøc l¨n trßn d−íi gÇm bµn. Vfa TiÓu Phi còng lËp tøc nhËn ra ngay sù hiÓm nguy, chµng véi nhÊc ng−êi lªn cao cµng sím cµng hay. Nh−ng dù tÝnh cña chµng dï nhanh c¸ch nµo vÉn chËm h¬n mét b−íc khi chiÕc bÉy ®· gi−¬ng s½n ®Ó ®¬i måi. Tõ trªn trÇn nhµ, mét chiÕc l−íi ®−îc xâa réng vµ chôp xuèng, chiÒu réng cña chiÕc l−íi cã thÓ óp trän c¨n nhµ, cho nªn, chØ cÇn con måi lät ®−îc vµo phßng, bÊt thÕ nµo còng v« ph−¬ng tho¸t th©n. TiÓu Phi võa nhám ng−êi khái mÆt ®Êt, toµn th©n chµng bÞ m¶ng l−íi cuèn chÆt. Chµng vung nhanh mòi kiÕm ®Ó räc ®øt d©y l−íi ®Ó c−íp ®−êng tho¸t th©n nh−ng sîi l−íi ®· ®−îc cÈn thËn ®¸nh b»ng chÝn tao nhî t¬ ng©m kü trong chÊt dÇu trong, ®−êng kiÕm chµng dï cã nhanh còng chØ c¾t ®øt ®−îc mét hai sîi. Ng−êi chµng vÉn hoµn toµn bÞ bã chÆt trong m¨ng l−íi vµ cuèi cïng r¬i phÞch xuèng ®Êt nh− mét qu¶ chÝn rông cïi. L¹ mét ®iÒu lµ t©m tÝnh chµng lóc Êy kh«ng mét chót phÉn né còng kh«ng mét chót kinh hoµng mµ chØ nghe d©ng lªn mét niÒm bi ai thËt th©m trÇm. Cho ®Õn b©y giê, chµng míi hiÓu th¾m thÝa thÕ nµo lµ c¶m gi¸c mét con m·nh thó bÞ sa vµo l−íi rËp. TÊt nhiªn con thó kh«ng bao giê hiÓu ®−îc con ng−êi t¹i sao l¹i gi¨ng l−íi rËp ®Ó b¾t m×nh? B©y giê TiÓu Phi n»m im kh«ng buån vïng vÉy n÷a. Chµng hiÓu r»ng cã vòng vÉy còng chØ v« Ých. Tõ trªn cao, hai bãng ng−êi sµ nhanh xuèng nh− hai con ®¹i bµng ®¸p trªn m¶nh l−íi. Trªn tay mçi ng−êi cÇm hai ngän roi tr¾ng muèt ®iÓm vun vót lªn b¶y t¸m huyÖt ®¹o cña TiÓu Phi. Ng−êi thø nhÊt lµ mét t¨ng nh©n ¸o x¸m, «m cao vµ mÆt vµng nh− kÎ bÞnh l©u n¨m nh−ng tia m¾t ngêi ngêi thÇn quang. Ng−êi thø hai võa lïn võa èm, mui kho»n chim −ng, ®éng t¸c nhanh nhÑn l¹ th−êng. Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 3. TiÓu Lý phi ®ao 332 Nguyªn t¸c : Cæ Long TiÓu Phi kh«ng hiÓu hä lµ ai nh−ng bÊt cø mét ai ®· nhiÒu x«ng x¸o trªn giang hå chØ nh×n tho¸ng dÊp d¸ng còng nhËn ra ®−îc ngay lµ T©m Gi¸m ®¹i s− chïa ThiÕu L©m vµ l·o häc gi¶ nøc tiÕng vâ l©m: Sinh Hå B¸ HiÓu Sinh. Th©n L·o Tam ®· biÕn mÊt d−íi gÇm bµn, hiÓn nhiªn bªn d−íi cã mét ®−êng hÇm ¨n th«ng sang n¬i kh¸c. Tõng bao nhiªu ®ã, ®ñ thÊy lµ mét bÉy rËp ®−îc s¾p xÕp râ rµng. B¸ HiÓu Sinh mÆt ®Çy ®¾c ý, c−êi lªn h« hè: - Ta ®o¸n rÊt ®óng mµ, lÇn nµy thÕ nµo mi còng sÏ mß ®Õn ®©y, mi chÞu phôc ta ch−a? TiÓu Phi lÆng thinh nh− côc ®¸, Tuy huyÖt ®¹o bÞ ®iÓm gÇn hÕt nh−ng chµng vÉn cßn cã thÓ nãi chuyÖn ®−îc, nh−ng chµng l¹i ngËm t¨m, còng ch¼ng buån hái: - T¹i sao c¸c ng−¬i ®o¸n ®óng ta sÏ ®Õn ®©y? §«i m¾t chµng hoµn toµn trèng rçng. Kh«ng v−íng mét ý nghÜ nµo. Chµng v× kh«ng muèn nghÜ, kh«ng thÓ nghÜ næi hay kh«ng buån nghÜ ®Õn? Khã ai mµ ®o¸n næi nh÷ng g× trong ®Çu ãc chµng lóc bÊy giê? Chµng kh«ng nãi, tÊt nhiªn B¸ HiÓu Sinh ph¶i nãi: - Ta biÕt mi lµ b¹n cña Lý TÇm Hoan, chØ v× muèn cøu hä Lý míi m¹o nhËn Mai Hoa §¹o. TiÓu Phi vôt hÐt lªn: - Ta chÝnh lµ Mai Hoa §¹o, cÇn g× ph¶i m¹o nhËn chÝnh b¶n th©n m×nh? Ta còng kh«ng biÕt Lý TÇm Hoan lµ ai? B¸ HiÓu Sinh c−êi khËt kh−ëng: - A! T©m Gi¸m s− huynh, h¾n nãi h¾n lµ Mai Hoa §¹o, s− huynh cã tin ®−îc kh«ng? T©m Gi¸m l¾c ®Çu nhÕch m«i: - Lµm sao tin ®−îc? TiÓu Phi c−êi g»n: - Ng−¬i lµm sao biÕt ta kh«ng ph¶i lµ Mai Hoa §¹o? Ng−¬i lÊy g× ®Ó chøng minh lêi nãi cña m×nh? B¸ HiÓu Sinh c−êi nöa mÐp: - A! §iÒu ®ã thËt lµ khã mµ chóng m×nh... Vµ l·o h¬i nghiªng ®Çu qua phÝa T©m Gi¸m: Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 4. TiÓu Lý phi ®ao 333 Nguyªn t¸c : Cæ Long - T©m Gi¸m s− huynh cßn nhí Hung Xu©n Lêi chÕt v× tay ai kh«ng? T©m Gi¸m ®¸p gän: - Mai Hoa §¹o. B¸ HiÓu Sinh l¹i hái: - H¾n chÕt nh− thÕ nµo? T©m Gi¸m nãi: - Tuy trªn ng−êi h¾n còng cã dÊu hiÖu Mai Hoa §¹o nh−ng vÕt th−¬ng trÝ m¹ng n»m ngay huyÖt HuyÒn C¬. B¸ HiÓu Sinh gËt gï; - Nãi nh− thÕ th× Mai Hoa §¹o tÊt ph¶i lµ mét tay ®iÒm huyÖt cao thñ råi. T©m Gi¸m ®¸p: - §óng vËy. B¸ HiÓu Sinh c−êi khÏ mét tiÕng vµ quay trë qua TiÓu Phi: - NÕu mi cã thÓ nãi râ võa råi chóng ta ®iÓm nh÷ng huyÖt ®¹o nµo trªn ng−êi mi, nãi mµ tróng hÕt, chóng ta sÏ c«ng nhËn mi lµ Mai Hoa §¹o vµ lËp tøc th¶ Lý TÇm Hoan ra. Nh− thÕ mi b»ng lßng chø? TiÓu Phi cµng lóc cµng mÝm chÆt hai vµnh m«i ®Õn r−ím m¸u. B¸ HiÓu Sinh thë dµi nh− th−¬ng h¹i: - Mi thËt kh«ng hæ lµ ng−êi b¹n tèt cña Lý TÇm Hoan, v× h¾n, ng−¬i d¸m hy sinh m¹ng m×nh mµ kh«ng tiÕc nh−ng kh«ng biÕt råi h¾n sÏ ®èi xö víi mi ra sao? ChØ mong h¾n còng v× mi mµ b−íc ra khái c¨n phßng ®ã, nh− vËy míi lµ xøng ®¸ng nhau. *** Trong cèc r−îu sãng s¸nh ®Çy. Lý TÇm Hoan chÇm chËm n©ng cèc r−îu lªn m«i nh−ng ch−a véi uèng. N¬i xã phßng mét t¨ng nh©n m¶nh kh¶nh ®ang ngåi bã gèi. Tuy tuæi trung nh©n ®· vµo kho¶ng trung niªn, tuy ®· ®Çu trßn ¸o vu«ng nh−ng nÐt phong l−u tuÊn tó cña kÎ nho sinh vÉn kh«ng dÊu næi ë s¾c th¸i bªn ngoµi, do ®ã tr«ng h¾n kh«ng cã g× giµ l¾m. Nh×n h¾n, vÎ tiªu sµi v»n nho, vÎ m¶nh kh¶nh èm yÕu ®ã, ng−êi ta cã c¶m t−ëng h¾n lµ mét vÞ Hµn L©m khoa b¶ng Èn dËt h¬n lµ mét cao t¨ng träng väng cña Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 5. TiÓu Lý phi ®ao 334 Nguyªn t¸c : Cæ Long ThiÕu L©m, kh«ng mét ai ngê ®−îc h¾n chÝnh lµ T©m Thô ®¹i s− - mét nh©n vËt néi c«ng tinh th«ng thuÇn nhÊt cña ThiÕu L©m tù. Tuy ®· bÞ lµm con tin cho Lý TÇm Hoan nh−ng thÇn s¾c h¾n kh«ng cã vÎ g× lµ phÉn né mµ Èn chøa mét niÒm ®au ngÊm ngÇm. H¾n ngåi im n¬i ®©y, y nh− lµ pho t−îng chÕt, kh«ng mét ®éng t¸c còng ch¼ng mét tiÕng nãi. Di thÓ cña T©m Mi ®¹i s− vÉn cßn y nguyªn trªn thiÒn sµng, ch¼ng hiÓu ai ®· thay kÎ b¹c h¹nh phñ lªn mét líp v¶i tr¾ng bãc, mét líp ®−êng tang tãc ng¨n c¸ch vÜnh viÔn câi hång trÇn l¾m phiÒn luþ nµy. Lý TÇm Hoan chît n©ng cèc h−íng vÒ phÝa T©m Thô ®¹i s− mØm c−êi; - Kh«ng ngê trong chïa ThiÕu L©m l¹i cã thø r−îu quÝ nµy, xin c¹n chung ®−îc ch¨ng? T©m Thô l¾c ®Çu kh«ng ®¸p: Lý TÇm Hoan l¹i nãi: - §Ö ngåi uèng r−îu bªn c¹nh ph¸p thÓ cña lÖnh s− huynh, ®¹i s− cã c¶m thÊy r»ng t¹i h¹ bÊt kÝnh ch¨ng? T©m Thô nhÌ nhÑ nhÕch m«i; - ChÊt r−îu tuy nång nh−ng thuÇn h¬n c¶ n−íc, cho nªn khi tÕ tæ tiªn, tÕ thiªn ®Þa ®Òu ph¶i dïng r−îu ®Ó cóng th× bÊt cø uèng r−îu mét n¬i nµo, còng kh«ng cã g× bÊt kÝnh c¶. Lý TÇm Hoan xoa tay: - Hay, hay! Ch¶ tr¸ch víi c©u " NhÊt nhËp Hµn L©m, gi¶n t¹i ®Ó t©m ", mét bËc cao nh©n khi vµo chç thiÖn qu¶ cã chç kh¸c th−êng h¬n thiªn h¹. VÎ mÆt b×nh th¶n cña T©m Thô tho¸ng ®æi s¾c, d−êng nh− c©u nãi cña Lý TÇm Hoan ch¹m ®Õn niÒm ®au khæ thÇm kÝn cña m×nh. Lý TÇm Hoan l¹i ch©m mét cèc ®Çy uèng c¹n råi c−êi nãi tiÕp: - T¹i h¹ uèng r−îu n¬i ®©y chÝnh lµ ®Ó tá lßng t«n kÝnh lÞnh s− huynh. Gi¸ nh− lÞnh s− huynh còng lµ thø h¹ng c¸o giµ ®éi líp con ng−êi th× dï ng−êi cßn sèng hay lµ ®· chÕt, t¹i h¹ kh«ng khi nµo chÞu uèng r−îu bªn c¹nh «ng ta. T©m Thô thë dµi nÆng nÒ, thÇn s¾c cµng ®−îm nhiÒu bi thèng, kh«ng hiÓu v× kÎ ®· chÕt hay bëi v× riªng m×nh? Lý TÇm Hoan nh×n s÷ng mµu hång hæ ph¸ch cña chÊt r−îu trong ly vµ còng vôt thë dµi buån b·: - Thó thËt t¹i h¹ còng kh«ng ngê lÇn nµy l¹i chÝnh do ®¹i s− cøu t«i. T©m Thô l¹nh nh¹t: http://hello.to/kimdung - Ta kh«ng hÒ cøu c¸c h¹. Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 6. TiÓu Lý phi ®ao 335 Nguyªn t¸c : Cæ Long Lý TÇm Hoan nhÕch nhÑ nô c−êi: - M−êi bèn n¨m tr−íc ®©y, t¹i h¹ bá quan quy Èn tuy r»ng v× ch¸n ghÐt c«ng danh nh−ng nÕu ch¼ng cã mét ®¹o ®µn ch−¬ng cña ®¹i s− nãi lµ ta ng«i quan phñ lµ kªt giao víi phØ lo¹i th× cã lÏ t«i còng ch−a cã c¸i quyÕt t©m mét c¸ch véi thÕ Êy. T©m Thô khÐp kÝn ®«i m¾t giäng ®−îm buån: - C©u chuyÖn ngµy x−a d· chÕt theo víi cuéc ®êi ngoµi trÇn thÕ cña bÇn t¨ng råi, c¸c h¹ cßn nh¾c l¹i lµm chi? Lý TÇm Hoan khe khÏ gËt gï: - Ph¶i l¾m, ®· vµo cöa PhËt nh− c¸ch biÖt qua hai cuéc ®êi, nh−ng tõ tr−íc tíi nay t¹i h¹ ch¼ng hÒ nöa lêi o¸n tr¸ch t«n gi¸. Bëi lÏ, khi ®ã t«n gi¸ ë ng«i ngù sö, tÊt nhiªn ph¶i tËn t©m cho trßn chø−c vô cña m×nh. T©m Thô h×nh nh− t×nh bÞ xóc ®éng, giäng cña «ng bçng trÇm l¹i: - Sau khi c¸c h¹ tõ qua ch¼ng l©u, bÇn t¨ng còng quy Èn vµo cöa PhËt ®Î mµ tù gi¸c chuyÖn " Ng«n ®a tÊt thÊt " cña m×nh, kh«ng ngê cuèi cïng gÆp l¹i c¸c h¹ n¬i ®©y. Lý TÇm Hoan bËt c−êi: - T¹i h¹ thËt kh«ng ngê vÞ ThiÕt §µm Ngù Sö mµ v¨n r−îu phong l−u nøc tiÕng ngµy x−a, b©y giê l¹i lµ mét cao t¨ng tu vi th©m s©u ®¾c ®¹o vµ kh«ng ngê h¬n n÷a trong c¸i lóc t¹i h¹ chÕt sèng ë ®−êng t¬ kÏ tãc l¹i ra tay cøu t¹i h¹. T©m Thô ®¹i s− më m¾t ra nghiªm nghÞ; - BÇn t¨ng ®¸ nãi lµ bÇn t¨ng kh«ng hÒ cøu c¸c h¹ mµ chØ t¹i v× c«ng lùc cña bÇn t¨ng ch¼ng ®ñ, míi bÞ c¸c h¹ gi÷ lµm con tin, xin c¸c h¹ ®õng cã ý c¶m kÝch ta. Lý TÇm Hoan ranh m·nh nh×n T©m Thô: - Nh−ng nÕu kh«ng cã ®¹i s− trong nhµ ra dÊu th× t¹i h¹ vÞ tÊt biÕt mµ x«ng vµo ®©y vµ nÕu nh− ®¹i s− hoµn toµn kh«ng cã ý ph¶n kh¸ng th× t¹i h¹ cµng v« ph−¬ng gi÷ næi ®¹i s− ë ®©y. T©m Thô ®«i m«i mÊp m¸y nh−ng thèt kh«ng ra tiÕng.Lý TÇm Hoan liÕc nh×n «ng thËt nhanh vµ mØm c−êi: - KÎ xuÊt gia vè cÊm ngäng ngñ, huèng hå n¬i ®©y chØ cã riªng t¹i h¹ vµ ®¹i s−? T©m Thô trÇm ng©m mét lóc vµ vôt hái: - Dï cho ta ®èi víi c¸c h¹ cã ý t−¬ng trî ®i n÷a, nh−ng tuyÖt ch¼ng ph¶i chót t×nh ngµy x−a. Lý TÇm Hoan kh«ng mét chót kinh dÞ lé trªn s¾c mÆt mµ tr¸i l¹i giäng nãi thËt lµ nghiªm träng: Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 7. TiÓu Lý phi ®ao 336 Nguyªn t¸c : Cæ Long - ThÕ th× ®¹i s− v× chuyÖn g×? T©m Thô mÊp m¸y m«i ®Þnh nãi råi l¹i th«i, h×nh nh− ®ang mang nÆng mét Èn t×nh cùc kú khã xö. Lý TÇm Hoan còng lµm thinh kh«ng lªn tiÕng th«i thóc, chÇm chËm n©ng cèc lªn uèng c¹n. Ngay khi Êy, ngoµi khung song cã tiÕng ng−êi qu¸t lªn: - Lý TÇm Hoan, h·y ®Èy cöa sæ ra mµ xem. §óng lµ giäng nãi cña T©m Gi¸m, Lý TÇm Hoan tho¸ng m¾t ®· l−ít ®Õn c¹nh cöa sæ theo khe hë nh×n ra phÝa ngoµi. MÆt chµng vïng biÕn s¾c. Chµng kh«ng ngê TiÓu Phi l¹i cã thÓ lät vµo tay cña bän hä. B¸ HiÓu Sinh ung dung chÊp tay sau l−ng, ®¾c ý nãi to lªn: - Lý th¸m hoa h¼n ph¶i nhËn ra y. V× b¶o toµn cho c¸c h¹, y ®· kh«ng ng¹i mang lÊy c¸i ¸c danh Mai Hoa §¹o, vËy c¸c h¹ ®èi víi y ph¶i thÕ nµo? T©m Gi¸m ©m trÇm nãi tiÕp: - NÕu ng−¬i muèn b¶o toµn t¸nh m¹ng cho y ph¶i lËp tøc bã tay chÞu trãi. C¸nh tay kh¼ng khiu nh−ng vèn cøng nh− s¾t nguéi cña Lý TÇm Hoan, c¸nh tay tõng kÕt liÒu bao nhiªu ®Þch thñ b»ng mét l−ìi tiÓu phi ®ao, c¸nh tay mµ ch−a hÒ biÕt rung tr−íc mét hoµn c¶nh nµo b©y giê th× cã chót lÈy b¶y run. Chµng kh«ng lµm sao nh×n râ mÆt cña TiÓu Phi v× lóc Êy h¾n ®ang n»m gôc d−íi ®Êt, h×nh nh− bÞ träng th−¬ng. T©m Gi¸m chît kÐo giËt ®Çu TiÓu Phi lªn cho khu«n mÆt h¾n ®èi diÖn víi khung cöa sæ vµ nãi to lªn: - Lý TÇm Hoan, ta kú hÑn cho ng−¬i ®óng hai tiÕng ®ång hå tr−íc khi mÆt trêi lÆn, nÕu ng−¬i ch−a chÞu d−a ngò s− huynh ta yªn lµnh ra khái gian phßng th× ng−¬i ®õng hßng tr«ng thÊy ng−êi b¹n cña ng−¬i. B¸ HiÓu Sinh ®¸nh thªm mét ®ßn t©m lý cuèi: - Lý th¸m hoa, vÞ nµy ®èi víi c¸c h¹ rÊt hÕt t×nh, mong sao c¸c h¹ ®õng phô lßng h¾n. Lý TÇm Hoan g¸c ®Çu lªn khung cöa sæ, toµn th©n chµng nh− tª d¹i h¼n. Nh×n thÊy hä l«i TiÓu Phi ®i y nh− mét con hoang vµ nh×n thÊy nh÷ng vÕt th−¬ng ch»ng chÞt trªn khu«n mÆt h¾n, Lý TÇm Hoan hiÓu r»ng TiÓu Phi ®· nÕm rÊt nhiÒu khæ së cña hä. Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 8. TiÓu Lý phi ®ao 337 Nguyªn t¸c : Cæ Long Nh−ng chµng thiÕu niªn quËt c−êng Êy tuyÖt kh«ng mét tiÕng rªn, ¸nh n¾t h¾n chØ liÕc vÒ phÝa song cöa mét lÇn th«i nh−ng Lý TÇm Hoan ®· ®äc râ nh÷ng g× kÝn ®¸o cña t©m t−ëng h¾n ®· göi cho chµng. §«i m¾t cña h¾n thËt lµ b×nh tÜnh nh− nãi cho Lý TÇm Hoan biÕt ®èi víi c¸i chÕt, h¾n kh«ng mét chót quan t©m. Lý TÇm Hoan vôt ®øng ph¾t lªn uèng lu«n mét h¬i ba cèc r−îu vµ thë h¾t mét h¬i dµi: - B¹n tèt... ta hiÓu ý b¹n l¾m, b¹n kh«ng muèn ta cøu b¹n. T©m Thô ®¹i s− ch¨m chó nh×n theo tõng cö ®éng cña chµng cho ®Õn giê míi chÇm chËm lªn tiÕng: - VËy ý cña c¸c h¹ nh− thÕ nµo? Lý TÇm Hoan l¹i c¹n thªm ba chÐn, ch¾p tay sau l−ng c−êi thËt buån; - T«i söa so¹n bã tay chÞu trãi ®©y. §¹i s− cã thÓ trãi t«i mang ra ngoµi bÊt cø lóc nµo. T©m Thô chËm r·i nãi; - ThÝ chñ cã biÕt r»ng: mét khi ra ngoµi lµ thÝ chñ ph¶i chÕt kh«ng? Lý TÇm Hoan th¶n nhiªn: - T«i biÕt l¾m. http://come.to/kimdung T©m Thô chíp nhÑ ®«i m¾t: - ThÝ chñ cã biÕt dï thÝ chñ cã chÕt, ng−êi b¹n cña thÝ chñ vÞ tÊt ®· ®−îc hä bu«ng tha? Lý TÇm Hoan nhÕch nô c−êi thËt máng: - T«i biÕt. T©m Thô nh×n th¼ng vµo m¾t chµng; - Nh−ng thÝ chñ vÉn ph¶i ra? Lý TÇm Hoan gËt ®Çu: - Ph¶i! T«i vÉn ph¶i ra. Giäng nãi cña chµng cùc kú kiªn quyÕt, d−êng nh− kh«ng cßn ph¶i nghÜ ngîi g× n÷a. T©m Thô hái gÆn: - ThÝ chñ lµm nh− thÕ kh«ng thÊy r»ng m×nh qu¸ d¹i ®i ch¨ng? Lý TÇm Hoan sÆc c−êi: - Mçi con ng−êi trßng mét ®êi khã mµ tr¸nh khái lµm mét vµi chuyÖn ngu xuÈn, gi¸ nh− ai còng hµnh ®éng th«ng minh, th× câi ®êi cßn chi thó vÞ n÷a. Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 9. TiÓu Lý phi ®ao 338 Nguyªn t¸c : Cæ Long T©m Thô ®¹i s− h×nh nh− nghiÒn ngÉm thËt kü ý vÞ c©u nãi cña chµng, tõ tõ ®¸p: - Ph¶i l¾m! §¹i tr−îng phu ph¶i biÕt chuyÖn nªn lµm cø lµm, chuyÖn kh«ng nªn lµm ®õng lµm, thÝ chñ hiÓu r»ng y ph¶i chÕt nh−ng vÉn cø lµm nh− thÕ v× kh«ng thÓ lµm kh¸c h¬n ®−îc. Lý TÇm Hoan c−êi: - §¹i s− ®¸ng gäi lµ tri kû cña t«i. T©m Thô ®¹i s− lÈm bÈm h×nh nh− nãi víi m×nh: - NghÜa khÝ tr−íc hÕt bÊt kÓ chÕt sèng, Lý TÇm Hoan qu¶ kh«ng hæ lµ Lý TÇm Hoan. Kh«ng buån nh×n l¹i ®èi ph−¬ng, Lý TÇm Hoan quay ®Çu nhím b−íc: - T¹i h¹ ra tr−íc, xin gi¸ biÖt t¹i ®©y. T©m Thô vôt kªu lªn: - ChËm ®·. Vµ nh− ®· cã mét sù quyÕt t©m, T©m Thô ¸nh m¾t nh×n th¼ng vµo Lý TÇm Hoan, nãi chËm tõng tiÕng: - Lóc n·y, bÇn t¨ng cßn mét chuyÖn ch−a nãi hÕt. - µ. Lý TÇm Hoan dõng ngay b−íc l¹i. T©m Thô nãi tiÕp: - Võa råi, bÇn t¨ng cã nãi, bÇn t¨ng cøu thÝ chñ v× mét nguyªn nh©n kh¸c. Lý TÇm Hoan nh−íng m¾t: - ThÕ µ. S¾c mÆt T©m Thô vôt trë nªn thËt nghiªm trang: - §©y lµ c©u chuyÖn bÝ mËt cña bæn m«n ThiÕu L©m, sù quan hÖ rÊt lµ träng ®¹i, vèn ra ta ch¼ng muèn nãi ra víi tghÝ chñ. Lý TÇm Hoan cã vÎ ch¨m chó quay l¹i chê nghe tiÕp. Giäng nãi cña T©m Thô cµng thËt chËm r·i: - ThiÕu L©m kinh t¹ng dåi dµo, qu¸n tuyÖt thiªn h¹, trong ®ã kh«ng nh÷ng cã v« sè trong ®iÓn PhËt m«n mµ cßn rÊt nhiÒu mËt kÝp bÊt truyÒn cña vâ l©m. Lý TÇm Hoan ®¸p: - §iÒu ®ã t«i cã biÕt. Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 10. TiÓu Lý phi ®ao 339 Nguyªn t¸c : Cæ Long T©m Thô nãi tiÕp: - Tr¨m n¨m nay ®· cã bao nhiªu kÎ giang hå t−ëng tham lµm, lÎn ®Õn ThiÕu L©m Tù ®Ó trém lÊy kinh t¹ng nh−ng ch−a cã mét ng−êi nµo trë vÒ ®−îc m·n nguyÖn, hoÆc sèng sãt trë vÒ. Ngõng l¹i ®«i gi©y cho them phÇn trÞnh träng nh÷ng lêi s¾p kÓ, T©m Thô l¹i nãi: - KÎ xuÊt gia tuy giíi s¸t giíi th−¬ng nh−ng kho kinh lµ c¨n bæn cña ThiÕu L©m cho nªn, bÊt luËn kÎ nµo sanh tham väng ®ã, m«n h¹ ThiÕu L©m quyÕt cïng kÎ ®ã sèng chÕt ®Õn cïng. Lý TÇm Hoan gËt gï: - Nh−ng gÇn ®©y t¹i h¹ ®· Ýt nghe ai d¸m cã c¸i väng niÖm ®ã. T©m Thô vôt thë dµi: - ThÝ chñ lµ ng−êi ngoµi tÊt nhiªn kh«ng sao hiÓu râ néi t×nh cña bæn m«n. ThËt ra lu«n hai n¨m nay bæn tù ®· b¶y lÇn kho kinh bÞ trém ®Õn viÕng, trõ mét bé B×nh TamKinh ra, kú d− ®Òu lµ nh÷ng vâ c«ng mËt kÝp tuyÖt truyÒn giang hå ®· l©u. Lý TÇm Hoan khéng khái róng ®éng ®æi s¾c, bËt th¼ng ng−êi lªn: - KÎ trém kinh lµ ai? http://come.to/kimdung - §iÒu l¹ lïng nhÊt lµ lu«n b¶y lÇn mÊt trém ®ã, ch¼ng nh÷ng tr−íc khi sù viÖc s¶y ra kh«ng mét chót ®éng tÜnh mµ sau khi s¶y ra còng im r¬ kh«ng mét ®Çu mèi mang lé liÒu ®Ó truy t×m. ChuyÖn mÊt trém y nh− lµ mét chuyÖn thÇn kú, vËt kh«ng c¸nh mµ tù d−ng bay mÊt sau hÕt sø sum nghiªm n¬i Tµng Kinh C¸c, nh−ng viÖc bÞ mÊt trém lÇn thø nhÊt råi thø hai cÈn thËn nh−ng tÊt nhiªn sù giíi phßng cµng vÉn cø nèi tiÕp x¶y ra, do ®ã vÞ tam s− huynh vèn ch−ëng qu¶n Tµng Kinh C¸c ph¶i th«i chøc, ph¶i nh×n t−êng s¸m hèi. Lý TÇm Hoan chît hái: - ViÖc träng ®¹i nh− thÕ, t¹i sao giang hå ch¼ng hÒ hay biÕt? T©m Thô ®¸p: - ChØ v× sù träng ®¹i cña nã mµ ch−ëng m«n s− huynh ®· mÊy lÇn dÆn dß ph¶i tuyÖt ®èi gi÷ bÝ mËt. Cho ®Õn b©y giê, kÓ lu«n vÒ thÝ chñ, biÕt ®−îc viÖc nµy kh«ng qu¸ chÝn ng−êi. Lý TÇm Hoan l¹i hái: - Trõ b¶y vÞ chñ täa ch− vÞ ra, cßn ai biÕt ®−îc chuyÖn nµy n÷a? T©m Thô bu«ng gän: Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 11. TiÓu Lý phi ®ao 340 Nguyªn t¸c : Cæ Long - B¸ HiÓu Sinh. - µ! Lý TÇm Hoan thë dµi vµ m«i nhÕch khÏ nô c−êi: - Nh÷ng chuyÖn l·o tham dù kh«ng ph¶i Ýt. T©m Thô nh− kh«ng ®Ó ý ®Õn nô c−êi ®−îm nhiÒu ý nghÜa cña chµng, chØ nãi: - Tam s− huynh vèn lµ ng−êi cÈn thËn chu ®¸o nhÊt trong sè s− huynh ®Ö chóng t«i,sau khing−êi th«i chøc, Tµng Kinh C¸c do nhÞ s− huynh phô tr¸ch, cho ®Õn b©y giê còng chØ h¬n nöa th¸ng th«i. Lý TÇm Hoan cau mµy: - T©m Mi ®¹i s− ®· g¸nh lÊy träng tr¸ch nh− thÕ, t¹i lµm sao lÇn nµy cã thÓ rêi chïa mµ ®i? T©m Thô thë dµi: - ChØ v× nhÞ s− huynh hoµi nghi chuyÖn mÊt kinh cã liªn quan ®Õn Mai Hoa §¹o, cho nªn míi giµnh ®i ®Ó mong tra xÐt râ tr¾ng ®en, kh«ng ngê chuyÕn ®i l¹i thµnh ra chuyÕn vÜnh quyÕt. ¸nh m¾t cña T©m Thô theo c©u nãi dêi sang h−íng di thÓ cña T©m Mi ®¹i s−, h×nh nh− lµ ®ang thÇm r¬i n−íc m¾t. Lý TÇm Hoan còng thë dµi ¶o n·o, kÎ xuÊt gia tuy r»ng " Tø ®¹i giai kh«ng " nh−ng c¸i cöa chø " t×nh " vÉn kh«ng lµm sao ph¸ næi. §øc PhËt Nh− Lai nÕu nh− ch¼ng cã t×nh th× hµ tÊt ph¶i phæ ®é chóng sinh? Vµ nÕu nh− ng−êi nµo thËt qu¶ cã thÓ ph¸ næi c¸i ch÷ " t×nh " ®ã, th× kÎ ®ã kh«ng cßn lµ con ng−êi n÷a. T©m Thô im lÆng mét lóc míi tiÕp lêi: - NhÞ s− huynh còng lµ con ng−êi hÕt søc cÈn thËn v× tr−íc khi rêi chïa, ng−êi ®· ®em ba bé kinh quan träng nhÊt lÊy ra, chia dÊu vµo ba n¬i thËt kÝn ®¸o, trõ ch−ëng m«n s− huynh vµ bÇn t¨ng ra, kh«ng mét ng−êi thø ba nµo biÕt ®−îc. Lý TÇm Hoan chËn hái: - Ph¶i ch¨ng mét bé trong sè ®ã ®−îc ®em dÊu ë n¬i ®©y? T©m Thô gËt nhÑ ®Çu: - §óng thÕ. Lý TÇm Hoan mØm c−êi: - Th¶o nµo khi hä ra tay l¹i cã phÇn uý kþ nh− thÕ. T©m Thô nãi tiÕp: Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 12. TiÓu Lý phi ®ao 341 Nguyªn t¸c : Cæ Long - Qua mÊy lÇn mÊt trém qu¸ ly kú, bÇn t¨ng vµ nhÞ s− huynh míi cïng luËn ®o¸n riªng, nhËn thÊy rÊt cã thÓ lµ do néi gi¸n. Lý TÇm Hoan dùng mµy: http://hello.to/kimdung - Néi gi¸n? T©m Thô l¹i thë dµi: - Tuy chóng t«i cã hoµi nghi nh− thÕ nh−ng ch¼ng d¸m nãi ra,v× ngoµi b¶y s− huuynh ®Ö chóng t«i ra, c¸c ®Ö tö kh¸c, kh«ng ai ®−îc tuú tiÖn ra vµo Tang Kinh C¸c. ¸nh m¾t cña Lý TÇm Hoan vôt ngêi lªn: - Nãi nh− thÕ th× kÎ trém rÊt cã thÓ lµ mét trong bµy s− huynh ®Ö cña quÝa vÞ? T©m Thô nh¾m m¾t lµm thinh ®i mét lóc: - B¶y chóng t«i nghÜa ®ång m«n víi nhau Ýt nhÊt còng h¬n m−êi n¨m trêi, bÊt luËn lµ nghi ai ®Òu kh«ng nªn c¶. Do ®ã, chóng t«i xö lý ®èi víi vô nµy cµng kh«ng thÓ kh«ng hÕt lßng cÈn träng ch¼ng qua... Lý TÇm Hoan n«n nao hái: - Ch¼ng qua thÕ nµo? T©m Thô nãi: - Ch¼ng qua nhÞ s− huynh tr−íc khi rêi chïa ®· kÝn ®¸o cho bÇn t¨ng biÕt lµ, ng−êi ®· ph¸t hiÖn ®−îc mét ng−êi ®¸ng ngê nhÊt trong sè b¶y chóng t«i, rÊt cã thÓ ng−êi ®ã lµ thñ ph¹m ®· trém kinh. Lý TÇm Hoan véi hái: - Ng−êi ®ã lµ ai thÕ? T©m Thô l¾c ®Çu buån b·: - RÊt tiÕc lµ ng−êi ch¼ng d¸m nãi ra, v× ng−êi sä nghi lÇm kÎ kh¸c, ng−êi chØ mong kÎ trém kinh thËt lµ Mai Hoa §¹o, ng−êi kh«ng nì nh×n thÊy ®«ng m«n s− huynh ®Ö bÞ bÏ bµng. Nãi ®Õn ®©y, giäng «ng ®· cã phÇn nghÑn ngµo c¬ hå kh«ng thÓ nãi tiÕp. Lý TÇm Hoan cau mµy: - Nçi khç cña T©m Mi ®¹i s− t«i rÊt hiÓu, ch¼ng qua hiÖn giê ng−êi trong câi minh minh, m¾t nh×n thÊy ng−êi nä ung dung ngoµi vßng luËt ph¸t, cã muèn nãi ra còng kh«ng thÓ nãi, nh− vËy cã ph¶i ng−êi «m hËn chung th©n, ngËm hên n¬i suèi vµng kh«ng. T©m Thô mÝm vµnh m«i: Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 13. TiÓu Lý phi ®ao 342 Nguyªn t¸c : Cæ Long - NhÞ s− huynh còng cã nghÜ ®Õn ®iÒu Êy cho nªn lóc s¾p ®i, ng−êi cã dÆn dß l¹i bÇn t¨ng, v¹n nhÊt nh− chuyÕn ®i råi cã x¶y ra chuyÖn g× bÊt tr¾c, bÇn t¨ng h·y lÊy quyÓn ghi môc lôc kinh cña ng−êi ra xem, n¬i trang chãt cã ghi tªn con ng−êi ®¸ng hoµi nghi ®ã. Lý TÇm Hoan ®«i m¾t s¸ng lªn: - VËy c¸i quyÓn ghi môc lôc hiÖn giê ë ®©u? T©m Thô buån buån ®¸p: - Vèn ra ®−îc ®Ó chung víi chç dÊu bé kinh nh−ng b©y giê th× hiÖn ë trong m×nh bÇn t¨ng ®©y. T©m Thô nãi xong ®−a ra mét quyÓn sæ b»ng lôa mµu vang nh¹t, Lý TÇm Hoan véi ®ãn lÊy lËt xem ngay. Níi trang cuèi, ngoµi nh÷ng dßng ghi môc lôc tõng tªn bé kinh ra, tuyÖt kh«ng thÊy ®Ò cËp g× ®Õn vô mÊt kinh c¶. Lý TÇm Hoan ngÈng ®Çu lªn nh×n T©m Thô: - Trang cuèi ph¶i ch¨ng ®· bÞ ng−êi ta xe mÊt? T©m Thô giäng trÇm l¹i: - Ch¼ng nh÷ng trang cuèi bÞ xÐ mÊt mµ quyÓn kinh quÝ còng biÕn thµnh giÊy tr¾ng. Lý TÇm Hoan c¾n m«i: - Nh− thÕ th× kÎ trém kinh ®· kh¸m ph¸ viÖc T©m Mi ®¹i s− hoµi nghi h¾n? T©m Thô ®¸p: - Cã thÓ nh− vËy. Lý TÇm Hoan nãi tiÕp: - Nh−ng biÕt râ níi T©m Mi ®¹i s− dÊu kinh chØ cã t«n gi¸ cña ch−ëng m«n T©m Hå ®¹i s− th«i. T©m Thô nÐt mÆt vôt nÆng trÞch: - Ph¶i. Lý TÇm Hoan còng kh«ng khái rung ®éng: - Kh«ng lÏ t«n gi¸ nhËn T©m Hå ®¹i s− chÝnh lµ... Chµng bu«ng löng c©u kh«ng nãi lµm thinh vµ nh×n th¼ng vµo ®èi t−îng. T©m Thô ®¹i s− trÇm ng©m mét lóc, khÏ thë dµi: - Còng kh«ng h¼n thÕ v× thñ ph¹m ®· ph¸t gi¸c nhÞ s− huynh cã ý hoµi nghi h¾n tù nhiªn ®èi víi hµnh ®éng cña nhÞ s− huynh, h¾n cµng thªm phÇn l−u ý, còng Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 14. TiÓu Lý phi ®ao 343 Nguyªn t¸c : Cæ Long cã thÓ v× ®ã mµ h¾n ngÊm ngÇm r×nh rËp ®−îc n¬i nhÞ s− huynh dÊu kinh, ch¼ng qua... Lý TÇm Hoan véi hái: - Ch¼ng qua thÕ nµo? Vôt nh×n th¼ng vµo Lý TÇm Hoan, T©m Thô nãi râ tõng tiÕng mét: - Ch¼ng qua nhÞ s− huynh khi ®−îc ®−a vÒ ®©y ch−a chÕt h¼n, mµ thËt sù t×nh tr¹ng cña ng−êi còng ch−a ®Õn nçi vong m¹ng. C©u nãi Êy míi lµm cho Lý TÇm Hoan thËt rung ®éng. §«i bµn tay gÇy guéc cña T©m Thô còng ®ång thêi siÕt chÆt l¹i vµ «ng nãi tiÕp: - §èi víi m«n ®éc tuy bÇn t¨ng ch¼ng mÊy nghiªn cøu vÒ nã x©u xa nh−ng trªn ph−¬ng diÖn kiÕn thøc vÒ nã kh«ng ®Õn nçi gäi lµ ngu dèt l¾m. Khi nhÞ s− huynh ®−îc ®−a vÒ ®©y, bÇn t¨ng ®· thÊy râ ng−êi tróng ®éc tuy n¨ng nh−ng ch−a ph¶i tuyÖt väng. H¬n n÷a, trong mét kho¶ng thêi gian ng¾n kh«ng thÓ nµo nguy ®−îc tÝnh m¹ng. Lý TÇm Hoan b¾p thÞt trªn da mÆt giËt giËt liªn håi: - T«n gi¸ ®Þnh nãi lµ... T©m Thô ng¾t ngang: - KÎ trém kinh biÕt r»ng bÝ mËt cña m×nh ®· bÞ nhÞ s− huynh kh¸m ph¸, tÊt nhiªn ph¶i giÕt ng−êi ®Ó diÖt khÈu. Lý TÇm Hoan chît nghe kh«ng khÝ trong phßng bùc béi kh¸c th−êng. Chµng ®øng lªn ®i quanh mét vßng míi trÇm giäng hái: - Khi T©m Mi ®¹i s− vÒ ®©y, cã mÊy ng−êi vµo c¨n phßng nµy? T©m Thô ®¸p: - §¹i s− huynh, tø s− huynh, lôc s− ®Ö vµ thÊt s− ®Ö ®Òu cã vµo qua. NhÝu mµy trÇm ng©m mét lóc, Lý TÇm Hoan vôt hái: - ý cña t«n gi¸ lµ rÊt cã thÓ hä lµ nh÷ng ng−êi ®¸ng t×nh nghi trong viÖc h¹ ®éc thñ? T©m Thô gËt nhanh ®Çu vµ thë dµi: - §ã lµ ®iÒu bÊt h¹nh cho bæn m«n, vèn ra bÇn t¨ng ch¼ng muèn ®em ra nãi cho t«n gi¸ biÕt nh−ng b©y giê th× bÇn t¨ng ®· nhËn ra t«n gi¸ kh«ng ph¶i lµ con ng−êi b¸n ®øng b¹n bÌ cho nªn bÇn t¨ng hy väng... Lý TÇm Hoan chËn lêi: - T«n gi¸ muèn t¹i h¹ t×m ra tªn hung thñ ®ã? Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 15. TiÓu Lý phi ®ao 344 Nguyªn t¸c : Cæ Long T©m Thô th¼n th¾n: - Ph¶i. Tia m¾t nh− dao bÐn cña Lý TÇm Hoan nh×n th¼ng vµo mÆt T©m Thô, chµng nãi tõng tiÕng mét: - NÕu nh− hung thñ lµ T©m Hå th× sao? T©m Thô vôt bËt th¼ng ng−êi lªn mét lóc l©u, må h«i trªn tr¸n th¸o ra n−êm n−îp,tõng giät tõng giät r¬i ®Çy xuèng hai m¸. Giäng cña Lý TÇm Hoan l¹nh lïng nãi tiÕp: - Dï cho m«n h¹ THiÕu L©m ai ai còng biÕt T©m Hå lµ hung thñ nh−ng ch¾c r»ng kh«ng ai chÞu thõa nhËn ph¶i kh«ng? T©m Thô lµm thinh lu«n. ThËt ra, «ng còng kh«ng cã lêi nµo mµ ®¸p l¹i. Bêi v× ng−êi giang hå x−a nay ®Òu kÝnh träng ThiÕu L©m lµ danh m«n chÝnh t«ng tiªu biÓu cho linh hån vâ häc, nÕu b©y giê ch−ëng m«n ThiÕu L©m l¹i lµ hung thñ giÕt ng−êi th× thanh danh vµ uy väng mÊy tr¨m n¨m trêi cña ThiÕu L©m bÞ huû ho¹i ngay trong kho¶ng kh¾c. Lý TÇm Hoan l¹i nãi: - Cho dï cã thÓ chøng minh T©m Hå lµ hung thñ th× chÝnh t«n gi¸ ®©y còng ch¼ng gióp lêi cho t«i v× bµo toµn thanh danh ThiÕu L©m c¸c ng−êi, sî r»ng t«n gi¸ ®µnh ph¶i hy sinh kÎ kh¸c mµ th«i. T©m Thô mÝm m«i thë dµi: - Qu¶ nh− vËy! V× bµo toµn uy väng cña ThiÕu L©m, bÇn t¨ng qu¶ thËt kh«ng tiÕc hy sinh tÊt c¶ nh÷ng g× cã thÓ ®−îc. Lý TÇm Hoan c−êi l¹t: - VËy th× t«n gi¸ téi chi mµ ph¶i muèn t×m? T©m Thô véi nghiªm trÇm s¾c mÆt: - Tuy r»ng bÇn t¨ng kh«ng thÓ lµm mét ®iÒu g× h¹i ®Õn uy väng bæn m«n nh−ng chØ cÇn t«n gi¸ cã thÓ chøng minh râ rÖt ai lµ hung thñ giÕt chÕt nhÞ s− huynh, bÇn t¨ng quyÕt sÏ cïng liÒu víi h¾n hay Ýt nhÊt lµ lµm cho h¾n m¸u r¬i t¹i ®©y. Lý TÇm Hoan c−êi khÏ: - KÎ xuÊ gia kh«ng ®−îc väng ®éng s©n niÖm, gÉm l¹i th× con ng−êi hßa th−îng cña t«n gi¸ vÉn ch−a thanh tÞnh lôc c¨n. T©m Thô khÐp m¾t chÊp tay: Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 16. TiÓu Lý phi ®ao 345 Nguyªn t¸c : Cæ Long - A Di §µ PhËt! Ng· PhËt Nh− Lai còng kh«ng tr¸nh khái lµ s− tö rèng, huèng g× hoµ th−îng cßn x¸c thÞt thai phµm. Lý TÇm Hoan chÇm chËm ®øng lªn: - Tèt l¾m, c©u nãi cña t«n gi¸ ®· lµm t«i phÇn nµo tin t−ëng. T©m Thô róng ®éng: - Ph¶i ch¨ng thÝ chñ ®· biÕt hung thñ lµ ai råi? Lý TÇm Hoan chËm r·i ®¸p: - Tuy t«i kh«ng biÕt nh−ng cã ng−êi l¹i biÕt. T©m Thô h¬i nhÝu mµy: - Hung thñ tÊt nhiªn ph¶i tù biÕt. Lý TÇm Hoan xoa xao tay: - Trõ hung thñ tù biÕt m×nh ra, cßn mét ng−êi kh¸c biÕt vµ hiÖn giê ng−êi ®ã ®ang trong c¨n phßng nµy. T©m Thô nh×n s÷ng chµng: - Ai? Lý TÇm Hoan hØ tay lªn thi thÓ cña T©m Mi ®¹i s−: - ChÝnh lÞnh s− hynh ®©y. T©m Thô thë dµi thÊt väng: - §¸ng tiÕc lµ ng−êi kh«ng cßn nãi chuyÖn ®−îc. Lý TÇm Hoan khãe m¾t ¸nh nô c−êi: - Ng−êi chÕt còng cã khi nãi ®−îc. Chµng vôt víi tay dì tèc tÊm v¶i tr¾ng phñ lªn thi thÓ cña T©m Mi ®¹i s−, ¸nh n¾ng trªn cao theo nh÷ng kÎ ngãi lç chç chiÕc lªn khu«n mÆt kh« hãp cña T©m Mi ®¹i s−. Mµu da mÆt vµng bÖch l¹i ®−îc pha thªm mét mµu ®en xµm x¹m, vÎ tõ bi ®Ünh ®¹c cña ngµy x−a ®Òu biÕn mÊt, bay giê chØ cßn lµ mét bé mÆt nh¨n nhã dÔ sî. Lý TÇm Hoan gËt gËt ®Çu vµ hái: - T«n gi¸ cã tõng thÊy qua nh÷ng ng−êi chÕt v× bÞ ®éc cña Cùc L¹c §ång Tö kh«ng? T©m Thô l¾c ®Çu: - Ch−a. Lý TÇm Hoan thë dµi: Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 17. TiÓu Lý phi ®ao 346 Nguyªn t¸c : Cæ Long - KÓ ra vËn khÝ cña t«n gi¸ may ®Êy, ng−êi bÞ ph¶i ®éc cña chóng thËt ch¼ng nªn coi chót nµo. Chµng ngõng l¹i nh¾m m¾t nh− cè «n chuyÖn cò vµ chÇm chËm nãi tiÕp: - MÊy n¨m tr−íc ®©y, t«i ®· tõng thÊy qua mét ng−êi bÞ l·o ta h¹ ®éc, kÎ bÞ h¹ ®éc chØ trong chèc l¸t lµ c¶ ng−êi ®en sÉm, t«i ®i quanh mét vßng khi trë l¹i th× da thÞt cña n¹n nh©n ®· biÕn mÊt chØ cßn l¹i mét bé x−¬ng, mét bé x−¬ng ®en x× dÔ sî. T©m Thô ng−íc nh×n di thÓ cña T©m Mi ®¹i s−, giäng h¬i biÕn ®æi: - Nh−ng hiÖn t¹i nhÞ s− huynh tróng ®éc ®· mÊy ngµy råi. Lý TÇm Hoan vôt më m¾t ra: - Ph¶i, «ng tróng ®éc ®· mÊy ngµy nh−ng v·n ch−a ph¸t sanh ®iÒu biÕn hãa dÔ sî ®ã, t«n gi¸ cã biÕt t¹i v× sao kh«ng? T©m Thô l¾c nhÑ ®Çu kh«ng ®¸p. Lý TÇm Hoan g»n g»n tõng tiªng mét: - ChØ v× «ng ta ®· tróng ph¶i thªm mét chÊt ®éc cùc lîi h¹i kh¸c. T©m Thô kªu lªn: - ThÝ... thÝ chñ muèn nãi... Lý TÇm Hoan chËm lêi: - Tuy «ng tróng ph¶i chÊt ®éc Ngò §éc Thuû Tinh cña Cùc L¹c §ång Tö nh−ng kh«ng nÆng l¾m, l¹i thªm ®−îc «ng dïng néi lùc dån l¹i mét n¬i nªn nhê ®ã cho ®Õn khi vÒ ®Õn ®©y chÊt ®éc vÉn ch−a ph¸t t¸c. T©m Thô gËt ®Çu: - §óng nh− vËy. Lý TÇm Hoan nãi tiÕp: - Hung thñ v× sî «ng ta nãi ra ®iÒu bÝ mËt nªn quyÕt t©m lµm cho «ng mau chÕt, h¾n sî r»ng T©m Mi ®¹i s− tróng ®éc kh«ng ®ñ nÆng nªn míi cho «ng uèng thªm mét chÊt ®éc kh¸c m¹nh h¬n. T©m Thô chËn lêi: - ThiÕu chi c¸ch ®Ó giÕt ng−êi, t¹i lµm sao h¾n chØ lùa chän c¸ch dïng ®éc. Lý TÇm Hoan c−êi nhÑ: - V× bÊt cø c¸ch giÕt ng−êi nµo còng kh«ng tr¸nh khái ®Ó l¹i Ýt nhiÒu dÊu vÕt. Huèng chi mäi ng−êi ai còng biÕt râ T©m Mi ®¹i s− ®ang tróng ®éc, tÊt nhiªn h¾n chØ cã c¸ch dïng thªm ®éc míi tr¸nh khái mäi hå nghi nÕu cã. T©m Thô chît nghe vµnh m«i m×nh kh« khèc, «ng liÕm mÐp gËt gï: Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 18. TiÓu Lý phi ®ao 347 Nguyªn t¸c : Cæ Long - Ph¶i l¾m, lµm nh− thÕ, ai ai còng ®Òu nhËn lµ nhÞ s− huynh chÕt v× chÊt ®éc cña Cùc L¹c §ång Tö, ch¼ng cßn ai hoµi nghi h¾n n÷a. Lý TÇm Hoan c−êi m¹nh mét tiÕng: - Tuy h¾n hµnh sù hÕt søc chu ®¸o vµ m−u m« nh−ng tiÕc r»ng h¾n ®· quªn phøt mét chyÖn. T©m Thô ngöng ph¾t ®Çu lªn: - ChuyÖn g×? Lý TÇm Hoan nãi: - Y quªn r»ng ®éc t¸nh vÉn t−¬ng kh¾c, chÝnh v× chÊt ®éc mµ y dïng võa m¹nh l¹i nÆng, kh¸c ngay víi chÊt ®éc Ngò §éc Thuû Tinh cho nªn di thÓ cña T©m Mi ®¹i s− cho ®Õn b©y giê vÉn ch−a cã tr¹ng th¸i biÕn dæi ®¸ng sî kia. TrÇm ng©m mét lóc, T©m Thô gËt ®Çu: - ý cña thÝ chñ ta ®· hiÓu nh−ng kÎ h¹ ®éc lµai, chóng ta vÉn ch−a biÕt ®−îc. Lý TÇm Hoan chíp nhÑ d«i m¾t: - T©m Mi ®¹i s− sau khi vÒ ®©y cã uèng qua thø g× ch−a? T©m Thô ®¸p: - ChØ uèng cã mét chÐn thuèc th«i. Lý TÇm Hoan hái dån: - Ai ®ót cho «ng uèng? T©m Thô nãi: - Thuèc th× do thÊt s− ®Ö bèc vµ s¾c nh−ng ng−êi ®ót cho nhÞ s− huynh uèng l¹i do tø s− huynh T©m Chóc vµ lôc s− ®Ö T©m §¨ng. Thë nhÑ mét tiÕng, T©m Thô l¹i nãi: - Cho nªn, trong ba ng−êi ®ã rÊt cã thÓ lµ kÎ h¹ ®éc vµ cã c¬ héi ®Ó bá ®éc. Lý TÇm Hoan chËm r·i ph©n t¸ch: - §éc d−îc trong thiªn h¹ cã hai lo¹i. Lo¹i thø nhÊt tuy r»ng kh«ng mïi kh«ng s¾c nh−ng lµm cho ng−êi tróng ®éc chÕt rÊt th¶m khiÕn kÎ kh¸c nh×n thÊy ph¸t sî ngay v× lo¹i ®éc nµy kh«ng cÇn lÊy t¸nh m¹ng ng−êi mµ cßn cã ý thÞ uy v¬Ý kÎ kh¸c. T©m Thô gËt ®Çu: - Ngò §éc Thuû Tinh tÊt nhiªn thuéc vÒ lo¹i ®éc thø nhÊt nµy. - §óng thÕ. Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 19. TiÓu Lý phi ®ao 348 Nguyªn t¸c : Cæ Long Chµng khÏ ®−a m¾t nh×n lªn T©m Mi ®¹i s− vµ nãi tiÕp: - Cßn lo¹i ®éc thø hai còng cã thÓ lµ kh«ng mïi kh«ng s¾c nh−ng nã lµm cho kÎ chÕt kh«ng cã mét tr¹ng th¸i g× kh¸c l¹, thËm chÝ khiÕn cho ng−êi ngoµi nh×n kh«ng ra kÎ chÕt v× chÊt ®éc. T©m Thô vôt hái: - ý t«n gi¸ ®Þnh nãi lµ hung thñ ®· dïng lo¹i ®éc d−îc nµy? Lý TÇm Hoan gËt nhÑ ®Çu: - ChÝnh v× t¸nh chÊt kh¸c biÖt cña hai lo¹i ®éc nµy nªn míi ph¸t sinh hiÖn t−îng nh− thÕ. Lo¹i ®éng tý nhÊt tuy r»ng ®¸ng sî nh−ng lo¹i ®éc thø hai l¹i ©m ®éc h¬n nhiÒu, trong giang hå kÎ sö dông lo¹i ®éc nµy ch¼ng cã bao nhiªu ng−êi. ¸nh m¾t chµng vôt ngêi lªn b¾n th¼ng vÒ phÝa T©m Thô: - M«n h¹ ThiÕu L©m sµnh viÖc dïng ®éc cã ®ùoc mÊy ng−êi? T©m Thô c¾n m¹nh m«i mét lóc: - µ! µ.. Lý TÇm Hoan d»n tõng tiÕng mét: - ThiÕu L©m Tù tõ bao l©u nay ®−îc tiÕng lµ ch¸nh t«ng cña vâ l©m, l·nh tù giang hå, ®Ö tö ThiÕu L©m còng lÊy ®ã lµ niÒm vinh h¹nh, tuyÖt kh«ng khi nµo ®i häc c¸i m«n thñ ®o¹n h¹ cÊp nµy, ph¶i kh«ng? T©m Thô r¾n rái ®¸p: - Trong b¶y m−¬i hai tuyÖt nghÖ cña ThiÕu L©m tuyÖt kh«ng hÒ cã c¸i tiÕng " ®éc " Êy. Lý TÇm Hoan nãi tiÕp: - T©m Chóc ®¹i s− vµ T©m §¨ng... T©m Thô vôt ng¾t lêi: - Tø s− huynh lóc chÝn tuæi ®· xuèng tãc vµo chïa, lôc s− ®Ö ®Çu nhËp phËt m«n khi cßn míi chËp ch÷ng, suèt c¶ ®êi hai ng−êi e r»ng ch−a nh×n thÊy thuèc ®éc ra lµm sao. Lý TÇm Hoan c−êi l¹nh: - VËy th×, kÎ h¹ ®éc lµ ai nhØ? T©m Thô dõng mµy: - ThÝ chñ ®Þnh nãi lµ thÊt s− ®Ö T©m Gi¸m, ph¶i kh«ng? Lý TÇm Hoan kh«ng cÇn ph¶i ®¸p. Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 20. TiÓu Lý phi ®ao 349 Nguyªn t¸c : Cæ Long V× T©m Gi¸m lµ ®Ö tö nöa chõng xuÊt gia, häc nghÖ råi míi ®Çu s−, lóc ch−a vµo ThiÕu L©m ®· tõng ngo¹i hiÖu lµ " Th¸o X¸o Th− Sinh ", mét nh©n vËt lõng danh dïng ®éc. T©m Thô cau mµy trÇm ng©m mét lóc vµ tõ tõ ngÈng ®Çu lªn nh×n th¼ng vµo Lý TÇm Hoan. Lý TÇm Hoan còng ®ang ch¨m chó nh×n «ng kh«ng nh¸y. ¸nh m¾t ®· thay hä nãi lªn mét sù b¾t tay chÆt chÏ cho hµnh ®éng s¾p tíi. Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2