Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiểu lý phi đao - tập 25

Chia sẻ: Duy Pha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

91
lượt xem
13
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồi thứ 25: Phơi trần tội ác.... Trong tiểu đình bày sắn một bàn cờ. Bá Hiểu Sinh những tiếng khõ nhẹ ấy lúc phún rơi xuống như hoa đèn. Chở khách nửa đêm không thấy đến ....Tiểu thuyết của Cổ Long mang phong cách hiện đại, tính triết lý sâu sắc, rất khác biệt với các võ hiệp tiểu thuyết gia cùng thời và trước đó. Truyện hoàn toàn hư cấu về thời gian và không gian nhưng tâm lý và quan hệ của các nhân vật trong truyện lại rất thật. Cổ Long không miêu tả kỹ về xuất thân...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiểu lý phi đao - tập 25

  1. TiÓu Lý phi ®ao 350 Nguyªn t¸c : Cæ Long Håi THỨ HAI MƯƠI LĂM Ph¬i trÇn téi ¸c ®Ìn. T rong tiÓu ®×nh bµy s¾n mét bµn cê. B¸ HiÓu Sinh nh÷ng tiÕng khâ nhÑ Êy lón phón r¬i xuèng nh− hoa Chë kh¸ch nöa ®ªm kh«ng thÊy ®Õn Buån khuya Êm l¹nh në hoa ®Òn C¶nh t−îng qu¶ lµ nhµn nh·, qu¶ lµ tiªu sµi nh−ng kh«ng khÝ nh− ngôm ®Çy mïi chÕt chãc, khu«n mÆt ng−êi nµo còng trÇm trÇm nÆng nÒ. T©m Hå, T©m Chóc, T©m §¨ng, T©m Gi¸m còng ®Òu cã mÆt t¹i ®©y. TiÓu Phi n»m cong queo díi ch©n cét trßn trong tiÓu ®×nh, kh«ng cßn søc ®Ó ngÈng ®Çu lªn n÷a. §«i mµy b¹c vÉn mét mùc cau l¹i, T©m Hå ®¹i s− tia m¾t vÉn kh«ng rêi khái chç TiÓu Phi ®ang n»m, «ng hái: - C¸c ng−¬i nh¾m Lý TÇm Hoan cã ra hay kh«ng? B¸ HiÓu Sinh c−êi c−êi: - NhÊt ®Þnh lµ ph¶i ra. T©m Hå cã vÎ hoµi nghi. - Thø h¹ng ng−êi nµy ch¼ng lÏ còng d¸m v× b¹n mµ hy sinh µ? B¸ HiÓu Sinh c−êi nheo ®u«i m¾t: - §ã gäi lµ " c¸i ®¹o cña kÎ c−íp ". T©m Hå ®¹i s− thë dµi lÈm bÈm: - ChØ mong ®−îc nh− thÕ. C©u nãi cña ång vôt ®øng ngang y nh− lµ bÞ ®«ng cøng gi÷a c¬n giã tuyÕt. Vi ®«i m¾t «ng võa nh×n thÊy T©m Thô... T©m Thô ®i ra chØ cã mét m×nh vµ chËm r·i tiÕn th¼ng vµo s©n. T©m Hå ®¹i s− ®Çu tiªn tiÕn ®Õn nghinh ®ãn; - S− ®Ö nh− th−êng chø? Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
  2. TiÓu Lý phi ®ao 351 Nguyªn t¸c : Cæ Long Qu¶ kh«ng hæ lµ bùc cao t¨ng ch−ëng qu¶n c¶ toµn thÓ m«n ®å ThiÕu L©m, võa gÆp l¹i mÆt ng−êi s− ®Ö, c©u hái ®Çu tiªn trªn m«i cña vÞ cao t¨ng chÝnh lµ søc kháe cña T©m Thô. T©m Thô c¶m ®éng ch¾p tay - §a t¹ lßng lo l¾ng cña s− huynh, ®Ö tö may m¾n tho¸t khái vËn kiÕp nµy. T©m Gi¸m còng véi b−íc tíi hái lín; - Cßn Lý TÇm Hoan ®©u? T©m Thô döng d−ng: - H¾n lÊy kinh ®i råi. T©m Gi¸m dùng mµy; - LÊy kinh? Mµ lÊy kinh g×? T©m Thô ®¸p: - Kinh bÞ mÊt trém trong Tµng Kinh C¸c. Khãe m«i cña T©m Gi¸m h¬i giËt giËt, h¾n c−êi l¹nh; - KÎ trém kinh qu¶ nhiªn lµ h¾n. ThÕ sao s− huynh l¹i ®Ó h¾n tù do tho¸t ®i? T©m Thô nhÕch mÐp; - ChØ v× kÎ trém kinh kh«ng ph¶i lµ h¾n. Tia m¾t vôt b¾n th¼ng vµo mÆt T©m Gi¸m, T©m Thô g»n tõng tiÕng mét; - KÎ trém kinh còng chÝnh lµ hung thñ ®· m−u h¹i nhÞ s− huynh. V× nhÞ s− huynh ®· kh¸m ph¸ ®−îc bÝ mËt cña h¾n nªn h¾n chØ cßn c¸ch giÕt chÕt nhÞ s− huynh ®Ó bÞp miÖng nh−ng h¼n c¸i tªn s¸t nh©n ®ã kh«ng ph¶i lµ Lý TÇm Hoan. T©m Gi¸m m¾t kh«ng ®æi s¾c: - Kh«ng ph¶i Lý TÇm Hoan th× lµ ai? ¸nh m¾t T©m Thô ngêi lªn nh− ®iÖn l¹nh: - Lµ ng−¬i. Vµnh m«i T©m Gi¸m giËt giËt mét lóc, s¾c mÆt cµng nÆng trÇm xuèng: - Ngò s− huynh do ®©u nãi lªn nh÷ng lêi nh− thÕ, tiÓu ®Ö thËt ch¼ng hiÓu næi. T©m Thô c−êi l¹nh: - Ng−¬i kh«ng biÕt th× cßn ai biÕt ®©y? T©m Gi¸m quay sang T©m Hå, cung kÝnh cói ®Çu: Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
  3. TiÓu Lý phi ®ao 352 Nguyªn t¸c : Cæ Long - ChuyÖn nµy xin nhê vµo sù ph¸n ®o¸n cña ®¹i s− huynh, ®Ö tö kh«ng cßn biÕt ph¶i nãi g× n÷a. T©m Chóc, T©m §¨ng, B¸ HiÓu Sinh sím ®Òu rung ®éng biÕn s¾c. T©m Hå ®¹i s− còng kh«ng khái hoang mang cau mÆt: - NhÞ s− ®Ö râ rµng bÞ ph¶i ®éc tÝnh cña Lý TÇm Hoan , t¹i sao ngò s− ®Ö l¹i bµo ch÷a cho h¾n? B¸ HiÓu Sinh nhÕch m«i chËm r·i: - NÕu nh− t¹i h¹ nhí kh«ng nhÇm th× T©m Thô s− huynh vµ Lý TÇm Hoan h×nh nh− lµ ®ång khoa T©n SÜ. T©m Gi¸m l¹nh lïng tiÕp nèt: - Ngò s− huynh h×nh nh− còng tróng ®éc cña Lý TÇm Hoan råi. T©m Thô ch¼ng buån ngã ®Õn T©m Gi¸m, cÊt lêi: - §éc d−îc lµm nhÞ s− huynh thËt sù trÝ m¹ng kh«ng ph¶i lµ " Ngò §éc Thuû Tinh " cña Cùc L¹c §ång Tö... T©m Gi¸m hái vÆn: - S− huynh lµm sao biÕt ®−îc? T©m Thô c−êi nh¹t: - Ng−¬i t−ëng r»ng viÖc cña ng−¬i lµm ng−êi hay quØ ch¼ng biÕt µ? Ng−¬i ®õng quªn r»ng nhÞ s− huynh tr−íc khi khi chÕt cßn ®Ó l¹i vËt nµy ®©y. LiÒn theo c©u nãi T©m Thô më banh bµn tay ra, trªn tay «ng ®óng lµ quyÓn sæ ghi môc lôc kinh cña T©m Mi ®¹i s−. T©m Hå ®¹i s− nhÝu mµy hái: - VËt g× thÕ? T©m Thô ®¸p: - NhÞ s− huynh tr−íc khi dêi chïa, ®· ph¸t hiÖn ®−îc tªn ph¶n ®å trém kinh, chØ v× nhÞ s− huynh vèn lßng nh©n hËu, tr−íc khi t×m ®−îc b»ng chøng thËt sù, kh«ng muãon ph¬i lé tªn hä cña cña kÎ ph¶n ®å mµ chØ ®em tªn hä cña h¾n ghi lªn quyÓn môc lôc nµy ®Ò phßng v¹n nhÊt ng−oõi cã ®iÒu bÊt tr¾c còng cßn l−u l¹i chøng cø. T©m Hå ®¹i s− róng ®éng: - Cã thËt nh− thÕ sao? T©m Gi¸m c−íp lêi; Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
  4. TiÓu Lý phi ®ao 353 Nguyªn t¸c : Cæ Long - NÕu trªn quyÓn sæ ®ã cã tªn hä cña ®Ö tö, ®Ö tö s½n lßng... T©m Thô chËn ngang: - Ng−¬i s½n lßng thÕ nµo... tuy ng−¬i ®· kh«n quØ xÐ ®i trang cuèi cïng nh−ng lµm sao biÕt ®−îc nhÞ s− huynh cßn ghi tªn n¬i trang kh¸c? T©m Gi¸m giËt nÈy m×nh nh−ng liÒn ®ã phôc xuèng ngay d−íi ch©n T©m Hå ®¹i s− giäng nghÑn ngµo: - Ngò s− huynh ®· cÊu kÕt víi ng−êi ngoµi khiÕn ®Ö tö ph¶i hµm oan kh«ng röa ®−îc, xin s− huynh minh gi¸m xÐt suy. T©m Hå cau mÆt trÇm ng©m khã xö, ¸nh m¾t quay sang B¸ HiÓu Sinh nh− hái ý. B¸ HiÓu Sinh ®»ng h¾ng cÊt lêi: - Trªn giÊy tr¾ng tuy r»ng ch÷ ®en nh−ng ch÷ th× ai còng cã thÓ viÕt lªn ®−îc c¶. T©m Gi¸m nh− ®−îc më ý liÒn nãi theo: - Ph¶i l¾m, trªn quyÓn sæ môc lôc kinh cña nhÞ s− huynh kia, tuy r»ng viÕt tªn cña ®Ö tö nh−ng vÞ tÊt lµ chÝnh tay cña nhÞ s− huynh viÕt lªn. B¸ HiÓu Sinh l¹nh lïng tiÕp nèi: - Theo t¹i h¹ biÕt th× Lý TiÓu th¸m hoa v¨n vâ song toµn, ch÷ tèt v¨n hay nh−ng v¨n bót H¸n, T«, Nhan, LiÕu hay Lan, §×nh, Nguþ, Bµi ¾t h¼n ®Òu cã dông c«ng tËp tµnh qua. T©m Gi¸m phô häa ngay: - §óng thÕ, nÕu nh− h¾n muèn nh¸i theo bót tÝch mét ai lµ mét chuyÖn hÕt søc dÔ dµng. T©m Hå ®¹i s− s¾c mÆt thjªm r¾n l¹i, tia m¾t nghiªm nghÞ chiÕu ngay T©m Thô: - Ngò s− ®Ö b×nh th−êng rÊt thËn träng t¹i sao lÇn nµy l¹i hå ®å nh− thÕ? T©m Thô kh«ng chót ®æi s¾c: - NÕu s− huynh nhËn thÊy chøng cí nµy ch−a ®ñ, cßn cã mét chøng cí thø hai. T©m Hå khÏ nhÝu mµy: - S− ®Ö cø nãi. T©m Thô tho¸ng liÕc sang T©m Gi¸m: - QuyÓn §¹t Ma DÞch Ch©n Kinh vèn dÊu trong phßng nhÞ s− huynh còng bÞ mÊt ®i råi. Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
  5. TiÓu Lý phi ®ao 354 Nguyªn t¸c : Cæ Long - A! T©m Hå ®¹i s− kh«ng d»n ®−îc miÖng kªu lªn. T©m Thô chËm r·i nãi tiÕp: - Lý th¸m hoa ®o¸n ch¾c lµ quyÓn kinh ®ã ch−a cã thÓ ®−a ®i kÞp, nhÊt ®Þnh lµ cßn dÊu ë trong phßng cña T©m Gi¸m cho nªn ®Ö tö ®· ngÇm ph¸i NhÊt TrÇn vµ NhÊt Duyªn, hai trùc nhËt ®Ö tö theo dâi y vµ lÊy cuèn kinh " tang vËt " ®i råi. T©m Gi¸m chît nh¶y dùng lªn la to: - §¹i s− huynh ®õng nghe lêi y, râ rµng hä muèn vu v¹ cho ®Ö tö. Võa la T©m Gi¸m võa x«ng ra khái viÖn. T©m Hå nhÝu chÆt ®«i mµy, phÊt nhÑ tay ¸o lao theo nh−ng kh«ng ph¶i ®Ó chÆn ®−êng mµ chØ b¸m s¸t phÝa sau h¾n. ChØ mÊy c¸i nhón ch©n, T©m Gi¸m ®· lao th¼ng vµo tgiÒn phßng cña m×nh. Qu¶ nhiªn cöa thiÒn phong ®−îc më toang. T©m Gi¸m lao ®Õn bªn chiÕc r−¬ng c©y, dïng ch−ëng chÎ ®«i chiÕc riªng ra, bªn trong cßn cã mét ng¨n nhá bÝ mËt n÷a. QuyÓn DÞch Ch©n Kinh qu¶ nhiªn vÉn cßn n»m yªn trong ®ã. T©m Gi¸m hÇm hÇm lªn tiÕng: - QuyÓn kinh nµy vèn ë trong phßng cña nhÞ s− huynh, hä cã ý ®Ó n¬i ®©y lµ ®Ó phao vu cho ®Ö tö nh−ng c¸ch vu häa cho ng−êi nµy mÊy n¨m tr−íc ®· cã ng−êi dïng ®Õn råi, ®¹i s− huynh ®Çu ãc s¸ng suèt nh− thÇn dÔ ®©u bÞ lõa v× thñ ®o¹n mê ¸m cña c¸c ng−êi ®−îc? Chê cho h¾n nãi hÕt, T©m Hå ®¹i s− nghiªm l¹nh cÊt lêi: http://hello.to/kimdung - Cho dï hä vu v¹ ng−¬i nh−ng t¹i sao ng−¬i biÕt râ lµ hä ®em bé kinh dÊu ngay trong ng¨n kÝn cu¶ chiÕc r−¬ng c©y nµy, t¹i sao ng−¬i kh«ng t×m nã ë n¬i kh¸c? T©m Gi¸m nghÑn lßng lµm thinh, må h«i tr¸n t−¬m ra nh− suèi. T©m Thô thë phµo mét c¸i: http://come.to/kimdung - Lý th¸m hoa ®· tÝnh rÊt ®óng! ChØ cã dïng c¸ch ®ã míi cã thÓ khiÕn cho h¾n tù khai ra. Mét giäng c−êi trÇm Êm chît vang lªn: Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
  6. TiÓu Lý phi ®ao 355 Nguyªn t¸c : Cæ Long - Nh−ng c¸ch ®ã cña t«i thËt ra còng hÕt søc m¹o hiÓm v× nÕu nh− h¾n kh«ng bÞ m¾c lõa th× khã ai cã thÓ lµm cho h¾n tù cung khai. Lång theo tiÕng c−êi, Lý TÇm Hoan th− th¸i b−íc ra. T©m Hå ®¹i s− nhÌ nhÑ thë dµi vµ ch¸p tay v¸i chµo thËt trang träng, s¾c mÆt lÉn pha ®«i nÐt ngì ngµng. Lý TÇm Hoan mØm c−êi vßng tay ®¸p lÔ. Qua c¸i v¸i tr¶ cña ®«i bªn ®· nãi lªn tÊt c¶ t©m tr¹ng cña hai ng−êi, hä kh«ng cÇn ph¶i thèt lªn nh÷ng lêi ®Èy ®−a phï phiÕm còng ch¼ng cÇn nãi lªn mét sù thËt phò phµng. T©m Gi¸m tõng b−íc th¸o lui nh−ng T©m §¨ng vµ T©m Chóc ®· chÑn h¼n lèi ®i, s¾c mÆy hai ng−êi ®Òu nÆng nÒ kh¸c th−êng, sõng s÷ng ®øng yªn nh− hai hßn s¬n nh¹c. T©m Hå ®¹i s− trÇm trÇm cÊt tiÕng: - §¬n Cøu, ThiÕu L©m tù ®·i ng−¬i ch¼ng b¹c, t¹i sao ng−¬i ®i lµm nh÷ng viÖc nh− thÕ? §¬n Cøu chÝnh lµ tùc danh cña T©m Gi¸m, vÞ ch−ëng m«n ThiÕu l©m ®· gäi h¾n b»ng tªn tôc nh− thÕ b»ng nh− ®· trôc xuÊt y ra khái t−êng m«n, kh«ng cßn nh×n nhËn lµ ThiÕu l©m ®Ö tö n÷a. Må h«i l¹nh cµng th¸o −ít kh¾p ng−êi, §¬n Cøu run run vai: - §Ö tö, ®Ö tö ®· biÕt lçi m×nh. Vµ h¾n phôc ngay xuèng ®Êt, tr−íc mÆt T©m Hå ®¹i s−. - Nh−ng thËt ra ®Ö tö v× bÞ ng−êi ta c¸m dç vµ sai khiÕn nªn nhÊt thêi kÐm suy xÐt míi lµm x»ng nh− thÕ. T©m Hå ®¹i s− d»n giäng: - Ai sai khiÕn, ai c¸m dç ng−¬i? B¸ HiÓu Sinh vôt nãi: - C¸i ng−êi sai khiÕn y t¹i h¹ cã thÓ ®o¸n ®−îc mét vµi... T©m Hå ®¹i s− quay mÆt l¹i: - Xin tiªn sinh chØ gi¸o. B¸ HiÓu Sinh h−íng mÆt vÒ phÝa tr−íc c−êi g»n: - H¾n ®Êy. Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
  7. TiÓu Lý phi ®ao 356 Nguyªn t¸c : Cæ Long Mäi ng−êi cïng róng ®éng, ¸nh m¾t tù nhiªn cïng xo¸y theo tia nh×n cña B¸ HiÓu Sinh nh−ng tuyÖt nhiªn kh«ng thÊy mét ai, chØ cã tiÕng l¸ tróc x¹c xµo bªn ngoµi song can, giã mçi lóc thªm m¹nh. Vµ khi quay ®Çu trë l¹i, mÆt T©m Hå ®¹i s− vôt ®æi s¾c. bµn tay cña B¸ HiÓu Sinh ®· Ên vµo hËu t©m «ng, n¨m ngãn tay nh− n¨m chiÕc d×u s¾t phong táa cïng mét lóc B×nh Phong, Thiªn Giao, Phñ Ph©n, Ph¸ch Hé, bèn n¬i träng huyÖt. T©m Hå ®¹i s− vïng biÕn s¾c h·i hïng: - Th× ra kÎ chñ sù cho y chÝnh lµ ng−¬i. B¸ HiÓu Sinh nhÕch vµnh m«i: http://come.to/kimdung - T¹i h¹ ch¼ng qua muèn m−în kinh t¹ng cña quÝ tù xem s¬ vËy mµ, ai ngê quÝ vÞ l¹i hÑp hßi nh− thÕ? T©m Hå ®¹i s− thë dµi s−ên s−ît: - Ta cïng thÝ chñ giao t×nh mÊy m−¬i n¨m trêi, kh«ng ngê thÝ chñ ®èi ®· víi ta nh− thÕ. B¸ HiÓu Sinh còng thë dµi theo: - Vèn ra t¹i h¹ kh«ng muèn ®èi ®·i víi ®¹i s− nh− thÕ, chØ v× §¬n Cøu muèn kÐo t¹i h¹ xuèng s×nh theo h¾n nÕu nh− t¹i h¹ kh«ng ra tay cøu h¾n ®©u cã dÓ yªn cho t¹i h¹? T©m Hå ®¹i s− ¸nh m¾t vôt lãe ngêi tinh quang: - ChØ tiÕc lµ kh«ng ai cøu ®−îc h¾n. §¬n Cøu ®ang quú d−íi ®Êt bçng bËt dËy nh− chiÕc lß xo, bµn tay xít gän lÊy quyÓn DÞch Ch©n Kinh, nhÕch m«i c−êi ®anh ¸c: - Ph¶i l¾m, kh«ng ai cøu ®−îc ta c¶, chØ riªng mét m×nh ng−¬i míi cøu ®−îc ta th«i. B©y giê ta buéc ng−¬i ph¶i ®−a chóng ta xuèng nói. Vµ ¸nh m¾t xo¸y nhanh kh¾p ®Ö tö ThiÕu L©m mét vßng, §¬n Cøu bu«ng giäng c−êi ®e do¹: - NÕu c¸c ng−¬i muèn cho vÞ ch−ëng m«n cña m×nh cßn sèng, tèt h¬n hÕt lµ ®õng ai ®éng väng. T©m Thô vµ c¸c cao thñ ThiÕu L©m tuy giËn ®Õn run ng−êi nh−ng tr−íc c¸i thÕ " liÖng chuét sî bÓ ®æ ", ai nÊy ®µnh tr¬ m¾t ®øng ngã. T©m Hå ®¹i s− giËn d÷ qu¸t lªn: Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
  8. TiÓu Lý phi ®ao 357 Nguyªn t¸c : Cæ Long - NÕu c¸c ng−¬i biÕt uy danh cña ThiÕu L©m lµ träng th× ®õng kÓ g× ®Õn sinh m¹ng cña bæn täa, mau ra tay tãm lÊy tªn ph¶n ®å ngay. B¸ HiÓu Sinh nhÕch mÐp c−êi nham hiÓm: - BÊt luËn lµ ®¹i s− la hÐt thÕ nµo, bän hä còng kh«ng thÓ ®em sinh m¹ng cña ®¹i s− ra lµm trß ch¬i ®−îc. V× sinh m¹ng cña mét vÞ ThiÕu L©m ch−ëng m«n cßn ®¸ng gi¸ h¬n ngµn sinh m¹ng cña kÎ kh¸c. TiÕng " kh¸c "võa thèt ra khái cöa miÖng, mét tiÕng " A" ®au ®ín tho¸t liÒn theo, nô c−êi trªn khu«n mÆt B¸ HiÓu Sinh vôt s−îng t¾t. Mét ¸nh thÐp chíp lªn thËt lÑ, mòi TiÓu Lý Phi §ao cña Lý TÇm Hoan ®· tho¸t khái bµn tay ghim ®óng vµo yÕt hÇu cña l·o. *** Kh«ng mét ai kÞp nh×n thÊy Lý TÇm Hoan xuÊt thñ b»ng c¸ch nµo. B¸ HiÓu Sinh v÷ng tin ë th©n h×nh T©m Hå ®¹i s− lµm tÊm bia ®ì ®¹n cho m×nh vµ yÕt hÇu cña l·o n»m s¸t víi yÕt hÇu cña vÞ chowngr m«n ThiÕu L©m. L·o ®· cÈn thËn gi÷ cho cÇn cæ m×nh chØ lã ra ph©n nöa sau g¸y cña T©m Hå ®¹i s− vµ bÊt cø lóc nµo, l·o còng dÔ dµng thôt ®Çu vµo nóp ë sau l−ng tÊm bia ng−êi Êy, hÕt søc an toµn. tÊt nhiªn trong t×nh thÕ Êy, kh«ng mét kÎ nµo d¸m ra tay. Nh−ng ¸nh ®ao ®· chíp lªn, chíp nhanh h¬n c¶ l»n ®iÖn chíp vµ mòi thÇn ®ao cña hä Lý ®· ghim thËt ®óng ngay gi÷a yÕt hÇu l·o. T©m Thô, T©m Chóc vµ T©m §¨ng lËp tøc xæ tíi v©y quanh T©m Hå hé vÖ. §«i m¾t cña B¸ HiÓu Sinh lé h¼n ra ngoµi trõng trõng nh×n lÊy Lý TÇm Hoan, tõng sí thÞt trªn da mÆt cuén vång lªn víi tÊt c¶ nÐt kinh hoµng hoµi nghi vµ kh«ng tin t−ëng. Cho ®Õn chÕt l·o vÉn kh«ng lµm sao tin r»ng, mòi ®ao cña Lý TÇm Hoan cã thÓ bay lót vµo yÕt hÇu l·o. Vµnh m«i vÉn cø mÊp m¸y víi nh÷ng tiÕng »ng Æc trong cæ häng. Tuy kh«ng thÓ nãi thµnh lêi, nh−ng qua vµnh m«i, qua s¾c mÆt ®ã, Lý TÇm Hoan ®· ®o¸n ®−îc l·o ®Þnh nãi m×nh r»ng: - Ta lÇm... ta ®· lÇm... Mµ qu¶ thËt nh− vËy. B¸ HiÓu Sinh, con ng−êi ®−îc c¶ thiªn h¹ mÖnh danh " c¸i chi còng biÕt, c¸i chi còng rµnh ", nh−ng cuèi cïng l·o ®· nhÇm mét ®iÒu: phi ®ao cña hä Lý cßn nhanh h¬n c¶ trong ý t−ëng cña l·o rÊt nhiÒu. Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
  9. TiÓu Lý phi ®ao 358 Nguyªn t¸c : Cæ Long *** B¸ HiÓu Sinh tõ tõ ng· gôc xuèng ®Êt, Lý TÇm Hoan ®−a m¾t nh×n lªn x¸c l·o, thë dµi lÈm bÈm: - B¸ HiÓu Sinh so¹n nªn bé " Binh khÝ phæ " b×nh phÈm tÊt c¶ vò khÝ trong thiªn h¹, cã thÓ x−ng lµ bËc tri gi¶ cña vâ l©m, kh«ng ngê cuèi cïng l¹i chÕt v× mãn vò khÝ mµ m×nh ®· b×nh phÈm. T©m Hå ®¹i s− lÇn n÷a chÊp tay v¸i thËt s©u, nÐt mÆt ngì ngµng: - L·o t¨ng còng ®· nhÇm. Nh−ng «ng vôt biÕn s¾c kªu lªn: - Cßn bé kinh ®©u råi? §¬n Cøu ®· thõa trong mét gi©y hçn lo¹n ®ã th¸o tuèt ra ngoµi. Lµ mét con ng−êi xuÊt th©n tõ trong tµ ®¹o vµ khi ®Çu nhËp vµo ThiÕu L©m nghiÔm nhiªn ®−îc liÖt vµo hµng " ThÊt ®¹i cao thñ cña ThiÕu L©m ", mét con ng−êi nh− thÕ tÊt nhiªn lµ kh«ng bao giê ®Ó lÇm lÉn bÊt cø mét c¬ héi nµo, ch¼ng nh÷ng ph¶n øng cña y thËt nhanh vµ th©n ph¸p còng rÊt nhanh, chØ cÇn hai lÇn nhón ch©n lÊy ®µ, ng−êi y ®· l−ít khái viÖn. §¸m ThiÕu L©m m«n h¹ bªn ngoµi vÉn ch−a hiÓu râ néi t×nh nªn dï thÊy y còng tuyÖt ch¼ng d¸m trë ng¨n, huèng hå n¬i phßng èc cña ch− vÞ thñ täa ®¹i s−, m«n h¹ cÊp d−íi kh«ng ®−îc tuú tiÖn x«ng pha, chóng lµm sao ngê ®−îc mét biÕn cè träng ®¹i võa x¶y ra trong bæn ph¸i. Khi §¬n Cøu tho¸t ra tíi tßa tiÓu ®×nh còng võa lóc TiÓu Phi ®ang chèng chái lãp ngãp bß dËy. Tuy thñ ph¸p ®iÓm huyÖt cña B¸ NhiÔu Sanh vµ §¬n Cøu rÊt nÆng tay nh−ng cã tr−êng hîp vÉn mÊt ®i hiÖu n¨ng t¸c dông. Võa nh×n thÊy TiÓu Phi, ¸nh m¾t cña §¬n Cøu vôt ngêi lªn s¸t khÝ, bao nhiªu t©m t×nh o¸n ®éc nh− ®−îc dÞp trót ra vµo ng−êi TiÓu Phi vµ y nh− qu¶ bãng ®−îc n¶y ®µ, §¬n Cøu vÌo ng−êi tíi... TiÓu Phi ®· bÞ hai ng−êi hµnh h¹ ®Õn gÇn nh− chØ cßn thoi thãp, cßn h¬i søc ®©u mµ ®Ó chèng tr¶ trong hiÖn t×nh. Muèn giÕt mét con ng−êi nh− thÕ ®èi víi §¬n Cøu thËt lµ qu¸ dÔ, dÔ h¬n lµ mét c¸i nhÊc ch©n bóng chÕt mét con mÌo. Ch©n võa ch¹m ®Êt, §¬n Cøu ®· lÇm l× tèng ra mét ngän thÇn quyÒn, thÕ m¹nh h¬n c¶ s¾t thÐp. ThÇn quyÒn ThiÕu L©m ®· vang danh thiªn h¹, huèng hå §¬n Cøu ®· h¬n m−êi n¨m ®Çu nhËp t¹i ThiÕu ThÊt S¬n, c«ng phu khæ luyÖn h¼n nhiªn ph¶i hÕt søc Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
  10. TiÓu Lý phi ®ao 359 Nguyªn t¸c : Cæ Long kinh hån.Huèng chi ngän quyÒn tung ra víi tÊt c¶ thÇn khÝ ®ñ ®Çy, víi tÊt c¶ o¸n hên chÊt chøa, muèn kÕt liÔu sinh m¹ng TiÓu Phi chØ nh− lÊy vËt trong tói. §¬n Cøu ®· tÝnh kü thêi gian: giÕt chÕt xong TiÓu Phi vÉn cßn d− kÞp tho¸t xuèng khái nói. BÊt thÇn khi ngän quyÒn võa nh¶ ra k×nh, bµn tay cña TiÓu Phi còng vôt chíp lªn. C¸nh tay cña TiÓu Phi dï ph¸t ra sau nh−ng vÉn lu«n lµ ®Õn tr−íc, dï bÊt cø mét ®Þch thñ nµo. §¬n Cøu chît nghe yÕt hÇu m×nh l¹nh ng¾t, trong c¸i l¹nh Êy lÉn c¶m gi¸c nhøc ®au, h¬i thë vôt nghÑn ngang y nh− lµ mét bµn tay ma chÑn lÊy. Tõng thí thÞt trªn da mÆt h¾n còng næi vång lªn cïng víi tÊt c¶ nÐt kinh hoµng vµ kh«ng tin næi. H¾n biÕt l¾m, biÕt lµ g· thiÕu niªn tr−íc m¾t xuÊt thñ næi tiÕng lµ rÊt nhanh. Nh−ng g· ®· dïng vËt chi ®©m vµo yÕt hÇu m×nh, c¸i th¾c m¾c Êy §¬n Cøu sÏ «m m·i d−íi lßng ®Êt kh«ng lµm sao hiÓu næi. Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2