Tiểu lý phi đao - tập 6

Chia sẻ: Duy Pha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
110
lượt xem
25
download

Tiểu lý phi đao - tập 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồi thứ 6: Trong quán rượu gặp cứu tinh.... Đang đứng cúi đầu ủ rũ gã đánh xe vụt phóng thẳng mình lên cởi phăng chiếc áo, chụp lấy gióng xe kéo chạy như bay. Tuyết rơi trắng xóa, gió rét căm căm, nhưng da thịt gã đánh xe y như sắt thép, hai cánh tay gân cốt nổi vồng từng cuộn, gã như không biết lạnh là gì.....Tiểu thuyết của Cổ Long mang phong cách hiện đại, tính triết lý sâu sắc, rất khác biệt với các võ hiệp tiểu thuyết gia cùng thời và trước đó. Truyện hoàn toàn...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiểu lý phi đao - tập 6

 1. TiÓu Lý phi ®ao 59 Nguyªn t¸c : Cæ Long Håi thø s¸u trong qu¸n r−¬ô gÆp cøu tinh §ang ®øng cói ®Çu ñ rò g· ®¸nh xe vôt phãng th¼ng m×nh lªn cëi ph¨ng chiÕc ¸o, chôp lÊy giãng xe kÐo ch¹y nh− bay. TuyÕt r¬i tr¾ng xãa, giã rÐt c¨m c¨m, nh−ng da thÞt g· ®¸nh xe y nh− s¾t thÐp, hai c¸nh tay g©n cèt næi vång tõng cuén, g· nh− kh«ng biÕt l¹nh lµ g×. Lý TÇm Hoan kh«ng cÇn c¶n trë, v× kh«ng l¹ g× tÝnh t×nh cña ng−êi nghÜa béc, nh−ng khi cöa xe khÐp l¹i hä Lý bÊt gi¸c r−ng r−ng n−íc m¾t. TuyÕt ®«ng trªn mÆt ®−êng thµnh b¨ng cøng vµ tr¬n nh− mÆt kiÕng, g· ®¸nh xe chØ thi triÓn khinh c«ng chø kh«ng cÇn dïng søc l¾m, cç xe còng cø l−ít nhanh trong giã. Nöa giê sau ®· ®Õn Ng−u gia trang. Ng−u gia trang lµ mét thÞ trÊn nhá nh−ng rÊt phån thÞnh, lóc bÊy giê trêi ®· tèi, tuyÕt còng ngõng r¬i, ng−êi ë hai bªn ®−êng x¸ch chæi ra quÐt tuyÕt tr−íc s©n nhµ. Chît thÊy mét ng−êi ®¹i h¸n m×nh trÇn kÐo cç xe ch¹y nh− bay vµo thÞ trÊn, hä ho¶ng hèt qu¨ng c¶ chæi ch¹y v«. ThÞ trÊn tù nhiªn lµ cã qu¸n r−îu, nh−ng khi võa ngang cöa trín xe m¹nh qu¸ kh«ng ngõng l¹i ®−îc... G· ®¸nh xe hÐt lªn mét tiÕng, hai ch©n chãi vÒ phÝa tr−íc, l−ng dùa ngöa ra sau. Thµnh xe vèn lµm b»ng mét thø gç dµy vµ ch¾c, bªn trong l¹i cã chÊn song b»ng s¾t, nh−ng søc chÞu cña g· ®¸nh xe m¹nh qu¸ lµm cho thµnh xe bÞ bÎ lµm ®«i, nh÷ng thanh s¾t gÇn b»ng cæ tay bÞ uèn cong vßng. Qu¸n gi÷a lóc ®«ng ng−êi, thùc kh¸ch nh¶y ®u nhèn nh¸o, nhiÒu ng−êi vç tay hoan h« thÇn lùc cña g· ®¸nh xe. Ch¹y xång xéc vµo qu¸n nh− mét thiªn thÇn gi¸p s¾t bëi lµn da ®en x¹m, g· ®¸nh xe kh«ng nãi kh«ng r»ng, nhÊc ba c¸i ghÕ kª s¸t mÐp bµn lÊy nÖm lãt lªn råi míi ra câng Lý TÇm Hoan ®Æt lªn trªn nÖm. Da mÆt Lý TÇm Hoan tr¾ng bÖch, lµn m«i còng tÝm xanh, ®óng lµ mét kÎ bÖnh nÆng nh− s¾p chÕt lµm cho thùc kh¸ch vµ ®¸m tiÓu nhÞ, lu«n ®Õn chñ qu¸n ph¶i ngÈn ng¬. Hä kh«ng thÓ t−ëng t−îng mét con ng−êi bÖnh ho¹n nh− thÕ mµ cßn vµo qu¸n ngåi uèng r−îu. G· ®¸nh xe vç bµn gäi lín: - §em r−îu ®©y, r−îu nhÊt chø kh«ng pha nghe ch−a! Nh×n tr©n tr©n g· ®¸nh xe mét lóc l©u, Lý TÇm Hoan bËt c−êi: - Ngãt hai m−¬i n¨m nay míi thÊy ®−îc ®«i phÇn hµo khÝ cña ThiÕt gi¸p kim c−¬ng ®Êy nhÐ! Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 2. TiÓu Lý phi ®ao 60 Nguyªn t¸c : Cæ Long G· ®¸nh xe nhãng th¼ng m×nh, hai m¾t trßn xoe béc lé mét sù róng ®éng tét cïng. Bèn tiÕng " ThiÕt gi¸p kim c−¬ng " nh− cã mét søc m¹nh déi vµo lßng g·. Håi l©u g· còng bËt c−êi: - Kh«ng dÌ thiÕu gia cßn nhí, t«i th× quªn b½ng nã l©u råi! Lý TÇm Hoan nãi: - Quªn l©u nh−ng nay th× nhí l¹i vËy th× ThiÕt gi¸p kim c−¬ng nªn ph¸ lÖ lu«n b»ng c¸ch uèng say mét b÷a ®i! ThiÕt gi¸p kim c−¬ng gËt gËt: - V©ng, b÷a nay thiÕu gia bao nhiªu th× t«i còng xin ®«i chót. Lý TÇm Hoan c−êi lín: - Cã thÓ lµm cho ThiÕt gi¸p kim c−¬ng ph¸ bá viÖc giíi töu, ©u còng lµ vinh h¹nh vËy! Thùc kh¸ch trong qu¸n nghe thÇy trß Lý TÇm Hoan c−êi sang s¶ng, hä l¹i cµng nh×n nhiÒu h¬n n÷a, v× kh«ng ai cã thÓ t−ëng t−îng mét ng−êi bÖnh s¾p chÕt mµ vÉn vui vÎ nãi c−êi. TiÓu nhÞ mang r−îu tíi, qu¶ thËt lµ chiÒu kh¸ch, r−îu mang ®Õn toµn lµ n−íc nhÊt ch−a pha. ThiÕt gi¸p kim c−¬ng n©ng chÐn: - Xin thiÕu gia thø cho thuéc h¹ phãng tóng h«m nay! Lý TÇm Hoan ngöa mÆt c¹n chÐn, nh−ng v× tay ®· h¬i run nªn r−îu b¾n ra ngoµi ¸o. Hä Lý võa gËp m×nh ho võa c−êi: - Trong ®êi nµy ta ch−a hÒ phung phÝ mét giät r−îu nµo, kh«ng ngê h«m nay... Lý TÇm Hoan ng−ng l¹i mét gi©y råi vôt c−êi lín: - Bé y phôc nµy ®· cïng ta Êm l¹nh suèt bao n¨m, ta ch−a mêi nã uèng mét chÐn nµo, vËy b©y giê ta nªn kÝnh nã mét chÐn! Qu¶ nhiªn, chÐn r−îu kÕ ®ã, Lý TÇm Hoan ®æ c¶ trªn ¸o. G· qu¶n lÝ vµ bän tiÓu nhÞ nãi thÇm: - Ng−êi Êy kh«ng nh÷ng bÖnh mµ cßn ®iªn n÷a! Hai ng−êi cø uèng, hä uèng kh«ng ngõng. Lý TÇm Hoan ph¶i n¾m chÐn r−îu b»ng c¶ hai tay thÕ mµ r−îu còng cø sãng s¸nh ra ngoµi. ThiÕt gi¸p kim c−¬ng vôt vç bµn ng©m c©u th¬ cæ: - Nh©n sinh l¾m chuyÖn bi ai, nh−ng mong r−îu ®ñ say hoµi kh«ng th«i. Lý TÇm Hoan khÏ cau mµy nh−ng l¹i còng c−êi: Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 3. TiÓu Lý phi ®ao 61 Nguyªn t¸c : Cæ Long - H«m nay chóng ta h·y vui say mét b÷a, ta cã nhí mét c©u th¬: GÆp lóc m×nh vui h·y uèng say, ®õng ®Ó chÐn r−îu kh«ng lång bãng nguyÖt. ThiÕt gi¸p kim c−¬ng c−êi ha h¶: - GÆp lóc m×nh vui h·y uèng say... say. Hay l¾m...ThiÕu gia, thuéc h¹ xin kÝnh thiÕu gia mét chÐn. Giäng c−êi cña g· cùc k× thª thiÕt, giäng c−êi kÐo dµi nh− ®µn ®ang rao xu©n bçng xuèng khóc nam ai. ThiÕt gi¸p kim c−¬ng gôc ®Çu xuèng bµn khãc rßng. VÎ mÆt Lý TÇm Hoan chît cã phÇn ¶m ®¹m: - ThiÕt gi¸p kim c−¬ng, hai m−¬i n¨m nay ng−¬i theo ta, ng−¬i ®· khæ qu¸ nhiÒu, ta biÕt, nÕu kh«ng cã ng−¬i ch¾c ta khã mµ sèng ®Õn ngµy nay. Nh−ng... nh−ng b©y giê, ta mong ng−¬i h·y chÊn h−ng l¹i uy phong, lÊy l¹i nÐt hµo hïng th−ë tr−íc. ThiÕt gi¸p kim c−¬ng vïng ngÈng mÆt lªn c−êi lín: - ThiÕu gia, sao khi kh«ng l¹i lµm cho mÊt høng? Uèng nµo! Nh−ng khi c¹n chÐn råi, g· l¹i vç bµn vµ khãc n÷a. Tho¾t c−êi, tho¾t khãc lµm cho thùc kh¸ch ngÈn ng¬. G· qu¶n lÝ l¹i ng¾t nhá tªn tiÓu nhÞ: - Kh«ng ph¶i mét ng−êi, mµ c¶ hai ®Òu ®iªn hÕt! Ngay trong lóc Êy, chît cã mét ng−êi lo¹ng cho¹ng b−íc v« th¼ng. G· l¹i quÇy hµng gôc ®Çu kªu lín: - R−îu, r−îu, mang r−îu ra ®©y! D¸ng c¸ch cña h¾n y nh− nÕu kh«ng ®em kÞp r−îu ch¾c lµ ph¶i chÕt. G· qu¶n lÝ cau mµy nãi th× thÇm: - N÷a, l¹i thªm mét ng−êi ®iªn n÷a! KÎ míi v« mÆc chiÕc ¸o mµu lam, nh−ng nhiÒu chç ®· b¹c mµu, hai èng tay ¸o bôi vµ må h«i ®· quÕt ®èng nh− dÇu vµ hai tay nh÷ng mãng dµi ®Çy ®Êt. MÆc dï chÝt chiÕc kh¨n nho sÜ, nh−ng ®Çu tãc rèi bêi, da mÆt ®· vµng, gß m¸ l¹i hãp v« hun hót. D¸ng ®iÖu cña h¾n y nh− mét hµn nho. G· tiÓu nhÞ cau mµy mang l¹i mét bÇu r−îu. G· hµn nho kh«ng cÇn rãt ra chÐn, cø b−ng nguyªn bÇu r−îu nghe õng ùc, nh−ng chØ mÊy híp h¾n l¹i phun v·i ra c¶, thÐt lín: - Nh− thÕ lµ r−îu ®Êy µ? R−îu hay lµ giÊm? Tªn tiÓu nhÞ trõng m¾t: - Qu¸n nµy kh«ng ph¶i thiÕu r−îu ngon nh−ng... G· hµn nho giËn d÷: Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 4. TiÓu Lý phi ®ao 62 Nguyªn t¸c : Cæ Long - Nh−ng g×? Sî kh«ng cã b¹c tr¶ h¶? §©y, cÇm lÊy! G· mãc l−ng qu¨ng lªn quµy hµng mét ®Ünh n¨m m−¬i l−îng. Nh÷ng c« g¸i ¨n s−¬ng vµ ®¸m tiÓu nhÞ thÈy ®Òu biÕn s¾c vµ tù nhiªn lÏ lµ vµng b¹c cã v¹n n¨ng, r−îu ngon lËp tøc mang ra b»ng mét th¸i ®é lÔ phÐp ©n cÇn. G· hµn nho l¹i còng ch¼ng cÇm chÐn, cø nguyªn bÇu uèng c¹n, vµ khi ®Ó bÇu r−îu xuèng h¾n l¹i ngåi kh«ng nhóc nhÝch, lç mòi cø phång lªn xÑp xuèng. Ai còng ®inh ninh r»ng g· uèng nhiÒu qu¸ nªn bÞ nghÑn h¬i, riªng Lý TÇm Hoan biÕt g· ®ang th−ëng thøc mïi r−îu. Qu¶ nhiªn, m¾t g· vôt s¸ng lªn vµ nãi mét m×nh: - Còng ®−îc, tuy kh«ng ngon nh−ng ë ®Êt nµy nh− vËy còng cho lµ tµm t¹m! Tªn tiÓu nhÞ c−êi m¬n theo nÐn b¹c: - Vß r−îu nµy ch«n ®· m−êi mÊy n¨m råi ®Êy, h¹ng nhÊt nghe! G· hµn nho qu¾c m¾t: - HÌn chi mµ nh¹t qu¸! Ch«n m−êi mÊy n¨m lµ kh«ng dïng ®−îc. §−a thø kh¸c míi h¬n mét chót, thªm mÊy mãn d−a c¶i, mau lªn! Tªn tiÓu nhÞ hái: - Ch¼ng hay l·o gia muèn dïng thøc nh¾m chi ¹? G· hµn nho hõ hõ trong miÖng vµ gËt ®Çu coi cã vÎ ®· høng chÝ: - Ta biÕt c¸i ®Êt nµy th× ch¼ng cã g× ngon, vËy th× ng−¬i h·y lµm ngay cho ta mét con gµ m¸i t¬ råi nhóng hÌm cho ta. Nhí hÌm míi nghe! Tªn tiÓu nhÞ cói ®Çu v©ng d¹ vµ võa quay m×nh th× g· hµn nho kªu l¹i: - Nµy, nhí gµ m¸i t¬ nghe, cho to ®ã nghe. Nµy, ®Ó nguyªn con cho ta nghe! G· hµn nho d¸ng c¸ch th× nghÌo l¾m, nh−ng ¨n uèng th× cã vÎ sang, cã vÎ ®Ünh ®¹c chø ch¼ng l«i th«i tÝ nµo. Lý TÇm Hoan c¶m thÊy h¬i thÝch thÝch, gi¸ nh− b×nh th−êng th× cã lÏ ®· lµm quen ®Ó uèng r−îu víi g· mét tiÖc gäi lµ b×nh thñy t−¬ng giao, nh−ng bÇy giê tay n©ng chÐn r−îu cßn kh«ng æn th× công chÐn lµm sao ®−îc? Cho nªn hä Lý ®µnh ®−a m¾t ngã, thë dµi tiÕc rÎ. G· hµn nho th× y nh− ch¼ng hÒ thÊy mét ai, h¾n chØ ch¨m chó ®Õn bÇu r−îu chø kh«ng thÌm liÕc ®Õn bµn kh¸c c¶. Ngay lóc ®ã, chît nghe tiÕng vã ngùa khua vang vµ dõng ngay tr−íc gian qu¸n, g· hµn nho ®ang uèng dë chÐn r−îu vïng ng−ng l¹i ®øng ph¾t lªn, mÆt h¬i biÕn s¾c. H×nh nh− g· ®Þnh ®i ra, nh−ng liÕc l¹i bÇu r−îu th× y nh− lµ h¬i tiÕc nªn quay l¹i b−ng bÇu r−îu uèng c¹n mét h¬i, ®−a hai ngãn tay kÑp lÊy ®ïi gµ nhai ngåm ngoµm. G· võa nhai võa ng©m nga: - R−îu lµ b¹n thiÕt ai ®µnh bá, lÇu rång g¸c ph−îng còng kh«ng tham. Tõ bªn ngoµi cã tiÕng vang lªn: Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 5. TiÓu Lý phi ®ao 63 Nguyªn t¸c : Cæ Long - Tªn töu quØ cßn muèn ch¹y ®©u n÷a ®ã? Mét tªn kh¸c qu¸t theo: - Ta biÕt ®Õn ®©y lµ gÆp h¾n chø khái ph¶i t×m l©u mµ! Cïng víi tiÕng qu¸t, n¨m ng−êi ®¹i h¸n xång xéc x«ng v« v©y lÊy g· hµn nho. C¶ n¨m ng−êi ®Òu ¨n mÆc vâ phôc, l−ng ®eo ®ao kiÕm s¸ng ngêi. Mét tªn cao cao cÇm roi ngùa, chØ vµo mÆt g· hµn nho: - Thùc nhËn tµi, cøu nh©n tai, ®· lÊy tiÒn chÈn m¹ch råi mµ kh«ng lo trÞ bÖnh cho ng−êi lµ nghÜa lý lµm sao chø? G· hµn nho c−êi hÒ hÒ: - NghÜa lý lµm sao c¸c vÞ cßn ch−a biÕt µ? G· chØ bÇu r−îu vµ c−êi nãi tiÕp: - C¬n nghiÒn ®· tíi råi, con s©u r−îu nã ngä nguËy chÞu kh«ng næi! Vµ g· l¹i gËt gï lÈm bÈm: - Mai NhÞ tiªn sinh khi mµ bÞ c¬n nghiÒn nã hµnh råi th× cho dï trêi sËp còng ch¶ cÇn biÕt chø ®õng nãi chi chØ chó ý ®Õn bÖnh cña ng−êi kh¸c. Mét tªn mÆt rç trong bän nãi g»n g»n: - TriÖu l·o ®¹i, cã nghe c¸i g· hä Mai nµy nãi ch−a? Ta ®· biÕt tªn töu quØ nµy ch¨ng ra g× mµ, b¹c ®−a cho h¾n kÓ nh− ®æ s«ng ®æ biÓn. TriÖu l·o ®¹i giËn d÷: - Tªn töu quØ nµy sau råi sÏ hay, b©y giê l·o tø ®ang bÖnh nÆng th× ph¶i lo trÞ tr−íc ®·. Lý TÇm Hoan bËt c−êi, th× ra kh«ng ph¶i hä t×m ®Ó thanh to¸n cõu nh©n, mµ lµ do c¸i l·o hä Mai thÇy thuèc nµy chíp tiÒn råi kh«ng lo trÞ bÖnh! Nh−ng mµ c¸i l·o Mai NhÞ tiªn sinh nµy còng l¹, håi míi nghe tiÕng ngùa th× h¬i giËt m×nh, nh−ng b©y giê thiªn h¹ hÇm hÇm lµm d÷ th× l·o l¹i ngåi yªn nhÞp uèng r−îu. TriÖu l·o ®¹i giËn qu¸ vong roi ngùa vót qua ®Çu, bÇu r−îu v¨ng tung r¬i xuèng nÒn bÓ n¸t: - Kh«ng cã g× l«i th«i c¶, ng−¬i ph¶i theo chóng ta ®Ó lo ch÷a bÖnh, khi nµo l·o tø m¹nh råi ta sÏ cho uèng. Nh×n nh÷ng m¶nh vôn cña bÇu r−îu, Mai NhÞ tiªn sinh thë dµi: - C¸c ng−¬i thËt kh«ng hiÓu g× c¶. Cã ba viÖc mµ ta kh«ng b»ng lßng trÞ bÖnh, ta gäi lµ tam bÊt trÞ. TriÖu l·o ®¹i trõng m¾t: - Sao? C¸i g× tam bÊt trÞ? Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 6. TiÓu Lý phi ®ao 64 Nguyªn t¸c : Cæ Long Mai NhÞ tiªn sinh nãi: - Thø nhÊt, tiÒn chÈn m¹ch kh«ng trao tr−íc, bÊt trÞ. Mµ giao thiÕu mét ph©n còng bÊt trÞ! Tªn mÆt rç sõng sé: - Nh−ng chóng ta ®· cã giao thiÕu ph©n nµo ch−a? Mai NhÞ tiªn sinh ®iÒm nhiªn nãi tiÕp: - Thø hai, th¸i ®é lêi lÏ thÊt kÝnh, bÊt trÞ. Thø ba, trém c−íp giÕt ng−êi cµng... bÊt trÞ! Vµ kh«ng ®îi ph¶n øng, Mai NhÞ tiªn sinh nãi lu«n: - C¸c ng−¬i ®· ph¹m vµo nh÷ng ®iÒu ®ã th× ®õng mong ®Õn chuyÖn ta trÞ bÖnh. MÊy tªn ®¹i h¸n hïng hæ gÇm lªn: - Kh«ng trÞ th× mÊt m¹ng. Mai NhÞ tiªn sinh ®iÒm nhiªn: - MÊt m¹ng còng bÊt trÞ nh− th−êng. Tªn mÆt rç vung tay, c¶ chiÕc ghÕ, c¶ Mai NhÞ tiªn sinh v¨ng ra b¶y t¸m th−íc, l¨n cï d−íi ®Êt. ThÊy th¸i ®é ®iÒm tÜnh cña Mai NhÞ tiªn sinh, Lý TÇm Hoan t−ëng ®©u l·o thÇy thuèc nµy h¼n b¶n lÜnh cøng l¾m, thÕ mµ kh«ng dÌ l·o chØ cøng miÖng chø tay ch©n th× l¹i mÒm nh−... thÇy thuèc! TriÖu l·o ®¹i rót ®ao qu¸t lín: - Ng−¬i nãi nöa ch÷ bÊt n÷a th× ta tiÖn cæ mi ngay. Mai NhÞ tiªn sinh vß vß mÆt: - Sî c¸i ®¸m chã b©y µ? Mai NhÞ tiªn sinh nãi bÊt trÞ lµ bÊt trÞ. TriÖu l·o ®¹i thÐt lªn x«ng tíi. ThiÕt gi¸p kim c−¬ng vç bµn qu¸t lín: - §©y lµ chç uèng r−îu, kÎ nµo kh«ng uèng r−îu th× cót ®i. TiÕng qu¸t cña ThiÕt gi¸p kim c−¬ng y nh− mét tiÕng gÇm vang, lµm cho TriÖu l·o ®¹i giËt m×nh lui l¹i mÊy b−íc, nh−ng g· l¹i ®Þnh thÇn sõng sé: - Ng−¬i... ng−¬i lµ c¸i gièng g× mµ lén xén thÕ ? Lý TÇm Hoan mØm c−êi: - Cót ®i vÉn ch−a thÝch, bß ra c¶ míi thÝch. ThiÕt gi¸p kim c−¬ng hÊt hµm: - ThiÕu gia ta b¶o chóng bay bß ra ®ã nghe kh«ng? Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 7. TiÓu Lý phi ®ao 65 Nguyªn t¸c : Cæ Long ThÊy mét ng−êi th× bÖnh ho¹n, mét ng−êi say lõ nhõ, TriÖu l·o ®¹i coi th−êng xèc tíi: - Kh«ng thÝch h¶? Kh«ng thÝch th× l·o gia gióp cho mét ®ao cho thÝch! H¾n nãi xong th× ¸nh ®ao còng ®· loÐ lªn gi¸ng xuèng ngay gi÷a ®Çu cña Lý TÇm Hoan. ThiÕt gi¸p kim c−¬ng ®−a c¸nh tay lªn. Thùc kh¸ch trong qu¸n vµ ®¸m tiÓu nhÞ kia hÕt hån. Hä nghÜ con ng−êi nµy qu¶ lµ ®iªn thËt, ai ®êi thanh ®ao s¾t thÐp ngêi ngêi mµ l¹i ®−a c¸nh tay b»ng x−¬ng thÞt lªn ®ì! NhiÒu kÎ nh¸t gan ®· ph¶i bôm mÆt v× hä t−ëng t−îng sÏ cã mét c¸nh tay r¬i mµ m¸u sÏ xèi ra. Nh−ng, mét tiÕng khua thËt nhÑ nh− ®ao chÐm chiÕc gèi, c¸nh tay kh«ng bÞ mét dÊu vÕt nµo mµ thanh ®ao l¹i bËt v¨ng ng−îc l¹i. TriÖu l·o ®¹i l¶o ®¶o thôt lui. BiÕt chuyÖn kh«ng ªm, g· mÆt rç b−íc tíi c−êi m¬n: - A... ch¼ng hay b»ng h÷u cao danh quÝ tÝnh lµ chi? Chóng ta lµ nh÷ng kÎ kh«ng ®¸nh kh«ng quen mµ... tr−íc kh«ng biÕt nh−ng sau lµ b»ng h÷u c¶... ThiÕt gi¸p kim c−¬ng l¹nh lïng: - B»ng c¸c ng−¬i mµ xøng lµ b»ng h÷u cña ta µ? Cót ®i! TriÖu l·o ®¹i nãng mÆt: - Sao b»ng h÷u khi ng−¬i qu¸ thÕ? Nªn biÕt r»ng Hoµng Hµ ThÊt Giao nµy còng ®©u ph¶i dÔ chäc... H¾n nãi ch−a døt lêi th× g· mÆt rç ®· kÐo h¾n l¹i nãi nho nhá mÊy c©u, võa nãi võa liÕc chõng con dao nhá ®Ó c¹nh chÐn r−îu cña Lý TÇm Hoan. TriÖu l·o ®¹i còng h¬i run giäng: - Kh«ng ph¶i h¾n ®©u... G· mÆt rç cau mÆt: - Kh«ng ph¶i h¾n chø cßn ai n÷a! Håi nöa th¸ng tr−íc t«i nghe l·o thÇy bãi ë miÕu Long ThÇn nãi h¾n tõ biªn giíi vÒ råi. L·o thÇy bãi ®ã biÕt h¾n nhiÒu l¾m, kh«ng sai ®©u! TriÖu l·o ®¹i nãi: - Sao xem bÖnh ho¹n.... G· mÆt rç g¾t: - Êy, tõ tr−íc ®Õn giê lµ vËy µ, coi thÕ nh−ng ngän ®ao... Nghe ®Õn ngän ®ao, c¶ bän lËp tøc t¸i mÆt thôt lïi. TriÖu l·o ®¹i ®Æng h¾ng vµi tiÕng hai ba tiÕng råi b−íc l¹i cãm rãm c−êi m¬n: Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 8. TiÓu Lý phi ®ao 66 Nguyªn t¸c : Cæ Long - Chóng tiÓu nh©n cã m¾t kh«ng trßng, kh«ng nhËn biÕt l·o gia, quÊy rÇy l·o gia trong lóc töu høng, thËt téi ®¸ng chÕt, xin l·o gia dung thø.... Kh«ng ®îi vÞ l·o gia ®¸p lêi, bän Hoµng Hµ ThÊt Giao rãn rÐn nh− chuét. Kh«ng biÕt cã nghe thÊy kh«ng, Lý TÇm Hoan cø tiÕp tôc uèng r−îu vµ tiÕp tôc ho, y nh− lµ kh«ng thÊy chuyÖn g× x¶y ra c¶. C¸i vÞ Mai NhÞ tiªn sinh kh«ng thÌm c¸m ¬n ai, mµ võa ®øng lªn lµ l¹i nh¶y phãc ngåi chÐo ch©n trªn ghÕ vç bµn qu¸t lín: - R−îu, r−îu ®©u, ®em ®©y cho mau! Bän tiÓu nhÞ trè m¾t nh×n l·o tr©n trr©n, kh«ng ai cã thÓ nghÜ r»ng c¸i kÎ dang qu¸t th¸o gäi r−îu b©y giê lµ c¸i ng−êi võa bÞ tÐ l¨n chiªng. C©u chuyÖn n¸o nhiÖt tr«i qua, thùc kh¸ch lÇn l−ît ra vÒ, trong qu¸n chØ cßn l¹i hai thÇy trß Lý TÇm Hoan vµ l·o Mai NhÞ tiªn sinh ngåi uèng hÕt chÐn nµy sang chÐn kh¸c. Lý TÇm Hoan nh×n bÇu trêi qua cöa sæ gËt gï: - R−îu qu¶ lµ k× diÖu, lóc kh«ng muèn say th× l¹i say mau, nh−ng lóc muèn uèng cho say th× kh«ng bao giê say c¶! Mai NhÞ tiªn sinh vôt ng−íc mÆt c−êi ha h¶: - Say gi¶i muén sÇu, say kho¸i h¬n c«ng hÇu . RÊt tiÕc cã kÎ muèn say cho ®Õn chÕt thÕ mµ trêi l¹i kh«ng cho chÕt nh− ý muèn! ThiÕt gi¸p kim c−¬ng khÏ cau mµy, nh−ng Mai NhÞ tiªn sinh lo¹ng cho¹ng b−íc qua. L·o ta nh−íng nh−íng nh×n Lý TÇm Hoan: - C¸c h¹ biÕt m×nh sÏ uèng ®−îc bao l©u n÷a kh«ng? Lý TÇm Hoan mØm c−êi: - Cã lÏ kh«ng l©u! Mai NhÞ tiªn sinh nãi: - BiÕt kh«ng sèng l©u sao kh«ng lo hËu sù mµ l¹i cãn ®Õn ®©y ngåi uèng r−îu? Lý TÇm Hoan c−êi: - ChÕt lµ sù th−êng, gi¶ v× chuyÖn Êy mµ lµm lì dë töu høng hay sao? Mai NhÞ tiªn sinh vç tay c−êi lín: - §óng, ®óng, chÕt sèng lµ sù th−êng, uèng r−îu lµ ®¹i sù. Lêi cña c¸c h¹ thËt ®óng víi ý ta! L·o ta l¹i nh−íng nh−íng m¾t hái: - C¸c h¹ cã lÏ biÕt ta lµ ai chø? Lý TÇm Hoan c−êi: Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 9. TiÓu Lý phi ®ao 67 Nguyªn t¸c : Cæ Long - Ch−a ®−îc hËn h¹nh. Mai NhÞ tiªn sinh trè m¾t: - Kh«ng biÕt thËt µ? ThiÕt gi¸p kim c−¬ng cau mÆt: - Kh«ng biÕt lµ kh«ng biÕt chø chuyÖn chi ph¶i thËt hay gi¶. Nh− kh«ng nghe thÊy, Mai NhÞ tiªn sinh cø ngã ch©m bÈm Lý TÇm Hoan: - õ, nh− vËy kh«ng ph¶i c¸c h¹ v× muèn ta trÞ bÖnh mµ cøu c¸c h¹ cøu ta lóc n·y µ? Lý TÇm Hoan c−êi - NÕu muèn uèng r−îu, t«n gi¸ cø tù nhiªn ngåi uèng cho vui, b»ng nh− muèn trÞ bÖnh th× xin mêi ®i n¬i kh¸c, ®õng lµm mÊt töu høng! Mai NhÞ tiªn sinh cø nh×n Lý TÇm Hoan tr©n tr©n, miÖng th× cø lÈm bÈm: - May l¾m nghe, may l¾m nghe... c¸c h¹ mµ gÆp ta th× may l¾m nghe... Lý TÇm Hoan nãi: - T¹i h¹ kh«ng cã trao tiÒn chÈn m¹ch, mµ l¹i kh«ng h¬n bän c−êng ®¹o lµ mÊy, xin mêi t«n gi¸ trë vÒ bµn! Mai NhÞ tiªn sinh l¾c ®Çu nguÇy ngËy: - Kh«ng, kh«ng ®−îc. BÖnh ng−êi kh¸c th× kh«ng ®¸ng kÓ, nh−ng bÖnh cña c¸c h¹ ta kh«ng trÞ kh«ng ®−îc. Muèn ta kh«ng trÞ th× trõ phi c¸c h¹ ph¶i giÕt ta. ThËt lµ dÞ ®êi! Håi nµy, ng−êi ta ®ßi giÕt l·o, l·o ta nhÊt ®Þnh kh«ng trÞ b©y giê gÆp kÎ kh«ng cÇn th× n»ng nÆc ®ßi trÞ. §¸m tiÓu nhÞ ngñ gµ ngñ gËt b©y giê còng choµng m×nh tØnh dËy, chóng nh×n l·o Mai NhÞ tiªn sinh tr©n trèi. Cã lÏ l·o nµy ®iªn thËt råi. ThiÕt gi¸p kim c−¬ng nhæm m×nh lªn hái tíi: - C¸c h¹ qu¶ thËt trÞ ®−îc µ? Mai Hoa §¹o rïn vai: - Trõ Mai NhÞ tiªn sinh nµy ra, bÖnh nµy trong thiªn h¹ sî kh«ng cã ai trÞ ®ùoc! ThiÕt gi¸p kim c−¬ng ®øng ph¾t lªn n¾m lÊy cæ tay l·o: - Nh−ng c¸c h¹ cã biÕt ng−êi bÖnh nµy bÖnh g× kh«ng? Mai Hoa §¹o trõng m¾t: - Ta kh«ng biÕt th× ai biÕt chø? Bé t−ëng Hoa l·o lôc chÕ ®−îc " Hµn Kª T¸n " µ? ThiÕt gi¸p kim c−¬ng kªu lªn: - " Hµn Kª T¸n "? Thuèc ®éc ®ã lµ " Hµn Kª T¸n "? Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 10. TiÓu Lý phi ®ao 68 Nguyªn t¸c : Cæ Long Mai NhÞ tiªn sinh c−êi ®¾c ý: - Trõ " Hµn Kª T¸n " cña Mai gia ra, trªn ®êi nµy cßn cã thuèc ®éc nµo lµm chÕt ®−îc Lý TÇm Hoan! ThiÕt gi¸p kim c−¬ng võa sî võa mõng: - Nh− vËy " Hµn Kª T¸n " cña Hoa Phong lµ do c¸c h¹ chÕ? Mai NhÞ tiªn sinh −êi lín: - ña, ngoµi DiÖu lang trung Mai NhÞ tiªn sinh nµy th× cßn ai chÕ ®−îc " Hµn Kª T¸n "? C¸c h¹ xem chõng quª mïa qu¸ vËy? ChuyÖn nh− thÕ mµ kh«ng biÕt n÷a µ? ThiÕt gi¸p kim c−¬ng vç tay nnµy dùng lªn: - Trêi ¬i, gÆp råi... gÆp råi... ThiÕu gia kh«ng chÕt... thiÕu gia kh«ng chÕt... H¾n c−êi nh−ng n−íc m¾t tu«n rµn rôa... Lý TÇm Hoan g−îng c−êi: - Xem ra muèn sèng rÊt khã, mµ muèn chÕt còng ch¼ng dÔ chi! *** Cç xe b©y giê ®· th¾ng ngùa ch¹y b¨ng b¨ng trong tuyÕt. Mét ®iÓm kh¸c h¬n n÷a lµ b©y giê hä m−ín mét phu xe. ThiÕt gi¸p kim c−¬ng ngåi trong xe ch¨m sãc cho Lý TÇm Hoan vµ còng võa ®Ó canh phßng Mai NhÞ tiªn sinh ThiÕt gi¸p kim c−¬ng xem ra còng ch−a ®−îc an lßng, h¾n hái: - Tù tiªn sinh ®· cã thÓ gi¶i ®−îc ®éc, sao l¹i cßn ph¶i ®i t×m ng−êi kh¸c? Mµ ng−êi Êy lµ ai? ë ®©u? biÕt ®Õn cã kÞp hay kh«ng? Mai NhÞ tiªn sinh cau mµy: - Ta t×m Mai §¹i tiªn sinh mµ, «ng anh cña ta mµ ë gÇn ®©y th«i, yªn lßng ®i, Mai NhÞ tiªn sinh nµy ®· b»ng lßng trÞ bÖnh th× kh«ng cã chÕt ®©u. ThiÕt gi¸p kim c−¬ng hái: - Nh−ng ph¶i t×m «ng Êy lµm chi? Mai NhÞ tiªn sinh nãi: - Bëi v× thuèc gi¶i " Hµn Kª T¸n " cÊt t¹i nhµ «ng Êy mµ . ThiÕt gi¸p kim c−¬ng nÝn miÖng lÆng thinh. Mai NhÞ tiªn sinh hái l¹i : - M«n c«ng phu cña c¸c h¹ lµ " ThiÕt bè sam " hay lµ " ThËp tam th¸i b¶o "? ThiÕt gi¸p kim c−¬ng trõng trõng m¾t nh−ng vÉn ®¸p: - ThiÕt bè sam ! Mai NhÞ tiªn sinh mØm c−êi l¾c ®Çu: Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 11. TiÓu Lý phi ®ao 69 Nguyªn t¸c : Cæ Long - ThËt trªn ®êi nµy kh«ng ngê cã kÎ l¹i b»ng lßng khæ luyÖn c¸i c«ng phu ®iªn Êy, bëi v× nã chØ ®Ó hï däa bän anh hïng r¬m th«i chø ch¼ng cã Ých chi c¶. ThiÕt gi¸p kim c−¬ng l¹nh lïng: - C«ng phu ®iªn còng cßn h¬n ch¼ng cã c«ng phu nµo! Mai NhÞ tiªn sinh kh«ng giËn mµ cø l¾c ®Çu c−êi : - Nghe nãi muèn luyÖn ThiÕt bè sam th× ph¶i lµ ®ång tö cßn trinh tr¾ng, vµ ph¶i gi÷ m·i sù trinh tr¾ng ®ã, kh«ng ®−îc gÇn ph¸i yÕu, c¸i hy sinh ®ã lín qu¸, cã ph¶i thÕ kh«ng? ThiÕt gi¸p kim c−¬ng lÆng thinh. Mai NhÞ tiªn sinh l¹i nãi : - Nghe nãi trong vßng n¨m m−¬i n¨m nay chØ cã mét ng−êi b»ng lßng luyÖn m«n c«ng phu ®iªn ®ã mµ th«i, ng−êi Êy nghe nãi tªn ThiÕt gi¸p kim c−¬ng ThiÕt Phã Gi¸p nh−ng hai m−¬i n¨m tr−íc ®©y bÞ mét ch−ëng r¬i xuèng vùc s©u, kh«ng biÕt ®· chÕt mÊt x¸c råi hay cßn sèng nh¨n r¨ng ngåi uèng r−îu? ThiÕt gi¸p kim c−¬ng cø nh− ®iÕc, mÆc cho l·o thÇy thuèc ®ã gäi b»ng c¸ch nµo còng mét mùc lÆng thinh. Nh−ng ®Õn khi Mai NhÞ tiªn sinh nh¾m m¾t d−ìng thÇn th× h¾n l¹i hái : - Nghe nãi ThÊt DiÖu Nh©n ng−êi nµo còng ti tiÖn v« sØ, thÕ sao tiªn sinh l¹i kh«ng gièng nh− thÕ? Mai NhÞ tiªn sinh miÖng nãi mµ m¾t cø nh¾m: - LÊy tiÒn chÈn m¹ch mµ kh«ng thÌm trÞ bÖnh cho thiªn h¹, ch¼ng ph¶i lµ ti tiÖn v« sØ µ ? ThiÕt gi¸p kim c−¬ng nãi c−êi : - NÕu b»ng lßng trÞ bÖnh cho bän ®ã míi lµ v« sØ chø. LÊy tiÒn vµ trÞ bÖnh lµ hai viÖc kh¸c nhau mµ! Mai NhÞ tiªn sinh vç tay c−êi : - A... luyÖn c«ng phu ®iªn, thÕ mµ con ng−êi kh«ng ®iªn hÐ! ThiÕt gi¸p kim c−¬ng thë ra: - H¹ng tiÓu nh©n d−íi con m¾t cña ng−êi ®êi ch−a ch¾c lµ tiÓu nh©n tÊt c¶, cßn h¹ng qu©n tö th× còng ch−a ch¾c lµ qu©n tö hoµn toµn. Lý TÇm Hoan ngåi dùa vµo thµnh xe, trªn m«i ph¶ng phÊt nô c−êi y nh− cã nghe hä nãi chuyÖn mµ còng y nh− lµ t©m thÇn l·ng ®©u xa... TÊt c¶ sù nh¬ nhíp trÓn mÆt ®Êt nµy ®Òu bÞ tuyÕt ch«n vïi tÊt c¶, tõ cöa xe dßm ra trêi ®Êt mét mµu tr¾ng xãa. T©m trÝ Lý TÇm Hoan chît chËp chên mét bãng h×nh... Y phôc cña nµng lµ mµu tÝm nh¹t, gi÷a b·i tuyÕt tr¾ng phau xem nµng nh− mét ®o¸ Tö la lan... Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 12. TiÓu Lý phi ®ao 70 Nguyªn t¸c : Cæ Long Nhí r»ng nµng rÊt −a tuyÕt. Lóc tuyÕt xuèng lµ lóc mµ nµng th−êng kÐo tay chµng ch¹y ra s©n vß tuyÕt chäi nhau... Nµng c−êi nh− nøc nÎ... Nhí lóc chµng mang Tiªu V©n vÒ còng chÝnh lµ lóc tuyÕt ®ang xuèng, lóc ®ã nµng ®ang ngåi n¬i nhµ thuû t¹ xem hoa tuyÕt ®¸p hoa mai... Nµng ngåi tùa lan can, lan can nhµ thuû t¹ s¬n mµu ®á, hoa mai rùc n¸h hång, nh−ng chµng c¶m thÊy cã mÆt nµng, mµu th¾m cña hai vËt ®á th¾m, trë thµnh nhît nh¹t. Lóc ®ã chµng kh«ng thÊy sù biÓu lé t×nh c¶m g× cña Long Tiªu V©n , nh−ng sau nµy chµng t−ëng t−ëng thÊy. LÇn thø nhÊt gÆp nµng, cã lÏ Long Tiªu V©n ®· ng©y ngÊt ®¾m say.... B©y giê, b©y giê th× ng«i nhµ thuû t¹ Êy cã cßn kh«ng? Hoa mai cßn cã ®ãn mõng hoa tuyÕt kh«ng? Nµng cã cßn ngåi dùa lan can hång ®Ó xem hoa tuyÕt hay kh«ng? Lý TÇm Hoan ngÈng mÆt ngã Mai NhÞ tiªn sinh: - Trong xe cã r−îu, chóng m×nh uèng mét chÐn cho Êm! Giã khi m¹nh khi yÕu, tuyÕt r¬i lóc ngõng... Theo tay chØ cña Mai NhÞ tiªn sinh, cç xe rÏ vµo con ®−êng nhá ven s−ên nói, qua mét c¸i cÇu nhá vµ xe ngõng n¬i ®ã. MÆt cÇu nhá tuyÕt tr¶i míi nguyªn kh«ng mét dÊu ng−êi, chØ thÊy hµng dÊu ch©n cña chã nhµ in râ, mµ d−íi m¾t Lý TÇm Hoan th× y nh− nh÷ng ®ãa hoa mai b¾n rít tùa dùa lan can. ThiÕt gi¸p kim c−¬ng vÞn Lý TÇm Hoan ®i lªn tiÓu kiÒu lµ chît thÊy rõng mai tr−íc m¾t vµ n¨m ba gian nhµ ®· dùa bªn. Hoa hång ®· tr¾ng, giã tuyÕt rËp rên y nh− mét bøc ho¹ lung linh. Tõ trong rõng mai v¨ng v¼ng nh− cã tiÕng ng−êi, khi ®Õn gÇn míi thÊy mét l·o giµ qu¾c th−íc ®ang chØ cho hai g· ®ång tö röa hoa cho s¹ch tuyÕt. ThiÕt gi¸p kim c−¬ng hái nhá: - Cã ph¶i Mai §¹i tiªn sinh ®Êy kh«ng? Mai NhÞ tiªn sinh c−êi: - Trõ c¸i l·o ®iªn Êy ra th× cã ai mµ ®em n−íc ®i röa tuyÕt bao giê? ThiÕt gi¸p kim c−¬ng còng bËt c−êi: - ¤ng Êy ch¼ng lÏ kh«ng biÕt r»ng sau khi röa råi tuyÕt sÏ ®«ng l¹i nh− ®¸ sao? Bëi v× n−íc råi còng ®ãng thµnh b¨ng tuyÕt? Mai NhÞ tiªn sinh c−êi: - L·o cã thÓ xem hai bøc häa gièng nhau ®Ó ph©n biÖt gi¶ thËt trong tøc kh¾c, cã thÓ chÕ thuèc cùc k× ®éc h¹i, cã thÓ chÕ ngay thø thuèc gi¶i . ThÕ nh−ng c©u chuyÖn qu¸ tÇm th−êng Êy mµ l·o l¹i kh«ng biÕt míi tøc chø! Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 13. TiÓu Lý phi ®ao 71 Nguyªn t¸c : Cæ Long §ang lµm viÖc nghe tiÕng ng−êi, Mai §¹i tiªn sinh quay ra võa thÊy em th× ch¹y tuèt v« trong l·o bá ch¹y nh− gÆp quØ. L·o võa ch¹y võa h« lín: - DÑp, dÑp... dÊu hÕt ®i... ®õng ®Ó lã mét bøc häa , mét quyÓn s¸ch nµo c¶... coi chõng, coi chõng c¸i th»ng quØ Êy ®¸nh c¾p mang ®i ®æi r−îu hÕt b©y giê. Mai NhÞ tiªn sinh c−êi ha h¶: - Khái, khái... L·o §¹i yªn lßng ®i, b÷a nay t«i míi cã ®−îc mét ch− tiÖc råi, nªn míi ®−a hai vÞ b»ng h÷u ®Õn ®©y. Nghe võa ®Õn ®ã, Mai §¹i tiªn sinh ®· véi ®−a tay bôm m¾t: - Th«i, th«i... c¸m ¬n, c¸m ¬n, b»ng h÷u cña ng−¬i, ng−êi nµo ng−êi Êy lÊy thÊy mét lÇn lµ gi¶m thä ba n¨m! Mai NhÞ tiªn sinh nh¶y ®áng lªn: - §−îc, ®−îc råi, ®· khinh kÎ nµy th× kÎ nµy ®©u cã giíi thiÖu b¹n lµm chi. Lý th¸m hoa, l·o ®· ch¼ng muèn tiÕp bän m×nh th× ®i vËy! Mai §¹i tiªn sinh vôt quay ®Çu l¹i råi hai tay ngo¾c lia ngo¾c lÞa: - Khoan, khoan....Th¸m hoa nµo? Cã ph¶i hä Lý mét nhµ b¶y ®êi tiÕn sÜ ba ®êi th¸m hoa ®ã kh«ng? Mai NhÞ tiªn sinh hõ mét tiÕng: - Cßn ai n÷a? Ch¼ng lÏ cã mét Lý th¸m hoa n÷a µ? Mai §¹i tiªn sinh x«m tíi ngã Lý TÇm Hoan: - Vô nµy ®©y? Lý th¸m hoa ®©y? Lý TÇm Hoan mØm c−êi: - Kh«ng d¸m, t¹i h¹ tªn lµ Lý TÇm Hoan! Mai §¹i tiªn sinh nh×n s÷ng mét håi råi chôp lÊy tay ¸o Lý TÇm Hoan: - Uý cha, ng−ìng mé hai m−¬i n¨m nay, kh«ng dÌ b©y giê gÆp ®−îc... Lý huynh, xin lçi... xin lçi. Tr−íc th× xua ®uæi, sau th× cung kÝnh mµ l¹i cã vÎ hÕt søc th©n t×nh, th¸i ®é cña Mai §¹i tiªn sinh lµm cho Lý TÇm Hoan ngê ngî. Mai §¹i tiªn sinh l¹i vßng tay mäp m×nh gÇn s¸t ®Êt: - Lý huynh ®õng tr¸ch téi nghiÖp nhÐ. T¹i v× vÞ l·o ®Ö cña t«i ®©y hai n¨m tr−íc cã ®−a vÒ mét ng−êi b¹n, b¶o lµ mét häa s−, yªu cÇu t«i cho xem nh÷ng bøc häa, kh«ng dÌ hai «ng Êy l¹i tr¸o giÊy tr¾ng ®Ó lÊy mÊt cña t«i hai bøc, b¸o h¹i t«i suèt ba th¸ng mÊt ¨n mÊt ngñ! Lý TÇm Hoan bËt c−êi: - Xin tiªn sinh ®õng tr¸ch Mai NhÞ tiªn sinh , bëi v× mét khi con s©u r−îu nã næi dËy mµ trong lßng kh«ng cã tiÒn th× thËt lµ khã chÞu l¾m! Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 14. TiÓu Lý phi ®ao 72 Nguyªn t¸c : Cæ Long Mai §¹i tiªn sinh còng c−êi: - TÐ ra Lý huynh còng cã ch©n trong töu ®¹o µ? Lý TÇm Hoan c−êi: - Vua gäi kh«ng v©ng, chø nghe h¬i r−îu lµ ®Õn ngay lËp tøc. Mai §¹i tiªn sinh vç tay c−êi lín: - Hay l¾m, hay l¾m. Kþ H¹c, bá bá, ®õng röa hoa n÷a. Mau vµo quËt töu phÇn, nhí ®µo c¸i chÐ " Tróc DiÖp Thanh " ch«n ®· hai m−¬i n¨m ®Êy nhÐ. L·o l¹i vßng tay: - Hoa ®Ñp tÆng giai nh©n, r−îu ngon mêi danh sÜ. Hai chÐ r−îu ch«n hai m−¬i n¨m nay cèt dµnh ®Ó thÕt ®·i ®¹i danh sÜ lµ Lý huynh ®Êy! Mai NhÞ tiªn sinh chen v«: - §ã lµ lêi nãi thËt ®Êy, kh¸ch nµo kh¸c tíi ®õng nãi r−îu mµ lu«n c¶ mét nhiÔu giÊm l·o kh«ng cho n÷a lµ... Vµ quay sang «ng anh, Mai NhÞ tiªn sinh nãi tiÕp: - Nh−ng Lý huynh h«m nay ®Õn ®©y kh«ng ph¶i lµ ®Ó uèng r−îu ®©u! Mai §¹i tiªn sinh nh×n Lý TÇm Hoan c−êi: - ¤i, c¸i chuyÖn Hµn kª nhá nhÝt Êy kÓ lµm g×. Lý huynh cø viÖc uèng cho thËt kho¸i mét b÷a ®i, cßn c¸i chuyÖn bËy b¹ ®ã, ®Ö sÏ thu xÕp an bµi. Mai §¹i tiªn sinh mêi kh¸ch vµo th¶o ®−êng. Kh¸ch thÝnh cùc k× trang nh· vµ mïi r−îu Tróc DiÖp Thanh còng ®· sù nøc quanh phßng. R−îu qua ba tuÇn, Mai §¹i tiªn sinh chît nãi: - Nghe nãi bøc Thanh Minh Th−îng Hµ §å trong ®¹i néi vèn lµ tõ t«n phñ Lý huynh, ch¼ng hay chuyÖn ®ã cã ®óng thÕ kh«ng nhØ? HiÓu ra chuyÖn ©n cÇn ®·i kh¸ch nµy nguyªn nh©n xuÊt ph¸t tõ n¬i ®ã, Lý TÇm Hoan c−êi: - V©ng qña cã nh− thÕ. Mai §¹i tiªn sinh mõng ra mÆt: - Gi¸ mµ Lý huynh cho ®Ö m−în xem th× ®Ö c¶m kÝch biÕt bao! Lý TÇm Hoan nãi: - Mai §¹i tiªn sinh ®· cã ý ®ã, t¹i h¹ d¸m ®©u l¹i chèi tõ, chØ tiÕc v× t¹i h¹ vèn lµ kÎ t¸ng gia b¹i s¶n, m−êi n¨m tr−íc ®©y gia tµi kh¸nh tËn, lu«n c¶ bøc häa Êy còng ®· vÒ tay ng−êi kh¸c! Mai §¹i tiªn sinh ngåi lÆng nh− t−îng gç, c¶m nghe nh− ai gi¸ng xuèng ®Çu m×nh mét c©y bóa nÆng, mét lóc thËt l©u l·o míi chÐp miÖng: Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 15. TiÓu Lý phi ®ao 73 Nguyªn t¸c : Cæ Long - RÊt tiÕc, rÊt tiÕc... rÊt tiÕc... Nãi lu«n mét h¬i " rÊt tiÕc " råi l·o vïng ®øng dËy gäi vµo trong: - Kþ H¹c, cßn sè r−îu trong vß nµy ®em ch«n l¹i ®i nghe, Lý th¸m hoa uèng ®· võa råi! Mai NhÞ tiªn sinh cau mµy: - Kh«ng cã Thanh Minh Th−îng Hµ §å råi kh«ng cã r−îu n÷a? Mai §¹i tiªn sinh nãi mét c¸ch l¹nh lïng: - R−îu Êy vèn ta kh«ng ph¶i ®Ó mêi uèng! Lý TÇm Hoan kh«ng ®æi s¾c, vÉn cø c−êi vui vÎ. H¾n c¶m thÊy ng−êi nµy tuy khã t¸nh, nh−ng l¹i rÊt th¼ng th¾n, Ýt nhÊt còng kh«ng ph¶i lµ h¹ng ngôy qu©n tö. Nh−ng ThiÕt gi¸p kim c−¬ng th× kh«ng chÞu næi, la lªn: - Kh«ng cã Thanh Minh Th−îng Hµ §å råi thuèc gi¶i ®éc còng kh«ng cã n÷a sao? TiÕng thÐt cña h¾n lín qu¸ lµm cho tiÕng déi ong ong, c¶m nghe nh− nhµ cöa rung rinh... Mai §¹i tiªn sinh vÉn cø l¹nh lïng: - R−îu kh«ng cßn th× lµm g× l¹i cã thuèc gi¶i! ThiÕt gi¸p kim c−¬ng n¾m chÆt hai tay giËn d÷, nh−ng Lý TÇm Hoan khÏ nÝu ¸o l¹i, mØm c−êi: - Mai §¹i tiªn sinh víi ta vèn kh«ng quen biÕt, do ®ã m×nh kh«ng nªn quÊy rÇy ng−êi. ThiÕt gi¸p kim c−¬ng cau mÆt: - Nh−ng, thiÕu gia... Lý TÇm Hoan kho¸t tay vµ vßng tay t−¬i c−êi: - TiÕc v× kh«ng gÆp nhau ®óng lóc, chóng t«i xin c¸o biÖt vËy! Mai NhÞ tiªn sinh vôt hái: - VËy lµ kh«ng cÇn thuèc gi¶i n÷a µ? Lý TÇm Hoan l¾c ®Çu: - VËt nµo cã chñ Êy, t¹i h¹ tõ x−a nay rÊt kh«ng thÝch cã viÖc Ðp buéc nµo c¶. Mai §¹i tiªn sinh hái: - C¸c h¹ cã biÕt kh«ng thuèc gi¶i lµ chÕt kh«ng? Lý TÇm Hoan mØm c−êi: - Sinh tö h÷u m¹ng, t¹i h¹ kh«ng hay ®Ó ý nh÷ng chuyÖn ®ã! Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 16. TiÓu Lý phi ®ao 74 Nguyªn t¸c : Cæ Long Mai §¹i tiªn sinh trè m¾t nh×n Lý TÇm Hoan , miÖng nãi lÇm thÇm: - Ph¶i råi, ph¶i råi... lu«n c¶ Thanh Minh Th−îng Hµ §å mµ còng trao cho ng−êi kh¸c th× huèng hå lµ sinh m¹ng, ng−êi nh− thÕ trong thiªn h¹ thËt lµ Ýt cã... Ýt cã... Vµ l·o vôt quay vµo trong lín: - Kþ H¹c, quËt töu phÇn, quËt töu phÇn, trõ con ng−êi nh− thÕ nµy ra, kh«ng ai xøng ®¸ng uèng r−îu ta c¶! ThiÕt gi¸p kim c−¬ng véi hái: - ThÕ cßn thuèc gi¶i? Mai §¹i tiªn sinh trõng m¾t: - §· cã r−îu mµ kh«ng cã ®−îc thuèc gi¶i µ? Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
Đồng bộ tài khoản