Tìm hiểu mạng GSM

Chia sẻ: Lê Trung Hiếu | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:50

0
755
lượt xem
503
download

Tìm hiểu mạng GSM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chức năng của MSC là : điều phối việc thiết lập cuộc gọi đến những người sử dụng mạng GSM. Một mặt MSC giao tiếp với phân hệ BSS, mặt khác nó giao tiếp với mạng ngoài. MSC làm nhiệm vụ giao tiếp với mạng ngoài được gọi là MSC cổng (GatewayMSC).Bên cạnh đó còn là cơ sở dữ liệu tham chiến lưu giữ lâu dài các thông tin liên quan đến các thuê bao. Các thông tin này mang tính cố định.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tìm hiểu mạng GSM

 1. Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Tp.HCM Khoa Điện - Điện tử Đồ an môn hoc 2 ́ ̣ Đề Tài : ̀ ̉ ̣ TIM HIÊU MANG GSM GVHD : ̃ Nguyên Ngô Lâm SV thực hiện: 1. Lê Thị Lan Anh 05117002 2. Trân Thị Huyên Trang 05117080 ̀ ̀ 12/26/09 11
 2. Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Đồ an môn hoc 2 ́ ̣ Khoa Điện -Tp.HCM Điện tử NÔI DUNG ĐỀ TAI ̣ ̀ OAN DUNG LƯỢNG ́ {A5191758-156F-4788-BBF0-8CABF7D4D87E} {05EFE45C-222D-46AE-A095-2C13AB4A108B} {9102F178-08F5-46B9-A570-5B291FBB25DF} {046E6063-9178-4453-A01B-C65A02B5490E} 1 2 3 4 {57AE9AC0-3384-47A9-89B1-EBEA03269CCC} {EE130AD5-F7C0-4A00-AFD9-0EDA46EF93B2} {ED82E7D2-CEA5-4066-ABF8-379FB42782F4} TÔNG QUAN SỬ DUNG TÂN SỐ ̉ ̀ ́ ̣ TRUYÊN SONG ̀ 12/26/09 22
 3. Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Đồ an môn hoc 2 ́ ̣ Khoa ĐiệnTp.HCM - Điện {B0C9F062-5BC9-4F1A-91A1-F62EB7B0AB35} tử ̉ TÔNG QUAN ́ ́ CÂU TRUC TÔNG THỂ ̉ qPhân hệ chuyên mach NSS ̉ ̣ qPhân hệ tram gôc BSS ̣ ́ qPhân hệ khai thac và bao ́ ̉ dưỡng OSS ̣ ̣ qTram di đông MS 12/26/09 33
 4. Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Đồ an môn hoc 2 ́ ̣ Khoa ĐiệnTp.HCM - Điện {B0C9F062-5BC9-4F1A-91A1-F62EB7B0AB35} tử ́ ́ CÂU TRUC NSS •MSC = Trung tâm chuyển mạch di động •HLR = Bộ ghi định vị thường trú •VLR = Bộ ghi định vị tạm trú •AC = Trung tâm nhận thực •EIR = Bộ ghi nhận dạng thiết bị 12/26/09 44
 5. Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Đồ an môn hoc 2 ́ ̣ Khoa ĐiệnTp.HCM - Điện tử ́ ́ CÂU TRUC Phân hệ NSS MSC HLR Chức năng cua MSC là : điều phối việc thiết ̉ lập cuộc gọi đến những người sử dụng mạng VLR GSM. Một mặt MSC giao tiếp với phân hệ BSS, mặt khác nó giao tiếp với mạng ngoài. AC MSC làm nhiệm vụ giao tiếp với mạng ngoài được gọi là MSC cổng (GatewayMSC). EIR 12/26/09 55
 6. Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Đồ an môn hoc 2 ́ ̣ Khoa ĐiệnTp.HCM - Điện tử ́ ́ CÂU TRUC Phân hệ NSS MSC HLR VLR Là cơ sở dữ liệu tham chiếu lưu giữ lâu AC dài các thông tin liên quan đến các thuê bao. Các thông tin này mang tính cố định. EIR 12/26/09 66
 7. Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Đồ an môn hoc 2 ́ ̣ Khoa ĐiệnTp.HCM - Điện tử ́ ́ CÂU TRUC Phân hệ NSS MSC HLR VLR VLR là cơ sở dữ liệu trung gian lưu giữ AC các thông tin về thuê bao trong vùng phục vụ MSC/VLR được tham chiếu từ cơ sở EIR dữ liệu HLR. Cac thông tin nay mang tinh ́ ̀ ́ tam thời. ̣ 12/26/09 77
 8. Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Đồ an môn hoc 2 ́ ̣ Khoa ĐiệnTp.HCM - Điện tử ́ ́ CÂU TRUC Phân hệ NSS MSC HLR AC được tích hợp trên HLR để nhận VLR thực cho SIM card, cho phép thuê bao kết AC nối với mạng thông qua IMSI cung cấp thông tin về mã hoá thông tin như số KI, EIR Id, RAND... 12/26/09 88
 9. Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Đồ an môn hoc 2 ́ ̣ Khoa ĐiệnTp.HCM - Điện tử ́ ́ CÂU TRUC Phân hệ NSS MSC HLR VLR ØEIR là một cơ sở dữ liệu thông tin về tính hợp lệ của thiết bị ME qua số AC IMEI. EIR 12/26/09 99
 10. Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Đồ an môn hoc 2 ́ ̣ Khoa ĐiệnTp.HCM - Điện {B0C9F062-5BC9-4F1A-91A1-F62EB7B0AB35} tử ́ ́ CÂU TRUC BSS •TRAU = Đơn vị chuyển mã/đáp ứng •BTS = Trạm thu phát gôc ́ •BSC = Bộ điều khiên trạm gốc 12/26/09 1010
 11. Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Đồ an môn hoc 2 ́ ̣ Khoa ĐiệnTp.HCM - Điện tử ́ ́ CÂU TRUC BSC thực hiện các chức năng sau: Phân hệ BSS ØĐiều khiển một số trạm vô tuyến BTS: BSC xử lý các bản tin báo hiệu, điều khiển, vận hành, bảo dưỡng đi/đến BTS ØKhởi tạo kết nối BTS ØĐiều khiển chuyển giao: Intra và Inter TRAU BTS HO ØKết nối các MSC, BTS, OMC 12/26/09 1111
 12. Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Đồ an môn hoc 2 ́ ̣ Khoa ĐiệnTp.HCM - Điện tử ́ ́ CÂU TRUC Phân hệ BSS BSC BTS TRAU ØThu phát vô tuyến ØÁnh xạ kênh logic vào kênh vật lý ØMã hóa và giải mã hóa ØMật mã hóa và giải mật mã hóa ØĐiều chế và giải điều chế 12/26/09 1212
 13. Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Đồ an môn hoc 2 ́ ̣ Khoa ĐiệnTp.HCM - Điện tử ́ ́ CÂU TRUC Phân hệ BSS BSC BTS ØTrau chuyển đổi tốc độ thoại 13Kbps hoặc dữ TRAU liệu tốc độ thấp thành tốc độ 64Kbps. 12/26/09 1313
 14. Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Đồ an môn hoc 2 ́ ̣ Khoa ĐiệnTp.HCM - Điện {B0C9F062-5BC9-4F1A-91A1-F62EB7B0AB35} tử ́ ́ CÂU TRUC MS {4E5D76BB-C9EA-435D-9507-ABC6F4F959DF} {05CA8089-FDE6-46F8-BECD-30EC8DE0F3B1} MS ME : thiết bị di động nhận dạng thu SIM : Module 12/26/09 1414
 15. Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Đồ an môn hoc 2 ́ ̣ Khoa ĐiệnTp.HCM - Điện tử ́ ́ CÂU TRUC ̣ ̣ Tram di đông MS ME SIM ME : Là thiết bị di động, là phần cứng và phần mềm của điện thoại di động. Mỗi một điện thoại di động phân biệt nhau bởi số nhận dạng điện thoại di động IMEI (International Mobile Equipment Indentity). 12/26/09 1515
 16. Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Đồ an môn hoc 2 ́ ̣ Khoa ĐiệnTp.HCM - Điện tử ́ ́ CÂU TRUC ØSIM : Là thiết bị lưu giữ các thông ̣ ̣ Tram di đông MS số thuê bao và mật mã thẻ thông minh xác thực. ME ØMỗi SIM phân biệt nhau bởi số nhận SIM dạng thuê bao IMSI (International Mobile Subcriber Indentity) để chống sử dụng trái phép số thuê bao bằng mật khẩu hay số nhận dạng cá nhân. 12/26/09 1616
 17. Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Đồ an môn hoc 2 ́ ̣ Khoa ĐiệnTp.HCM - Điện {B0C9F062-5BC9-4F1A-91A1-F62EB7B0AB35} tử ́ ́ CÂU TRUC OSS {4E5D76BB-C9EA-435D-9507-ABC6F4F959DF} {05CA8089-FDE6-46F8-BECD-30EC8DE0F3B1} {992B365E-1CE4-443B-90A7-D83A05EC366E} CHỨC Khai thac và Quan ưỡthuê bao và ̉ tinh́ thiêt c ̣ di đôn ́ bao ̉ d lý ng mang ̉ ̣ Quan ́ ly cướ bi ́ ̣ NĂNG 12/26/09 1717
 18. Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Đồ an môn hoc 2 ́ ̣ Khoa ĐiệnTp.HCM - Điện tử ̀ ́ 2 - TRUYÊN SONG I ̀ ̉ ̣ BĂNG TÂN CUA MANG GSM II ́ ̀ ́ NGUYÊN TĂC TRUYÊN SONG 12/26/09 1818
 19. Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Đồ an môn hoc 2 ́ ̣ Khoa ĐiệnTp.HCM - Điện {B0C9F062-5BC9-4F1A-91A1-F62EB7B0AB35} tử ̀ BĂNG TÂN GSM ̀ ́ TRUYÊN SONG {A2ECDCB9-E048-4D6F-875A-4E1E08CE50BD} {2006D6AF-32C5-44BA-AECB-24BEA4E5C38B} {6A2A0AF9-0D65-4691-8BC8-60CF5773C633} Tất cả các mạng điện thoại ở Việt Nam hiện đang phát ở băng tần 900MHz. GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz GSM 900 MHz Các nước trên thế giới sử dụng băng tần 1800MHz. Mỹ sử dụng băng tần 1900MHz. 12/26/09 1919
 20. Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Đồ an môn hoc 2 ́ ̣ Khoa ĐiệnTp.HCM - Điện {B0C9F062-5BC9-4F1A-91A1-F62EB7B0AB35} tử NGUYÊN TĂC ́ ̀ ́ TRUYÊN SONG ̀ ́ TRUYÊN SONG {4E5D76BB-C9EA-435D-9507-ABC6F4F959DF} {05CA8089-FDE6-46F8-BECD-30EC8DE0F3B1} song do khuêch tan song phăngđôi lưu. trường vô tuy ́ ́ ̀́ ́ ̀̉ ́ Truyên trong tâng trong môi 12/26/09 2020
Đồng bộ tài khoản