intTypePromotion=1

Tổ chức dạy học theo dự án trong dạy học “Lập trình hướng đối tượng” cho sinh viên cao đẳng nghề Tin học ứng dụng tại trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
23
lượt xem
2
download

Tổ chức dạy học theo dự án trong dạy học “Lập trình hướng đối tượng” cho sinh viên cao đẳng nghề Tin học ứng dụng tại trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết trình bày tổng quan về dạy học dự án; vị trí, đặc điểm của các học phần lập trình hướng đối tượng trong chương trình dạy nghề Tin học ứng dụng; triển khai dự án dạy học học phần Lập trình hướng đối tượng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tổ chức dạy học theo dự án trong dạy học “Lập trình hướng đối tượng” cho sinh viên cao đẳng nghề Tin học ứng dụng tại trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị

  1. VJE Tạp chí Giáo dục, Số 474 (Kì 2 - 3/2020), tr 43-47 TỔ CHỨC DẠY HỌC THEO DỰ ÁN TRONG DẠY HỌC “LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG” CHO SINH VIÊN CAO ĐẲNG NGHỀ TIN HỌC ỨNG DỤNG TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ Lê Thị Kiều Nhi - Nguyễn Trương Trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị Ngày nhận bài: 09/9/2019; ngày chỉnh sửa: 25/10/2019; ngày duyệt đăng: 19/12/2019. Abstract: For vocational training, “learning by working” is an effective way to develop the necessary career skills. Project-based teaching is an organizational form of teaching according to the “learning through doing” model. In vocational training program of Applied Informatics, most of the modules, especially the group of object-oriented programming modules such as Programming with C++, Programming with C#, and Programming with Java, are all highly applicable modules, theories closely linked to professional practice and real life. Accordingly, project-based learning is an appropriate choice to help students both gain knowledge and develop learning skills as well as vocational skills. Keywords: Project-based learning, organizational form of teaching, object-oriented programming. 1. Mở đầu tinh thần trách nhiệm, tính tích cực, chủ động, sáng tạo, Thực hiện việc tổ chức dạy học theo hướng “lấy hợp tác, giao tiếp, tự học, tự nghiên cứu,... người học làm trung tâm”, phát triển toàn diện năng lực DHDA có những đặc điểm như [1]: người học là cần thiết để đáp ứng đúng tinh thần Nghị - Người học là trung tâm của DHDA. quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị lần - Dạy học thông qua các hoạt động thực tiễn của một thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về dự án. đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT, đáp ứng yêu cầu - Hoạt động học tập phong phú và đa dạng. CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định - Kết hợp làm việc nhóm và làm việc cá nhân. hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. - DHDA quan tâm đến sản phẩm của hoạt động. Đối với đào tạo nghề nói chung và nghề Tin học ứng Dự án học tập (DAHT) được tổ chức dựa trên một dụng nói riêng, chương trình đào tạo chú trọng thực tiễn, vấn đề liên quan đến môn học. DAHT là một dự án mà thực hành, kĩ năng nghề nghiệp. Vì vậy, đối với các học người học đóng vai một người có chuyên môn về lĩnh phần trong chương trình đào tạo nghề Tin học ứng dụng, vực liên quan đến vấn đề cần thực hiện. Giáo viên tham việc tổ chức dạy học theo hình thức lấy người học làm gia vào DAHT như là một người hướng dẫn. Việc thực trung tâm, chú trọng tính tích cực, chủ động, sáng tạo, lí thi dự án là nhiệm vụ học tập của người học, kết hợp giữa thuyết gắn với thực hành, thực tiễn, sẽ phát huy được năng lí thuyết và thực hành, tạo ra sản phẩm theo yêu cầu của lực người học, đáp ứng tốt mục tiêu chương trình đào tạo. giáo viên, đáp ứng được mục tiêu của môn học. Với thực tiễn đó, chúng tôi nghiên cứu vấn đề Tổ Quy trình tổ chức DAHT: chức dạy học theo dự án trong dạy học lập trình hướng - Xác định mục tiêu, nhiệm vụ học tập và quy mô, đối tượng (HĐT) cho sinh viên (SV) Cao đẳng nghề Tin chủ đề của DAHT. Ở bước này, tuỳ vào các yếu tố như: học ứng dụng tại Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị năng lực người học, nội dung, mục tiêu của từng học nhằm vận dụng hình thức tổ chức dạy học dự án (DHDA) phần cụ thể, thời lượng dành cho học phần, cơ sở vật vào các học phần lập trình HĐT để nâng cao năng lực lập chất,... để xây dựng nên giáo án dạy học cùng với quy trình của SV, đáp ứng mục tiêu đào tạo. mô, chủ đề của DAHT cho phù hợp. 2. Nội dung nghiên cứu - Xây dựng kế hoạch, đề cương, đóng vai trò như giáo 2.1. Tổng quan về dạy học dự án án giảng dạy. Dù với hình thức tổ chức nào thì việc soạn DHDA là một phương pháp dạy học mang tính tích giáo án giảng dạy là điều không thể bỏ qua. Giáo án đóng cực, chú trọng đến năng lực hành động để giải quyết vai trò như một kịch bản của quá trình dạy và học. Một những vấn đề thực tiễn của người học. Thông qua việc tổ giáo án giảng dạy với DHDA vừa chi tiết, vừa có tính hệ chức DHDA, người học có cơ hội vừa chiếm lĩnh tri thức, thống, vừa có tính linh hoạt sẽ giúp giáo viên kiểm soát vừa phát triển kĩ năng học tập và các kĩ năng mềm như tốt quá trình tổ chức hoạt động. 43 Email: nhi_lk@qtttc.edu.vn
  2. VJE Tạp chí Giáo dục, Số 474 (Kì 2 - 3/2020), tr 43-47 - Triển khai DAHT: Một DAHT được triển khai dựa Lập trình HĐT là một kĩ thuật lập trình cho phép lập trên kịch bản đã được lên từ trước đó. Trong đó, việc triển trình viên tạo ra các đối tượng trong code, trừu tượng hóa khai DAHT, có hai luồng công việc chính: các đối tượng thực tế trong cuộc sống. Hướng tiếp cận + Giáo viên: tổ chức, định hướng, hỗ trợ, tư vấn, đánh này hiện đang rất thành công và đã trở thành một trong giá, điều chỉnh,... những khuôn mẫu phát triển phần mềm, đặc biệt là các + Người học: Phân công nhiệm vụ, nghiên cứu, thực phần mềm cho doanh nghiệp. thi nhiệm vụ, phản hồi, báo cáo tiến độ, thu thập thông Qua đó có thể thấy, các học phần này đều cần chú tin, liên kết các nguồn lực,... trọng đến việc thực hành, tạo sản phẩm gắn với thực tiễn, - Nghiệm thu sản phẩm: là lúc mà người học thể hiện qua phù hợp với DHDA. những bài trình bày, qua sản phẩm, các sự kiện mà người học 2.3. Triển khai dự án dạy học học phần Lập trình thiết kế và thực hiện. Cũng trong giai đoạn này, người học thể hướng đối tượng hiện khả năng đánh giá, trao đổi, nêu chính kiến, nhìn nhận, Trong phạm vi bài viết, chúng tôi chọn Lập trình Java không những thông qua sản phẩm của mình mà còn thông là học phần cụ thể trong nhóm các học phần lập trình qua sản phẩm của cá nhân hoặc nhóm khác. HĐT để thiết kế kịch bản dạy học theo dự án. - Đánh giá người học: Đánh giá người học không đơn 2.3.1. Thực trạng tại trường triển khai dạy học dự án thuần là đánh giá sản phẩm cuối cùng, mà còn là đánh - SV lớp Cao đẳng nghề Tin học ứng dụng, học kì thứ giá quá trình thực hiện DAHT, bao gồm mức độ hiểu, 4, số lượng: 10 SV. khả năng nhận thức, kĩ năng, thái độ, sự tích cực, sự tiến - Mỗi SV đều có máy tính thực hành ở trường, 3 bộ của người học. Việc đánh giá người học cần có sự buổi/tuần. theo sát chặt chẽ, thường xuyên của giáo viên trong cả - Mỗi nhóm SV có 1 máy tính cá nhân làm việc ngoài quá trình tổ chức. giờ lên lớp. 2.2. Vị trí, đặc điểm của các học phần lập trình hướng đối tượng trong chương trình dạy nghề Tin học ứng dụng 2.3.2. Các công việc cần triển khai Các học phần lập trình nói chung trong chương trình Đối với mỗi học phần lập trình HĐT, chúng tôi thực đào tạo cao đẳng nghề Tin học ứng dụng là các học phần hiện các công việc sau: chuyên môn, chuyên ngành. Đối với đặc trưng của ngành - Xây dựng đề cương chi tiết học phần dựa, theo định học này, thời lượng phân phối cho học các học phần lập hướng phát triển năng lực người học [2], [3]. Điểm mới trình chiếm tỉ lệ cao và đó chính là nhóm học phần trong nội dung chương trình học là chú trọng đến kĩ năng chuyên môn cần thiết nhất. nghề nghiệp của người học, chú trọng hoạt động thực Các ngôn ngữ được đưa vào giảng dạy trong các học hành tạo sản phẩm. Theo đó, những dự án được chọn đưa phần lập trình HĐT thường là C++, C#, Java, PHP,... vào chương trình dạy học mang tính thực tiễn cao, đảm Chúng gần như có chung tính chất, đó là giải quyết vấn bảo bao quát nội dung của học phần. Thời lượng của học đề bằng máy tính thông qua lập trình HĐT. phần Lập trình Java được phân phối như sau: Chương 1: Nền tảng lập trình Java - Tổng quan lập trình Java - Biến số, hằng số và kiểu dữ liệu - Toán tử, hàm toán học 20 tiết - Phát biểu điều kiện - Sử dụng vòng lặp DAHT của chương 1: Xây dựng ứng dụng mô phỏng sự kiện “Rút tiền” máy ATM Chương 2: Lập trình HĐT trong Java - Lớp và đối tượng - Thuộc tính và phương thức - Nạp chồng các phương thức - Constructor 40 tiết - Kế thừa - Ghi đè phương thức - Khả năng truy cập thuộc tính và phương thức DAHT của chương 2: Xây dựng lớp Phân số. Dự án tiểu luận: Xây dựng ứng dụng quản lí sách (Project Bookstore) 15 tiết 44
  3. VJE Tạp chí Giáo dục, Số 474 (Kì 2 - 3/2020), tr 43-47 - Nghiên cứu, lựa chọn hình thức tổ chức dạy học phù - Tổ chức cho SV tìm hiểu về Java trên các trang tin hợp với điều kiện dạy học, kết hợp linh hoạt giữa dạy học công nghệ. SV tìm hiểu các phần mềm công cụ có thể sử tích cực và dạy học truyền thống, tạo hứng thú cho người dụng để lập trình Java. Các nhóm SV được quyền lựa học, kích thích tính sáng tạo, rèn luyện kĩ năng nghề chọn phần mềm công cụ và tự cài đặt. nghiệp, đảm bảo bám sát được mục tiêu của học phần. - Hướng dẫn SV tìm hiểu cú pháp cơ bản của ngôn - Chú trọng thay đổi hình thức đánh giá, bao gồm ngữ Java, cách khai báo biến, các toán tử, cấu trúc điều đánh giá quá trình và đánh giá sản phẩm. Các tiêu chí khiển thông qua giáo trình. đánh giá cần bám sát mục tiêu học phần và độ phủ về Hoạt động 2: Thực hiện dự án kiến thức, kĩ năng, năng lực tự chủ. - Thiết kế dự án: Bám sát mục tiêu được xác định ở 2.3.3. Thiết kế kịch bản dạy học học phần Lập trình Java trên, dự án được thiết kế thông qua bản mô tả dự án và Dự án 1: Mô phỏng chức năng “Rút tiền” của ATM phiếu học tập. a) Đặc điểm: - Quá trình triển khai: giảng viên làm rõ chức năng Dự án 1 là DAHT của Chương 1 - Nền tảng lập trình của sản phẩm, mục tiêu cần đạt đến của sản phẩm, hướng Java. dẫn SV xác định quy trình thực hiện dự án. Các nhóm SV, mỗi nhóm gồm 5 thành viên, dựa trên mục nhiệm vụ Thời lượng: 20 tiết. Các nhóm thực hiện dự án trong được giảng viên giao cho nhóm để thảo luận, hoạch định 4 tuần. kế hoạch thực hiện dự án (thống nhất chọn một phần Mục tiêu cần đạt được thông qua dự án: mềm công cụ, thời gian sinh hoạt nhóm, các bước thực Kiến thức hiện, giới hạn thời gian cho từng bước, phân công nhiệm - Trình bày được kiến thức cơ bản về cú pháp ngôn vụ cho các thành viên...). ngữ, biến, toán tử, kiểu dữ liệu, các cấu trúc điều khiển. - Nghiệm thu kết quả bao gồm phiếu học tập, bài báo Kĩ năng cáo về sản phẩm và sản phẩm, đây cũng là căn cứ để đánh - Cài đặt được phần mềm công cụ để lập trình Java. giá, cho điểm. PHIẾU HỌC TẬP NHÓM Dự án: Mô phỏng chức năng “Rút tiền” ATM Anh/chị hãy tạo một bản trình diễn báo cáo kết quả dự án dựa trên các yêu cầu sau: 1. Xác định Input/Output của bài toán. 2. Mô tả giải thuật của bài toán bằng sơ đồ khối. 3. Xác định các biến cần sử dụng trong chương trình. 4. Xác định cấu trúc điều khiển cần sử dụng để thực hiện ràng buộc số tiền nhập vào chia hết cho 10.000 (mệnh giá tiền nhỏ nhất có trong ATM). 5. Xác định cấu trúc điều khiển cần sử dụng khi chọn số lượng các mệnh giá tiền. 6. Lập trình chương trình hoàn chỉnh bằng ngôn ngữ Java. - Khai báo các kiểu dữ liệu, sử dụng các cấu trúc điều c) Sản phẩm: khiển để hoàn thiện một chương trình ứng dụng cơ bản - Sản phẩm của dự án là một chương trình dạng .java bằng Java. được lập trình bằng ngôn ngữ Java trên phần mềm công - Làm việc với nhóm học tập. cụ Eclipse. - Tạo bản trình diễn, thuyết trình, phản biện. - Chương trình đảm bảo nhập vào số tiền muốn rút Năng lực tự chủ (là bội của 10.000) thì đầu ra của chương trình sẽ là số - Có ý thức tự học, tự nghiên cứu và trách nhiệm với các tờ tiền sao cho mệnh giá tổng các tờ tiền bằng số tiền nhiệm vụ được giao. muốn rút. Ngoài ra, chương trình còn đảm bảo sao cho - Có tinh thần sử dụng ngôn ngữ lập trình để giải số lượng tờ tiền là nhỏ nhất. quyết các bài toán phù hợp trong thực tế. Dự án 2: Xây dựng lớp phân số b) Kịch bản hoạt động: a) Đặc điểm: Hoạt động 1: Hướng dẫn SV nghiên cứu kiến thức Dự án 2 là DAHT của Chương 2 - Lập trình HĐT cơ sở liên quan đến dự án. trong Java. 45
  4. VJE Tạp chí Giáo dục, Số 474 (Kì 2 - 3/2020), tr 43-47 Thời lượng: 40 tiết. Các nhóm thực hiện dự án trong c) Sản phẩm: 8 tuần. - Sản phẩm của dự án là một chương trình dạng .java được lập trình bằng ngôn ngữ Java trên phần mềm công cụ Eclipse. - Chương trình có các chức năng: Nhập phân số, in phân số, kiểm tra phân số tối giản, tối giản phân số, các phép cộng/trừ/nhân/chia hai phân số. Dự án 3: Xây dựng ứng dụng “Quản lí sách” a) Đặc điểm: Dự án 3 đóng vai trò như một tiểu luận, sản phẩm dự Mục tiêu cần đạt được thông qua dự án: án thay thế điểm thi kết thúc học phần. Dự án tổng hợp, Kiến thức củng cố kiến thức của toàn học phần. SV thực hiện dự án - Nêu được nền tảng của lập trình HĐT, bao gồm ý khi đã được trang bị kiến thức nền tảng liên quan. Dự án tưởng cơ bản của phương pháp lập trình HĐT và các khái có tính mở, các chức năng thành phần trong sản phẩm niệm cơ bản như lớp, đối tượng, thuộc tính, phương thức, ứng dụng do các nhóm SV thiết kế. kế thừa,... Thời lượng: 15 tiết. Các nhóm thực hiện dự án trong Kĩ năng 3 tuần. - Phân tích và mô hình hoá các vấn đề cần giải quyết Mục tiêu cần đạt được thông qua dự án: theo cách tiếp cận HĐT. Kĩ năng - Sử dụng ngôn ngữ Java để giải quyết các vấn đề - Rèn luyện kĩ năng nghề nghiệp cho SV như phân theo cách tiếp cận HĐT. tích, mô hình hoá, lập trình hoàn chỉnh một ứng dụng - Tiếp cận các ngôn ngữ lập trình HĐT khác một cách bằng ngôn ngữ lập trình. dễ dàng. - Dự án có xây dựng nhiều lớp, phương thức, nhằm - Làm việc với nhóm học tập. giúp người học áp dụng linh hoạt những kiến thức đã học, - Tạo bản trình diễn, thuyết trình, phản biện. các tính chất của lập trình HĐT, đặc biệt là tính kế thừa, Năng lực tự chủ tính đa hình, tính đóng gói vào thực tiễn xây dựng - Có ý thức tự học, tự nghiên cứu và trách nhiệm với chương trình. nhiệm vụ được giao. - Tạo bản trình diễn, thuyết trình, nhận xét, phản hồi, phản biện. - Có tinh thần sử dụng ngôn ngữ lập trình để giải Năng lực tự chủ quyết các bài toán phù hợp trong thực tế. - Có ý thức thực hiện tốt nhiệm vụ của cá nhân, chia b) Kịch bản hoạt động: sẻ, hợp tác trong công việc. Hoạt động 1: Hướng dẫn SV nghiên cứu kiến thức b) Kịch bản hoạt động: cơ sở liên quan đến dự án. Hoạt động 2: Thực hiện dự án dựa trên tinh thần làm Thiết kế dự án việc nhóm của dự án 1, khi mà SV đã quen với quy trình - Ở giai đoạn này, việc lập kế hoạch, thiết kế chiến thực hiện một dự án lập trình HĐT. Giảng viên mô tả lược cho dự án là nhiệm vụ của SV. chức năng của chương trình sản phẩm cần đạt được, giao - Giảng viên yêu cầu các nhóm mô tả thiết kế sản nhiệm vụ dựa vào phiếu học tập. phẩm của nhóm. PHIẾU HỌC TẬP NHÓM Dự án: Xây dựng lớp “Phân số” Anh/chị hãy tạo một bản trình diễn báo cáo kết quả dự án dựa trên các yêu cầu sau: 1. Xác định Input/Output của bài toán. 2. Xác định các thuộc tính, phương thức cần sử dụng trong chương trình cùng khả năng truy cập (access modifier) của chúng. 3. Ngoài các phương thức đã được xác định ở mục 2, hãy xây dựng phương thức phép cộng 2 phân số, phép cộng 3 phân số bằng cách sử dụng tính đa hình (nạp chồng phương thức). 4. Lập trình chương trình hoàn chỉnh bằng ngôn ngữ Java. 46
  5. VJE Tạp chí Giáo dục, Số 474 (Kì 2 - 3/2020), tr 43-47 - Giảng viên định hướng, điều chỉnh bản thiết kế của [4] Nguyễn Thị Việt Hà (2013). Xây dựng bộ công cụ các nhóm. đánh giá kết quả học tập trong quá trình áp dụng Triển khai dự án phương pháp dạy học theo dự án. Tạp chí Giáo dục, - SV dựa trên quy trình lập trình các bài toán của hai số 302, tr 32-34. dự án trước, cùng kiến thức nền tảng cơ sở, phân công [5] Ban Chấp hành Trung ương (2013). Nghị quyết số nhiệm vụ cho các thành viên dựa trên kế hoạch thực hiện 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 về đổi mới căn bản, dự án. toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công - Giảng viên giám sát quá trình thực hiện dự án của nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị SV thông qua các giờ lên lớp, kết hợp theo dõi, đánh giá trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quá trình tham gia dự án của SV. quốc tế. Nghiệm thu sản phẩm [6] Trịnh Văn Biểu - Phan Đồng Châu Thuỷ - Trịnh Lê - Tổ chức buổi báo cáo sản phẩm. Hồng Phương (2011). Dạy học dự án - Từ lí luận - Các nhóm nhận xét, thảo luận, phản biện sản phẩm. đến thực tiễn. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh, số 28, tr 3-12. Đánh giá - Không đơn thuần là đánh giá sản phẩm mà còn [7] Đỗ Hương Trà (chủ biên, 2015). Dạy học tích hợp đánh giá mức độ hiểu, khả năng nhận thức, kĩ năng, ý phát triển năng lực học sinh. NXB Đại học Sư thức, năng lực tự chủ, đồng thời theo dõi sự tiến bộ phạm. của SV [4]. - Đánh giá thông qua: + Kế hoạch dự án của nhóm SV. THIẾT KẾ TRÒ CHƠI TRONG DẠY HỌC... + Thường xuyên vấn đáp với SV để thăm dò năng lực. + Sổ ghi chép quá trình quan sát, theo dõi SV cộng (Tiếp theo trang 51) tác làm việc nhóm. + Sự thể hiện qua bài trình bày sản phẩm. Tài liệu tham khảo + Phản hồi của bạn học. Sản phẩm là kết quả SV đạt được, thể hiện kết quả [1] Bộ GD-ĐT - Dự án Việt - Bỉ (2010). Dạy học tích của quá trình học tập. Dù dự án có tính mở, nhưng tất cả cực - Một số phương pháp và kĩ thuật dạy học. NXB các sản phẩm phải có các chức năng chính: Lưu trữ thông Đại học Sư phạm. tin nhiều cuốn sách; Hiển thị, thêm, sửa, xoá thông tin về [2] Bộ GD-ĐT - Dự án Phát triển giáo viên tiểu học cuốn sách nào đó; Tìm kiếm; Thống kê. (2018). Tự nhiên - Xã hội và phương pháp dạy học 3. Kết luận Tự nhiên - Xã hội (tập 1). NXB Giáo dục Việt Nam. DHDA là hình thức tổ chức dạy học phù hợp với [3] Bộ GD-ĐT - Dự án Phát triển giáo viên tiểu học quá trình đào tạo nghề cho SV cao đẳng nghề Tin học (2018). Tự nhiên - Xã hội và phương pháp dạy học ứng dụng. Đặc biệt, DHDA mang lại hiệu quả cao đối Tự nhiên - Xã hội (tập 2). NXB Giáo dục Việt Nam. với các học phần có tính ứng dụng, thực hành, thực [4] Lê Thị Lan Anh (2017). Thiết kế các trò chơi học tiễn cao như các học phần lập trình HĐT. Qua hình tập trong dạy học Tiếng Việt lớp 2. Tạp chí Giáo dục thức tổ chức dạy học này, SV vừa chủ động trong việc số 417, tr 39-41; 54. chiếm lĩnh kiến thức, vừa rèn luyện kĩ năng học tập, kĩ năng nghề nghiệp. [5] Đặng Văn Đức - Nguyễn Thị Thu Hằng (2004). Phương pháp dạy học Địa lí theo hướng tích cực. NXB Đại học Sư phạm. Tài liệu tham khảo [1] Bernd Meier - Nguyễn Văn Cường (2009). Lí luận [6] Đặng Tiến Huy (1997). 50 trò chơi vui - khỏe, thông dạy học hiện đại. NXB Đại học Sư phạm. minh. NXB Văn hóa - Thông tin. [2] Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị (2017). [7] Trương Thị Xuân Huệ (2004). Xây dựng và sử Chương trình Đào tạo nghề Tin học ứng dụng trình dụng trò chơi phát triển nhằm hình thành các biểu độ cao đẳng. tượng toán ban đầu cho trẻ 5-6 tuổi. Luận án tiến [3] Trường Đại học FPT (2017). Lập trình Java. NXB sĩ Giáo dục học, Viện Chiến lược và Chương trình Thông tin và Truyền thông. giáo dục. 47
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2